Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang 80 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang 0 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang 3
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 80 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Tống Khánh Linh Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH HIỀN TRANG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Tống Khánh Linh Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Tống Khánh Linh. Lớp: QT1801K Mã SV: 1412401006 Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).  Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh  Mô tả và tìm hiểu thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang  Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng như công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Trang nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sưu tầm, lựa chọn từ các số liệu tài liệu phục vụ cho việc minh họa công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Trang 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty TNHH Hiền Trang CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Hồng Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang Người hướng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên năm Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ...... 2 DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH .............. 2 TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THEO THÔNG TƯ 133/2016...... 2 1.1. Những vấn đề chung về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ: .......................................................................... 2 1.1.1.Khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp: ............................................................................................. 2 1.1.2. Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp vừa và nhỏ theo thông tư 133/2016 ....................... 7 1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ......................................................... 7 1.2.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ...................................... 7 1.2.2. Kế toán chi phí hoạt động kinh doanh ..................................................... 10 1.2.3. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính .................................................... 13 1.2.4. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác .................................................... 15 1.2.5. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ....................................................... 18 1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ........... 20 1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................ 20 1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái ......................................................... 21 Sổ cái áp dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ........................................................................................................................... 21 1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính .......................................................... 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN ................. 24 DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ............ 24 TẠI CÔNG TY TNHH HIỀN TRANG............................................................. 24 2.1.Khái quát chung về công ty TNHH Hiền Trang .......................................... 24 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ........................................... 24 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty.............................................. 24 2.1.3.Những thuận lợi và khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động ....... 24 2.1.4. Những thành tích cơ bản mà công ty đạt được trong những năm gần đây(2014-2016) ................................................................................................. 25 2.1.5 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty ........................................... 26 2.1.6 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty ........................................ 27 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang ........................................................ 29 2.2.1. Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh .................. 29 2.2.2. Kế toán doanh thu và chi phí tài chính .................................................... 54 2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang ........... 57 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC ................................................................................................................... 61 KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TYTNHH HIỀN TRANG .............................................. 61 3.1.1. Ưu điểm. .................................................................................................. 61 3.1.2. Nhược điểm: ............................................................................................ 62 3.2. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Trang ............................ 63 3.2.2. Đề xuất áp dụng các chính sách bán hàng ............................................... 65 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 72 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trực tiếp ................................... 8 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức ký gửi đại lý ............................ 9 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức hàng đổi hàng .......................... 9 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ kế toán bán hàng phương thức trả chậm, trả góp ..................... 9 Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX .......... 11 Sơ đồ 1.6: Sơ đồ kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................ 12 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính . 14 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác và chi phí khác ................................ 16 Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh .................................. 19 Sơ đồ 1.10: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung áp dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ............. 20 Sơ đồ 1.11: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký - ............... 21 Sơ đồ 1.13: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính áp dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ............. 23 Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ áp dụng trong kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ............. 22 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa Chữ viết tắt BĐSĐT Bất động sản đầu tư CP Chi phí CPBH Chi phí bán hàng CPQL Chi phí quản lý GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TTĐB Tiêu thụ đặc biệt K/C Kết chuyển TNHH Trách nhiệm hữu hạn SP, HH Sản phẩm, hàng hóa. TSCĐ Tài sản cố định BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp KPCĐ Kinh phí công đoàn HĐ SXKD Hoạt động sản xuất kinh doanh CKTM Chiết khấu thương mại NSNN Ngân sách nhà nước Trường đại học dân lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Khóa luận tốt nghiệp Hòa chung xu thế phát triển về mọi mặt , nền kinh tế nước ta đang không ngừng vươn lên để khẳng định vị trí của mình. Một công cụ không thể thiếu được để quyết định sự phát triển đó là công tác hạch toán kế toán. Hạch toán kế toán là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kế tài chính không những có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát hoạt động kinh tế mà còn vô cùng quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Công tác hạch toán kế toán vừa mang tính khoa học, vừa mang tính nghệ thuật, nó phát huy tác dụng như một công cụ sắc bén, có hiệu lực phục vụ yêu cầu quản lý kinh doanh trong điều kiện kinh tế như hiện nay. Công ty TNHH Hiền Trang là công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên kinh doanh các mặt hàng nước giải khát. Do đó công tác kế toán doanh thu, chi phí vàxác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với công ty.Nhận thức được tầm quan trọng đó mà trong thời gian thực tập ở công ty em đã quyết định lựa chọn đề tài: “ Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Hiền Trang ” cho khóa luận tốt nghiệp của mình. Ngoài phần mở đầu và kết luận, khóa luận gồm 3 chương:  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ theo TT133/2016  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Trang.  Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Hiền Trang. Do trình độ lý luận và thời gian tiếp cận còn hạn chế nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để bài viết của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Tống Khánh Linh Sinh viên: Tống Khánh Linh – QT1801K 1
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.