Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng 83 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng 9 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng 79
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán – Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 83 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Thị Tuyết Trinh ThS. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI PHÒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Tuyết Trinh Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Tuyết Trinh Mã SV: 1412401059 Lớp: QT1902K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (Về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).  Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán hàng hóa trong các doanh nghiệp.  Tìm hiểu thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng  Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán toán tiền lương và các khoản trích theo lương nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.  Sử dụng số liệu năm 2017 hoặc 2018 phục vụ công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp :  Công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng. CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên: ............................................................................................................. Học hàm, học vị: .................................................................................................. Cơ quan công tác: ................................................................................................. Nội dung hướng dẫn: ............................................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm 2019 tháng năm 2019 Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Nguyễn Thị Tuyết Trinh ThS. Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày ...... tháng ...... năm 2019 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên Đơn vị công tác Họ và tên sinh viên : Trần Thị Thanh Thảo : Khoa Quản Trị Kinh Doanh : Nguyễn Thị Tuyết Trinh Ngành: Kế toán kiểm toán Đề tài tốt nghiệp : Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty CP giấy Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn : Kế toán nguyên vật liệu 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: Sinh viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp đã chấp hành tốt các yêu cầu quy định của giáo viên hướng dẫn về thời gian cũng như nội dụng yêu cầu của bài viết. Hơn nữa sinh viên Trinh còn chăm chỉ chịu khó nghiên cứu tìm hiểu các tài liệu thực tế tại đơn vị thực tập phục vụ cho nội dung bài viết. 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): +Về lý luận: Đã hệ thống hóa được những lý luận cơ bản về kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp theo TT200. +Về thực tiễn: Đã mô tả được chi tiết kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng theo hình thức kế toán Nhật ký chung với số liệu năm 2018. Các số liệu tính toán minh họa khá phong phú đảm bảo tính logic theo trình tự kế toán từ chứng từ đến sổ sách kế toán đáp ứng được yêu cầu của bài khóa luận tốt nghiệp cử nhân. Từ việc đưa ra số liệu về tính hình thực tế tại công ty bài viết đã phân tích các ưu nhược điểm và đưa ra được một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần giấy Hải Phòng nói riêng. Kiến nghị có tính khả thi áp dụng tại đơn vị 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp: Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm ...... Giảng viên hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................... 3 CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOANH NGHIỆP ......................................................... 2 1.1. Nguyên vật liệu và vai trò của nguyên vật liệu trong quá trình SX. ........... 2 1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của nguyên vật liệu ............................................... 2 1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu..................................................................... 2 1.1.3. Phân loại, đánh giá nguyên vật liệu ........................................................ 3 a. Phân loại nguyên vật liệu ............................................................................. 3 b. Đánh giá nguyên vật liệu ........................................................................... 4 c. Xác định giá trị nguyên vật liệu nhập kho .................................................... 5 1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp .................... 8 1.1.5. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán NVL trong DN. .................... 9 1.2. Nội dung công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp ................. 9 1.2.1. Kế toán chi tiết nguyên vật liệu trong doanh nghiệp ............................... 9 a. Phương pháp thẻ song song .......................................................................... 9 b. Phương pháp đối chiếu luân chuyển ........................................................ 11 c. Phương pháp sổ số dư ................................................................................ 13 1.2.2. Tổ chức kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp ............... 14 a. Chứng từ sử dụng ....................................................................................... 15 b. Tài khoản sử dụng ................................................................................... 16 c. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu .................................. 18 1.3. Tổ chức sổ sách kế toán tổng hợp NVL trong doanh nghiệp ................... 21 1.3.1. Hình thức kế toán nhật kí chung ........................................................... 21 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật kí – Sổ cái ....................................................... 22 1.3.3. Hình thức kế toán Nhật kí – Chứng từ .................................................. 24 1.3.4. Hình thức kế toán máy, kế toán sử dụng phần mềm kế toán ................. 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI PHÒNG ............................... 26 2.1. Tổng quan về công ty Cổ phần giấy Hải phòng ........................................ 26 2.1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý tại công ty ............................................................................................................. 26 a. Qúa trình hình thành và phát triển. ............................................................. 26 b. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh ................................................................. 27 c. Quy trình sản xuất giấy tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng...................... 28 d. Bộ máy tổ chức quản lý........................................................................... 29 2.1.2. Thực tế tổ chức kế toán tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng .................. 32 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng . 37 2.2.1. Kế toán chi tiết NVL .............................................................................. 37 a. Thủ tục nhập xuất kho ................................................................................ 37 b. Phương pháp kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại công ty ......................... 47 2.2.2. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ........................................................... 54 a. Chứng từ kế toán sử dụng .......................................................................... 54 b. Tài khoản sử dụng. ..................................................................................... 54 c. Quy trình hạch toán ................................................................................... 55 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HẢI PHÒNG ................................................. 61 3.1. Nhận xét chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng. ....................................................................................................... 61 3.1.1. Những ưu điểm ....................................................................................... 61 a. Tổ chức bộ máy quản lý. ............................................................................ 61 b. Tổ chức về công tác kế toán ....................................................................... 62 c. Công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng. ...... 63 3.1.2. Những hạn chế........................................................................................ 64 3.2. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng. ..................................................................... 65 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán nguyên vật liệu .................. 65 3.2.2. Yêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện........................................................... 65 3.2.3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng. ................................................................ 66 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 73 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song... 11 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán NVL theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển . 12 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp sổ số dư. .......... 14 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán tổng hợp theo phương pháp kê khai thường xuyên .... 19 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ. ............................................................................................................ 20 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hình thức kế toán nhật kí chung ............................................. 22 Sơ đồ 1.7: Hình thức kế toán Nhật kí – Sổ cái .................................................. 23 Sơ đồ 1.8: Hình thức kế toán Nhật kí – Chứng từ ............................................. 24 Sơ đồ 1.10: Hình thức kế toán máy .................................................................. 25 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ sản xuất giấy của công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng ............... 28 Sơ đồ 2.2: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng ........ 29 Sơ đồ 2.3: Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty Cổ Phần giấy Hải Phòng.......... 32 Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ ghi sổ kế toán nguyên vật liệu theo hình thức kế toán Nhật ký chung .................................................................................................. 36 Sơ đồ 2.5: Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song... 47 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Hóa đơn GTGT số 0000662 .............................................................. 40 Biểu 2.2: Biên bản giao nhận nguyên vật liệu ................................................... 41 Biểu 2.3: Phiếu nhập kho.................................................................................. 42 Biểu 2.4: Giấy đề nghị lĩnh vật tư ..................................................................... 45 Biểu 2.5: Phiếu xuất kho .................................................................................. 46 Biểu 2.6: Thẻ kho ............................................................................................. 49 Biểu 2.7: Thẻ kho ............................................................................................. 50 Biểu 2.8: Sổ chi tiết nguyên vật liệu ................................................................. 51 Biểu 2.9: Sổ chi tiết nguyên vật liệu ................................................................. 52 Biểu 2.10: Bảng tổng hợp ................................................................................. 53 Biểu 2.11: Bảng kê xuất kho ............................................................................ 57 Biểu 2.12: Bảng kê xuất kho ............................................................................ 58 Biểu 2.13: Nhật kí chung .................................................................................. 59 Biểu 2.14: Sổ cái .............................................................................................. 60 Biểu 3.1: Giao diện phần mềm MISA............................................................... 68 Biểu số 3.3: Sổ danh điểm vật tư ...................................................................... 71 Biểu 3.2: Giao diện phần mềm kế toán FAST .................................................. 69
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.