Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng 101 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng 1 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng 6 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng 20
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Song Thắng
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 101 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÕNG - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI SONG THẮNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Phƣơng HẢI PHÕNG - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Dinh Mã SV: 1112401094 Lớp: QT1503K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Song Thắng. Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Khái quát đƣợc lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Song Thắng. - Đánh giá đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm của tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Song Thắng. Từ đó đƣa ra những giải pháp hoàn thiện. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu năm 2014 tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Song Thắng 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH Thƣơng Mại Song Thắng Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 4 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Phƣơng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Song Thắng Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: .................................................................................................. Học hàm, học vị: ....................................................................................... Cơ quan công tác: ..................................................................................... Nội dung hƣớng dẫn:................................................................................. Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 27 tháng 04 năm 2015 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 18 tháng 07 năm 2015 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Dinh ThS. Trần Thị Thanh Phƣơng Hải Phòng, ngày…tháng…năm 2015 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 5 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chịu khó và chăm chỉ học hỏi, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho quá trình thực hiện đề tài nghiên cứu. - Tuân thủ nghiêm túc yêu cầu về thời gian và nội dung nghiên cứu. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): - Về mặt lí luận: Tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về đối tƣợng nghiên cứu. - Về mặt thực tế: Tác giả đã phản ánh đƣợc thực trạng của đối tƣợng nghiên cứu. - Những giải pháp mà tác giả đề xuất đã gắn với thực tiễn và có tính khả thi. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………… Hải Phòng, ngày … tháng…năm 2015 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 6 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Khóa Luận Tốt Nghiệp Trong bối cảnh đất nƣớc ta đang từng bƣớc hội nhập với nền kinh tế thế giới, vai trò của các doanh nghiệp ngày càng đƣợc khẳng định. Để đạt đƣợc mục tiêu kinh doanh : nâng cao doanh thu, giảm chi phí nhƣng vẫn đảm bảo chất lƣợng sản phẩm thì nhà quản lý cần nhận thức rõ vai trò của thông tin kinh tế. Có thể nói kế toán là cánh tay phải đắc lực giúp nhà quản lý có thể nắm bắt đƣợc tình hình tài chính và có thể đƣa ra đƣợc quyết định đúng đắn. Sau thời gian thực tập ở công ty TNHH Thƣơng mại Song Thắng em nhận thấy tổ chức công tác kế toán nói chung và tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng là bộ phận quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy em quyết định lựa chịn đề tài : “ Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thƣơng mại Song Thắng ’’ làm khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận gồm 3 chƣơng: CHƢƠNG 1 : Những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. CHƢƠNG 2 : Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu , chi phí và xác định kết quả kih doanh tại Công ty TNHH Thương mại Song Thắng. CHƢƠNG 3 : Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Thương mại Sog Thắng. Em xin chân thành cảm ơn thạc sĩ Trần Thị Thanh Phƣơng, các thầy cô giáo trong khoa quản trị kinh doanh trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, các cô chú trong phòng Kế toán của Công ty TNHH Thƣơng mại Song Thắng đã giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. Hải Phòng, ngày 30 tháng 06 năm 2015 Sinh viên Nguyễn Thị Dinh Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 7 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp CHƢƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU , CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1. Khái quát chung về doanh thu , chi phí và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. 1.1.1 Khái niệm về doanh thu, chi phí và kế quả kinh doanh trong doanh nghiệp. –Doanh thu : Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc trong kì kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thong thƣờng của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu. Các khoản thu hộ bên thu hộ bên thứ ba không phải là nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp không đƣợc coi là doanh thu. -Chi phí : Là tổng giá trị các khoản làm giảm lợi ích kinh tế trong kì kế toán dƣới hình thức các khoản tiền chi ra, các khoản khấu trừ tài sản hoặc phát sinh các khoản nợ dẫn đến làm giảm vốn chủ sở hữu, không bao gồm khoản phân phố cho cổ đông hoặc chủ sở hữu. -Kết quả kinh doanh: Là số tiền lãi hay lỗ từ các hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kì nhất định, đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh thong thƣờng và các hoạt động khác của doanh nghiệp. 1.1.2 Phân loại hoạt động kinh doanh và cách thức xác định kết quả kinh doanh từng hoạt động. Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp gồm 2 hoạt động cơ bản : -Hoạt động sản xuất kinh doanh -Hoạt động tài chính -Hoạt động khác Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 8 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp ♦ Hoạt động sản xuất kinh doanh : là hoạt động sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, lao vụ , dịch vụ các ngành sản xuất kinh doanh chính và sản xuất kinh doanh phụ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh = DTT về BH và cung cấp DV - Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý kinh doanh(bao gồm chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng - Trong đó : Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ = Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Các khoản giảm trừ doanh thu ● Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm các khoản phụ thu và chi phí thêm ngoài giá bán (nếu có). ● Các khoản giảm trừ doanh thu bao gồm : -Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế GTGT tính theo phƣơng pháp trực tiếp. -Chiết khấu thƣơng mại là khoản doanh nghiệp bán hàng bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với số lƣợng lớn. Khoản giám giá có thể phát sinh trên khối lƣợng từng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên khối lƣợng từng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên khối lƣợng từng lô hàng mà khách hàng đã mua , cũng có thể phát sinh trên trên khối lƣợng từng lô hàng mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối lƣợng lũy kế mà khách hàng đã mua, cũng có thể phát sinh trên tổng khối lƣợng lũy kế mà khách hàng đã mua trong một quãng thời gian nhất định tùy thuộc vào chính sách chiết khấu thƣơng mại của bên bán. -Giảm giá hàng bán : là khoản giảm trừ cho ngƣời mua doa toàn bộ hoặc một phần hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu. Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 9 Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khóa Luận Tốt Nghiệp -Giá trị hàng bán bị trả lại : là giá trị khối lƣợng hàng bán đã xác định là tiêu thụ bị khách hàng trả lại và từ chối thanh toán. ● Giá vốn hàng bán : là giá trị thực tế xuất kho của một số sản phẩm, hàng hóa ( hoặc gồm cả chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa đã bán ra trong kỳ đối với doanh nghiệp thƣơng mại), hoặc giá thành thực tế lao vụ , dịch vụ hoand thành và đƣợc xác định là tiêu thụ và các khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh đƣợc tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ. ● Chi phí quản lý kinh doanh : tài khoản này dùng để phản ánh các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán sản phẩm , hàng hóa dịch vụ. -Chi phí quản lý doanh nghiệp : là toàn bộ chi phí liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành chính, quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp. ◙ Hoạt động tài chính : là hoạt động đầu tƣ về vốn và đầu tƣ tài chính ngắn hạn, dài hạn với mục đích kiếm lời. Kết quả hoạt động tài chính = Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí hoạt động tài chính -Doanh thu hoạt động tài chính : là tổng giá trị các lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc trong kỳ hạch toán phát sinh liên quan đến hoạt động tài chính, bao gồm những khoản thu về tiền lãi, tiền bản quyền cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. -Chi phí hoạt động tài chính : bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài chính, chi phí cho vay và đi vay vốn , giao dịch chứng khoán…khoản lập và hoàn lập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán… ◙ Hoạt động khác :là hoạt động xảy ra ngoài dự kiến của doanh nghiệp Kết quả hoạt động khác = Thu nhập khác – Chi phí khác -Thu nhập khác : là những khoản thu nhập khác ngoài hoạt động tạo ra doanh thu của doanh nghiệp . -Chi phí khác : là những khoản chi phí khác phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thƣờng của doanh nghiệp. Sinh viên : Nguyễn Thị Dinh – QT1503K 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.