Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus 98 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus 3 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus 0 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus 6
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 98 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Sinh viên : Trịnh Phƣơng Anh Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN AB PLUS KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trịnh Phƣơng Anh Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trịnh Phƣơng Anh Mã SV: 1312401160 Lớp: QT1701K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus . NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). -Trình bày khái quát những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phản ánh đƣợc thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus - Đƣa ra những nhận xét chung về công tác kế toán nói chung và doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị, từ đó đƣa ra những biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại đơn vị. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu năm 2016 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN AB PLUS CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: : Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 18 tháng 4 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 6 tháng 7 năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: -Có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp - Ham học hỏi, tiếp thu ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): Khóa luận có kết cấu tƣơng đối khoa học và hợp lý Chƣơng 1: Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus Nhìn chung tác giả đã hệ thống hóa tƣơng đối đầy đủ và chi tiết những vấn đề lý luận cơ bản theo nội dung mà đề tài nghiên cứu. Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus Thành công lớn nhất của bài viết là tác giả đã mô tả một cách khá chi tiết và đầy đủ về công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty với số liệu năm 2016 tƣơng đối hợp lý và có tính logic. Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus Tác giả đã có những nhận xét đánh giá tƣơng đối khách quan và xác thực về công tác kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus. Từ đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty công tác kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): 9,75 ( chín phẩy bẩy lăm điểm) Hải Phòng, ngày 30 tháng 6 năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Đồng Thị Nga MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ................................................................... 3 1.1.Tổng quan về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ....................................................................................................................... 3 1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ........................................................................................ 3 1.1.2 Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ................................................................................................... 4 1.1.3. Một số vấn đề cơ bản về doanh thu trong doanh nghiệp. ............................... 4 1.1.3.1. Khái niệm và phân loại doanh thu. .............................................................. 4 1.1.3.2. Các khoản giảm trừ doanh thu ..................................................................... 6 1.1.4. Một số khái niệm cơ bản về chi phí trong doanh nghiệp: ............................... 7 1.1.5. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. ........................................................... 8 1.2. Nội dung của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ........................................................................................ 9 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu nội bộ và các khoản giảm trừ doanh thu.......................................................................................... 9 1.2.1.1. Chứng từ sử dụng: ...................................................................................... 10 1.2.1.2. Tài khoản sử dụng: ..................................................................................... 11 1.2.1.3 Phƣơng pháp hạch toán: .............................................................................. 14 1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán: .......................................................................... 16 1.2.2.1 Các phƣơng pháp xác định giá vốn hàng bán ............................................. 16 1.2.2.2. Chứng từ sử dụng: ...................................................................................... 17 1.2.2.3. Tài khoản sử dụng ...................................................................................... 17 1.2.2.4. Phƣơng pháp hạch toán .............................................................................. 20 1.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp. ......................... 22 1.2.3.1. Chứng từ sử dụng: ...................................................................................... 22 1.2.3.2. Tài khoản sử dụng: ..................................................................................... 22 1.2.3.3. Phƣơng pháp hạch toán: ............................................................................. 23 1.2.4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính. ......................... 26 1.2.4.1. Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 26 1.2.4.2. Tài khoản sử dụng ...................................................................................... 26 1.2.4.3. Phƣơng pháp hạch toán: ............................................................................. 27 1.2.5. Kế toán thu nhập khác và Chi phí khác. ....................................................... 29 1.2.5.1. Chứng từ sử dụng: ...................................................................................... 29 1.2.5.2. Tài khoản sử dụng: ..................................................................................... 29 1.2.5.3. Phƣơng pháp hạch toán: ............................................................................. 30 1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh. ........................................................... 33 1.2.6.1: Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 33 1.2.6.2: Tài khoản sử dụng: ..................................................................................... 33 1.2.6.3. Phƣơng pháp hạch toán: ............................................................................. 35 1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. ................................. 36 1.3.1. Hình thức nhật ký chung ............................................................................... 36 1.3.2: Hình thức Nhật ký - Sổ cái............................................................................ 37 1.3.3. Hình thức nhật ký chứng từ........................................................................... 38 1.3.4. Hình thức chứng từ ghi sổ ............................................................................. 39 1.3.5. Hình thức kế toán máy .................................................................................. 40 CHƢƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP KHO VẬN AB PLUS ...................................................................................................... 41 2.1. Khái quát chung về Công ty CP Kho vận AB Plus.......................................... 41 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty và đặc điểm sản xuất kinh doanh. ................... 41 2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty CP Kho vận AB Plus. ............................. 42 2.1.3. Bộ máy quản lý của Công ty CP kho vận AB Plus ....................................... 43 2.1.4 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh qua các năm của Công ty CP kho vận AB Plus ............................................................................................................. 44 2.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty CP Kho vận AB Plus. ......... 45 2.1.5.1 Bộ máy kế toán tại Công ty ......................................................................... 45 2.1.5.2 Chế độ kế toán áp dụng tại Công ty ............................................................ 46 2.1.5.3 Hình thức sổ sách kế toán ........................................................................... 47 2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP Kho vận AB Plus. ............................................................................ 48 2.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ......................................... 48 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ............................................................................... 55 2.2.3. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .......................... 60 2.2.3.1. Kế toán chi phí bán hàng ............................................................................ 60 2.2.3.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp........................................................ 60 2.2.4. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính ............................................ 65 2.2.4.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ...................................................... 65 2.2.5. Xác định kết quả kinh doanh ......................................................................... 71 CHƢƠNG3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP KHO VẬN AB PLUS .......................................................... 77 3.1. Đánh giá chung về công tác tổ chức kế toán và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ................................................................. 77 3.1.1. Ƣu điểm ......................................................................................................... 77 3.1.2. Nhƣợc điểm ................................................................................................... 78 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus. ........................ 79 3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi ........... 79 3.2.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus. ................................... 80 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 89 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƢỜNG ĐHDL HẢI PHÕNG LỜI MỞ ĐẦU Trong các doanh nghiệp, việc tiêu thụ hàng hóa, phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả sản xuất kinh doanh là vấn đề rất quan trọng. Sự quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trƣờng là làm thế nào để sản phẩm hàng hoá của mình tiêu thụ đƣợc trên thị trƣờng và đƣợc thị trƣờng chấp nhận đảm bảo thu hồi vốn, bù đắp các chi phi phí đã bỏ ra, doanh nghiệp làm ăn có lãi. Bên cạnh việc tổ chức kế hoạch tiêu thụ hàng hoá một cách hợp lý. Để biết đƣợc doanh nghiệp làm ăn có lãi không phải nhờ đến kế toán phân tích doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Vì thế việc hạch toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp có một vai trò rất quan trọng. Kế toán phân tích doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là một trong những thành phần chủ yếu của kế toán doanh nghiệp về những thông tin kinh tế một cách nhanh nhất và có độ tin cậy cao, nhất là khi nền kinh tế đang trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt mỗi doanh nghiệp đều tận dụng hết những năng lực sẵn có nhằm tăng lợi nhuận củng cố mở rộng thị phần của mình trên thị trƣờng. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng nhƣ bộ máy quản lý của Công ty CP Kho vận AB Plus, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nên luôn luôn đòi hỏi phải đƣợc hoàn thiện. Vì vậy nhờ sự chỉ dẫn, giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo, phòng kế toán của công ty, đặc biệt là sự hƣớng dẫn nhiệt tình của giáo viên hƣớng dẫn Thạc sĩ Đồng Thị Nga, em quyết định đi sâu nghiên cứu công tác kế toán của công ty với đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu,chi phí, xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Kho vận AB Plus” để viết khóa luận tốt nghiệp của mình. Sinh viên: Trịnh Phƣơng Anh – QT1701K 1
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.