Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân 96 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân 4 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân 54
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần Tuấn Vân
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 96 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Vũ Thanh Thương Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG – 201́8 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------- HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Vũ Thanh Thương Giảng viên hướng dẫn : ThS. Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thanh Thương Mã SV:1312401058 Lớp: QT1702K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần TUẤN VÂN NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần TUẤN VÂN. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần TUẤN VÂN. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các văn bản của nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Số liệu về thực trang kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần TUẤN VÂN. - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần TUẤN VÂN, sử dụng số liệu năm 2017. 3. Địa điêm thực tập tốt nghiệp - Công ty Cổ phần TUẤN VÂN. - Địa chỉ: Xóm 2 Đường 10 - Xã Đông sơn - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần TUẤN VÂN. Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 13 tháng 08 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 03 tháng 11 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Vũ Thanh Thương ThS. Đồng Thị Nga Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Đồng Thị Nga Đơn vị công tác: Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Họ và tên sinh viên: Vũ Thanh Thương Đề tài tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác Chuyên ngành: Kế toán – Kiểm toán định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần TUẤN VÂN. Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần TUẤN VÂN. 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp Cần cù, chịu khó sưu tầm số liệu, tài liệu cho bài viết và có tinh thần học hỏi Luôn viết và nộp bài theo đúng tiến độ quy định. Luôn chủ động và nghiêm túc trong công tác nghiên cứu. 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) Chương 1: Trong chương này tác giả đã hệ thống hóa một cách chi tiết và đầy đủ các vấn đề cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanhtrong doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Chương 2: Trong chương này tác giả đã giới thiệu được những nét cơ bản về công ty như lịch sử hình thành và phát triển, đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán. Đồng thời tác giả cũng đã trình bày được tương đối chi tiết và cụ thể thực trạng công tác kếtoán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, có số liệu minh họa cụ thể. Số liệu minh họa trong bài viết chi tiết, phong phú và có tính logic cao. Chương 3: Trong chương này tác giả đã đánh giá được những ưu điểm, nhược điểm của công tác kế toándoanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty, trên cơ sở đó tác giả đã đưa ra được một số giải pháp hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tế tại công ty và có tính khả thi cao. QC20-B18 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm ...... Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) Đồng Thị Nga QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1........................................................................................................ 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ Error! Bookmark not defined. 1.1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ 8 1.2. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2017/TT-BTC: .......16 1.3. Các hình thức, sổ kế toán sử dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh: .................................................................................37 CHƯƠNG 2.......................................................................................................37 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN ............................................................................................................................37 2.1. Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty CP Tuấn Vân .........................................37 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CP Tuấn Vân ..............37 2.1.2. Đối tượng và kỳ hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN:......................................................................37 2.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN. .38 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN .......................................................................39 2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN ................................................................................................................40 2.2.1.Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN .....................................................40 2.2.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty cổ phần TUẤN VÂN ..........................................................................................66 2.2.3 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí khác tại Công ty cổ phần TUẤN VÂN ..............................................................................................................70 2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần TUẤN VÂN....................................................................70 CHƯƠNG 3.......................................................................................................78 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN VÂN ................................................................78 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng tại Công ty CP Tuấn Vân. ...................78 3.1.1. Ưu điểm ..............................................................................................78 3.1.2.Hạn chế ...............................................................................................79 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh. ......................................................................................................79 3.3. Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh......................................................................................79 3.3.1. Kiến nghị 1: Áp dụng chính sách chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán ....................................................................................................80 3.3.2 Kiến nghị 2: Kiến nghị về áp dụng chế độ kế toán mới. ......................82 3.3.3 Kiến nghị 3: Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán. ..............83 3.4. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN. ........................................................................................................................86 3.4.1. Về phía Nhà nước ...............................................................................86 3.4.2. Vế phía doanh nghiệp .........................................................................86 KẾT LUẬN .......................................................................................................87 Đại học Dân Lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài. Trong bất kỳ quốc gia nào, ở các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế…kế toán bao giờ cũng có vị trí đặc biệt quan trọng. Công tác kế toán ở các doanh nghiệp Việt Nam là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Kế toán là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân... Đây là một bộ phận đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực quản lý kinh tế. Kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nó phát huy tác dụng nhờ một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lí kinh doanh hiện nay. Nhận thấy tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp, được sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty Cổ phần TUẤN VÂN cùng sự hướng dẫn của thạc sĩ Đồng Thị Nga, em xin chọn đề tài nghiên cứu “Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. 2. Mục đích nghiên cứu của đề tài. - Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. - Đối tượng nghiên cứu: Tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. - Phạm vi nghiên cứu: Tại Công ty Cổ phần TUẤN VÂN năm 2017 4.Phương pháp nghiên cứu. - Các phương pháp kế toán. - Phương pháp thống kê và so sánh. - Phương pháp nghiên cứu tài liệu. Vũ Thanh Thương - QT1702K 1
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.