Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm 102 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm 0 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm 12
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 102 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÕNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TYTNHH VŨ LÂM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị Thanh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÕNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Mã SV: 13124010077 Lớp: QT1701K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( Về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bảnvẽ).  Tìm hiểu lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp.  Tìm hiểu thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm.  Đánh giá ưu, khuyết điểm cơ bản trong tổ chức công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng làm cơ sở để đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tínhtoán.  Sử dụng số liệu năm 2016 phục vụ công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm. 3. Địa điểm thực tập tốtnghiệp. Công tyTNHH Vũ Lâm CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác:Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn:Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vũ Lâm Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: ........................................................................................................... Học hàm, học vị: ................................................................................................ Cơ quan công tác:............................................................................................... Nội dung hướng dẫn:.......................................................................................... Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 5 tháng 4 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 25 tháng 6 năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Nguyễn Thị Thanh ThS. Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày ...... tháng......năm 2017 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: -Sinh viên Nguyễn Thị Thanh, lớp QT1701K trong quá trình làm khóa luận thực hiện tốt các quy định của giáo viên hướng dẫn về thời gian và nội dung yêu cầu của bài viết. -Đồng thời, sinh viên Thanh rất chăm chỉ, chịu khó nghiên cứu các nội dung về mặt lý thuyết cũng như thực tế các vấn đề liên quan đến đề tài của khóa luận. Ngoài ra sinh viên Thanh còn thể hiện quá trình nghiên cứu nghiêm túc thể hiện ở nội dung bài viết khá sâu và số liệu khá phong phú. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): - Chương 1: Hệ thống hóa được cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp -Chương 2: Mô tả khá chi tiết kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vũ Lâm. Số liệu được khảo sát năm 2016 khá phong phú và logic. - Chương 3: Đưa ra được ưu nhược điểm trong công tác kế toán nói chung và kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng. Trên cơ sở đó đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Vũ Lâm. Các kiến nghị được đánh giá có tính khả thi. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày 25 tháng 6 năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONGDOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ..................................................... 3 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. ..................................................................................... 3 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ............................................ 3 1.1.2 Nhiệm vụ của của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .......................................................... 4 1.1.3 Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................................................................. 4 1.1.3.1 Doanh thu .................................................................................................. 4 1.1.3.2 Chi phí ....................................................................................................... 6 1.1.3.3 Xác định kết quả kinh doanh ..................................................................... 8 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ................................................................................................................ 9 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................................................................... 9 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 9 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 10 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 12 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................... 13 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 13 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 13 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 14 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính....................... 16 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 16 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 16 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 17 1.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................... 19 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 19 1.2.4.2 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 19 1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 21 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 21 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 21 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 21 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 23 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 23 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 23 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán ........................................................................... 23 1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .................................................................................... 25 1.3.1 Hình thức kế toán nhật ký chung ............................................................... 26 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái ............................................................ 27 1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ............................................................. 29 1.3.4 Hình thức kế toán trên máy vi tính............................................................. 31 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ LÂM..... 34 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH VŨ LÂM ........................... 34 2.1.1Quá trình hình thành và phát triển............................................................... 34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ........................................................... 36 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Vũ Lâm .............................. 38 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ....................................................... 38 2.1.3.2 Các chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty ................ 39 2.1.3.3 Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán .................................... 39 2.1.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán ................................................................... 40 2.1.3.5 Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính ........................................................ 41 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ LÂM ....................................................... 41 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty ..................................................... 41 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 41 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 41 2.2.1.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 42 2.2.2 Kế toán giá vốn bán hàng ........................................................................... 47 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán ..................................................................... 47 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 47 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 47 2.2.2.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 47 2.2.2.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 48 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính....................... 53 2.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ................. 53 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 53 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 53 2.2.3.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 54 2.2.3.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 54 2.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................... 60 2.2.4.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh ...................................................... 60 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 60 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 60 2.2.4..4 Quy trình hạch toán ................................................................................ 60 2.2.4.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 61 2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 66 2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 66 2.2.6.1 Nội dung xác định kết quả kinh doanh ................................................... 66 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 66 2.2.6.3 Tài khoản sử dung ................................................................................... 66 2.2.6.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 67 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ LÂM ........................... 77 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ LÂM ................................................................................................. 77 3.1.1. Ưu điểm ..................................................................................................... 77 3.1.2. Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty .................................................................... 79 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VŨ LÂM .............................................................................. 80 3.2.1. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty .......... 80 3.2.3. Nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ......................... 81 3.2.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh ............................................................................... 81 3.2.4.1 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng tại công ty. ................................................. 81 3.2.4.2Hiện đại hóa công tác kế toán .................................................................. 89 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 92
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.