Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015

pdf
Số trang Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015 26 Cỡ tệp Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015 227 KB Lượt tải Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015 1 Lượt đọc Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015 41
Đánh giá Luận văn:Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay đến năm 2015
4.2 ( 5 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 26 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

-1- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG *** TRƯƠNG TRUNG TRIỀU GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK TỪ NAY ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 Mã số TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng -Năm 2010 -2- Công trình ñược hoàn thành tại: ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRƯƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS LÊ THẾ GIỚI Phản biện 2: PGS.TS NGUYỄN THỊ KIM ANH Luận văn ñã ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại trường Đại học Tây Nguyên vào ngày 02 tháng 10 năm 2010. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng. - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại Học Đà Nẵng. -3MỞ ĐẦU 1. Sự cần thiết của ñề tài Trong những năm qua các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk ñã có nhiều ñóng góp to lớn cho sự ổn ñịnh và phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Tuy nhiên, do những hạn chế xuất phát từ quy mô nhỏ, những yếu kém trong năng lực sản xuất, kinh doanh,...nên các DNVVN trên ñịa bàn Tỉnh vẫn ñang phải ñối mặt với nhiều khó khăn, ñặc biệt là khó khăn về vốn. Do vậy, ñể DNVVN tồn tại và phát triển thì bên cạnh những nỗ lực của bản thân các DNVVN, sự hỗ trợ từ phía Nhà nước, các tổ chức kinh tế là rất quan trọng, ñặc biệt là hỗ trợ về vốn. Xuất phát từ những lý do trên, học viên ñã chọn “Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay ñến năm 2015” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn cao học của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa về mặt lý thuyết các vấn ñề liên quan ñến nguồn tài chính hỗ trợ cho sự phát triển DNVVN. - Nghiên cứu thực trạng về nguồn vốn, và những khó khăn trong quá trình tiếp cận các nguồn tài chính hỗ trợ từ bên ngoài của các DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk. - Đề xuất một số giải pháp tài chính hỗ trợ các DNVVN tại trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk trong thời gian ñến. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các vấn ñề lý luận, thực tiễn liên quan ñến các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk. - Phạm vi nghiên cứu: các DNVVN thực tế ñang hoạt ñộng trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk. 4. Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu ñược vận dụng từ các phương pháp phân tích, tổng hợp, diễn dịch, phương pháp thống kê, ñồng thời kết hợp với việc khảo sát, ñiều tra thu thập tư liệu. 5. Nội dung và kết cấu của luận văn Ngoài phần mở ñầu, mục lục, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, luận văn gồm 3 chương chính sau: -4Chương 1: DNVVN và nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN ở Việt Nam; Chương 2: Thực trạng các nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện nay; Chương 3: Một số giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk từ nay ñến năm 2015. CHƯƠNG 1 DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VÀ NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM 1.1. Khái niệm, ñặc ñiểm của doanh nghiệp vừa và nhỏ 1.1.1. Khái niệm 1.1.1.1. Khái niệm DNVVN ở một số quốc gia trên thế giới Khái niệm DNVVN hiện nay ở các nước trên thế giới chỉ mang tính chất tương ñối và thay ñổi theo từng giai ñoạn phát triển kinh tế xã hội từng nước. Ở cộng ñồng các nước Châu Âu, Mỹ và các tổ chức quốc tế thì DNVVN thường ñược ñịnh nghĩa là những doanh nghiệp có số lao ñộng hay doanh số ở dưới một mức giới hạn nào ñó. Khi ñịnh nghĩa về DNVVN, các quốc gia thường căn cứ vào quy mô về vốn của doanh nghiệp, số lao ñộng thường xuyên, tổng doanh thu, ... Trong ñó, có nước chỉ dùng một tiêu thức, nhưng có một số nước dùng một vài tiêu thức ñể xác ñịnh DNVVN. Có sự khác nhau trong các tiêu thức ñược sử dụng giữa các quốc gia là do việc phân ñịnh DNVVN phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: ñặc ñiểm và trình ñộ phát triển kinh tế của một quốc gia; tính ñặc thù của từng lĩnh vực hoạt ñộng sản xuất kinh doanh; mục ñích phân ñịnh và chính sách kinh tế của mỗi quốc gia;... 1.1.1.2. Khái niệm DNVVN ở Việt Nam Hiện tại, Theo Điều 3, Nghị ñịnh số 56/2009/NĐ-CP, ngày 30/06/2009 của Chính phủ thì DNVVN ñược ñịnh nghĩa như sau: Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở kinh doanh ñã ñăng ký kinh doanh theo quy ñịnh pháp luật, ñược chia thành ba cấp: siêu nhỏ, nhỏ, vừa theo quy mô tổng nguồn vốn (tổng nguồn vốn tương ñương tổng tài sản ñược xác ñịnh trong bảng cân ñối kế toán của doanh nghiệp) hoặc số lao ñộng bình quân năm (tổng nguồn vốn là tiêu chí ưu tiên), cụ thể là: -5Bảng 1.2 Tiêu thức xác ñịnh doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam Quy mô Doanh nghiệp siêu nhỏ Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Tổng nguồn vốn (tỉ/ñồng) từ trên 20 100 tỷ từ trên 20 100 tỷ Khu vực Số lao ñộng Tổng nguồn vốn Số lao ñộng Số lao ñộng I. Nông, lâm nghiệp và thủy sản II. Công nghiệp và xây dựng 10 người trở xuống 10 người trở xuống 20 tỷ ñ trở xuống 20 tỷ ñ trở xuống từ trên 10 200 người từ trên 10 200 người III. Thương mại và dịch vụ 10 người trở xuống 10 tỷ ñ trở uống từ trên 10 - từ trên 10 - 50 từ trên 50 50 người tỷ 100 người từ trên 200 300 người từ trên 200 300 người 1.1.2. Đặc ñiểm của DNVVN ở Việt Nam DNVVN Việt Nam thường có quy mô vốn nhỏ, nguồn vốn tự có hạn chế; trình ñộ lao ñộng thấp, chủ yếu là lao ñộng giản ñơn, ñội ngũ cán bộ quản lý còn thiếu trình ñộ, kỹ năng quản lý; công nghệ, máy móc thiết bị thường lạc hậu,... 1.2. Vai trò của DNVVN ở Việt Nam DNVVN Việt Nam chiếm 97% tổng số doanh nghiệp, có vị trí và vai trò hết sức quan trọng trong tăng trưởng, phát triển kinh tế và ổn ñịnh xã hội, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao ñộng; có khả năng huy ñộng mọi nguồn lực xã hội; ñóng góp vào ngân sách Nhà nước, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa ñói giảm nghèo... 1.3. Một sồ nguồn tài chính hỗ trợ phát triển DNVVN 1.3.1. Tín dụng ngân hàng “Tín dụng ngân hàng là một quan hệ giao dịch về tài sản giữa hai chủ thể trong ñó một bên là người cho vay (ngân hàng) chuyển giao một lượng giá trị (tiền hoặc hàng hóa) cho người ñi vay (cá nhân, doanh nghiệp, và các chủ thể khác) sử dụng trong một thời gian nhất ñịnh theo thỏa thuận ñồng thời bên ñi vay phải cam kết hoàn trả vô ñiều kiện vốn gốc kèm theo một khoản lợi tức khi ñến hạn thanh toán”. Căn cứ vào thời hạn cho vay và mục ñích sử dụng vốn của người ñi vay tín dụng ngân hàng ñược phân chia thành: 1.3.1.1. Tín dụng ngắn hạn tài trợ cho kinh doanh Hình thức cho vay này nhằm ñáp ứng nhu về vốn lưu ñộng tạm thời ñể phục vụ kịp thời cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñược diễn ra một cách liên tục. Thời hạn cho vay thường không quá 12 tháng. - Một số phương thức cho vay ngắn hạn phổ biến ñược áp dụng: -6+ Cho vay theo hạn mức tín dụng: áp dụng cho các ñơn vị vay vốn có nhu cầu vay vốn phát sinh thường xuyên, liên tục. + Cho vay từng lần: áp dụng cho các ñơn vị tổ chức kinh tế có nhu cầu vay vốn không thường xuyên có tính chất ñột xuất. + Cho vay trả góp: áp dụng cho khách hàng vay vốn là cá nhân không có nhiều vốn hoặc những cá nhân có nhu cầu vay vốn ñể mua sắm phương tiện. + Cho vay theo hạn mức thấu chi: Theo phương thức này, ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số dư có trên tài khoản thanh toán của khách hàng. Hiện nay phương thức cho vay từng lần và cho vay trả góp ñược áp dụng cho các DNNVV nhiều nhất vì nó ñáp ứng tốt nhất các nhu cầu về vốn tạm thời cho doanh nghiệp. 1.3.1.2. Tín dụng trung và dài hạn ñể tài trợ cho ñầu tư Phương thức cho vay này ñáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp trong việc ñổi mới quy trình công nghệ, nâng cao sức cạnh tranh. Các loại này bao gồm : - Cho vay trung hạn: là các khoản có thời hạn vay từ trên 12 tháng ñến 60 tháng. Loại này chủ yếu ñược sử dụng ñể ñầu tư mua sắm tài sản cố ñịnh, ... - Cho vay dài hạn là các khoản vay có thời hạn cho vay từ trên 60 tháng trở lên, thời hạn tối ña có thể ñến 30 năm. Loại này ñược cấp cho xây dựng cơ bản và cơ sở hạ tầng. Đối với các dự án của doanh nghiệp có tính khả thi cao và thuyết phục ñược ngân hàng giải ngân thì vai trò của tín dụng trung và dài hạn rất quan trọng giúp cho các DNNVV có vốn ñể triển khai thực hiện. 1.3.1.3. Vai trò hỗ trợ vốn cho DNVVN của tín dụng ngân hàng - Tín dụng ngân hàng rất cần thiết cho tất cả các doanh nghiệp, trong ñó vốn tín dụng ngắn hạn rất quan trọng ñối với các DNVVN, vì nó giúp cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh ñược tiến hành một cách liên tục. - Hình thức hình thức tín dụng ngân hàng phát triển sẽ hạn chế việc hình thành thị trường tín dụng ngầm. - Tín dụng ngân hàng như một công cụ ñể thúc ñẩy kinh tế phát triển, ñồng thời phát huy vai trò kiểm soát bằng ñồng tiền của nó gắn liền với hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các thành phần kinh tế. - Tín dụng ngân hàng góp phần giúp các DNVVN hiện ñại hóa công nghệ sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 1.3.2. Hỗ trợ về thuế -71.3.2.1. Thuế và hỗ trợ về thuế Chính phủ dùng thuế như một công cụ hỗ trợ chính cho doanh nghiệp thông qua chế ñộ ưu ñãi về thuế suất, miễn giảm thuế, ... a) Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Thuế TNDN là thuế trực thu ñánh vào thu nhập chịu thuế của cơ sở sản xuất, kinh doanh trong kỳ. Theo Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ñã ñược Quốc hội thông qua thì: - Mức thuế suất thuế TNDN sẽ là 25%. - Ưu ñãi thuế TNDN chỉ còn 2 mức là 10% và 20%. Trong ñó, thuế suất ưu ñãi 10% trong thời hạn 15 năm ñối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án ñầu tư tại ñịa bàn có ñiều kiện kinh tế-xã hội (KT-XH) ñặc biệt khó khăn; …thuế suất 20% trong thời gian 10 năm ñối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án ñầu tư tại ñịa bàn KT-XH khó khăn… - Luật Thuế cũng quy ñịnh các trường hợp doanh nghiệp ñược miễn, giảm thuế: Miễn thuế không quá 04 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 09 năm tiếp theo ñối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án ñầu tư tại ñịa bàn KTXH ñặc biệt khó khăn, …hay miễn thuế tối ña không quá 02 năm và giảm 50% số thuế phải nộp không quá 04 năm tiếp theo ñối với doanh nghiệp thành lập mới từ dự án ñầu tư tại ñịa bàn KT-XH khó khăn... b) Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Thuế GTGT còn ñược gọi là VAT là loại thuế chỉ ñánh trên phần giá trị tăng thêm qua mỗi khâu của quá trình sản xuất kinh doanh và tổng số thuế thu ñược ở khâu chính bằng số thuế tính trên giá bán cho người tiêu dùng. Theo Luật thuế GTGT ñã ñược Quốc hội khóa XII thông qua ngày 3/6/2008, thì: - Đối tượng không chịu thuế: gồm 25 nhóm hàng hóa, dịch vụ. - Phương pháp tính thuế: Sử dụng hai phương pháp là phương pháp khấu trừ thuế GTGT và phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. - Thuế suất: Thuế GTGT hiện vẫn quy ñịnh 3 mức thuế suất: 0%, 5% và 10%. Tuy nhiên, mức thuế suất 5% của nhóm hàng hoá dịch vụ ñã ñược thu hẹp lại. 1.3.2.2. Vai trò hỗ trợ của thuế ñối với DNVVN - Luật thuế TNDN khuyến khích các doanh nghiệp ñầu tư vào các ngành, lĩnh vực mà Nhà nước ưu tiên. Mặt khác việc thực hiện ưu ñãi thuế có tác ñộng rất lớn, khuyến khích và tạo ñiều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. -8- Luật thuế GTGT ñã phát huy tác dụng tích cực, khuyến khích các thành phần kinh tế, trong ñó có các DNVVN ñầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, ñồng thời ñảm bảo ổn ñịnh nguồn thu ngân sách cho Nhà nước. 1.3.3. Các giải pháp tài chính hỗ trợ khác 1.3.3.1. Thuê mua tài chính a) Khái niệm cho thuê tài chính (CTTC): Theo Nghị ñịnh của Chính phủ số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/05/2001 thì: “CTTC là một hoạt ñộng tín dụng trung và dài hạn thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các ñộng sản khác trên cơ sở hợp ñồng giữa bên thuê và bên cho thuê. Bên cho thuê cam kết mua máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển, và các ñộng sản khác theo yêu cầu của bên thuê và nắm giữ quyền sở hữu ñối với tài sản cho thuê. Bên thuê sử dụng tài sản thuê và thanh toán tiền thuê trong suốt thời hạn thuê ñã thỏa thuận”. Theo hình thức này thì khi ñến hạn hợp ñồng, bên thuê có quyền lựa chọn phương án xử lý tài sản, thiết bị ñi thuê: - Mua tài sản, thiết bị thuê theo giá trị còn lại; - Kéo dài thời hạn thuê tài sản, thiết bị; - Trả lại tài sản, thiết bị cho công ty CTTC. b) Vai trò của cho thuê tài chính: Góp phần thu hút vốn ñầu tư; thúc ñẩy cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao ñộng, và phù hợp với ñặc ñiểm các DNVVN, tạo ñiều kiện giúp các doanh nghiệp này phát triển. 1.3.3.2. Thị trường chứng khoán (TTCK) Trong nền kinh tế thị trường, hệ thống ngân hàng, tín dụng không thể ñáp ứng ñủ nhu cầu về vốn. Trong khi ñó, nhu cầu vốn của doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Vì vậy, TTCK ra ñời tạo ñiều kiện cho doanh nghiệp huy ñộng vốn nhàn rỗi trong dân nhằm phục vụ cho hoạt ñộng sản xuất kinh doanh, việc huy ñộng vốn thông qua việc phát hành: cổ phiếu, trái phiếu,… Doanh nghiệp có thể tiến hành huy ñộng vốn thông qua các thị trường sau: - Thị trường sàn giao dịch là thị trường ñược tổ chức tập trung có ñịa ñiểm giao dịch cố ñịnh. Chứng khoán ñược mua bán là loại ñã niêm yết tại Sở giao dịch. - Thị trường phi tập trung (thị trường OTC) ñược tổ chức không dựa vào một mặt bằng giao dịch cố ñịnh mà dựa vào một hệ thống vận hành theo cơ chế chào -9bán cạnh tranh và thương lượng giữa các công ty chứng khoán với nhau, thông qua một sự trợ giúp của phương tiện thông tin. - Thị trường giao dịch cổ phiếu của công ty ñại chúng chưa niêm yết (UPCoM): ñược tổ chức ñể nhà ñầu tư có thể mua, bán các loại cổ phiếu của các công ty ñại chúng chưa niêm yết, hoặc hủy niêm yết tại các Sở giao dịch. Mục ñích tạo môi trường giao dịch công bằng, minh bạch, an toàn giảm thiểu rủi ro cho nhà ñầu tư, ... 1.4. Kinh nghiệm hỗ trợ tài chính phát triển DNVVN của một số nước Châu Á Trong phần này, luận văn trình bày kinh nghiệm hỗ trợ tài chính của một số nước Châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc,…ñể có cái nhìn tổng quát về tình hình hỗ trợ tài chính phát triển DNVVN của các nước từ ñó rút ra những bài học quý báu trong việc hỗ trợ tài chính ở Việt Nam nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN TÀI CHÍNH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 2.1. Khái quát về vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên và tình hình KT-XH Đắk Lắk 2.1.1. Vị trí ñịa lý và ñiều kiện tự nhiên Tỉnh Đắk Lắk có vị trí ñịa lý, ñiều kiện tự nhiên thuận lợi với khí hậu ôn hòa, tài nguyên thiên nhiên phong phú, ñất ñai màu mỡ, phù hợp với các loại cây trồng nhiệt ñới. Ngoài ra, tỉnh Đắk Lắk có nhiều danh lam, thắng cảnh,...thích hợp cho phát triển du lịch. 2.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội Là một tỉnh trung tâm của khu vực Tây Nguyên nên Đắk Lắk có nhiều ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển kinh tế-xã hội, ñặc biệt là cơ sở hạ tầng kinh tế-kỹ thuật, trình ñộ dân trí,...Do vậy, trong những năm qua, Đắk Lắk ñã phát huy lợi thế ñể phát triển kinh tế, ổn ñịnh và nâng cao ñời sống nhân dân, .. 2.2. Đặc ñiểm của DNVVN trên ñịa bàn tỉnh Đắk Lắk 2.2.1. Khái quát tình hình phát triển DNVVN -10- Về số lượng doanh nghiệp: Cuối năm 2009, toàn tỉnh có 2.368 doanh nghiệp, trong ñó có 2.328 DNVVN, chiếm 98,3% tổng số doanh nghiệp của tỉnh. Hì nh 2.1 Số l ượng doanh nghi ệp vừa và nhỏ tỉ nh Đắk Lắk 2500 2078 Doanh 2000 nghiệp 1531 1500 1250 2.368 2.328 2037 1494 1206 1000 500 Năm 0 2006 2007 Tổng s ố DN 2008 2009 Số DNVVN ( Kết quả ñiều tra doanh nghiệp hàng năm - Cục Thống kê Đắk Lắk) - Về ngành nghề: cơ cấu ngành nghề của các DNVVN tỉnh Đắk Lắk vẫn tập trung chủ yếu vào một số ngành như: thương mại, xây dựng. Hình 2.2 Cơ cấu ngành nghề của doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Đắk Lắk- Năm 2009 NLN & TS 4% CN chế biến 10% Ngành khác 16% Xây dựng 22% Thương mại 48% NLN & TS CN chế biến Xây dựng Thương mại Ngành khác (Số liệu từ Điều tra doanh nghiệp 2009 – Cục Thống kê Đắk Lắk) - Về lao ñộng: Tại thời ñiểm 31/12/2009, tổng số lao ñộng của các DNVVN là 44.477 lao ñộng, trong ñó lao ñộng trong khu vực Công nghiệp-Xây dựng chiếm tỷ lệ 49,29%; lao ñộng khu vực Dịch vụ chiếm 41,97%. - Về qui mô vốn: nguồn vốn kinh doanh của các DNVVN năm 2009 là 36.954 tỷ ñồng và vốn bình quân của một DNVVN ñạt khoảng 15,8 tỷ ñồng. - Về thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước: Thuế và các khoản ñã nộp Nhà nước của các DNVVN luôn tăng qua các năm ñã làm cho thuế và các khoản
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.