Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam

pdf
Số trang Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 251 Cỡ tệp Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 4 MB Lượt tải Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 3 Lượt đọc Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam 41
Đánh giá Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hành vi của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 251 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

A BC DC EF A BCD EA B F D A BCD B B A B DB EB A B !" AB C D # $%A & '" ()*( A BC DC EF A BCD EA B F D A BCD B B A B DB EB B !" A Chuyên ngành: Kinh t Tài chính – Ngân hàng Mã s : 62.31.12.01 AB C D A BCA D EF ABC DEF A # $%A & '" ()*( C L I C M ƠN Lu n án này là k t qu nghiên c u nghiêm túc c a tác gi b ng s c g ng và nA l c c a b n thân. Tuy nhiên, BC hoàn thành Lu n án, tác gi Bã nh n BưEc nhiFu s khích l , B ng viên và giúp B c a nhiFu ngư i. Trư c h t, tác gi xin BưEc g i l i c m ơn B n vE và con gái Minh Hà cùng các thành viên trong gia Bình Bã luôn B ng viên, chia s trong công vi c và t o BiFu ki n cho tác gi hoàn thành Lu n án Búng th i h n. Tác gi Lu n án xin BưEc g i l i c m ơn các Th y Cô giáo Bã luôn quan tâm dìu d t, cung c p các ki n th c chuyên môn trong quá trình th c hi n BF tài này. Xin BưEc chân thành c m ơn các Th y giáo hư ng d n: PGS.TS. àm V n Hu và TS. V B ng Bã khích l , B ng viên và hư ng d n tác gi th c hi n Lu n án. C th c hi n thành công BF tài này, tác gi Lu n án Bã nh n BưEc nhiFu s quan tâm, chia s và giúp B c a nhiFu Th y, Cô giáo và B ng nghi p, B c bi t là s ch! b o t n tình c a GS.TS. Nguy"n V n Nam trong công vi c và chuyên môn. Nhân d#p này, xin BưEc g i l i tri ân và c m ơn sâu s c B n các Th y, Cô. Tác gi Lu n án c ng xin BưEc bày t$ lòng c m ơn B n các sinh viên: Ngô Duy, Tr n Th# Lan Hương, Nguy"n HuyFn Trâm, Lê V , V V n Trư ng, Nguy"n Th Hưng, nh%ng ngư i có cùng s quan tâm nghiên c u vF tài chính hành vi và Bã tham gia c ng tác và hA trE tác gi t& ch c BiFu tra trong khuôn kh& BF tài c p B c ng như cùng th c hi n m t s nghiên c u khoa h'c. Tác gi Lu n án r t t hào khi nhiFu ngư i trong s các sinh viên trên Bã tr( thành B ng nghi p cùng tác gi . C hoàn thành Lu n án này, còn ph i kC B n s tư v n và giúp B nhi t tình c a các b n Nguy"n Th# Ái Vân, Nguy"n Anh Thư trong quá trình x lý d% li u, tác gi xin chân thành c m ơn các b n. Xin BưEc c m ơn các B ng tác gi các bài báo và công trình khoa h'c (do tác gi Lu n án B ng tên tác gi s 1 và là ngư i th c hi n chính) Bã B ng ý cho phép tác gi Lu n án BưEc s d)ng k t qu nghiên c u Bó trong Lu n án theo như quy B#nh. Tác gi xin BưEc c m ơn B n các B ng nghi p Bang công tác t i B môn TTCK thu c Vi n Ngân hàng – Tài chính, Trư ng i h'c KTQD Bã luôn giúp B , quan tâm và chia s trong quá trình tác gi th c hi n BF tài. c bi t, tác gi xin BưEc g i l i c m ơn t i các anh, ch# Bang công tác t i Phòng TCCB và Phòng QLKH, B c bi t là em Nguy"n Hoàng Bã luôn B ng viên và hA trE tác gi . Nhân d#p này, tác gi c ng xin BưEc g i l i c m ơn B n các cán b c a Vi n ào t o S H, Trư ng i h'c KTQD Bã luôn B ng viên và t n tình hA trE, t o BiFu ki n các nghiên c u sinh hoàn thành Lu n án theo Búng ti n B ./. Tác gi Lu n án Nguy n i c Hi n L I CAM OAN Tôi xin cam Boan Lu n án này là công trình nghiên c u B c l p c a tôi. Các s li u, tư li u BưEc s d)ng trong Lu n án có ngu n g c rõ ràng và trung th c. Các Bánh giá, k t lu n khoa h'c c a Lu n án chưa t*ng BưEc ngư i khác công b trong b t c công trình nào. Tác gi Lu n án Nguy n ii c Hi n M CL C MA BU ............................................................................................................................... 1 CHCƠNG 1: CƠ SA LÝ LUDN VE HÀNH VI NHÀ BU TC CÁ NHÂN TRÊN THF TRC NG CH NG KHOÁN TI P CDN THEO TÀI CHÍNH HÀNH VI.................. 14 1.1. T ng quan v hành vi nhà 1.1.1. Khái ni m và u t cá nhân trên th tr c i m nhà 1.1.2. Khái ni m hành vi nhà ng ch ng khoán ............. 14 u t cá nhân ............................................................ 14 u t cá nhân ................................................................... 15 1.1.3. Các nhân tA tác Bng Cn hành vi nhà u t cá nhân .......................................... 15 1.2. Hành vi nhà u t cá nhân trên th tr ng ch ng khoán ti p c n theo tài chính hành vi................................................................................................................................. 18 1.2.1. LDch sE hình thành và phát tri n cFa tài chính hành vi ......................................... 18 1.2.2. Lý thuyCt n n t ng cFa tài chính hành vi ................................................................ 20 1.2.3. Hành vi nhà u t cá nhân tiCp c n theo tài chính hành vi ................................. 36 K T LUDN CHCƠNG 1 .................................................................................................. 61 CHCƠNG 2: PHCƠNG PHÁP VÀ D LI U NGHIÊN C U .................................... 62 2.1. Ph ơng pháp và d li u nghiên c u v hành vi nhà u t cá nhân d a trên b ng h i ti p c n theo lý thuy t tài chính hành vi.................................................................... 62 2.1.1. Ph ng pháp nghiên c u ......................................................................................... 62 2.1.2. D li u nghiên c u ................................................................................................... 68 2.2. Ph ơng pháp và d li u nghiên c u v hành vi nhà u t cá nhân d a trên k t qu giao d ch ti p c n theo tài chính hành vi .................................................................. 68 2.2.1. Ph ng pháp nghiên c u ......................................................................................... 68 2.2.2. D li u nghiên c u ................................................................................................... 79 K T LUDN CHCƠNG 2 .................................................................................................. 80 iii CHCƠNG 3: HÀNH VI NHÀ BU TC CÁ NHÂN TRÊN THF TRC NG CH NG KHOÁN VI T NAM ......................................................................................................... 82 3.1. Hành vi nhà u t cá nhân trên TTCK Vi t Nam thông qua phân tích k t qu i u tra b ng h i ................................................................................................................ 82 3.1.1. c i m chính cFa m u .......................................................................................... 82 3.1.2. Nh n di n chung v hành vi nhà u t cá nhân ................................................... 83 3.1.3. Khám phá và o l ng các nhóm yCu tA tâm lý c u thành hành vi cFa nhà u t cá nhân ................................................................................................................................ 88 3.1.4. KCt qu ki m Dnh tác Bng cFa nhóm yCu tA tâm lý Cn hành vi nhà u t cá nhân .......................................................................................................................... 92 3.1.5. Ki m Dnh v các yCu tA nh h ng Cn quyCt Dnh u t cFa nhà u t cá nhân ............................................................................................................................... 98 3.2. Hành vi nhà u t cá nhân trên TTCK Vi t Nam thông qua phân tích k t qu giao d ch ................................................................................................................... 106 3.2.1. Hi u ng quy t c kinh nghi m (heuristic) trong hành vi cFa nhà u t cá nhân .................................................................................................................................. 106 3.2.2. Tâm lý b y àn trong hành vi cFa nhà u t cá nhân ........................................ 112 K T LUDN CHCƠNG 3 ................................................................................................ 116 CHCƠNG 4: E XU!T GI I PHÁP VÀ KHUY N NGHF T" K T QU NGHIÊN C U VE HÀNH VI NHÀ BU TC CÁ NHÂN TRÊN THF TRC NG CH NG KHOÁN VI T NAM ....................................................................................... 118 4.1. Các hàm ý và h qu t# k t qu nghiên c u hành vi c$a nhà u t cá nhân trên th tr ng ch ng khoán Vi t Nam ................................................................................. 118 4.1.1. Hàm ý và các h qu khi nhà u t cá nhân trên TTCK Vi t Nam là không h p lý ................................................................................................................................ 118 4.1.2. Hàm ý và các h qu khi nhà u t cá nhân có nhi u l ch l c v hành vi ........ 119 4.1.3. Hàm ý và các h qu khi nhà u t cá nhân có tâm lý b y àn ......................... 120 4.1.4. Hàm ý và các h qu t kCt qu xác Dnh mô hình o l ng yCu tA tâm lý cFa hành vi nhà u t cá nhân ............................................................................................. 120 4.1.5. Hàm ý và các h qu t mAi quan h gi a trình B h c v n và B tu i v i các nhóm yCu tA tâm lý c u thành hành vi nhà u t ......................................................... 122 iv 4.1.6. Hàm ý và các h qu t tác Bng cFa các nhóm yCu tA thuBc phân tích c b n Cn vi c ra quyCt Dnh cFa nhà u t .................................................................................... 123 4.2. Quan i m i u ch%nh hành vi nhà u t cá nhân nh&m phát tri n th tr ng ch ng khoán Vi t Nam .................................................................................................... 123 4.3. Gi i pháp và khuy n ngh phát tri n Th tr ng ch ng khoán Vi t Nam qua k t qu nghiên c u v hành vi nhà u t cá nhân ............................................................ 126 4.3.1. Gi i pháp và khuyCn nghD Ai v i BB Tài chính và y ban ch ng khoán Nhà n c .......................................................................................................................... 126 4.3.2. Gi i pháp và khuyCn nghD Ai v i S Giao dDch ch ng khoán và các công ty ch ng khoán .................................................................................................................... 135 4.3.3. Gi i pháp và khuyCn nghD Ai v i nhà u t ch ng khoán cá nhân .................. 141 K T LUDN CHCƠNG 4 ................................................................................................ 144 Danh m'c các công trình công b( k t qu nghiên c u c$a tài Lu n án ................ 145 TÀI LI U THAM KH O ............................................................................................... 146 PH) L)C 1: B NG CÂU H*I ...................................................................................... 153 PH) L)C 2: K T QU X+ LÝ S, LI U VÀ KI-M FNH ..................................... 163 v DANH M)C SƠ . Hình 1.1: Hàm giá tr (Tversky & Kahneman, 1974) .................................................25 Hình 1.2: Hàm T tr ng i n hình .............................................................................29 Hình 1.3: Phân lo i các l i (l ch l c) vA hành vi Bu tC .............................................41 SD E 3.1: KFt qu kh o sát vA tâm lý l c quan c a nhà Bu tC ..................................163 SD E 3.2: KFt qu kh o sát vA tâm lý t tin c a nhà Bu tC .......................................163 SD E 3.3: KFt qu kh o sát tâm lý bBy àn c a nhà Bu tC .......................................164 SD E 3.4: KFt qu kh o sát tâm lý bi quan c a nhà Bu tC cá nhân ...........................164 SD E 3.5: T su t sinh l i phân theo trình h c v n...............................................164 SD E 3.6: Hi u qu trong Bu tC ch ng khoán phân theo trình h c v n...............165 SD E 3.7: TBn su t giao d ch phân theo trình h c v n ..........................................165 SD E 3.8: Quy mô giao d ch phân theo trình h c v n ...........................................166 SD E 3.9: Th i gian n m gi ch ng khoán trC c khi bán phân theo trình SD E 3.10: Kh n ng d oán Vnindex phân theo trình h c v n .......166 h c v n .........................167 SD E 3.11: ánh giá vA vai trò c a kinh nghi m Bu tC phân theo trình SD E 3.12: M i liên h gi a trình h c v n 167 h c v n và các nhóm yFu t thu c phân tích các nhân t v mô ........................................................................................................167 SD E 3.13: M c hi u qu Bu tC phân chia theo gi i tính ....................................168 vi DANH M)C B NG BI-U B ng 3.1: Thông tin vA nhân kh u h c ..............................................................168 B ng 3.2: Thông tin cD b n vA nhà Bu tC ch ng khoán ...................................169 B ng 3.3: ng l c, T l sinh l i và hi u qu c a nhà Bu tC ........................170 B ng 3.4: ánh giá m c l c quan trong Bu tC ch ng khoán ......................171 B ng 3.5: ánh giá kh n ng d báo vA th trC ng c a nhà Bu tC ..................173 B ng 3.6: ánh giá c a nhà Bu tC vA các yFu t làm t ng kh n ng sinh l i ..174 B ng 3.7: Thái B ng 3.8: c a nhà Bu tC ch ng khoán ................................................175 ánh giá tác ng c a các yFu t v mô Fn quyFt nh c a nhà Bu tC ................................................................................................... 176 B ng 3.9: ánh giá tác khoán Fn quyFt ng c a các yFu t liên quan thu c vA b n thân ch ng nh c a nhà Bu tC ...............................................................177 B ng 3.10: ánh giá c a nhà Bu tC vA m c B ng 3.11: Nhà Bu tC ch ng khoán t tin c y các nguEn thông tin ...179 ánh giá vA b n thân...........................180 B ng 3.12: ánh giá vA kh n ng tiFp c n thông tin trên TTCK ......................181 B ng 3.13: Cách nhìn nh n th trC ng ch ng khoán c a nhà Bu tC ................182 B ng 3.14: KFt qu phân tích nhân t nh!m chia nhóm tâm lý nhà Bu tC ch ng khoán .................................................................................................................183 B ng 3.15: Ma tr n xoay nhân t ......................................................................184 B ng 3.16: Ki m nh thang o o lC ng các nhóm tâm lý thông qua h s cronbach's alpha ................................................................................................185 B ng 3.17: Xác nh kh n ng gi i thích (m c nh hC"ng) c a t#ng thu c tính (khía c nh Dn) trong các nhóm tâm lý thông qua phân tích nhân t khám phá lBn 2 ...................................................................................186 B ng 3.18: M i liên h gi a h c v n và các nhóm yFu t tâm lý trong hành vi c a nhà Bu tC ..................................................................................................187 B ng 3.19: M i liên h gi a tu$i và các nhóm yFu t tâm lý trong hành vi c a nhà Bu tC ..........................................................................................................189 B ng 3.20: M i liên h gi a h c v n và t% su t sinh l i ....................................190 vii B ng 3.21: M i liên h gi a H c v n và M c hi u qu trong Bu tC ch ng khoán ......................................................................................... 191 B ng 3.22: M i liên h gi a h c v n và S lBn giao d ch trung bình trong 1 tháng .................................................................................................................192 B ng 3.23: M i liên h gi a H c v n và Quy mô trung bình m i lBn giao d ch .. 193 B ng 3.24: M i liên h gi a H c v n và Th i gian n m gi ch ng khoán trC c khi bán...............................................................................................................194 B ng 3.25: M i liên h gi a H c v n và kh n ng d báo ch% s Vn-Index ....195 B ng 3.26: M i liên h gi a h c v n và vai trò c a kinh nghi m b n thân ......196 B ng 3.27: M i liên h gi a h c v n và các nhân t v mô trong phân tích và Bu tC ch ng khoán ...........................................................................................197 B ng 3.28: M i liên h gi a H c v n và Các nhân t liên quan Fn b n thân ch ng khoán nh Bu tC .................................................................................200 B ng 3.29: M i liên h gi a Tu$i và T$ng m c tiAn Bu tC vào ch ng khoán .204 B ng 3.30: M i liên h gi a Tu$i và Quy mô trung bình m i lBn giao d ch ....205 B ng 3.31: M i liên h gi a Tu$i và M c m o hi m c a nhà Bu tC ..........206 B ng 3.32: M i liên h gi a Tu$i và M c ch c ch n trong Bu tC ..............207 B ng 3.33: M i liên h gi a Tu$i và S lBn giao d ch trung bình trong 1 tháng .................................................................................................................208 B ng 3.34: M i liên h gi a Tu$i và Th i gian n m gi ch ng khoán trC c khi bán ...................................................................................................209 B ng 3.35: M i liên h gi a Tu$i và kh n ng d báo Vn-Index .....................210 B ng 3.36: M i liên h gi a Gi i tính và M c B ng 3.36- KFt qu ki m hi u qu trong Bu tC CK ..211 nh và phân tích m i quan h gi a sinh l i, tu$i và h c v n ..............................................................................................................212 B ng 3.37: Ki m nh thang o hành vi - thái nhà Bu tC trên th trC ng ch ng khoán .....................................................................................................213 B ng 3.38: Nh n di n các nhóm hành vi thái nhà Bu tC ch ng khoán thông qua phân tích nhân t .......................................................................................214 viii
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.