Kỹ thuật điện tử C-Chương 3

pdf
Số trang Kỹ thuật điện tử C-Chương 3 58 Cỡ tệp Kỹ thuật điện tử C-Chương 3 481 KB Lượt tải Kỹ thuật điện tử C-Chương 3 0 Lượt đọc Kỹ thuật điện tử C-Chương 3 32
Đánh giá Kỹ thuật điện tử C-Chương 3
4.7 ( 9 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 58 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Chương 3 MẠCH KHUẾCH ðẠI TÍN HIỆU NHỎ DÙNG BJT I. ðỊNH NGHĨA - Khuếch ñại là quá trình biến ñổi một ñại lượng (dòng ñiện hoặc ñiện áp) từ biên ñộ nhỏ thành biên ñộ lớn mà không làm thay ñổi dạng của nó. Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 1 Khi xét BJT hoạt ñộng dưới ñiều kiện tín hiệu nhoH (sưJ thay ñổi của tín hiệu vào ñuH nhoH) thiL có thêH xem BJT như một bôJ khuếch ñại ac. I,V I,V ∆in BỘ KHUẾCH ðẠI ∆out Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 2 - ðô lợi là tiH sôN của một lượng tín hiệu (dòng ñiện hoặc ñiện áp) thay ñổi ở ngoP ra vaL ngoP vào. KyN hiệu là Ai hoặc AV. + ðô lợi dòng: ∆I out i o (rms) Ai = = ∆I in i i (rms) + ðô lợi áp: ∆Vout v o (rms) Av = = v i (rms) ∆Vin Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 3 Pout AP = = Av. A i + ðô lợi công suất: Pin A > 1: bô khuếch ñại tín hiệu. A < 1: bô suy giảm tín hiệu. Nhắc lại: + gia- trị rms: trị hiệu dụng (ñê3 tính cho tín hiệu ac). + gia- trị amp: trị biên ñô (hoặc ñỉnh – peak). (amp) (rms) = 2 Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 4 ðiện trơ3 ngo: vào của một bô khuếch ñại là tổng trơ3 tương ñương tại các ñầu ngo: vào của nó. Vin R in = ( DC) I in v in rin = (ac) i in Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 5 Công suất ngo: vào ac Pin = v in (rms ) * i in (rms ) 2 in v (rms) = rin = i in2 (rms ) * rin ðịnh nghĩa tương tư cho ñiện trơ3 vaC công suất ngo: ra. Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 6 Ảnh hưởng của ñiện trơ3 nguồn ñối với mạch khuếch ñại A vo rin Av = vs rs + rin vo = Av v in v in = rin vs rs + rin Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 7 * Khuếch ñại áp - ðiện áp vào bộ Kð:  rin  .vs vin =   rs + rin  ⇒ ðiện áp ra :  rin  .vs vout = Av .vin = Av .  rs + rin  ⇒ ðể có ñộ lợi áp là Av càng lớn thì rin >>rs . Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 8 * Khuếch ñại dòng rs iin = is rs + rin Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh io rs = Ai is rs + rin 9 - Dòng ngõ vào bộ Kð: ⇒ Dòng ngõ ra : i out  rs  .is iin =   rs + rin   rs  .i s = A i .i in = A i .  rs + rin  ⇒ ðể có ñộ lợi dòng là Ai càng lớn thì rs >>rin . Bài giảng môn Kỹ thuật ðiện tử C GV: Lê Thị Kim Anh 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.