Luận văn:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY

pdf
Số trang Luận văn:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY 133 Cỡ tệp Luận văn:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY 2 MB Lượt tải Luận văn:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY 3 Lượt đọc Luận văn:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY 9
Đánh giá Luận văn:HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 133 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 1 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đào Thị Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG - 2011 Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 2 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN THỦY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 3 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đào Thị Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÒNG - 2011 Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 4 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 5 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đào Thị Phương Mã SV: 110497 Lớp: QT 1104K Ngành: Kế toán – kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Xuân Thủy. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). + Khái quát hóa những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. + Phản ánh được thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Xuân Thủy. + Đánh giá được ưu điểm, nhược điểm của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Xuân Thủy, trên cơ sở đề xuất một số giải pháp hoàn thiện. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 6 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Số liệu năm 2010 của công ty cổ phần Xuân Thủy…………………... …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty cổ phần Xuân Thủy……………………………………………. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Phương Học hàm, học vị:.. Thạc sỹ Cơ quan công tác:.Trường đại học dân lập hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần Xuân Thủy Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 7 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 11 tháng 04 năm 2011 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 16 tháng 07 năm 2011 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2011 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 8 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP + Chịu khó học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ co quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. + Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về thời gian và nội dung nghiên cứu 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): + Về mặt lý luận: Tác giả đã hệ thống hóa được những vấn đề lý luận cơ bản về đối tượng nghiên cứu. + Về mặt thực tế: Tác giả đã phản ánh được thực trạng của đối tượng nghiên cứu. + Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn và có tính khả thi. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2011 Cán bộ hƣớng dẫn (họ tên và chữ ký) Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 9 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 01 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. .................................................................................................................... 02 1.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ............................................................. 02 1.1.1. Khái niệm doanh thu, thu nhập khác ............................................................ 02 1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí ..................................................................... 04 1.1.3. Khái niệm và cách xác định kết quả kinh doanh .......................................... 07 1.2. Ý NGHĨA, NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ...................... 08 1.2.1. Ý nghĩa .......................................................................................................... 08 1.2.1. Nhiệm vụ ....................................................................................................... 10 1.3. NỘI DUNG CỦA TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ...................... 11 1.3.1. Tổ chức kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác ..................................................................................... 11 1.1.3.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ..................................... 11 1.1.3.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ...................................................... 22 1.1.3.3. Kế toán thu nhập khác................................................................................ 24 1.3.2. Tổ chức kế toán chi phí ................................................................................. 26 1.3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán .......................................................................... 27 1.3.2.2. Kế toán chi phí bán hàng ........................................................................... 32 1.3.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ....................................................... 34 1.3.2.4. Kế toán chi phí tài chính ............................................................................ 36 1.3.2.5. Kế toán thu chi phí khác ............................................................................ 37 1.3.2.6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................. 39 1.3.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh .............................................. 41 Sinh viên: Đào Thị Phƣơng - Lớp QT1104K 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.