Luận văn ngành kế toán : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long

pdf
Số trang Luận văn ngành kế toán : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long 114 Cỡ tệp Luận văn ngành kế toán : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long 6 MB Lượt tải Luận văn ngành kế toán : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long 2 Lượt đọc Luận văn ngành kế toán : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long 10
Đánh giá Luận văn ngành kế toán : Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 114 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Mai Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÕNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VŨ LONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Mai Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÕNG - 2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Mai Phƣơng Mã SV: 110049 Lớp: QT1104K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Vũ Long. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ): - Nghiên cứu lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Khảo sát và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập. - Đƣa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán: Số liệu năm 2010 3. Địa điểm thực tập: CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VŨ LONG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hồng Học hàm, học vị: Thạc sỹ QTKD Cơ quan công tác:Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 11 tháng 04 năm 2011 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 16 tháng 07 năm 2011 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Vũ Mai Phương Ths.Nguyễn Thị Thúy Hồng Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2011 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm tốt nghiệp: - Tinh thần, thái độ nghiêm túc trong quá trình làm tốt nghiệp, - Chịu khó, ham học hỏi tiếp thu ý kiến của giáo viên. - Hoàn thành khoá luận đúng thời gian quy định. 2. Đánh giá chất lƣợng của khoá luận(so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ ĐTTN trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu) Khoá luận có kết cấu khoa học và hợp lý, đƣợc chia thành 3 chƣơng: - Chƣơng 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: Tác giả đã thu thập, tổng hợp và khái quát những vấn đề lý luận chung liên quan đến phạm vi nghiên cứu của đề tài một cách rõ ràng, chi tiết và khoa học. Đặc biệt tác giả có tham khảo và nghiên cứu vận dụng theo QĐ 48/2006. - Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Vũ Long: Tác giả trình bày khoa học và hợp lý phần hạch toán giá vốn, doanh thu, chi phí quản lý kinh doanh và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị thực tập theo hình thức kế toán Nhật ký chung có áp dụng phần mềm kế toán Meta Data với số liệu minh họa tháng 9/ 2010. Số liệu đƣợc dẫn dắt từ chứng từ vào đến sổ sách và báo cáo tƣơng đối logic và hợp lý. - Chƣơng 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Công ty TNHH TM Vũ Long: Tác giả đã đƣa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán theo đề tài nghiên cứu. Các ý kiến đƣa ra có cơ sở khoa học, hợp lý và đƣợc tính toán cụ thể, có sức thuyết phục. 3. Cho điểm của giáo viên hƣớng dẫn (ghi cả bằng số và chữ): Bằng số : 10 điểm Bằng chữ: Mười điểm Hải Phòng, ngày 01 tháng 07 năm 2011 Giáo viên hƣớng dẫn Ths.Nguyễn Thị Thuý Hồng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1. ..................................................................... 2 1.1. Một số vấn ...................................................... 2 1.1.1. Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh áp dụng theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ........................................ 2 1.1.1.1. Khái niệm về doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu ........................ 2 1.1.1.2. Khái niệm về chi phí ................................................................................. 3 1.1.1.3. Khái niệm về xác định kết quả kinh doanh ............................................... 4 1.1.2. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ........ 5 1.1.3. Các phƣơng thức bán hàng và thanh toán trong doanh nghiệp .................... 6 1.1.3.1 Các phƣơng thức bán hàng ......................................................................... 6 1.1.3.2. Các phƣơng thức thanh toán ..................................................................... 7 1.2. Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh n .......................................................................... 7 1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ........................ 7 1.2.1.1. Tổ chức kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ ....................................... 7 1.2.1.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ................................................................................................. 12 1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính ...................................... 13 1.2.1.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác ............................................................... 15 1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ........................... 17 1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC .............................................................................................................................. 17 1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính ............................................................ 20 1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ................................................................................................. 22 1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác .................................................................. 25 1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh theo quyết định 48/2006/QĐ-BTC ................................................................................................. 26 1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ................................................................................................................... 27 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QỦA KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI VŨ LONG ............................................................................... 29 2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long ..................... 29 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty TNHH TM Vũ Long ................. 29 2.1.1.1. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong quá trình hoạt động .... 30 2.1.1.2. Những thành tích cơ bản mà Công ty đã đạt đƣợc trong những năm qua .. .............................................................................................................................. 30 2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM Vũ Long .............................................................................................................................. 31 2.1.3. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH TM Vũ Long .................... 32 2.1.4. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH TM Vũ Long ..................... 33 2.1.5. Đặc điểm hình thức kế toán của công ty TNHH TM Vũ Long ................. 34 2.1.5.1. Đặc điểm các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty . 35 2.1.5.2. Hình thức kế toán, phần mềm kế toán áp dụng tại công ty ..................... 35 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Vũ Long ............................................ 37 2.2.1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH TM Vũ Long ....................................................... 37 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và giá vốn hàng bán . 37 2.2.1.2. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................ 49 2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính ........... 57 2.2.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chính ...................................... 57 2.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí hoạt động tài chính ........................................... 64 2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán thu nhập, chi phí khác .................................... 69 2.2.3.1. Tổ chức kế toán thu nhập khác ............................................................... 69 2.2.3.2. Tổ chức kế toán chi phí khác .................................................................. 69 2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh .......................... 74 CHƢƠNG 3. ............................................................................... 80 ............................................ 80 ........................................................................................... 80 ........................................................................................... 81 ........................................................ 81 .................................... 81 ............ 82 ........................................................................................... 83 3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả ki ............... 84 ....................................................... 84 3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định k ............................ 85 .................................................................................................................. 85 ................................................. 92 .......................................... 102 4: Về kế toán xác định kết quả kinh doanh .......................... 102 3.2.2.5. Kiến nghị 5: Về hạch toán chi phí........................................................ 102 3.2.2.6 ........................................................................... 103 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 105 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế càng ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại lâu dài và vƣơn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin; đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính...Các thông tin này đƣợc kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dƣới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Việc xác định đúng doanh thu, chi phí tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị đƣa ra quyết định đúng đắn, chính xác và kịp thời trong việc quản lý, điều hành và phát triển công ty. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thƣơng mại Vũ Long em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Vũ Long". Kết cấu chuyên đề ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính: Chƣơng 1: Những lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết qu . Chƣơng 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Vũ Long. Chƣơng 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại Vũ Long. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô giáo khoa kế toán kiểm toán Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng đặc biệt là GV - THs. Nguyễn Thị Thúy Hồng đã tận tình hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận này. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo và cán bộ phòng kế toán công ty TNHH TM Vũ Long đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập tại công ty. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên:Vũ Mai Phương_Lớp QT1104K 1
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.