LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS

pdf
Số trang LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS 5 Cỡ tệp LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS 152 KB Lượt tải LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS 0 Lượt đọc LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS 3
Đánh giá LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS
4 ( 13 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN KHÁC ACCESS Microsoft Database Query có thể lấy dữ liệu từ nhiều nguồn. Giả sử bạn có 1 phần mềm kế toán và bạn biết phần mềm viết bằng ngôn ngữ gì, bạn biết địa chỉ lưu giữ dữ liệu, và quan trọng nhất bạn biết table nào có nội dung nào, bạn có thể truy cập vào dữ liệu thông qua Database Query. 1. Lấy từ Visual Foxpro: a. Trước tiên bạn phải cài đặt driver cho Visual Foxpro database: - Mở menu Data, Import External data - Import Data - Trong màn hình hiện ra bạn click new source - Trong màn hình kế tiếp chọn Other/Advanced, click next - Kế đến chọn Microsoft OLE DB for Visual FoxPro, click next - Chọn trong mục số 1, click nút vuông kế bên mục số 1 - chọn free table - nhấn nút browse, chọn đường dẫn đến folder chứa dữ liệu phần mềm, OK - OK lần nữa hoặc Cancel, vì bạn không muốn lấy 1 bảng dữ liệu, bạn muốn tạo query cơ. b. Tạo query: làm bình thường như các bài trên đã hướng dẫn 2. Lấy từ nguồn khác: Oracle, SQL, v.v... Làm tương tự như Visual Foxpro TIẾP THEO: LẤY DỮ LIỆU TỪ NGUỒN EXCEL Uhm. Các bạn thích Excel. Thì đây: Excel Bạn có thể tạo bộ cơ sở dữ kiệu từ Excel. OK. 1. Bạn phải tổ chức dữ liệu 1 cách khoa học: - Phải có các bộ mã: mã KH, mã NCC, mã NVL, mã HH, mã TK. Mỗi bộ mã 1 bảng Excel, có thể cùng sheet nhưng khác cột. Mã không được trùng nhau, tên field không được trùng nhau. bạn có thể kết hợp Mã, tên, và số dư đầu kỳ cho mỗi bảng mã. - Thiết lập các table dữ liệu thô, tốt nhất là tách ra mỗi bộ dữ liệu 1 master, 1 Child. Tạo sẵn các field có thể liên kết giữa master và child bằng quan hệ One to many. Có thể dùng field có sẵn như DSHH.MaHH và DataNX.Ma_HH, DSTK.MaTK và DataKT.TKno, nhưng có khi phải tạo thêm 1 field như CTNX.SoCT và DataNX.So_CT, CTKT.SoCT và DataKT.So_CT. Các dữ liệu thô này không có công thức hoặc chỉ có công thức nhân (nhân đơn giá ra thành tiền) thậm chí không cần thành tiền, trừ số tiền trong hạch toán tài khoản không có số lượng đơn giá. Mỗi table dữ liệu thô nên để riêng 1 sheet. Tất cả table phải bắt đầu từ dòng 1, với dòng 1 là dòng tên field không merge cell. - các field như tên hàng, đơn vị tính, tên tài khoản, tên KH, mã số thuế . . . chỉ nên đặt trong master, trong detail không cần và không nên. Trong detail chỉ cần các field mã và mã. Càng đơn giản càng tốt. 2. Bạn phải đặt tên vùng dữ liệu (name) cho mỗi table. tên chọn theo nội dung chính của dữ liệu và không nên dài quá như có thể đặt: DSHH, DMTK, DSKH, DSNCC, CTNX, DataNX, CTKT, DataKT. Tôi đã định đặt tên vùng dữ liệu giới hạn bằng số dòng không trống, nhưng sau khi học cách đặt name trên GPE và làm thử, MS Query không nhận dạng được các table này. Vậy là phải đặt name bằng đủ số dòng của Excel ( 2^16>65.000 dòng). Bạn chọn hết cả các cột của vùng dữ liệu muốn đặt tên và vào menu insert - name - Define, chọn name, thí dụ: DSHH=(A:E) DSKH=(F:K) DMTK=(L:O) CTNX=Sheet2!A:H ... 3. Nhập liệu: Bạn có thể tham khảo trên GPE cách thức nhập liệu cùng lúc 2 sheet liên quan như nhập liệu phiếu nhập kho liên quan đến 2 sheet CTNX và DataNX, (dùng VBA), hoặc bạn sử dụng form nhập liệu. Làm sao cho dữ liệu càng nhẹ càng tốt (ít công thức) 4. Lưu file và đóng lại. 5. Tạo file mới lấy các query và tạo các báo cáo từ query đó. khi chọn External database - new query, chọn from Microsoft Excel, chọn tên file dữ liệu thô trên, làm bình thường như hướng dẫn của các bài trên. Theo thử nghiệm của tôi trước khi viết bài này, Excel lấy dữ liệu từ Excel cũng nhanh, nhưng khi cần Edit Query, anh Bill bắt chọn lại các field từ đầu. Nếu gặp màn hình đòi add field lại, các bạn nhấn cancel , sau dó khi anh Bill hỏi có edit query không thì nhấn Yes. Chậm hơn mấy bước so với lấy từ Access.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.