Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa

doc
Số trang Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 62 Cỡ tệp Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 1 MB Lượt tải Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 0 Lượt đọc Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa 0
Đánh giá Luận văn: Dịch vụ truy cập mạng máy tính từ xa
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Môc lôc Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 1 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Lêi giíi thiÖu HiÖn nay ë níc ta nãi riªng vµ trªn thÕ giíi nãi chung cuéc c¸ch m¹ng c«ng nghÖ th«ng tin diÔn ra rÊt s«i ®éng. Nã t¸c ®éng trùc tiÕp vµ s©u s¾c ®Õn mäi mÆt ho¹t kinh tÕ còng nh ®êi sèng x· héi. Cïng víi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi, do qui m« vµ nhu cÇu cña nã ®· n¶y sinh ra nÒn kinh tÕ m¹ng. C¸c hÖ thèng m¹ng hiÖn nay ë níc ta vµ trªn thÕ giíi ngµy cµng trë nªn kh«ng thÓ thiÕu ®îc trong mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Nã ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ d÷ liÖu, th«ng tin...vµ cïng víi m¸y tÝnh, hÖ thèng m¹ng ®· phôc vô ®¾c lùc cho con ngêi trong c¸c lÜnh vùc kinh tÕ x· héi. Sù qu¸ t¶i cña c¸c hÖ thèng m¹ng hiÖn nay lµ rÊt lín. Nh÷ng nhµ qu¶n lý m¹ng ph¶i tiÕp tôc t×m kiÕm nh÷ng c¸ch ®Ó kÕt nèi c¸c nhãm lµm viÖc ph©n t¸n vÒ ®Þa lý theo mét ph¬ng ph¸p cã hiÖu qu¶ nhÊt, tiÕt kiÖm kinh phÝ nhÊt. Sù gia t¨ng nhu cÇu tõ c¸c øng dông “feat-rich” ®îc sö dông bëi mét lùc lîng lao ®éng ph©n bè réng kh¾p ®ang g©y ra nh÷ng khã kh¨n lµm hä ph¶i c©n nh¾c l¹i chiÕn lîc ph¸t triÓn m¹ng cña m×nh. Khi c¸c c«ng ty më réng m¹ng cña hä ®Ó liªn l¹c víi c¸c ®èi t¸c vµ khi sè lîng nh÷ng ngßi lµm viÖc tõ xa “telecomputer and remote remote” tiÕp tôc t¨ng nhanh, viÖc x©y dùng mét hÖ thèng kinh doanh ph©n bè ®· trë thµnh mét th¸ch thøc lín. §ång thêi, nh÷ng søc Ðp vÒ c¹nh tranh trong mäi ngµnh c«ng nghiÖp ®· n¶y sinh ra c¸c khèi liªn minh vµ c¸c hiÖp héi trong kinh doanh. Nh÷ng sù ph¸t triÓn nµy ®· lµm t¨ng n¨ng xuÊt vµ lîi nhuËn cho nhiÒu c«ng ty, chóng còng t¹o ra nh÷ng yªu cÇu míi vÒ hÖ thèng m¹ng. Mét m¹ng mµ chØ tËp trung duy nhÊt vµo viÖc kÕt nèi c¸c ®iÓm cè ®Þnh sÏ kh«ng cßn kh¶ thi cho nhiÒu c«ng ty. Nh÷ng m¹ng diÖn réng kinh ®iÓn (WAN ) ph¶i ®îc më réng ®Ó thÝch nghi víi nh÷ng ngêi sö dông nµy. Mäi ngêi lµm viÖc ë xa ph¶i truy cËp ®îc vµo m¹ng trung t©m mét c¸ch ®¬n gi¶n nhÊt, nhanh nhÊt ®Ó cïng lµm viÖc. §ã lµ nguyªn nh©n ph¸t triÓn cña Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 2 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi c¸c dÞch vô truy cËp m¹ng tõ xa, vµ ®©y còng chÝnh lµ môc ®Ých cña kho¸ luËn nµy. Trong kho¸ luËn nµy t«i xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: Ch¬ng 1: Giíi thiÖu tæng quan vÒ m¹ng m¸y tÝnh vµ c¬ së ®Ó thiÕt kÕ mét m¹ng m¸y tÝnh Trong phÇn nµy t«i sÏ giíi thiÖu mét c¸ch ng¾n gän mét sè kh¸i niÖm cã liªn quan ®Õn m¹ng m¸y tÝnh gióp cho mäi ngêi cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ m¹ng. §ång thêi tr×nh c¸c m« h×nh m¹ng, c¸c ph¬ng ph¸p truy cËp ®êng truyÒn, c¸c thiÕt bÞ ghÐp nèi m¹ng ®Ó tõ ®ã ta cã c¬ së ®Ó thiÕt kÕ mét m¹ng truy cËp tõ xa. Ch¬ng 2: Nguyªn lý m¹ng truy cËp tõ xa. PhÇn nµy t«i sÏ tr×nh bµy c¸c kh¸i niÖm chÝnh, c¸c giao thøc, thiÕt bÞ thiÕt lËp m¹ng truy cËp tõ xa. Ch¬ng 3: Bµi to¸n øng dông. Bµi to¸n mµ t«i ®a ra ë ®©y lµ thiÕt lËp mét m¹ng truy cËp tõ xa cho Toµ b¸o Thanh niªn. Bµi to¸n nµy còng chØ lµ mét bµi to¸n nhá trong lÜnh vùc øng dông tin häc vµo cuéc sèng. Hy väng qua ®©y chóng ta sÏ cã mét sè kiÕn thøc trùc quan h¬n vÒ ph¬ng ph¸p truy cËp th«ng tin cho ngêi sö dông tõ xa trªn m¹ng m¸y tÝnh. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 3 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Ch¬ng 1: Tæng quan vÒ m¹ng m¸y tÝnh Tin häc vµ viÔn th«ng lµ hai thµnh phÇn cèt lâi cña c«ng nghÖ th«ng tin (CNTT) ë c¸c quèc gia trªn thÕ giíi còng nh ë níc ta hiÖn nay. M¹ng m¸y tÝnh lµ tæ chøc hÖ thèng lµm viÖc cho phÐp c¸c m¸y tr¹m cã thÓ trao ®æi d÷ liÖu víi nhau vµ sö dông chung tµi nguyªn. ThiÕt bÞ tham gia vµo viÖc x©y dùng m¹ng bao gåm c¸c m¸y tÝnh, m¸y in, m¸y ®o tÝn hiÖu, c¸c bé ghÐp nèi, c¸c thiÕt bÞ chuyÓn t¶i ph©n phèi th«ng tin, thiÕt bÞ lu tr÷ th«ng tin, thiÕt bÞ ®¶m b¶o an toµn vµ b¶o mËt th«ng tin, c¸c phÇn mÒm hÖ thèng vµ øng dông... Theo xu híng héi nhËp chung, ngµy cµng nhiÒu thiÕt bÞ ®îc thiÕt kÕ theo c¸c chuÈn chung ®Ó ghÐp nèi thµnh mét hÖ thèng chung. Sù kÕt hîp cña m¸y tÝnh víi c¸c hÖ thèng truyÒn th«ng ®Æc biÖt lµ viÔn th«ng ®· t¹o ra nh÷ng chuyÓn biÕn cã tÝnh c¸ch m¹ng trong vÊn ®Ò tæ chøc khai th¸c vµ sö dông c¸c hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c tµi nguyªn kh¸c. M¹ng m¸y tÝnh ngµy nay trë thµnh mét lÜnh vùc nghiªn cøu, ph¸t triÓn vµ øng dông cèt lâi trong c«ng ngÖ th«ng tin, bao gåm rÊt nhiÒu vÊn ®Ò, tõ kiÕn tróc ®Õn c¸c nguyªn lý thiÕt kÕ cµi ®Æt vµ m« h×nh øng dông. ViÖc x©y dùng h¹ tÇng c¬ së cho c«ng nghÖ th«ng tin, ®ßi hái tèc ®é ngµy mét nhanh h¬n, tÝnh s½n sµng truy nhËp vµo c¬ së d÷ liÖu cao h¬n vµ nhiÒu øng dông míi dùa trªn m¹ng, dùa trªn “th«ng tin ®a ph¬ng tiÖn” nh ©m thanh, d÷ liÖu, h×nh ¶nh…Sù c¹nh tranh trong giíi kinh doanh thÕ giíi lµ ®éng lùc chÝnh cho sù ph¸t triÓn v« cïng nhanh chãng cña c«ng nghÖ. Chóng ta ®· chuyÓn sang thêi kú “hµng tû bit” d÷ liÖu, ©m thanh, h×nh ¶nh ®îc sö lý víi thêi gian thùc. NhiÒu øng dông míi ®· sö dông c¸c c«ng nghÖ võa míi ra ®êi nh ATM, Frame Relay... H¬n n÷a, m«i trêng lµm viÖc cña m¹ng hiÖn nay rÊt phong phó. ViÖc truyÒn tin sö dông nhiÒu giao thøc kh¸c nhau, víi nhiÒu tèc ®é kh¸c nhau trªn nhiÒu lo¹i ®êng Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 4 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi truyÒn vËt lý vµ b¶n th©n c¸c thiÕt bÞ m¹ng còng kh«ng ngõng ph¸t triÓn theo nh÷ng c«ng nghÖ míi. 1.1. LÞch sö ph¸t triÓn. Tõ nh÷ng n¨m 60 ®· xuÊt hiÖn c¸c m¹ng sö lý trong ®ã c¸c tr¹m cuèi (terminal) thô ®éng ®îc nèi vµo mét m¸y trung t©m. M¸y sö lý trung t©m lµm tÊt c¶ mäi viÖc, tõ c¸c thñ tôc truyÒn d÷ liÖu, qu¶n lý sù ®ång bé cña c¸c tr¹m cuèi, qu¶n lý hµng ®îi... cho ®Õn sö lý c¸c ng¾t tõ tr¹m cuèi. §Ó gi¶m nhÑ nhiÖm vô cña m¸y trung t©m, ngêi ta thªm vµo bé tiÒn sö lý (preprocesor) ®Ó nèi thµnh mét m¹ng truyÒn tin. §Õn nh÷ng n¨m 70, c¸c m¸y tÝnh ®îc nèi víi nhau mét c¸ch trùc tiÕp ®Ó t¹o thµnh mét m¹ng m¸y tÝnh nh»m ph©n t¸n t¶i cña hÖ thèng vµ t¨ng ®é tin cËy. Còng trong nh÷ng n¨m 70, còng b¾t ®Çu xuÊt hiÖn kh¸i niÖm m¹ng truyÒn th«ng, trong ®ã c¸c thµnh phÇn cña nã lµ c¸c nót m¹ng, ®îc gäi lµ bé chuyÓn m¹ch (switching unit) ®Ó híng th«ng tin tíi ®Ých cña nã. HiÖn nay, kh¸i niÖm m¹ng truyÒn th«ng lµ rÊt quen thuéc, c«ng nghÖ m¹ng còng ®· ®¹t ®îc rÊt nhiÒu thµnh tùu to lín vµ trî gióp cùc kú h÷u hiÖu trong mäi mÆt ®êi sèng kinh tÕ x· héi. 1.2. C¸c yÕu tè cña m¹ng m¸y tÝnh. 1.2.1. §êng truyÒn vËt lý. §êng truyÒn vËt lý dïng ®Ó chuyÓn c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö gi÷a c¸c m¸y tÝnh. C¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö ®ã biÓu thÞ c¸c gi¸ trÞ d÷ liÖu díi d¹ng xung nhÞ ph©n. TÊt c¶ c¸c tÝn hiÖu ®îc truyÒn ®Òu thuéc mét d¹ng sãng ®iÖn tõ nµo ®ã, cã gi¶i tÇn tõ sãng ra®io ®Õn sãng cùc ng¾n vµ tia hång ngo¹i. Tuú theo tÇn sè cña sãng ®iÖn tõ ta cã thÓ dïng c¸c ®êng truyÒn vËt lý kh¸c nhau. Tèc ®é truyÒn d÷ liÖu trªn ®êng truyÒn ®îc gäi lµ th«ng lîng cña ®êng truyÒn thêng ®îc tÝnh b»ng lîng bÝt truyÒn trong mét gi©y. Khi nãi ®Õn ®êng truyÒn vËt lý, ngêi ta cßn quan t©m ®Õn ®é suy hao. §é suy hao lµ ®é ®o sù yÕu ®i cña tÝn hiÖu trªn ®êng truyÒn. Cßn dé nhiÔu tõ g©y ra bëi tiÕng ån ®iÖn tõ bªn ngoµi lµm ¶nh hëng ®Õn tÝn hiÖu ®êng truyÒn. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 5 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi HiÖn nay, ®êng truyÒn h÷u tuyÕn vµ ®êng truyÒn v« tuyÕn ®Òu ®îc sö dông ®Ó kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh.  §êng truyÒn h÷u tuyÕn gåm cã: - C¸p ®ång trôc (coaxial cable). - C¸p ®«i xo¾n (twisted- pair cable ), gåm hai lo¹i: cã bäc kim vµ kh«ng bäc kim. - C¸p sîi quang (fiber-optic cable ).  §êng truyÒn v« tuyÕn gåm cã: - Radio - Sãng cùc ng¾n (viba). - Tia hång ngo¹i(infrared). 1.2.2.KiÕn tróc m¹ng. KiÕn tróc m¹ng m¸y tÝnh thÓ hiÖn c¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh víi nhau ra sao vµ tËp hîp c¸c quy t¾c, quy íc mµ tÊt c¶ c¸c thùc thÓ tham gia truyÒn th«ng ®Òu ph¶i tu©n theo ®Ó b¶o ®¶m cho m¹ng ho¹t ®éng tèt. C¸ch nèi c¸c m¸y tÝnh ®îc gäi lµ cÊu h×nh cña m¹ng. TËp hîp c¸c quy t¾c, quy íc truyÒn th«ng ®îc gäi lµ giao thøc cña m¹ng.  T«p« m¹ng: Cã hai kiÓu nèi m¹ng chñ yÕu lµ ®iÓm-®iÓm (point to point) vµ qu¶ng b¸. - Theo kiÓu ®iÓm-®iÓm, c¸c ®êng truyÒn nèi tõng cÆp nót víi nhau vµ mçi nót ®Òu cã tr¸ch nhiÖm lu gi÷ t¹m thêi sau ®ã chuyÓn tiÕp d÷ liÖu ®i tíi ®Ých. - Theo kiÓu qu¶ng b¸, tÊt c¶ c¸c nót ph©n chia chung mét ®êng truyÒn vËt lý. D÷ liÖu ®îc göi ®i tõ mét nót nµo ®ã cã thÓ ®îc tiÕp nhËn bëi tÊt c¶ c¸c nót cßn l¹i, bëi vËy chØ cÇn chØ ra ®Þa chØ ®Ých cña d÷ liÖu ®Ó mçi nót c¨n cø vµo ®ã kiÓm tra xem d÷ liÖu ®ã cã dµnh cho m×nh hay kh«ng ?  Giao thøc m¹ng: Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 6 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi ViÖc trao ®æi th«ng tin, dï cho lµ ®¬n gi¶n nhÊt, còng ®Òu ph¶i tu©n theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Trong viÖc truyÒn tÝn hiÖu trªn m¹ng, cÇn ph¶i cã nh÷ng quy t¾c, quy íc vÒ nhiÒu mÆt, tõ khu«n d¹ng (có ph¸p, ng÷ nghÜa) cña d÷ liÖu cho tíi c¸c thñ tôc göi, nhËn d÷ liÖu, kiÓm so¸t hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng chuyÓn tin vµ xö lý c¸c lçi, c¸c sù cè. Yªu cÇu cña ngêi dïng cµng cao th× c¸c quy t¾c, quy íc cµng nhiÒu, cµng phøc t¹p h¬n. TËp hîp nh÷ng quy t¾c, quy íc ®ã ®îc gäi lµ giao thøc cña m¹ng. C¸c m¹ng cã thÓ dïng c¸c giao thøc kh¸c nhau tuú theo sù lùa chän cña ngêi thiÕt kÕ. 1.3. ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh Cã nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i m¹ng m¸y tÝnh kh¸c nhau tuú thuéc vµo yÕu tè chÝnh ®îc chän lµm chØ tiªu ph©n lo¹i, ch¼ng h¹n ®ã lµ “kho¶ng c¸ch ®Þa lý”, “kü thuËt chuyÓn m¹ch” hay “kiÕn tróc m¹ng”.  NÕu lÊy “kho¶ng c¸ch ®Þa lý” lµm yÕu tè chÝnh ®Ó ph©n lo¹i th× ta cã m¹ng côc bé, m¹ng ®« thÞ, m¹ng diÖn réng. - M¹ng côc bé (LAN): lµ m¹ng ®îc cµi ®Æt trong mét ph¹m vi t¬ng ®èi nhá víi kho¶ng c¸ch lín nhÊt gi÷a c¸c m¸y tÝnh nót m¹ng chØ trong vßng vµi chôc km trë l¹i. - M¹ng ®« thÞ (MAN): lµ m¹ng ®îc cµi ®Æt trong ph¹m vi mét ®« thÞ hoÆc mét trung t©m kinh tÕ x· héi, cã b¸n kÝnh kho¶ng 100km trë l¹i. - M¹ng diÖn réng (WAN): ph¹m vi cña m¹ng cã thÓ vît qua biªn giíi quèc gia vµ lôc ®Þa. - M¹ng toµn cÇu (GAN): Ph¹m vi cña m¹ng tr¶i kh¾p c¸c lôc ®Þa trªn tr¸i ®Êt. Chóng ta cÇn lu ý r»ng: kho¶ng c¸ch ®Þa lý dïng lµm mèc chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi. Nhê sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®êng dÉn vµ qu¶n trÞ m¹ng mµ nh÷ng danh giíi ®ã ngµy cµng mê nh¹t ®i. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 7 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi  NÕu lÊy “kü thuËt chuyÓn m¹ch lµm yÕu tè ®Ó ph©n lo¹i” th× ta cã m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh, m¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o vµ m¹ng chuyÓn m¹ch gãi. - M¹ng chuyÓn m¹ch kªnh: trong trêng hîp nµy c¶ hai thùc thÓ cÇn trao ®æi th«ng tin víi nhau th× gi÷a chóng sÏ ®îc thiÕt lËp mét “kªnh” cè ®Þnh vµ ®îc duy tr× cho ®Õn khi mét trong hai bªn ng¾t liªn l¹c. C¸c d÷ liÖu chØ ®îc truyÒn theo con ®êng cè ®Þnh ®ã. Ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch kªnh cã hai nhîc ®iÓm chñ yÕu: mét lµ ph¶i tiªu tèn thêi gian ®Ó thiÕt lËp con ®êng (kªnh) cè ®Þnh gi÷a hai thùc thÓ; hai lµ hiÖu xuÊt sö dông ®êng truyÒn kh«ng cao v× cã lóc kªnh bÞ bá do c¶ hai bªn ®Òu hÕt th«ng tin cÇn truyÒn trong khi c¸c thùc thÓ kh¸c l¹i kh«ng ®îc phÐp sö dông ®êng truyÒn nµy. m¹ng ®iÖn tho¹i lµ mét vÝ dô ®iÓn h×nh cña m¹ng chuyÓn m¹ch kªnh. - M¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o: Th«ng b¸o lµ mét ®¬n vÞ th«ng tin cña ngêi sö dông cã khu«n d¹ng tríc. Mçi th«ng b¸o ®Òu cã chøa th«ng tin ®iÒu khiÓn trong ®ã chØ ®Þnh râ ®Ých cña th«ng b¹o c¨n cø vµo th«ng tin nµy mµ mçi nót trung gian cã thÓ chuyÓn c¸c th«ng b¸o tíi nót kÕ tiÕp theo ®êng dÉn tíi ®Ých cña nã. Nh vËy mçi nót cÇn ph¶i lu tr÷ t¹m thêi ®Ó ®äc th«ng tin ®iÒu khiÓn trªn th«ng b¸o ®Ó råi sau ®ã chuyÓn tiÕp th«ng b¸o ®i. Tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn cña m¹ng, c¸c th«ng b¸o kh¸c nhau cã thÓ ®îc göi ®i trªn c¸c con ®êng kh¸c nhau. Ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch th«ng b¸o cã u ®iÓm so víi ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch kªnh, cô thÓ lµ: + HiÖu suÊt sö dông ®êng truyÒn cao v× kh«ng bÞ chiÕm dông ®éc quyÒn mµ ®îc ph©n chia gi÷a nhiÒu thùc thÓ. + Mçi nót m¹ng (hay nót chuyÓn m¹ch th«ng b¸o) cã thÓ lu tr÷ th«ng b¸o cho tíi khi kªnh truyÒn rçi míi göi th«ng b¸o ®i, do ®ã gi¶m ®îc t×nh tr¹ng t¾c nghÏn m¹ng. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 8 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi + Cã thÓ ®iÒu khiÓn viÖc chuyÓn tin b»ng c¸ch s¾p xÕp ®é u tiªn cho c¸c th«ng b¸o. + Cã thÓ t¨ng hiÖu suÊt sö dông gi¶i th«ng cña m¹ng b»ng c¸ch g¸n ®Þa chØ qu¶ng b¸ ®Ó göi th«ng b¸o ®ång thêi ®Õn nhiÒu ®Ých. Nhîc ®iÓm chñ yÕu cña ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch th«ng b¸o lµ kh«ng h¹n chÕ kÝch thíc cña th«ng b¸o, cã thÓ dÉn ®Õn chi phÝ lu gi÷ t¹m thêi cao vµ ¶nh hëng ®Õn thêi gian ®¸p l¹i vµ chÊt lîng truyÒn ®i. Râ rµng lµ m¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o thÝch hîp víi c¸c dÞch vô th«ng tin nh th ®iÖn tö h¬n lµ c¸c øng dông cã tÝnh chÊt thêi gian thùc v× tån t¹i ®é trÔ nhÊt ®Þnh do lu tr÷ vµ sö lý th«ng tin ®iÒu khiÓn t¹i mçi nót. - M¹ng chuyÓn m¹ch gãi: Trong trêng hîp nµy, mçi th«ng b¸o ®îc chia thµnh nhiÒu phÇn nhá h¬n gäi lµ c¸c gãi tin cã khu«n d¹ng quy ®Þnh tríc. Mçi gãi tin còng ®Òu chøa c¸c th«ng tin ®iÒu khiÓn, trong ®ã cã ®Þa chØ nguån vµ ®Ých cña gãi tin. C¸c gãi tin thuéc vÒ th«ng b¸o nµo ®ã cã thÓ ®îc göi ®i qua m¹ng ®Ó tíi ®Ých b»ng nhiÒu con ®êng kh¸c nhau. Chóng ta thÊy c¸c ph¬ng ph¸p chuyÓn m¹ch th«ng b¸o vµ chuyÓn m¹ch gãi lµ gÇn gièng nhau. §iÓm kh¸c biÖt lµ c¸c gãi tin ®îc giíi h¹n kÝch thíc tèi ®a sao cho c¸c nót m¹ng cã thÓ sö lý toµn bé gãi tin trong bé nhí mµ kh«ng cÇn lu tr÷ t¹m thêi trªn ®Üa. Bëi thÕ nªn m¹ng chuyÓn m¹ch gãi truyÒn c¸c gãi tin qua m¹ng nhanh h¬n vµ hiÖu qu¶ h¬n so víi m¹ng chuyÓn m¹ch th«ng b¸o. VÊn ®Ò khã kh¨n nhÊt cña m¹ng nµy lµ viÖc tËp hîp l¹i c¸c gãi tin ®Ó t¹o thµnh th«ng b¸o ban ®Çu cña ngêi sö dông, ®Æc biÖt trong trêng hîp gãi tin ®îc truyÒn theo nhiÒu ®êng kh¸c nhau. CÇn ph¶i cµi ®Æt c¬ chÕ “®¸nh dÊu” gãi tin vµ phôc håi c¸c gãi tin bÞ thÊt l¹c hoÆc truyÒn lçi trªn m¹ng. ViÖc tÝch hîp c¶ hai kü thuËt chuyÓn m¹ch (kªnh vµ gãi) trong mét m¹ng thèng nhÊt (gäi lµ m¹ng dÞch vô tÝch hîp sè). Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 9 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi 1.4. C¸c thiÕt bÞ ghÐp nèi m¹ng ®Ó thiÕt lËp mét m¹ng hoÆc mét liªn m¹ng ta cã thÓ sö dông nhiÒu thiÕt bÞ ghÐp nèi kh¸c nhau tuú thuéc vµo yªu cÇu cña m¹ng ®ã. Díi ®©y chØ lµ nh÷ng tr×nh bµy c¬ b¶n nhÊt cña mét sè thiÕt bÞ cã thÓ dïng cho viÖc thiÕt lËp m¹ng . 1.4.1. Hub Hub lµ thiÕt bÞ dïng ®Ó më réng m¹ng, ho¹t ®éng ë tÇng vËt lý trong m« h×nh OSI. Qua Hub, chóng ta cã thÓ nèi c¸c m¸y tÝnh thµnh mét m¹ng còng nh liªn kÕt c¸c m¹ng cã cïng giao thøc truyÒn th«ng ë tÇng liªn kÕt gi÷ liÖu thµnh mét m¹ng lín h¬n theo quy t¾c më réng m¹ng. H×nh 1: Më réng m¹ng nhê Hub Cã ba lo¹i Hub c¬ b¶n:  Hub chñ ®éng: Cã thÓ khÕch ®¹i vµ xö lý c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö truyÒn gi÷a c¸c thiÕt bÞ m¹ng.  Hub bÞ ®éng: kh«ng sö lý c¸c tÝn hiÖu.  Hup th«ng ming: Lµ Hub chñ ®éng nhng thªm mét sè chøc n¨ng sau: - Qu¶n trÞ Hub: cho phÐp göi th«ng tin vÒ tr¹m trung t©m vµ cho phÐp tr¹m trung t©m qu¶n lý Hub. - Switching Hub: NhËn biÕt ®îc d÷ liÖu göi lµ côc bé hay diÖn réng ®Ó göi d÷ liÖu theo ®êng nhanh nhÊt. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 10 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi 1.4.2. Bridge Bridge lµ thiÕt bÞ lµm viÖc ë tÇng thø hai cña m« h×nh OSI: tÇng liªn kÕt gi÷ liÖu. Nã ®îc thiÕt kÕ ®Ó cã kh¶ n¨ng nhËn tÝn hiÖu vËt lý, chuyÓn vÒ d¹ng d÷ liÖu vµ chuyÓn tiÕp d÷ liÖu. Bridge cã hai cæng. Sau khi nhËn tÝn hiÖu vËt lý vµ chuyÓn vÒ d¹ng d÷ liÖu tõ mét cæng, bridge kiÓm tra c¸c ®Þa chØ ®Ých, nÕu ®Þa chØ nµy lµ cña mét node liªn kÕt víi chÝnh cæng nhËn tÝn hiÖu, nã bá qua viÖc xö lý. Trong trêng hîp ngîc l¹i, d÷ liÖu ®îc chuyÓn tíi cæng cßn l¹i, t¹i cæng nµy d÷ liÖu ®îc chuyÓn thµnh tÝn hiÖu vËt lý vµ göi ®i. §Ó kiÓm tra mét node ®îc liªn kÕt víi cæng nµo cña nã, bridge dïng mét b¶ng ®Þa chØ cËp nhËt ®éng. V× nguyªn lý ho¹t ®éng nãi trªn mµ tèc ®é truyÒn th«ng qua hai cæng cña bridge lµ chËm h¬n so víi repeater. H×nh 2: Nèi hai m¹ng côc bé b»ng bridge bridge 1.4.3. Switch Switch lµm viÖc nh mét bridge nhiÒu cæng. Kh¸c víi Hub nhËn tÝn hiÖu tõ mét cæng råi chuyÓn tiÕp tíi tÊt c¶ c¸c cæng cßn l¹i, switch nhËn tÝn hiÖu vËt lý, chuyÓn ®æi thµnh d÷ liÖu, tõ mét cæng, kiÓm tra ®Þa chØ ®Ých råi göi tíi mét cæng t¬ng øng. Víi nguyªn lý nµy H×nh nhiÒu3: node thÓcôc ®ång thêi switch göi th«ng tin ®Õn Nèi haicãm¹ng bé b»ng cïng mét node kh¸c t¹i cïng mét thêi ®iÓm. Vµ nh vËy switch dêng nh d· më réng b¨ng th«ng cña LAN. Thùc tÕ th× switch ®îc thiÕt Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh Switc 11 h Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi kÕ ®Ó liªn kÕt c¸c cæng cña nã víi b¨ng th«ng rÊt lín ( hµng tr¨m Mbps ®Õn hµng Gbps ). 1.4.4. Router Router lµ mét thiÕt bÞ thùc hiÖn ë tÇng thø 3 (tÇng m¹ng ) cña m« h×nh OSI. Nã x¸c ®Þnh tuyÕn ®êng tèi u vµ vËn t¶i c¸c nhãm th«ng tin trong mét liªn m¹ng sau khi hiÓu ®îc giao thøc m¹ng. Nã dïng mét b¶ng ®Þnh ®êng (rounting table) ®Ó lu tr÷ c¸c ¸nh x¹ cæng - ®Þa chØ m¹ng. Router lµ thiÕt bÞ phô thuéc vµo c¸c giao thøc cña m¹ng kÕt nèi. H×nh 4: Dïng Router trong liªn m¹ng M¹ng 1 M¹ng 2 M¹ng 3 1.4.5. Modem (Bé ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ) Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 12 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Modem lµ thiÕt bÞ trî gióp c¸c m¸y tÝnh kÕt nèi ®îc víi nhau qua ®êng ®iÖn tho¹i. Chóng thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn ®æi tÝn hiÖu sè (TÝn hiÖu m¸y tÝnh hiÓu ®îc) thµnh tÝn hiÖu t¬ng tù (TÝn hiÖu truyÒn ®îc trªn ®êng ®iÖn tho¹i) råi göi lªn ®êng ®iÖn tho¹i. Vµ ngîc l¹i, chóng l¹i chuyÓn ®æi tÝn hiÖu t¬ng tù nhËn ®îc trªn ®êng truyÒn thµnh tÝn hiÖu sè ®Ó m¸y tÝnh xö lý. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 13 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi H×nh 5: Dïng modem ®Ó nèi c¸c m¸y tÝnh qua ®­êng ®iÖn tho¹i Dial-up internet Connecti on Dial-up E-mail vÇ internet server 1.4.5.1. Modem trong m¹ng truyÒn th«ng: Modem lµ thiÕt bÞ lµm cho m¸y tÝnh cã thÓ truyÒn th«ng qua ®êng ®iÖn tho¹i. Trong m«i trêng m¹ng modem phôc vô nh mét ph¬ng tiÖn truyÒn th«ng gi÷a c¸c m¹ng hoÆc kÕt nèi c¸c m¹ng côc bé trªn toµn thÕ giíi. PhÇn nµy ta nghiªn cøu toµn bé c«ng nghÖ cña modem, «n l¹i c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n, c¸c chuÈn cña modem vµ m« t¶ nh÷ng lo¹i modem truyÒn th«ng chÝnh. a. Chøc n¨ng c¬ b¶n cña modem . C¸c m¸y tÝnh kh«ng thÓ kÕt nèi ®¬n gi¶n qua ®êng ®iÖn tho¹i bëi v× c¸c m¸y tÝnh truyÒn th«ng b»ng c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö sè (d¹ng tÝn hiÖu ®iÖn tö), cßn c¸c ®êng ®iÖn tho¹i chØ cã thÓ göi c¸c xung nhÞp t¬ng tù (d¹ng ©m thanh). Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 14 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Mét tÝn hiÖu sè gièng nh tÝn hiÖu nhÞ ph©n, nã chØ nhËn gi¸ trÞ 0 hoÆc 1. Mét tÝn hiÖu t¬ng tù gièng nh c¸c ®êng cong tr¬n cã thÓ m« t¶ nh mét d·y v« h¹n c¸c gi¸ trÞ. Mét modem göi c¸c ®Þnh d¹ng tÝn hiÖu sè cña m¸y tÝnh sang tÝn hiÖu t¬ng tù råi truyÒn chóng lªn ®êng ®iÖn tho¹i. Modem ë phÝa bªn kia nhËn vµ ®Þnh d¹ng ngîc l¹i c¸c tÝn hiÖu míi ®Õn tõ t¬ng tù sang sè cho m¸y tÝnh xö lý. Chó ý: viÖc sö dông c¸c ®êng truyÒn sè yªu cÇu ph¶i cã mét card sè ®Æc biÖt ®îc cµi ®Æt trªn m¸y tÝnh. b. PhÇn cøng modem. Modem ®îc biÕt nh mét thiÕt bÞ truyÒn th«ng d÷ liÖu (DCE) vµ cã c¸c ®Æc tÝnh sau: - Lµ giao thøc truyÒn th«ng chuçi (RS-232). - Lµ giao thøc truyÒn th«ng ®iÖn tho¹i (RJ-11). Cã hai lo¹i modem: modem trong vµ modem ngoµi. + Modem trong lµ lo¹i ®îc ®Æt ngay trong mainboard hoÆc c¾m trªn khe c¾m më réng. + Lo¹i modem ngoµi lµ mét hép nhá ®îc kÕt nèi víi m¸y tÝnh b»ng c¸p chuçi (RS-323) ch¹y tõ cæng modem ®Õn cæng m¸y tÝnh. PhÇn cßn l¹i lµ mét sîi c¸p víi ®Çu nèi RJ-11 ®Ó nèi vµo nguån. c. C¸c chuÈn modem. Cã c¸c chuÈn c«ng nghiÖp cho c¸c vïng m¹ng kh¸c nhau. Vµ c¸c modem còng kh«ng tr¸nh khái ®iÒu ®ã. ViÖc ®a ra c¸c chuÈn lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó cho c¸c modem cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau cã thÓ truyÒn th«ng ®îc víi nhau. PhÇn díi ®©y gi¶i thÝch mét vµi chuÈn chung cña c¸c modem.  Hayes. Vµo ®Çu n¨m 1980, mét c«ng ty cã tªn lµ Hayes ph¸t triÓn mét modem cã tªn gäi Hayes Microcomputer ®a ra mét modem víi tªn gäi Hayes Smart Modem. Smart Modem ®Çu tiªn göi vµ nhËn Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 15 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi d÷ liÖu víi tèc ®é 300Bps. Sau nµy tèc ®é ®îc c¶i tiÕn t¨ng lªn nhiÒu.  C¸c chuÈn quèc tÕ. Sau n¨m 1980, tæ chøc chuÈn truyÒn th«ng quèc tÕ ®· ®a ra c¸c chuÈn cho c¸c modem. Víi ®Æc ®iÓm kü thuËt K_sè bao gåm mét sè cho biÕt c¸c chuÈn kh¸c nhau. B¶ng1: C¸c chuÈn modem Tªn chuÈn Tèc ®é N¨m s¶n (Bps) xuÊt V.22 bis 2400 1984 V.32 bis 14400 1991 V32 terbo 19200 1993 Vfastclass (V.FC) 28800 1993 V.34 28800 1994 V.42 57600 1995 V.32 9600 1984 d. Sù thùc hiÖn cña c¸c modem. §¬n vÞ ®o tèc ®é lµm viÖc cña mét modem lµ bit/gi©y (bps), ngoµi ra cßn dïng mét ®¬n vÞ n÷a ®Ó ®o tèc ®é lµ baud. KiÓu thùc hiÖn cña modem: Cã nhiÒu kiÓu thùc hiÖn kh¸c nhau cña modem bëi v× cã nhiÒu kiÓu kh¸c nhau cña m«i trêng truyÒn th«ng, ®iÒu nµy yªu cÇu nhiÒu kiÓu kh¸c nhau vÒ ph¬ng ph¸p truy cËp d÷ liÖu. Cã nh÷ng m«i trêng cã thÓ ph©n biÖt sù kh«ng ®ång nhÊt vÒ ®Þa ®iÓm cña hai vïng truyÒn th«ng còng nh thêi gian cña truyÒn th«ng. Ta t¹m thêi chia ra hai kiÓu thùc hiÖn cña modem: Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 16 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi . Modem truyÒn th«ng kh«ng ®ång bé. . Modem truyÒn th«ng ®ång bé. ViÖc sö dông kiÓu cña c¸c modem trong mét m«i trêng m¹ng phô thuéc vµo cÊu h×nh, giao thøc vµ môc ®Ých cña m¹ng ®ã lµm g×. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 17 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi 1.4.6. CSU/DSU (Channel Service Unit/Digital Service Unit) §©y lµ lo¹i thiÕt bÞ dïng ®Ó nèi c¸c m¹ng LAN thµnh m¹ng WAN th«ng qua ®êng ®iÖn tho¹i c«ng céng. CSU/DSU cã nhiÖm vô chuyÓn ®æi c¸c tÝn hiÖu LAN thµnh c¸c tÝn hiÖu ®ßi hái bëi c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô m¹ng c«ng céng. CSU/DSU còng lµm c« lËp m¹ng côc bé ®èi víi m¹ng c«ng céng ®Ó b¶o vÖ cho m¹ng côc bé tr¸nh ®îc nhiÔu ©m vµ sù giao ®éng ®iÖn thÕ cña m¹ng c«ng céng. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 18 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Ch¬ng 2: Tæng quan vÒ DÞch vô truy cËp tõ xa Remote Access Service 2.1. Tæng quan vÒ m¹ng truy nhËp tõ xa. M¹ng m¸y tÝnh ®· kh«ng cßn lµ kh¸i niÖm xa l¹ ®èi víi tÊt c¶ chóng ta. XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu thùc tÕ, viÖc chia sÎ tµi nguyªn trªn m¹ng ®· gióp chóng ta cã rÊt nhiÒu tiÖn dông trong viÖc sö dông chung tµi nguyªn còng nh tiÕt kiÖm ®îc mét phÇn lín nguån vèn h¹n hÑp. C¸c v¨n phßng lµm viÖc th× kh«ng ph¶i lóc nµo còng chØ tËp trung t¹i mét vÞ trÝ mµ chóng lu«n lu«n ph©n bè ë kh¾p mäi n¬i. §iÒu nµy ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho nh÷ng nhµ thiÕt kÕ m¹ng khi muèn më réng m¹ng. ThÕ kû 21 lµ thÕ kû mµ c¸c ®Þa ®iÓm lµm viÖc sÏ ®îc ph©n bè mäi n¬i, mäi lóc nªn c¸c c«ng ty ph¶i cung cÊp c¸c dÞch vô lµm viÖc tõ xa ®Ó gióp ngêi sö dông tõ xa vµ ngêi sö dông di ®éng truy cËp th ®iÖn tö vµ c¸c tµi nguyªn trªn m¹ng kh¸c. MÆt kh¸c, viÖc dÔ dµng kÕt nèi vµ tÝnh kiªn ®Þnh lµ ®iÒu cèt yÕu ®Ó c¸c c«ng ty dùa vµo m¹ng truy cËp tõ xa.. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 19 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi C¸c lo¹i m¹ng truy cËp tõ xa vµ ngêi sö dông di ®éng ®ang ph¸t triÓn ngµy mét nhiÒu. Chóng ®ang dÇn ®îc thèng nhÊt vµ më réng tõ c¸c m¹ng dÞch vô tÝch hîp sè ( ISDN ) vµ tõ c¸c modem kÕt nèi d÷ liÖu, ©m thanh vµ fax. TruyÒn th«ng hîp nhÊt vµ truy cËp tõ xa sÏ cho phÐp ngêi sö dông kh«ng ph¶i phô thuéc vµo v¨n phßng lµm viÖc vµ ®ång thêi lµm gia t¨ng s¶n phÈm. §Ó hiÓu h¬n vÒ m¹ng truy cËp tõ xa chóng ta ®i kh¶o s¸t c¸c thµnh phÇn cña nã. 2.1.1.C¸c gi¶i ph¸p lµm viÖc tõ xa vµ ngêi sö dông tõ xa. §Ó trî gióp cho ngêi sö dông tõ xa tiÕp cËn víi c«ng nghÖ vµ c¸c gi¶i ph¸p lµm viÖc tõ xa, chóng ta cÇn:  KÕt nèi c¸c m¹ng quay sè tÝch hîp víi c¸c m¹ng truyÒn thèng, cho phÐp ngêi sö dông tõ xa truy cËp tíi LAN.  Trî gióp c¸c yªu cÇu thùc hiÖn víi c¸c øng dông míi nh truy cËp Internet, truyÒn th«ng Intranet, vµ truyÒn th«ng ®a ph¬ng tiÖn.  B¶o ®¶m an toµn hÖ thèng vµ b¶o mËt d÷ liÖu, tÝnh hiÖu lùc cho nhiÒu ngêi sö dông kÕt nèi tõ c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau nh c¸c nh¸nh c¬ quan, nhµ riªng, c¸c vÞ trÝ lu ®éng.  C¸c s¶n phÈm tÝch hîp ®îc l¾p ®Æt ph¶i ®ñ m¹nh ®Ó n¾m b¾t c¸c c«ng nghÖ sÏ ph¸t triÓn trong t¬ng lai. 2.1.2.T×m hiÓu vÒ lµm viÖc tõ xa vµ ngêi sö dông tõ xa. a. VÊn ®Ò më réng: khi l¾p ®Æt mét m¹ng m¸y tÝnh th× viÖc tÝnh to¸n cho vÊn ®Ò më réng m¹ng sau nµy lu«n ®îc quan t©m ®Çu tiªn.  NÕu mét c«ng ty muèn l¾p ®Æt m¹ng truy cËp tõ xa th× hä sÏ ®Çu t vµo c¸c thiÕt bÞ hiÖn t¹i ®ang sö dông nªn vÊn ®Ò më réng (scalability) vµ ®iÒu chØnh (modularity) lµ hai yªu cÇu chÝnh.  VÊn ®Ò thø hai lµ, nÕu lµm viÖc theo m« h×nh m¹ng tËp trung nh tríc ®©y,viÖc qu¶n trÞ hÖ thèng sÏ tèt h¬n. Cßn lµm viÖc theo Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 20 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi m« h×nh m¹ng truy cËp tõ xa th× vÊn ®Ò qu¶n trÞ m¹ng sÏ bÞ h¹n chÕ. b. VÊn ®Ò an toµn: Khi mµ gi¶i ph¸p lµm viÖc tõ xa vµ ngêi sö dông tõ xa ®ùoc thùc thi th× tÝnh an toµn cña m¹ng trung t©m còng nh hÖ thèng sÏ bÞ gi¶m nhiÒu so víi m¹ng côc bé. Bëi vËy, ta ph¶i cµi ®Æt hÖ thèng yªu cÇu ngêi sö dông x¸c thùc mét sè ®Æc tÝnh nhÊt ®Þnh ®Ó ng¨n chÆn viÖc sö dông bÊt hîp ph¸p c¸c tµi nguyªn trªn m¹ng tríc khi cÊp quyÒn sö dông cho hä. 2.1.3.C¸c m¸y phôc vô truy cËp tõ xa. C¸c m¸y phôc vô viÖc truy cËp tõ xa (MPVTCTX) thùc chÊt lµ c¸c nót xö lý tËp trung c¸c yªu cÇu cña ngêi tõ xa gäi l¹i. Mét m¸y phôc vô truy cËp tõ xa cho phÐp nhiÒu ngêi dïng kÕt nèi vµo m¹ng ngay t¹i nhµ tõ c¸c vÞ trÝ lµm viÖc tõ xa hoÆc bÊt kú n¬i nµo ®Ó khai th¸c tµi nguyªn chØ cÇn cã mét ®êng ®iÖn tho¹i sè hoÆc ®êng t¬ng tù. MPVTCTX sÏ thùc hiÖn viÖc phôc vô c¸c sites riªng, nhá ®Ó t¹m thêi truy cËp vµo m¹ng trung t©m cña hä theo c¸c modem chän tuyÕn, h¬n thÕ n÷a cã thÓ kÕt nèi l©u bÒn qua ®êng ®· ®¨ng ký. Chóng còng ng¨n c¶n c¸c tÝn hiÖu bËn v× sù va ch¹m gi÷a nh÷ng ngêi sö dông tõ xa khi hä cïng quay mét sè trªn mét modem ®¬n. Mét m¸y phôc vô truy cËp tõ xa cã thÓ cho phÐp nhiÒu ®êng ®iÖn tho¹i nèi vµo, vµ qua ®ã nh÷ng ngêi sö dông cã thÓ cïng dïng chung mét sè ®Ó truy cËp vµo m¹ng. C¬ chÕ nµy lµm cho ngêi sö dông quay sè qua c¸c ®êng ®iÖn tho¹i c¶m thÊy nh trong suèt ®Õn khi t×m ra mét ®êng ®iÖn tho¹i më. Ngoµi ra nã cßn trî gióp c¸c nh©n viªn phôc vô cã thÓ t¹o ra cÊp bËc cho mçi ®êng vµ xem xÐt c¸c yªu cÇu cña ngêi sö dông. 2.1.4. M¹ng réng vµ truy cËp tõ xa M¹ng LAN chØ phï hîp víi nh÷ng ngêi sö dông côc bé nh trong mét toµ nhµ hoÆc mét khu trêng së. C¸c m¹ng WAN kÕt nèi ngêi sö dông vµ c¸c m¹ng vµ më réng c¸c m¹ng côc bé t¹i c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau, nh trong mét thµnh phè qua mét quèc gia hoÆc vßng quanh thÕ giíi. “Truy cËp tõ xa” thùc hiÖn nh mét kÕt nèi ®¬n, thêng thêng cÇn thiÕt quay sè qua ®êng ®iÖn tho¹i, gi÷a nh÷ng Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 21 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi ngêi sö dông riªng hoÆc c¸c v¨n phßng nhá víi mét trung t©m m¹ng. C¸c b¹n cã thÓ truy cËp internet qua mét vµi kiÓu kÕt nèi tõ xa. Cã thÓ sö dông mét modem ®Ó quay sè th«ng qua Nhµ cung cÊp dÞch vô Internet (ISP) hoÆc còng cã thÓ truy cËp Internet th«ng qua M¹ng dÞch vô tÝch hîp sè (ISDN). Chóng ta còng cã thÓ sö dông tÝch hîp c¶ hai lo¹i ®êng ( Dial-up vµ ISDN ). NhiÒu ngßi sö dông trong mét trêng së cã thÓ lùa chän vµ tin táng vµo mét bé chän ®êng kÕt nèi qua ISP. Nh×n chung, tèc ®é cña m¹ng truy cËp tõ xa thÊp h¬n nhiÒu so víi m¹ng LAN vµ m¹ng WAN. VÝ dô, víi mét m¹ng Ethernet ph©n t¸n ®¬n ch¹y ë tèc ®é 10 Mbps, nhng ngµy nay, tèc ®é nhanh nhÊt cña modem t¬ng tù míi chØ lµ 56Kbps. 2.2. M¹ng quay sè sö dông modem (Dial-up Networking) Sö dông c¸c ®êng ®iÖn tho¹i ®Ó quay sè vµo c¸c m¹ng kh¸c hoÆc vµo Internet hoÆc cho phÐp ngêi sö dông tõ xa quay sè vµo m¹ng cña b¹n lµ mét gi¶i ph¸p kh¶ thi. Nh chóng ta ®· biÕt, c¸c m¸y tÝnh chØ xö lý ®îc tÝn hiÖu díi d¹ng sè. ViÖc sö dông c¸c ®êng ®iÖn tho¹i ( thêng lµ nh÷ng ®êng t¬ng tù) lµm ®êng truyÒn th«ng gi÷a c¸c m¸y tÝnh sÏ ph¶i qua mét kh©u chuyÓn ®æi tÝn hiÖu nhÊt ®Þnh. ChuyÓn ®æi tÝn hiÖu sè mµ m¸y tÝnh vÉn sö lý thµnh tÝn hiÖu t¬ng tù ®Ó truyÒn ®îc trªn m¹ng, sau ®ã l¹i chuyÓn ®æi ngîc l¹i. ThiÕt bÞ thùc hiÖn viÖc nµy lµ modem. Nhng mÆt tr¸i cña nã lµ mçi modem chØ cã thÓ trî gióp cho mét cuéc “®µm tho¹i tõ xa ” t¹i mét thêi ®iÓm, vµ mçi mét thiÕt bÞ nÕu muèn kÕt nèi víi “ thÕ giíi bªn ngoµi” th× sÏ cÇn mét modem. Dial-up Networking cung cÊp c¸cquay kÕtsènèi H×nh 7: M« h×nh m¹ng sö nhng dông víi tèc ®é thÊp, vµ ®îc sö dông bëi ngêi sö modem dông kÕt nèi tíi mét RAS server hoÆc mét Nhµ cung cÊp dÞch vô Internet (ISP). Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 22 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi 2.3.M¹ng dÞch vô tÝch hîp sè (Intergrated Services Digital Network - ISDN) ISDN lµ mét hÖ thèng m¹ng dÞch vô sè cho phÐp truyÒn th«ng víi tèc ®é nhanh h¬n rÊt nhiÒu so víi m¹ng PSTN (m¹ng ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch c«ng céng ). Nã truyÒn th«ng ë tèc ®é 64Kbps hoÆc nhanh h¬n. chóng ta sÏ ®i xem xÐt cÊu thµnh cña mét m¹ng ISDN. 2.3.1.C¸c thµnh phÇn cña ISDN. C¸c thµnh phÇn cña ISDN bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi, c¸c bé t¬ng hîp thiÕt bÞ ®Çu cuèi, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi m¹ng, c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®êng truyÒn vµ c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi trao ®æi. C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi ISDN ®îc ph©n ra 2 lo¹i sau: - C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi chuyªn dông (TE1): cßn cã tªn gäi lµ lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi 1. TE1 kÕt nèi víi m¹ng ISDN qua mét ®êng truyÒn liªn kÕt sè xo¾n kÐp (four_wire). - C¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi phi ISDN (TE2): lµ mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi víi mét giao diÖn vËt lý non-ISDN gièng nh V.24 (EIA) hoÆc X.21, c¸c chuÈn ISDN tríc ®©y vÉn xem nh lo¹i thiÕt bÞ ®Çu cuèi 2. TE2 kÕt nèi víi m¹ng ISDN th«ng qua mét TA (Terminat Adapter). NÕu TE2 lµ mét thiÕt bÞ chuÈn, nã kÕt nèi víi ®êng TA qua giao diÖn tÇng vËt lý chuÈn. - TA (Terminal Adapter ): lµ mét bé giao tiÕp kÕt nèi 1 hoÆc nhiÒu thiÕt bÞ TE2 vµo m¹ng. TA cã thÓ lµ mét thiÕt bÞ ®éc lËp hoÆc còng cã thÓ ®îc thiÕt kÕ ngay trªn b¶n m¹ch cña TE2. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 23 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi - NT1, NT2: tham chiÕu tíi tÇng vËt lý, nã lµ mét thiÕt bÞ ®Çu cuèi riªng cña ®êng truyÒn th«ng. Nã thùc hiÖn chøc n¨ng chuyÓn ®æi vµ duy tr× c¸c ®Æc tÝnh cña c¸c tÝn hiÖu ®iÖn tö lÆp. - NT12: lµ mét thiÕt bÞ ®¬n kÕt hîp c¸c chøc n¨ng cña NT1 vµ NT2. ISDN ®Þnh râ sè ®iÓm tham chiÕu, ®Þnh nghÜa c¸c giao diÖn logic gi÷a c¸c nhãm chøc n¨ng, gièng nh TAs vµ NT1. C¸c nhãm chøc n¨ng vµ c¸c ®iÓm tham chiÕu ISDN ®Ó ®Æc t¶ c¸c giao diÖn truy cËp ISDN cña ngêi sö dông, c¸c tiªu chuÈn ISDN ®a vµo hai kh¸i niÖm : + C¸c nhãm chøc n¨ng. + C¸c ®iÓm tham chiÕu. a. Nhãm chøc n¨ng lµ mét tËp hîp c¸c chøc n¨ng nhÊt ®Þnh ®îc thùc hiÖn bëi c¸c phÇn tö vËt lý cña thiÕt bÞ ngêi sö dông, cßn c¸c ®iÓm tham chiÕu lµ c¸c kh¸i niÖm dïng ®Ó ph©n t¸ch c¸c nhãm chøc n¨ng kh¸c nhau. b. C¸c ®iÓm tham chiÕu ISDN nh sau: - R - §iÓm tham chiÕu gi÷a thiÕt bÞ non_ISDN nh TE2 vµ mét TA. - S - §iÓm tham chiÕu gi÷a thiÕt bÞ ®Çu cuèi ngêi sö dông TA vµ NT2 hoÆc gi÷a TE1 vµ TE2. - T - §iÓm tham chiÕu gi÷a c¸c thiÕt bÞ NT1 vµ NT2. - U - §iÓm tham chiÕu gi÷a c¸c thiÕt bÞ NT1 vµ thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®êng truyÒn trong (chuçi ®iÓm_carier) m¹ng. Nã lµ mét giao diÖn cung cÊp dÞch vô chuyÓn ®æi tõ four-wire sang two-wire víi BRI (ISDN Base Rate Interface) Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 24 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi H×nh 8: Quan hÖ gi÷a c¸c nhãm chøc n¨ng vµ c¸c ®iÓm tham chiÕu. TE 2 CPE Networ k TA R CPE Networ k NT12 S TE 1 TE 1 NT2 T NT1 U LT V ET PABX or LAN TE 1 Customer Primises Local Loop Centrel office 2.3.2.C¸c kªnh ISDN Kh¸i niÖm kªnh hay kªnh thuª bao ®Òu ®îc hiÓu lµ ®êng truyÒn dÉn th«ng tin gi÷a ngêi sö dông víi ®êng truyÒn m¹ng. Trong ISDN kªnh thuª bao chØ c¸c ®êng truyÒn c¸c tÝn hiÖu sè vµ ®îc ph©n chia thµnh 3 lo¹i kªnh c¬ b¶n ph©n biÖt víi nhau vÒ chøc n¨ng vµ tèc ®é bit cña chóng: kªnh D, kªnh B vµ kªnh H.  Kªnh D: §Ó truyÒn c¸c th«ng b¸o b¸o hiÖu gi÷a ngêi sö dông vµ m¹ng. V× khèi lîng trao ®æi c¸c th«ng b¸o b¸o hiÖu cã thÓ kh«ng sö dông hÕt ®é réng b¨ng tÇn dïng cho kªnh nªn cã thÓ dïng kªnh D ®Ó truyÒn c¸c gãi tin cña ngêi sö dông. Kªnh D ho¹t ®éng víi tèc ®é 16Kbps hoÆc 64Kbps phô thuéc vµo giao diÖn ngêi sö dông (BRI hoÆc PRI).  Kªnh B: §Ó truyÒn c¸c tÝn hiÖu tiÕng nãi, ©m thanh, sè liÖu vµ h×nh ¶nh cña ngêi sö dông. Kªmh B cã thÓ sö dông cho c¶ Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 25 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi chuyÓn m¹ch kªnh lÉn chuyÓn m¹ch gãi. Kªnh B lu«n ho¹t ®éng ë tèc ®é 64Kb/s.  Kªnh H: §Ó truyÒn th«ng tin víi tèc ®é cao h¬n: - Kªnh H0 t¬ng ®¬ng víi 6 kªnh B, cã tèc ®é 384Kb/s. - Kªnh H1 cã 2 møc: H11 = 4H0 = 24B, cã tèc ®é 1,536Mb/s (tèc ®é T1) H22 cã tèc ®é tõ 132 ®Õn 138,24Mb/s. B¶ng 2: C¸c lo¹i kªnh ISDN KªnhC¸c chøc n¨ng truyÒn tinTèc ®éDB¸o hiÖu gãi tin16Kb/s (BRI) 64Kb/s (PRI)BTruyÒn tÝn hiÖu tiÕng nãi, ©m thanh, h×nh ¶nh, sè liÖu64Kb/sH0Tæ hîp 6 kªnh B (6B)384Kb/sH1H11=4H0=24B H12=5H0=30B1,536Mb/s 1,920Mb/sH2H21 H2232,768Mb/s 43-45Mb/sH4ISDN b¨ng réng tèc ®é cao132-138,24Mb/s 2.3.3. C¸c giao diÖn vµo ISDN Môc tiªu cña ISDN lµ cung cÊp tÊt c¶ c¸c dÞch vô trªn mét giao diÖn truy cËp vµo m¹ng duy nhÊt, kh«ng phô thuéc vµo lo¹i thiÕt bÞ hay lo¹i dÞch vô. C¸c tiªu chuÈn ISDN hiÖn nay ®Þnh nghÜa hai giao diÖn vµo ISDN, ®ã lµ: giao diÖn tèc ®é c¬ b¶n (BRI) vµ giao diÖn tèc ®é c¬ së (PRI). B¶ng díi ®©y m« t¶ c¸c kªnh kh¶ dông vµ tèc ®é t¬ng øng cña mçi lo¹i giao diÖn trªn. B¶ng 3: C¸c giao diÖn ISDN GiaodiÖnCÊu tróc kªnhTèc ®é tæng céngTèc ®é d÷ liÖu ng­êi sö dôngBRI2B+D16192Kb/s144Kb/sPRI23B+D64 30B+D641,544Mb/s 2,048Mb/s1,536Mb/s Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp 1,984Mb/s NguyÔn Xu©n T×nh 26 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi  Giao diÖn BRI cã cÊu tróc kªnh lµ 2B+D, trong ®ã kªnh D lu«n ho¹t ®éng víi tèc ®é 16Kb/s. BRI thêng ®îc sö dông ®Ó cung cÊp lèi vµo gi÷a thiÕt bÞ ngêi sö dông vµ tæng ®µi ISDN trung t©m. Tèc ®é d÷ liÖu ngêi sö dông ®èi BRI lµ 144Kb/s (2*64Kb/s+16Kb/s), mÆc dï c¸c th«ng b¸o b¸o hiÖu bæ xung yªu cÇu BRI ho¹t ®éng ë tèc ®é tæng céng lµ 192Kb/s.  Giao diÖn PRI cã 2 cÊu tróc kªnh: 23B + D dïng cho B¾c Mü 30B + D dïng cho T©y ¢u Trong c¶ hai trêng hîp, kªnh D ®Òu ho¹t ®éng ë tèc ®é 64Kb/s. PRI chøa nhiÒu kªnh, cho phÐp cung cÊp lèi vµo cho nhiÒu lo¹i thiÕt bÞ cña ngêi sö dông. 2.3.4. C¸c tÇng cña ISDN 2.3.4.1. TÇng 1 Khu«n d¹ng khung TÇng vËt lý ISDN (tÇng 1) tuú thuéc vµ khung ®ã lµ inbound hay outbound. (outbound lµ viÖc d÷ liÖu ®i tõ thiÕt bÞ ®Çu cuèi ®Õn m¹ng cßn inbound lµ viÖc d÷ liÖu ®i tõ ®i tõ m¹ng ®Õn thiÕt bÞ ®Çu cuèi. §iÒu nµy ®îc tr×nh bµy nh h×nh díi ®©y. Mçi khung cã ®é dµi 48 bit víi 36 bit d÷ liÖu. C¸c bÝt khung tÇng vËt lý ISDN ®îc sö dông nh sau:  F – Cung cÊp kh«ng ®ång bé.  L - §iÒu chØnh gi¸ trÞ bit trung b×nh.  E – B¶o ®¶m gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tranh chÊp khi c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi trªn mét bus thô ®éng tranh chÊp kªnh truyÒn.  A – C¸c thiÕt bÞ ho¹t ®éng. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 27 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi  S – Kh«ng x¸c ®Þnh.  B1, B2 vµ D – Kªnh d÷ kiÖu ngêi sö dông. H×nh 10: Khu«n d¹ng khung tÇng 1 ISDN phô thuéc vµo ®Ých truyÒn d÷ liÖu. ®é dµi tr­êng bit 1 8 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 8 1 1 1 1 1 8 1 1 1 F L B1 L D L F L B2 L D L B1 L D L B2 .. . Khung NT (Network to Ter minal ). ®é dµi tr­êng bit 1 8 1 8 1 1 1 1 1 8 1 F L C¸c thiÕt bÞ ngêi sö dông Multiple cã thÓ ®îc kÕt nèi vËt lý B1 E ®Õn D mét b¶n m¹ch (circuit). Trong cÊu h×nh nµy, c¸c xung ®ét cã thÓAx¶y ra nÕu nh hai thiÕt bÞ ®Çu cuèi cïng truyÒn th«ng t¹i mét F thêiF ®iÓm. Bëi vËy, ISDN cung cÊp c¸c ®Æc trng ®Ó x¸c ®Þnh râ B2 c¸c EkÕt nèi. Khi mét NT chê ®îi mét bÝt D tõ TE, nã b¸o hiÖu l¹i bit bªn c¹nh vÞ trÝ E-bit. TE chê ®îi bit E bªn c¹nh, c¸i mµ sÏ ®îc D truyÒn th«ng sau bit D. E D Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh S B1 S 28 B2 …… Khung TE (Terminal to network). A = bit ho¹t ®éng. B1 = B1 c¸c bÝt kªnh. B2 = B2 c¸c bit kªnh. Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi D = D kªnh ( 4bits x 4000frames/sec=16kbps). E = bit b¸o 2.3.4.2.TÇng 2 hiÖu l¹i c¸c bit tr­íc ®©y cña D. F = bit khung. TÇng 2 balancing. cña giao thøc truyÒn th«ng tÝn hiÖu cña ISDN lµ Thñ L= load = bit phßng. tôc Struy cËpdùliªn kÕt kªnh D (LAPD). LAPD t¬ng tù nh HDLC (giao thøc ®iÒu khiÓn d÷ liÖu møc cao) vµ LAPB (thñ tôc truy cËp kÕt nèi cã chän lùa). TÇng nµy ®îc sö dông qua kªnh D ®Ó b¶o ®¶m r»ng th«ng tin tÝn hiÖu vµ ®iÒu khiÓn ®îc truyÒn tíi mét c¸ch 11: Khu«n d¹ng khung LAPD t­¬rÊt ng gièng tù nh­HDLC. ®óng ®¾n.H×nh Khu«n d¹ng khung LAPD (h×nh díi) HDLC vµ LAPB §é dµi tr­êng (theo byte) 1 1 2 1 Variable 1 1 FlagAddressControlDataFCSFlag Sapi C/rEaTeiea SAPI = NhËn d¹ng ®iÓm truy cËp dÞch vô (6 bit) C/R = Bit MÖnh lÖnh/Tr¶ lêi EA = C¸c bit ®Þa chØ më réng TEI = NhËn d¹ng ®iÓm cuèi thiÕt bÞ ®Çu cuèi C¸c trêng Flag vµ control dïng ®Ó nhËn d¹ng gièng nh HDLC. Trêng address cã thÓ cã ®é dµi 1 ®Õn 2 byte, chóng cã ý nghÜa nh sau: NÕu bit ®Þa chØ më réng cña byte ®Çu tiªn ®îc thiÕt ®Æt th× khi ®ã ®Þa chØ ®îc x¸c ®Þnh lµ mét byte, cßn nÕu nã kh«ng ®îc thÕt ®Æt th× ®Þa chØ ®îc x¸c ®Þnh lµ 2 byte. Byte trêng ®Þa chØ ®Çu tiªn bao gåm tõ ®Þnh danh ®iÓm truy cËp dÞch vô (SAPI), nã dïng ®Ó ®Þnh danh c¸c cæng t¹i c¸c dÞch vô LAPD ®îcc cung cÊp bëi tÇng 3. Bit C/R cho biÕt d÷ liÖu trong khung lµ mÖnh lÖnh hay tr¶ lêi. Trêng TEI dïng ®Ó nhËn biÕt c¸c thiÕt bÞ ®Çu cuèi lµ ®¬n hay lµ tÝch hîp. 2.3.4.3.TÇng 3 Hai ®Æc trng chÝnh cña tÇng 3 ®îc sö dông víi c¸c tÝn hiÖu ISDN ®ã lµ: ITU-TI.450 vµ ITU-T I.451. H¬n thÕ n÷a, nã cã giao diÖn trî gióp user-to-user, chuyÓn m¹ch vµ c¸c kÕt nèi chuyÓn m¹ch. Sù ®a d¹ng cña lêi gäi thiÕt lËp, lêi gäi thiÕt bÞ ®Çu cuèi, Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 29 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi th«ng tin, vµ c¸c th«ng b¸o hçn t¹p ®îc ®Þnh râ tríc. C¸c lêi gäi nµy bao gåm: setup, connect, release, cancel, user informetion, status vµ disconnect. Cã nh÷ng th«ng b¸o cã chøc n¨ng gièng nhau ®îc cung cÊp bëi giao thøc X.25. 2.3.5. ThiÕt kÕ m¹ng ISDN M¹ng dÞch vô tÝch hîp sè ®îc ph¸t triÓn tõ m¹ng ®iÖn tho¹i chuyÓn m¹ch c«ng céng (PSTN). Sö dông c¸c dÞch vô BRI vµ PRI, ISDN cã thÓ ®îc më réng theo c¸c thiÕt bÞ thêng dïng cña kh¸ch hµng (CPE) vµ cung cÊp c¸c ®êng dÉn sè ®iÓm- ®iÓm (end to end). Tríc khi h×nh thµnh m¹ng ISDN, viÖc kÕt nèi d÷ liÖu qua PSDN ®îc DÞch vô ®iÖn tho¹i cæ thuÇn tuý (POTS ) sö dông c¸c modem t¬ng tù. ViÖc kÕt nèi qua m¹ng ISDN cho phÐp nhµ thiÕt kÕ m¹ng më réng b¨ng tÇn, gi¶m thêi gian thiÕt lËp cuéc gäi, gi¶m ®é trÔ, vµ h¹n chÕ bít c¸c tÝn hiÖu g©y ån. M¹ng ISDN hiÖn giê ®ang ®îc triÓn khai tèc ®é nhanh víi nhiÒu øng dông nh: thiÕt lËp cuéc ®µm tho¹i theo yªu cÇu quay sè (Dial-On-Demand Rounting ), Quay sè l¹i backup), SOHO vµ(c¶ ROBO... H×nh 11: ISDN cã (Dial thÓ trî gióp c¸c c¸c gi¶i kÕt ph¸pnèi quay sè lai t­ ¬ng tù vµ sè) PRI BRI ISDN PORT 2.3.5.1. c¸c øng dông cña ISDN. ISDN cã rÊt nhiÒu øng dông trong c«ng nghÖ m¹ng m¸y tÝnh. Cisco IOS ®· ®a ra c¸c øng dông thiÕt lËp cuéc gäi theo yªu cÇu (DDR) vµ gi¶i ph¸p quay sè ngîc (Callback) trî gióp cho viÖc kÕt nèi c¸c v¨n phßng nhá, nhµ riªng (BOHO). Míi ®©y, ISDN ®· ph¸t triÓn víi mét tèc ®é kh«ng thÓ tin ®îc trong viÖc trî gióp thiÕt lËp Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 30 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi c¸c kÕt nèi quay sè víi c¸c v¨n phßng nhá t¹i nhµ (SOHO). B©y giê ta sÏ ®i kh¶o s¸t mét sè dÞch vô cña ISDN ®Ó hiÓu râ h¬n c¸c øng dông cña nã. a. DÞch vô thiÕt lËp cuéc gäi tù ®éng theo yªu cÇu (DDR: Dial-On-Demand Rounting ). NÕu mËt ®é c¸c gãi tin ®Õn giao diÖn bé chän ®êng nhiÒu, nghÜa lµ c¸c yªu cÇu kÕt nèi cña ngêi sö dông lín th× mét kÕt nèi sÏ ®îc thiÕt lËp qua m¹ng ISDN. Cßn ngîc l¹i, nÕu yªu cÇu kÕt nèi cña ngêi sö dông qua m¹ng ISDN Ýt, thiÕt lËp trªn kÐm ho¹t ®éng, th× kÕt nèi ISDN sÏ ®îc th¸o bá. Nh vËy, øng dông nµy cña ISDN sÏ gãp phÇn lµm gi¶m ®i mét lîng lín yªu cÇu kÕt nèi m¹ng kh«ng cÇn thiÕt, lµm t¨ng m¹ng. H×nh12: DDRtèc t¹o®é c¸ctruyÒn kÕt nèi th«ng gi÷a c¸c vïng víi ISDN ISDN b. Gi¶i ph¸p ®êng truyÒn dù phßng (Dial Backup) ISDN cã thÓ ®îc sö dông nh mét dÞch vô quay sè ngîc víi mét kÕt nèi lease-line gi÷a c¸c ®iÓm kÕt nèi tõ xa víi mét v¨n phßng trung t©m. Khi mét kÕt nèi chÝnh trôc trÆc, bé kÕt nèi chuyÓn m¹ch ISDN thiÕt lËp mét ®êng truyÒn kh¸c qua m¹ng ISDN. Khi kÕt nèi chÝnh kh«i phôc th× nã sÏ gi÷ vai trß truyÒn th«ng chÝnh vµ ISDN ®îc gi¶i tho¸t. Víi gi¶i ph¸p nµy ®· phÇn nµo kh¾c phôc c¸c sù cè trªn ®êng truyÒn chÝnh lµm gi¸n ®o¹n ho¹t ®éng m¹ng. H×nh 13: ISDN cã thÓ hç trî cho kÕt nèi chÝnh ISDN Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 31 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi c. øng dông kÕt nèi SOHO (V¨n phßng nhá/ Nhµ riªng). SOHO cã thÓ ®îc trî gióp bëi c¸c dÞch vô ISDN BRI. Gi¶i ph¸p SOHO cho phÐp ngêi sö dông chØ ph¶i quay mét sè nhÊt ®Þnh. Sau khi ngêi sö dông quay sè, c«ng viÖc cßn l¹i do bé ®Þnh ®êng ®¶m nhËn. Nã sÏ tù ®éng quay vµ x¸c ®Þnh ®Þa chØ ®îc gäi. Gi¶i ph¸p nµy lµm t¨ng tèc ®é truy cËp m¹ng nhanh h¬n nhiÒu so víi viÖc truy cËp qua POTS vµ modem. C«ng nghÖ thiÕt kÕ SOHO trong ®ã ®iÓn h×nh lµ viÖc chØ quay mét sè (SOHO ®Ò xíng c¸c kÕt nèi ) ®· ®em l¹i rÊt nhiÒu thuËn tiÖn cho c¶ ngêi qu¶n trÞ m¹ng còng nh ngêi sö dông. H×nh 14: C¸c vÞ trÝ SOHO cã thÓ kÕt nèi víi Cisco IOS NAS nh­mét node ®¬n BRI PRI Small Office/Home Office NAS/ Site Center d. DÞch vô quay sè ngîc (Callback). Callback lµ mét dÞch vô sö dông giao thøc PPP, nã cho phÐp mét router t¹i phÝa ngêi sö dông khëi t¹o mét liªn kÕt chuyÓn m¹ch trªn m¹ng réng tíi mét router ®Æt t¹i v¨n phßng m¹ng trung t©m, sau ®ã yªu cÇu router kia gäi l¹i (callback). H×nh15: DÞch vô quay sè ng­îc (Callback) Yªu cÇu callback trong LCP X¸c thùc Ngõng cuéc gäi vµ callback l¹i ISDN Router A Router B Callback thùc hiÖn tuÇn tù c¸c bíc sau: Bíc 1: Router A ®a ra mét kÕt nèi chuyÓn m¹ch tíi router B Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 32 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Bíc 2: Router A vµ router B th¬ng lîng giao thøc ®iÒu khiÓn liªn kÕt PPP (LCP). Router A cã thÓ yªu cÇu mét cuéc callback, hoÆc router B cã thÓ khëi t¹o mét cuéc callback. Bíc 3: Router A tù nã x¸c ®Þnh viÖc router B sö dông PPP PAP hoÆc CHAP. Router B còng cã thÓ tù nã lùa chän tíi router A. Bíc 4: C¶ hai router dõng kÕt nèi chuyÓn m¹ch. Bíc 5: Router B thiÕt lËp mét kÕt nèi míi tíi router A. Nh vËy, khi sö dông dÞch vô callback nã sÏ trî gióp c¸c c«ng ty rÊt nhiÒu trong lÜnh vùc qu¶n lý cíc phÝ sö dông. TÊt c¶ cíc phÝ ph¶i tr¶ do nh©n viªn ë xa kÕt nèi vµo m¹ng ®Òu ®îc tËp trung ®îc tÝnh t¹i phÝa trung t©m. §iÒu nµy sÏ lµm cho nh÷ng ngêi sö dông lµm viÖc tõ xa thÊy tho¶i m¸i h¬n. DÜ nhiªn, bëi v× dÞch vô callback yªu cÇu c¸c kÕt nèi chuyÓn m¹ch ph¶i ®îc thiÕt lËp tríc khi yªu cÇu cÇu callback cã thÓ ®îc truyÒn qua nªn phÝa router khëi t¹o liªn kÕt (thêng lµ phÝa ngêi sö dông tõ xa) vÉn ph¶i tr¶ mét phÇn cíc phÝ rÊt nhá do ®· göi yªu cÇu callback. e. C«ng nghÖ tÝch hîp modem C¸c modem cã gi¸ ®ì vµ modem c¸p ngµy nay ®· kh«ng ®¸p øng næi bëi sù tÝch hîp cña c¸c dÞch vô truy cËp m¹ng (NAS). ViÖc tÝch hîp c«ng nghÖ sè cña c¸c modem ®· t¹o nªn c¸c modem cã kh¶ n¨ng xö lý ë tèc ®é 56Kbps. Ngµy nay ngêi ta cè g¾ng t×m ra c¸c gi¶i ph¸p míi hç trî cho c«ng nghÖ t¹o ra c¸c modem võa tÝch hîp c¸c chøc n¨ng nhng vÉn xö lý ë tèc ®é cao. Nh÷ng lo¹i modem nµy sÏ hç trî ®¾c lùc cho c¸c m¹ng truy cËp tõ xa. 2.3.5.2. X©y dùng c¸c khèi cña gi¶i ph¸p ISDN a.KÕt nèi ISDN C¸c phÇn tríc chóng ta ®· nãi rÊt nhiÒu vÒ hai giao diÖn cña ISDN. PhÇn nµy chóng ta sÏ t×m hiÓu xem viÖc kÕt nèi ISDN ®îc thùc hiÖn nhê 2 giao diÖn nµy nh thÕ nµo. Cã thÓ nãi viÖc kÕt nèi tíi ISDN ®îc cung cÊp bëi c¸c giao diÖn vËt lý PRI vµ BRI. Mét giao diÖn ®¬n BRI hay PRI cung cÊp mét tæ hîp c¸c kªnh D vµ B. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 33 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi C¸c dÞch vô BRI ®îc cung cÊp qua mét groomed local loop c¸i mµ nh÷ng dÞch vô truyÒn thèng vÉn sö dông ®Ó chuyÓn m¹ch sang dÞch vô ®iÖn tho¹i tÝn hiÖu t¬ng tù. BRI cung cÊp hai kªnh B tèc ®é 64Kbps vµ mét kªnh D tèc ®é 16 Kbps. C¸c dÞch vô PRI ®îc cung cÊp trªn c¸c ®êng truyÒn truyÒn thèng T1 vµ E1 gi÷a c¸c thiÕt bÞ kh¸ch hµng vµ bé chuyÓn m¹ch ISDN nh sau:  T1-based PRI cung cÊp 23 kªnh B vµ 1 kªnh D  E1-based PRI cung cÊp 30 kªnh B tèc ®é 64Kbps vµ mét kªnh D tèc ®é 64Kbps. ViÖc cung cÊp c¶ hai dÞch vô PRI vµ BRI ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu hÕt søc chÆt chÏ trªn c¸c thiÕt bÞ vËt lý vµ ®êng c¸p tõ nèi bé chuyÓn m¹ch ISDN ®Õn ISDN CPE. MÆt kh¸c, viÖc cµi ®Æt chóng cã thÓ yªu cÇu thªm nh÷ng kho¶ng thêi gian chØ dÉn gièng nh lµ yªu cÇu lµm viÖc víi c¸c nhãm trî gióp chuyªn m«n. Nhng ®Ó thiÕt lËp mét kÕt nèi qua ISDN cho mçi vÞ trÝ riªng mét c¸ch hîp lý lµ mét vÊn ®Ò. Chóng ta cã thÓ chän PRI hay BRI tuú thuéc vµo møc øng dông vµ kü nghÖ truyÒn th«ng. VÒ mÆt kü nghÖ truyÒn th«ng, nã cã thÓ chØ yªu cÇu dÞch vô BRI ®¬n, còng cã thÓ lµ ®a dÞch vô BRI hay thËm chÝ cã thÓ lµ ®a dÞch vô PRI t¹i mét vµi vÞ trÝ. Cßn vÒ møc øng dông, chóng ta ph¶i c©n nh¾c xem nªn sö dông lo¹i nµo lµ võa, ph¶i ®ñ m¹nh vµ kh«ng l·ng phÝ. Sau ®©y chóng ta ®i kh¶o s¸t hai lo¹i kÕt nèi nµy. a.1. ThiÕt lËp kÕt nèi BRI DÞch vô BRI kÕt nèi mét kh¸ch hµng víi mét m¹ng ISDN nhê mét thiÕt bÞ ®ã lµ NT1. ThiÕt bÞ NT1 nèi mét ®Çu víi m¹ng ISDN qua ®iÓm tham chiÕu S cßn ®Çu phÝa kh¸ch hµng lµ ®iÓm tham chiÕu S/T. §iÓm tham chiÕu S/T cã thÓ trî gióp nhiÒu ®iÓm kÕt nèi vµo ®êng truyÒn cña c¸c thiÕt bÞ ISDN. H×nh díi thÓ hiÖn viÖc cµi ®Æt dÞch vô BRI : H×nh 16: S¬ ®å thiÕt lËp kÕt nèi qua cæng BRI S/T S/T Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh UU ISDN 34 NT1 BRI Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi  PhÇn cøng BRI. Hai kiÓu chung cña ISDN CPE cã thÓ dïng ®îc víi c¸c dÞch vô BRI lµ: ISDN router vµ PC Terminal Adapters. Mét vµi thiÕt bÞ BRI cho phÐp tÝch hîp c¸c NT1 vµ tÝch hîp c¸c Terminal Adapters víi ®êng ®iÖn tho¹i t¬ng tù. - LAN Router: C¸c ISDN Router thùc hiÖn chøc n¨ng ®Þnh ®- êng gi÷a ISDN BRI vµ LAN nhê sö dông DDR theo quy t¾c: + DDR tù ®éng thiÕt lËp vµ gi¶i phãng c¸c yªu cÇu kÕt nèi m¹ng, cung cÊp c¸c kÕt nèi trong suèt ®Õn c¸c vÞ trÝ tõ xa trªn ®êng truyÒn m¹ng. + Mét vµi øng dông ISDN cã thÓ yªu cÇu ngêi sö dông t¹i c¸c v¨n phßng nhá, nhµ riªng (SOHO) n¾m b¾t lÊy sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp qua c¸c lêi gäi ISDN. - PC Terminer Adapter (PC-AT). + ThiÕt bÞ nµy nèi c¸c tr¹m lµm viÖc PC kh¸c nhau bëi c¸c ®êng truyÒn th«ng m¹ng (Bus) hoÆc c¸c ®êng ngoµi qua c¸c cæng truyÒn th«ng nh (gièng nh RS.232) vµ cã thÓ ®îc sö dông nh c¸c modem t¬ng tù + ThiÕt bÞ nµy cã thÓ cung cÊp cho mét ngêi sö dông PC ®¬n c¸c phiªn khëi t¹o vµ lo¹i bá víi sù ®iÒu khiÓn trùc tiÕp qua ISDN gièng nh viÖc sö dông mét modem t¬ng tù.  CÊu h×nh BRI: CÊu h×nh BRI bao gåm: CÊu h×nh KiÓu chuyÓn m¹ch ISDN vµ cÊu h×nh c¸c ®Þnh danh nhËn biÕt dÞch vô ®Æc trng spid. - KiÓu chuyÓn m¹ch ISDN (ISDN Switch Types). Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 35 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi ThiÕt bÞ chuyÓn m¹ch v¨n phßng trung t©m cung cÊp hai chøc n¨ng ®ã lµ: chøc n¨ng ®Çu cuèi côc bé (local Termination) vµ chøc n¨ng ®Çu cuèi thay ®æi (Exchange Termination). ThiÕt bÞ ®Çu cuèi côc bé trî gióp cho viÖc truyÒn th«ng dÔ dµng h¬n vµ trî gióp c¸c qu¸ tr×nh ®Þnh tuyÕn lÆp côc bé. Chøc n¨ng ®Çu cuèi thay ®æi gi¶i quyÕt vÊn ®Ò phÇn chuyÓn m¹ch thay ®æi côc bé. §Çu tiªn, chøc n¨ng nµy xo¸ bá sù tÝch hîp c¸c bit trªn kªnh B vµ kªnh D. Sau ®ã, th«ng tin kªnh B ®îc ®Þnh tuyÕn tíi phÇn ®Çu cña bé chuyÓn m¹ch. Vµ c¸c gãi tin kªnh D ®îc ®Þnh ®êng ®Õn m¹ch ph©n chia c¸c gãi tin kªnh D. - §Þnh danh nhËn biÕt dÞch vô ®Æc trng (SPID-Service Profile Identifier): Cã thÓ nãi ®©y lµ mét th«ng sè ®îc cung cÊp bëi ISDN carier ®Ó nhËn biÕt cÊu h×nh ®êng truyÒn cña dÞch vô BRI. SPID cho phÐp nhiÒu d¹ng dÞch vô ISDN nh d÷ liÖu vµ tiÕng nãi cïng chia sÎ trªn ®êng lÆp côc bé (local loop). Mçi ®iÓm SPID thiÕt lËp mét ®êng truyÒn vµ nh÷ng th«ng tin cÊu h×nh. Khi mét thiÕt bÞ thö kÕt nèi ®Õn m¹ng ISDN, nã thùc hiÖn khëi t¹o tÇng 2 cña kªnh D vµ nhê TE1 x¸c ®Þnh ®Ých cho thiÕt bÞ. ThiÕt bÞ nµy sau ®ã thö khëi t¹o tÇng 3 cña kªnh D. NÕu Spid kh«ng ®îc cÊu h×nh hoÆc cÊu h×nh kh«ng ®óng trªn thiÕt bÞ th× viÖc khëi t¹o tÇng 3 bÞ lçi vµ c¸c thiÕt bÞ tÇng 3 kh«ng ®îc sö dông. a.2. ThiÕt lËp kÕt nèi PRI. Tríc hÕt ta thÊy r»ng, giao diÖn PRI ®îc tæ chøc b¾ng viÖc sö dông c¸c card xö lý giao diÖn ®a kªnh (MIP). ViÖc cÊu h×nh mét T1-based PRI ®îc ¸p dông b»ng c¸c lÖnh tíi kªnh D cña PRI (bao gåm chuçi giao diÖn tõ 0-23). TÊt c¶ c¸c kªnh B trong giao diÖn ISDN PRI ®îc gép tù ®éng vµo trong giao diÖn bé quay sè (dialer interface). Khi mµ mét chØ thÞ ®îc ®îi trªn c¸c kªnh B, th× cÊu h×nh ®ã sÏ ®îc nh¹i l¹i trªn giao diÖn bé quay sè. NÕu mét dÞch vô truy cËp m¹ng (NAS ) chøa nhiÒu giao thøc PRI, th× chóng cã thÓ dîc nhãm trong mét giao diÖn bé quay sè ®¬n (single rotary group). b. §ãng gãi d÷ liÖu Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 36 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Khi DDR hoÆc ngêi sö dông t¹o ra mét ®êng dÉn ®iÓm cuèi®iÓm cuèi (end-to-end) qua m¹ng ISDN, mét vµi ph¬ng ph¸p ®ãng gãi d÷ liÖu ®îc ®a ra ®Ó cung cÊp cho viÖc kÕt nèi d÷ liÖu. Mét sè giao thøc trî gióp cho viÖc ®ãng gãi thêng ®îc dïng lµ PPP, HDLC, X.25, vµ V.120. Giao thøc X.25 còng cã thÓ ®îc sö dông víi khung d÷ liÖu ph©n phèi qua kªnh D. HÇu hÕt c¸c m¹ng hiÖn nay ®Òu sö dông giao thøc PPP lµ chÝnh ®Ó ®ãng gãi d÷ liÖu v× nã lµ kü thuËt ngang hµng m¹nh ®Ó thùc hiÖn ®ãng gãi c¸c liªn kÕt d÷ liÖu víi tÝnh an toµn cao vµ trî gióp viÖc truyÒn th«ng c¸c gãi d÷ liÖu ®ã. PPP ®îc th¬ng lîng gi÷a c¸c ®iÓm lµm viÖc trong kho¶ng thêi gian mét kÕt nèi ®îc thiÕt lËp. C¸c liªn kÕt PPP sau ®ã cã thÓ ®îc sö dông bëi c¸c giao thøc m¹ng gièng nh IP vµ IPX ®Ó thiÕt lËp c¸c kÕt nèi trªn m¹ng. Gi¶i ph¸p PPP cã thÓ trî gióp kÕt hîp b¨ng tÇn réng sö dông ®a liªn kÕt nèi PPP ®Ó cung cÊp th«ng lîng lín h¬n víi c¸c øng dông kÕt nèi m¹ng. c. VÊn ®Ò an toµn trªn m¹ng truy cËp tõ xa. VÊn ®Ò an toµn trªn m¹ng kh«ng cßn lµ míi mÎ. §èi víi c¸c m¹ng truy cËp tõ xa th× vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn cÊp b¸ch. Bëi v× c¸c thiÕt bÞ m¹ng cña b¹n cã thÓ ®îc kÕt nèi qua m¹ng PSTN nªn nã b¾t buéc ph¶i ®îc thiÕt kÕ víi m« h×nh ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ b¶o vÖ m¹ng. Cßn vÒ ISDN, nã cho phÐp sö dông th«ng tin cña Caller-ID vµ DNIS ®Ó cung cÊp thªm tÝnh an toµn cho thiÕt kÕ c«ng nghÖ tÝch hîp. Sö dông nguyªn t¾c b¶o mËt qua viÖc kiÓm tra quyÒn truy nhËp b»ng tªn ®¨ng nhËp vµ mËt khÈu cña PPP sÏ kiÓm so¸t ®îc viÖc truy nhËp vµo m¹ng khi ngêi sö dông thùc hiÖn kÕt nèi PPP. C¸c ph¬ng ph¸p m· ho¸ d÷ liÖu tríc khi truyÒn cã thÓ ®îc sö dông nh thùc hiÖn hÖ mËt m· DES t¨ng cêng b¶o vÖ d÷ liÖu, tuy nhiªn l¹i lµm cho tèc ®é truyÒn d÷ liÖu gi¶m ®i ®¸ng kÓ. Ngoµi ra chóng ta còng cã thÓ sö dông mét sè dÞch vô trî gióp an toµn nh: DÞch vô x¸c thùc giao thøc PPP, DÞch vô quay sè ngîc l¹i (callback), DÞch vô quay mét sè duy nhÊt … c.1. Khu«n d¹ng PPP. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 37 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi RFC 1662 ®· th¶o luËn vÒ tÝnh thùc thi cña PPP trong HDLC. Nãi chung th× hai giao thøc nµy t¬ng ®èi gièng nhau, cßn ®iÓm kh¸c ë ®©y lµ PPP ®îc thùc thi trªn c¶ liªn kÕt ®ång bé vµ kh«ng ®ång bé. Khi mét ®iÓm cuèi cña liªn kÕt sö dông PPP ®ång bé (gièng nh ISDN router) cßn mét ®iÓm kh¸c th× sö dông PPP kh«ng ®ång bé (gièng nh ISDN TA kÕt nèi tíi cæng chuçi mét PC), hai kü thuËt lµ cã s½n ®Ó cung cÊp nh÷ng kh¶ n¨ng t¬ng thÝch vÒ khung d÷ liÖu. Ph¬ng ph¸p hîp lý h¬n lµ cho phÐp chuyÓn ®æi c¸c khung d÷ liÖu PPP tõ ®ång bé sang kh«ng ®ång bé trong ISDN TA. NÕu ph¬ng ph¸p nµy kh«ng cã s½n, V.120 sÏ ®îc sö dông ®Ó ®ãng gãi c¸c khung d÷ liÖu PPP kh«ng ®ång bé sau ®ã míi truyÒn qua m¹ng ISDN. c.2. Giao thøc ®iÒu khiÓn liªn kÕt (LCP). PPP LCP cung cÊp mét ph¬ng thøc ®Ó thiÕt lËp, cÊu h×nh, duy tr× vµ kÕt thóc c¸c kÕt nèi ®iÓm-®iÓm. Tríc khi mét gãi d÷ liÖu tÇng m¹ng cã thÓ bÞ thay ®æi, LCP ®Çu tiªn ph¶i më ph¶i më kÕt nèi vµ th¬ng lîng tham sè cÊu h×nh. Giai ®o¹n nµy hoµn thµnh khi mµ mét khung nhËn biÕt cÊu h×nh ®· ®îc chÊp nhËn bëi c¶ hai bªn göi vµ nhËn. c.3. TÝnh x¸c thùc cña PPP. TÝnh x¸c thùc cña PPP ®îc sö dông ®Ó cung cÊp sù an toµn chÝnh trªn m¹ng ISDN vµ c¸c liªn kÕt bã d÷ liÖu PPP kh¸c. ViÖc x¸c thùc tªn ngêi sö dông còng ®îc dÞch vô ®a liªn kÕt PPP sö dông ®Ó duy tr× c¸c gãi d÷ liÖu vµ DDR x¸c ®Þnh xem vÞ trÝ quay sè nµo hiÖn thêi ®ang ®îc kÕt nèi. TÝnh x¸c thùc PPP ®îc cÊp quyÒn víi giao diÖn lÖnh x¸c thùc PPP (PPP authentication interface command). PAP and/or CHAP cã thÓ ®îc sö dông ®Ó x¸c thùc c¸c kÕt nèi tõ xa. CHAP ®îc xem lµ mét giao thøc x¸c thùc tèt kÓ tõ khi nã sö dông ®êng thø 3 (three way) ®Ó tr¸nh viÖc göi mËt khÈu trong clear-text trªn liªn kÕt PPP. Th«ng thêng nã chØ cÇn thiÕt x¸c thùc c¸c ®iÓm tõ xa khi nã ®îi c¸c chØ thÞ chø kh«ng ph¶i lµ khi b¾t ®Çu kÕt nèi. c.4. Giao thøc ®iÒu khiÓn m¹ng (NCP). Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 38 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi §©y lµ mét trong nh÷ng thµnh phÇn cña nhãm NCPs ®Ó thiÕt lËp vµ cÊu h×nh c¸c giao thøc tÇng m¹ng kh¸c. PPP®îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp ®ång thêi sö dông nhiÌu giao thøc tÇng m¹ng. Sau khi mét NCP ®îc thiÕt lËp vµ ®ãng gãi ®Ó chuyÓn lªn m¹ng, c¸c node PPP göi c¸c khung NCP tíi ®Ó th¬ng lîng vµ thiÕt lËp kÕt nèi víi mét hoÆc nhiÒu giao thøc tÇng m¹ng. VÝ dô, hç trî IP qua mét kÕt nèi PPP, IPCP ®îc th¬ng lîng vµ thiÕt lËp nh trªn mét RFC 1332. Khi mét IPCP ®îc thiÕt lËp thµnh c«ng th× c¸c gãi d÷ liÖu IP cã thÓ ®îc truyÒn qua kÕt nèi PPP. c.5. §a liªn kÕt PPP (MultiLinh PPP-MP). §a liªn kÕt PPP lµ mét chuÈn tËp hîp nhiÒu liªn kÕt PPP cho phÐp cung cÊp thao t¸c gi÷a c¸c phÇn, nã ®îc ®Þnh nghÜa trong RFC 1717. MP ®Þnh nghÜa mét ®êng truyÒn tuÇn tù vµ truyÒn c¸c gãi tin qua ®a giao diÖn vËt lý, ®ång thêi nã còng ®a ra ph¬ng ph¸p ph©n ®o¹n vµ t¸ch c¸c gãi d÷ liÖu lín. H×nh 17: M« h×nh ®a liªn kÕt PPP. NCP Bã MPPP LCP LCP Link Link 2.4. M¹ng kÕt hîp PSTN/ISDN §Ó gi¶m bít mét phÇn vÒ kinh phÝ l¾p ®Æt, chóng ta còng cã thÓ dïng gi¶i ph¸p kÕt hîp c¶ hai lo¹i m¹ng ISDN vµ PSTN vµo H×nh 18: S¬ ®å m¹ng kÕt hîp PSTN/ISDN thµnh mét m¹ng tÝch hîp nh h×nh díi ®©y. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 39 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi KÕt hîp gi÷a modem analog vµ ISDN sÏ b¶o ®¶m ®îc c¸c yªu cÇu kÕt nèi quay sè truyÒn thèng trong khi vÉn b¶o ®¶m ®îc nhu cÇu t¨ng vÒ truy nhËp ISDN víi tèc ®é lín h¬n. ViÖc sö dông m¹ng tÝch hîp nµy còng cã nh÷ng quy t¾c riªng cña nã. VÒ phÝa ngêi sö dông tõ xa nã yªu cÇu: - C¸c m¹ng côc bé kÕt nèi vµo m¹ng truy cËp tõ xa qua kªnh BRI cña mét router. - C¸c m¸y PC tõ xa truy cËp m¹ng qua modem. Cßn vÒ phÝa m¹ng trung t©m cÇn cã: Nh÷ng router cã c¸c kªnh PRI ®ñ m¹nh ®Ó cã thÓ ®Þnh tuyÕn cho c¸c yªu cÇu mét c¸ch nhanh chãng, tr¸nh ®îc sù t¾c nghÏn t¹i ®iÓm nót. M¹ng kÕt hîp b»ng c¸ch sö dông modem qua ISDN BRI ViÖc sö dông modem qua kªnh BRI cña ISDN b¶o ®¶m gi¸ thµnh thÊp h¬n nhiÒu so víi sö dông modem tèc ®é cao vµ kÕt nèi ISDN víi ngêi sö dông di ®éng, v¨n phßng vµ ngêi truy cËp tõ xa kh¸c. Ngêi sö dông cÇn ®îc cung cÊp modem t¬ng tù ®Ó hä cã thÓ gäi qua m¹ng PSTN nhê giao diÖn BRI trong mét router cã trî gióp giao diÖn nµy. Modem tÝn hiÖu sè trong router chÊp nhËn nh÷ng yªu cÇu kÕt nèi tèc ®é cao kho¶ng 56Kbps cã thÓ h¬n Së H×nh dông kÕt hîp modem qua thÕ nÕu víiH×nh chuÈn19: V.90. díi ®©y thÓ hiÖn mét router cung cæng BRI cÊp c¸c dÞch vô truy cËp th ®iÖn tö tèc ®é cao vµ mét sè dÞch vô m¹ng kh¸c. Ethern et PST N Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp BRI NguyÔn Xu©n T×nh Optional WAN to headquat 40 Mobil e Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Lîi Ých cña viÖc sö dông modem qua kªnh BRI cña ISDN: - Trî gióp ®¾c lùc cho ngêi sö dông vÒ mÆt gi¸ thµnh l¾p ®Æt. - Cung cÊp cho ngêi sö dông nh÷ng modem víi tèc ®é truy cËp Internet, m¹ng LAN hoÆc m¹ng WAN. - Cho phÐp tÝch hîp nh÷ng trî gióp øng dông truy cËp tõ xa. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 41 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi 2.5. Giao thøc sö dông cho m¹ng truy cËp tõ xa: PPP (Point to Point Protocol) Mçi m¹ng truy cËp tõ xa muèn lµm viÖc ®îc th× gi÷a chóng ph¶i tho¶ thuËn tríc mét giao thøc truyÒn th«ng nhÊt. C¸c giao thøc nµy sÏ gióp chóng ®iÒu khiÓn liªn kÕt ®Þnh cÊu h×nh, gãi d÷ liÖu …råi chuyÓn chóng qua m¹ng. §Ó phôc vô bµi to¸n nµy, chóng ta sÏ ®i kh¶o s¸t mét giao thøc tiªu biÓu ®ã lµ giao thøc PPP. 2.5.1. c¸c thµnh phÇn cña PPP. PPP cung cÊp mét ph¬ng ph¸p truyÒn th«ng c¸c khung d÷ liÖu qua chuçi c¸c liªn kÕt ®iÓm-®iÓm. PPP bao gåm 3 thµnh phÇn chÝnh:  Mét ph¬ng ph¸p ®Ó gãi c¸c gãi d÷ liÖu qua c¸c liªn kÕt chuçi ®iÓm-®iÓm – PPP sö dông giao thøc ®iÒu khiÓn liªn kÕt d÷ liÖu møc cao (HDLC) lµ chñ yÕu ®Ó gãi c¸c gãi d÷ liÖu qua kÕt nèi ®iÓm-®iÓm.  Mét LCP cã kh¶ n¨ng më réng ®Ó thiÕt lËp , ®Þnh cÊu h×nhvµ kiÓm tra c¸c kÕt nèi liªn kiÕt ®iÓm-®iÓm.  Mét nhãm c¸c NCP ®Ó thiÕt lËp vµ x¸c ®Þnh cÊu h×nh c¸c giao thøc tÇng m¹ng kh¸c. PPP ®îc thiÕt kÕ ®Ó cho phÐp sö dông ®ång thêi ®a giao thøc tÇng m¹ng. 2.5.2. Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng chung. §Ó thiÕt lËp c¸c phiªn truyÒn th«ng qua mét kÕt nèi ®iÓm. Mét PPP nguyªn thuû göi mét khung LCP ®Ó ®Þnh cÊu h×nh vµ kiÓm tra d÷ liÖu liªn kÕt. Sau khi liªn kÕt ®· ®îc thiÕt lËp vµ th¬ng lîng ®· ®îc tho¶ thuËn bëi LCP, PPP nguyªn thuû göi mét khung NCP ®Ó lùa chän vµ ®Þnh h×nh mét hoÆc mét sè giao thøc tÇng m¹ng. Khi mµ mçi lùa chän giao thøc tÇng m¹ng ®· cã mét cÊu h×nh, c¸c gãi tin tõ mçi giao thøc tÇng m¹ng cã thÓ göi qua liªn kÕt. Liªn kÕt sÏ ®îc cÊu h×nh l¹i cho ®Õn khi nhËn ®îc mét LCP kÕt thóc hoÆc khung NCP b¸o hiÖu viÖc ®ãng liªn kÕt Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 42 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi hoÆc mét vµi sù kiÖn bªn ngoµi xuÊt hiÖn ( nh chÊm døt thêi gian ho¹t ®éng hoÆc ngêi sö dông can thiÖp vµo ). 2.5.3. C¸c yªu cÇu tÇng vËt lý. PPP cã kh¶ n¨ng ho¹t ®éng qua mét sè giao diÖn DTE/DCE. VÝ dô nh EIA/TIA-232-C ( tríc ®©y lµ RS-232-C ), EIA/TIA-422 ( tríc ®©y lµ RS-422 ), EIA/TIA-423 ( tríc ®©y lµ RS-423 )….ChØ cã nh÷ng yªu cÇu s¸t ®¸ng míi ®îc PPP quan t©m ®Õn vµ ®îc cung cÊp nh mét m¹ch kÐp (duplex circuit ), kiÓu chuçi bÝt chuyªn dông hoÆc chuyÓn m¹ch, ®ång bé hoÆc kh«ng ®ång bé, trong suèt tíi c¸c khung tÇng liªn kÕt PPP. PPP kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mét vµi h¹n chÕ vÒ sù kh¸c nhau gi÷a c¸c tèc ®é truyÒn th«ng, mµ do giao diÖn sö dông DTE/DCE riªng biÖt sö dông. 2.5.3.1. TÇng liªn kÕt PPP. PPP sö dông c¸c nguyªn lý, c¸c thuËt ng÷, vµ c¸c cÊu tróc khu«n d¹ng cña tæ chøc chuÈn quèc tÕ (ISO). MÉu khu«n d¹ng cña PPP ®îc tr×nh bµy nh h×nh díi ®©y. §é dµi tr­êng H×nh20: C¸c tr­êng cÊu thµnh khung PPP. theo byte 1 1 2 hoÆc 4 1 2 variable Flag -Address flag: Byte cho biÕt dÊu hiÖu b¾t ®Çu hay kÕt thóc cña khung. M· nhÞ ph©n : Control Protocol Data 01111110 FCB - Address: Byte ®Þa chØ réng chuÈn, PPP kh«ng Ên ®Þnh c¸c ®Þa chØ tr¹m riªng. M· nhÞ ph©n : 11111111 - Control: Byte víi tªn gäi truyÒn th«ng d÷ liÖu ngêi sö dông trong khung kh«ng liªn tiÕp. M· nhÞ ph©n : 00000011 Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 43 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi - Hai byte nµy dïng ®Ó nhËn biÕt gãi giao thøc trong c¸c trêng th«ng tin cña khung. - Data: Trêng nµy cã thÓ lµ 0 byte hoÆc mét sè byte bao gåm gãi d÷ liÖu víi giao thøc ®Þnh râ trong trêng giao thøc. - FCB (Frame Check Sequence ): Thêng lµ 2 byte nhng còng cã thÓ h¬n. NhiÖm vô chÝnh cña FCS lµ dß t×m lçi. LCP cã thÓ th¬ng lîng ®Ó söa c¸c cÊu tróc khung PPP chuÈn. C¸c khung söa, tuy nhiªn rÊt rÔ ph©n biÖt chóng víi c¸c khung chuÈn. 2.5.3.2. Giao thøc ®iÒu khiÓn liªn kÕt (LCP). PPP LCP cung cÊp mét ph¬ng ph¸p ®Ó thiÕt lËp, cÊu h×nh, duy tr× vµ ®Þnh giíi h¹n c¸c kÕt nèi ®iÓm-®iÓm. LCP cã 4 giai ®o¹n riªng:  §Çu tiªn, nã thiÕt lËp liªn kÕt, th¬ng lîng cÊu h×nh. Tríc khi mét vµi gãi d÷ liÖu tÇng m¹ng cã thÓ bÞ thay ®æi, LCP ®Çu tiªn ph¶i më b¶ng kÕt nèi vµ th¬ng lîng tham sè cÊu h×nh. Giai ®o¹n nµy hoµn thµnh khi cÊu h×nh nhËn biÕt khung d÷ liÖu ®· ®îc th«ng qua bëi c¶ hai bªn göi vµ nhËn.  TiÕp theo lµ giai ®o¹n ®Þnh râ chÊt lîng liªn kÕt, LCP cho phÐp mét giai ®o¹n ®Þnh râ chÊt lîng liªn kÕt sau khi ®· thiÕt lËp liªn kÕt vµ th¬ng lîng cÊu h×nh. Trong giai ®o¹n nµy, liªn kÕt ®îc kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh râ xem cã ®ñ chÊt lîng kh«ng ®Ó ®a ra c¸c giao thøc tÇng m¹ng. Giai ®o¹n nµy lµ tuú ý, kh«ng b¾t buéc. LCP cã thÓ tr× ho·n truyÒn th«ng th«ng tin giao thøc tÇng m¹ng cho ®Õn khi giai ®o¹n nµy hoµn thµnh.  T¹i giai ®o¹n nµy x¶y ra viÖc th¬ng lîng cÊu h×nh giao thøc tÇng m¹ng. Sau khi LCP ®· kÕt thóc giai ®o¹n x¸c ®Þnh chÊt lîng liªn kÕt, c¸c giao thøc tÇng m¹ng cã thÓ ®îc cÊu h×nh riªng bëi NCP thÝch hîp vµ cã thÓ ®îc t¨ng gi¶m trong mét vµi thêi ®iÓm. NÕu LCP kÕt thóc liªn kÕt, nã thùc hiÖn viÖc b¸o tin cho c¸c giao thøc tÇng m¹ng ®Ó chóng cã thÓ cã nh÷ng t¸c ®éng thÝch hîp. Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 44 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi  Cuèi cïng, x¶y ra viÖc kÕt thóc c¸c liªn kÕt. LCP cã thÓ kÕt thóc c¸c liªn kÕt thóc t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo. C«ng viÖc nµy còng cã thÓ ®îc lµm bëi yªu cÇu cña ngêi sö dông nhng còng cã thÓ ®îc ng¾t bëi mét sù kiÖn vËt lý. HiÖn t¹i, c¸c khung cña LCP ®îc chia thµnh 3 líp : - C¸c khung thiÕt lËp liªn kÕt: §îc sö dông ®Ó thiÕt lËp vµ ®Þnh h×nh mét liªn kÕt. - C¸c khung ®Çu cuèi liªn kÕt: Dïng ®Ó x¸c ®Þnh giíi h¹n mét liªn kÕt. - C¸c khung duy tr× liªn kÕt: Dïng ®Ó qu¶n lý vµ ph¸t hiÖn lçi mét liªn kÕt. Ngoµi ra cßn cã mét sè khung dïng ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc trong mçi giai ®o¹n LCP . Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 45 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Ch¬ng 3 ThiÕt kÕt m¹ng truy cËp tõ xa cho toµ so¹n b¸o thanh niªn 3.1. Giíi thiÖu bµi to¸n: - Toµ so¹n b¸o thanh niªn gåm Trô së chÝnh ®Æt t¹i Hµ Néi vµ Ban biªn tËp ®Æt t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh. - T¹i mçi trô së nµy ®· ®îc cµi ®Æt c¸c m¹ng m¸y tÝnh cÇn thiÕt ®Ó lµm viÖc. - HiÖn nay, do yªu cÇu cËp nhËt tin tøc míi nhÊt mçi ngµy trë thµnh vÊn ®Ò cÊp b¸ch nªn c«ng ty quyÕt ®Þnh cµi ®Æt m¹ng m¸y tÝnh cã kh¶ n¨ng truy cËp tõ xa ®Ó lµm viÖc. - Khi lo¹i m¹ng nµy ®· ®îc cµi ®Æt, c¸c nh©n viªn cña c«ng ty cã thÓ ®i c¸c n¬i ®Ó viÕt bµi, sau ®ã truy cËp qua m¹ng ®Õn trô së chÝnh ®Ó göi bµi vÒ hoÆc khai th¸c nh÷ng th«ng tin tõ nh÷ng bµi b¸o tríc. ViÖc lµm nµy sÏ gióp cho c¸c nh©n viªn Ýt ph¶i ®i l¹i nhiÒu mµ th«ng tin vÉn ®îc cËp nhËt kÞp thêi. 3.2. Ph©n tÝch bµi to¸n: - Ngêi sö dông cÇn truy nhËp vµo thêi diÓm bÊt kú víi sè lîng kho¶ng 4 lÇn trªn mét giê, lÆp l¹i trong mét ngµy. - Ngêi sö dông cã thÓ dïng ®iÖn tho¹i vµ m¸y fax gi÷a hai trung t©m. - C«ng nghÖ sö dông cã gi¸ thµnh hîp lý nhÊt ®Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu cña c«ng ty. Tríc ®©y c¸c modem t¬ng tù ®îc sö dông cho viÖc kÕt nèi qua ®êng ®iÖn tho¹i c«ng céng, nhng tèc ®é truyÒn th«ng kh«ng ®ñ lín cho viÖc kÕt nèi c¸c LAN vµ kh«ng ®¶m b¶o b¨ng th«ng khi nhiÒu ngêi cïng truy cËp. Sö dông ISDN nã sÏ b¶o ®¶m b¨ng th«ng cÇn thiÕt mµ kh«ng ph¶i sö dông tíi ®êng thuª bao (leased line). VÊn ®Ò bµi to¸n ®îc thÓ hiÖn díi m« h×nh sau: Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 46 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi H×nh21: M« h×nh tæng quan m¹ng lµm viÖc tõ xa cña Toµ so¹n b¸o thanh niªn. Trô së chÝnh T¹i Hµ Néi Ban biªn tËp ®Æt t¹i Thµnh Phè HCM Tríc khi l¾p ®Æt mét m¹ng ISDN, chóng ta ph¶i c©n nh¾c tíi mét sè vÊn ®Ò nh: kh¶ n¨ng më réng, b¶o mËt, cÊu h×nh mÒm dÎo, vµ lu lîng truyÒn th«ng. - Kh¶ n¨ng më réng: M¹ng ®îc thiÕt lËp ph¶i cã kh¶ n¨ng më réng khi sè ngêi sö dông t¨ng. Khi thiÕt lËp mét m¹ng truy cËp tõ xa, chóng ta ph¶i tÝnh to¸n vÒ sè lîng ngêi sö dông hiÖn t¹i thêng xuyªn truy cËp qua m¹ng ®Ó mµ tõ ®ã thiÕt lËp cÊu h×nh c¸c thiÕt bÞ cho m¹ng. MÆt kh¸c khi sè lîng ngêi sö dông nµy thay ®æi th× c¸c thiÕt bÞ nµy vÉn ph¶i ®¸p øng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña m¹ng vµ nÕu cã thay ®æi th× còng chØ lµ nh÷ng thay ®æi nhá. - B¶o mËt: VÊn ®Ò b¶o mËt ë ®©y ®îc thùc hiÖn b×nh thêng qua viÖc m· ho¸, qu¶n lÝ mËt khÈu truy nhËp, cÊp quyÒn cho nhêi sö dông tõ xa… chóng ta cßn cã thÓ thùc hiÖn viÖc b¶o mËt th«ng c¸c dÞch vô ®îc cung cÊp bëi m¹ng ISDN nh: dÞch vô quay mét sè cè ®inh, dÞch vô quay sè ngîc…C¸c dÞch vô nµy sÏ cho phÐp xö lý Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 47 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi vÊn ®Ò truy cËp vµ sö dông ®êng truyÒn tËp trung t¹i trung t©m, ®ång thêi nã qu¶n lý ®îc sè ngêi truy cËp tõ xa, h¹n chÕ truy cËp tr¸i phÐp. - CÊu h×nh mÒm dÎo: - Lu lîng truyÒn th«ng: Víi sè lîng ngêi sö dông kh«ng nhiÒu (yªu cÇu truy nhËp kho¶ng 4 lÇn /giê) th× m¹ng ISDN cã thÓ ®¶m b¶o rÊt tèt vÒ vÊn ®Ò lu lîng trruyÒn th«ng trªn m¹ng. Nã cho phÐp ngêi sö dông tõ xa truy cËp vµo m¹ng nhanh h¬n nhiÒu so víi truy cËp qua m¹ng ®iÖn tho¹i vÉn dïng. HiÖn tr¹ng: Sau ®©y, chóng ta ®i kh¶o s¸t hiÖn tr¹ng vÒ thiÕt bÞ ®· cã cña c«ng ty: T¹i trô së chÝnh ( Hµ Néi): - Mét phßng m¸y gåm: m¸y chñ, kho¶ng 30 m¸y PC, m¸y in, m¸y chÕ b¶n in… tÊt c¶ ®· ®îc nèi thµnh mét m¹ng côc bé. - C¸c nh©n viªn lµm viÖc tõ xa cÇn truy cËp m¹ng t¹i Hµ Néi: Kho¶ng 7-8 nh©n viªn. T¹i ban biªn tËp (Tp HCM): - Mét phßng m¸y kho¶ng 10 m¸y PC ®· nèi m¹ng. - Sè nh©n viªn lµm viÖc tõ xa t¹i thµnh phè HCM cÇn truy cËp qua m¹ng: kho¶ng 3-4 nh©n viªn. 3.3. Gi¶i quyÕt bµi to¸n. Tõ thùc tr¹ng cña bµi to¸n, tõ nh÷ng yªu cÇu cña c«ng viÖc mµ ta cã thÓ ®a ra m« h×nh l¾p ®Æt m¹ng truy cËp tõ xa cho c«ng ty nh sau: 3.3.1. C¸c thiÕt bÞ ®Ó thiÕt lËp m¹ng truy cËp tõ xa: a. Trô së chÝnh t¹i Hµ Néi: Sö dông Router cisco 2511. Lý do chän Cisco 2511: - Cisco 2511 trî gióp 1 cæng kÕt nèi Ethernet ( kÕt nèi LAN ), 2 cæng kÕt nèi chuçi ®ång bé ( kÕt nèi WAN ) vµ 16 ®êng kÕt nèi Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 48 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi kh«ng ®ång bé. C¸c th«ng sè nµy phï hîp víi sè ngêi hiÖn ®ang lµm viÖc t¹i vµ cã thÓ më réng thªm trong t¬ng lai. b. Ban biªn tËp t¹i Tp HCM : Sö dông Router cisco 2511. - cisco 2509 trî gióp mét cæng kÕt nèi Ethernet, mét cæng kÕt nèi chuçi ®ång bé vµ 8 ®êng kÕt nèi kh«ng ®ång bé. V× sè ngêi lµm viÖc ë ®©y Ýt h¬n nªn ta chØ cÇn sö dông l¹i thiÕt bÞ nµy lµ ®ñ. C¸c router nµy ®îc ®Æt t¹i hai ®Çu cña hai trung t©m vµ chóng nèi víi nhau qua ®êng ISDN. c. C¸c giao thøc sö dông: Hç trî hÇu hÕt c¸c giao thøc truyÒn th«ng hiÖn cã nh: - Giao thøc PPP (Point to Point Protocol). - L2TF/L2F (Layer 2 Tunneling Protocol). Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 49 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi H×nh 22: S¬ ®å chi tiÕt thiÕt lËp m¹ng truy cËp tõ xa cho Toµ so¹n b¸o thanh niªn. Gi¶i ph¸p 1: M¹ng PSTN. .. .. M¹ng côc bé t¹i Hµ Néi (trô së chÝnh) Serve r Switc h Rout er PSTN M¹ng côc bé t¹i Tp HCM Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 50 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi H×nh 22: S¬ ®å chi tiÕt thiÕt lËp m¹ng truy cËp tõ xa cho Toµ so¹n b¸o thanh niªn. .. .. M¹ng côc bé t¹i Hµ Néi (trô së chÝnh) Switc h Serve r Route r ISDN Router Switc h M¹ng côc bé t¹i Tp HCM Hu b Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 51 Serve r Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi KÕt luËn Qua nh÷ng t×m hiÓu kh¸i qu¸t vÒ m¹ng m¸y tÝnh vµ c¸c m« h×nh m¹ng , em ®· cã mh÷ng hiÓu biÕt vÒ m¹ng m¸y tÝnh. Song do nh÷ng yÒu ngµy mét ph¸t triÓn c¸c c«ng nghÖ, viÖc cËp nhËt th«ng tin vµ t×m hiÓu nh÷ng c«ng nghÖ míi lµ rÊt cÇn thiÕt nªn nã ®· th«i thóc em t×m hiÓu thªm vÒ nguyªn lý m¹ng truy nhËp tõ xa. Sau mét thêi gian lµm luËn v¨n, mÆc dï ®èi víi b¶n th©n th× lÜnh vùc nµy cßn rÊt míi mÎ, céng víi tr×nh ®é b¶n than cã nhiÒu h¹n chÕ, nhng díi sù gióp ®ì vµ chØ b¶o tËn t×nh cña c« gi¸o, Th¹c sü Ng« Lª Minh gi¶ng viªn khoa c«ng nghÖ, em ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt nhÊt ®Þnh vÒ m¹ng m¸y tÝnh vµ m¹ng truy nhËp tõ xa ®Ó hoµn thµnh kho¸ luËn nµy. M¹ng truy nhËp tõ xa lµ mét gi¶i ph¸p trî gióp cho ngêi sö dông lµm viÖc tõ xa khai th¸c tµi nguyªn mét c¸ch thuËn tiÖn vµ h÷u hiÖu. Tríc ®©y, ngêi sö dông tõ xa muèn khai th¸c th«ng tin trªn m¹ng th× chØ b»ng ph¬ng ph¸p kÕt nèi modem t¬ng tù qua ®êng ®iÖn tho¹i. Ph¬ng ph¸p nµy ®em l¹i hiÖu qu¶ rÊt thÊp v× mçi mét kÕt nèi modem chØ phôc vô ®îc mét ngêi t¹i mét tthêi ®iÓm, vµ tèc ®é lµm truy cËp kh«ng cao. Gi¶i ph¸p m¹ng dÞch vô tÝch hîp sè (ISDN) kh¾c phôc ®îc nh÷ng nhîc ®iÓm nµy. Nã cho phÐp nhiÒu ngêi dïng cïng mét lóc truy cËp m¹ng th«ng qua hai giao diÖn BRI vµ PRI. Lµm viÖc trªn ISDN ngêi dïng sÏ c¶m thÊy dÔ chÞu h¬n v× tèc ®é cña nã nhanh h¬n h¼n PSTN (64Kbps víi mét kªnh BRI). H¬n n÷a, c¸c dÞch vô cña ISDN nh Dial Backup, Callback, SOHO… sÏ gióp cho ngêi sö dông tõ xa còng nh ngêi qu¶n trÞ dÔ dµng h¬n trong viÖc qu¶n trÞ m¹ng. Cuèi cïng, ISDN còng cung cÊp nh÷ng ®Æc tÝnh cÇn thiÕt nh tÝnh an toµn, tÝnh mÒm dÎo vµ kh¶ n¨ng më réng ®Ó gióp ngêi sö dông dÔ dµng h¬n trong viÖc thiÕt lËp cÊu h×nh còng nh cµi ®Æt. Song do hiÓu biÕt cßn h¹n chÕ vµ thêi gian cã h¹n, qu¸ tr×nh lµm luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt nhÊt ®Þnh. Mong ®îc Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 52 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n chØ b¶o ®Ó cã thÓ hoµn thµnh h¬n n÷a ®Ò tµi nµy. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Th¹c sü Ng« Lª Minh ®· tËn t×nh chØ b¶o vµ gióp ®ì em hoµn thµnh kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Em còng xin c¶m ¬n c¸c thµy c« gi¸o trong khoa C«ng NghÖ – §¹i häc Quèc Gia Hµ Néi vµ c¸c b¹n ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ rÌn luyÖn võa qua. Hµ Néi, th¸ng 6 n¨m 2000 Sinh viªn NguyÔn Xu©n T×nh Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 53 Khoa C«ng NghÖ - §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi Kho¸ LuËn Tèt NghiÖp NguyÔn Xu©n T×nh 54
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.