Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long 105 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long 0 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long 3
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại Huy Long
4.3 ( 6 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 105 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Bùi Thị Thanh Hƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên :Bùi Thị Thanh Hƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Bùi Thị Thanh Hƣơng Mã SV: 1312401104 Lớp: QT1701K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thƣơng mại Huy Long NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Hệ thống hóa lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thƣơng mại Huy Long. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chí phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thƣơng mại Huy Long. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sử dụng số liệu kế toán năm 2015 của Công ty cổ phần thƣơng mại Huy Long 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty cổ phần thƣơng mại Huy Long CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: trƣờng Đại học Dân lập Hải phòng Nội dung hƣớng dẫn: Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM Huy Long Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 10 tháng 10 năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 31 tháng 12 năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Bùi Thị Thanh Hƣơng Ths. Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: Sinh viên Hƣơng trong quá trình thực tập tốt nghiệp chấp hành tốt các quy định của giáo viên hƣớng dẫn cả về thời gian và nội dung yêu cầu hƣớng dẫn. Ngoài ra sinh viên Hƣơng còn chăm chỉ chịu khó tìm hiểu lý thuyết và thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Huy Long để phục vụ cho bài viết khóa luận do đó bài viết số liệu khá phong phú và có tính logic cao. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): - Chƣơng 1: Đƣa ra đƣợc cơ sở lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. - Chƣơng 2: Mô tả đƣợc chi tiết thực trạng kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty CPTM Huy Long theo hình thức kế toán Nhật ký chung. Số liệu bài viết khá phong phú và logic cho thấy quá trình nghiên cứu sâu sắc của tác giả. - Chƣơng 3: Đƣa ra đƣợc những nhận xét ƣu nhƣợc điểm trong công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh từ đó đƣa ra đƣợc một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán này tại công ty cổ phần TM Huy Long. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày 23 tháng 12 năm 2016 Cán bộ hƣớng dẫn Ths. Trần Thị Thanh Thảo MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .................................................................... 2 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ. ..................................................................................... 2 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ............................................ 2 1.1.2 Nhiệm vụ của của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .......................................................... 3 1.1.3 Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................................................................. 3 1.1.3.1 Doanh thu .................................................................................................. 3 1.1.3.2 Chi phí ....................................................................................................... 5 1.1.3.3 Xác định kết quả kinh doanh ..................................................................... 7 1.2 NỘI DUNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ................................................................................................................ 8 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................................................................... 8 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng ...................................................................................... 8 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng ..................................................................................... 8 1.2.1.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 11 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................... 11 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 11 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 11 1.2.2.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 13 1.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính....................... 15 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 15 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 15 1.2.3.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 16 1.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................... 18 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 18 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 18 1.2.4.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 18 1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 20 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 20 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 20 1.2.5.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 20 1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 22 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 22 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 22 1.2.6.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 22 1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .................................................................................... 24 1.3.1 Hình thức kế toán nhật ký chung ............................................................... 25 1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái ............................................................ 26 1.3.3 Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ ............................................................. 28 1.3.4 Hinh thức kế toán trên máy vi tính............................................................. 29 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG .............................................................................................. 32 2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG .................................................................................................................. 32 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 32 2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty ........................................................... 34 2.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần thƣơng mại Huy Long ..... 35 2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ....................................................... 35 2.1.3.2 Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty ................ 36 2.1.3.3 Tổ chức hệ thống chứng từ và tài khoản kế toán .................................... 36 2.1.3.4 Tổ chức hệ thống sổ kế toán ................................................................... 36 2.1.3.5 Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính ........................................................ 37 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG................. 38 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng tại công ty ..................................................... 38 2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng tại công ty ............................................... 38 2.2.1.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 38 2.2.1.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 38 2.2.1.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 38 2.2.1.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 39 2.2.2 Kế toán giá vốn bán hàng ........................................................................... 46 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán ..................................................................... 46 2.2.2.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 46 2.2.2.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 46 2.2.2.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 47 2.2.2.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 47 2.2.3 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính....................... 53 2.2.3.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ................. 53 2.2.3.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 53 2.2.3.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 53 2.2.3.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 54 2.2.3.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 54 2.2.4 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................... 60 2.2.4.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh ...................................................... 60 2.2.4.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 60 2.2.4.3 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 60 2.2.4..4 Quy trình hạch toán ................................................................................ 60 2.2.4.5 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 61 2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 66 2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 66 2.2.6.1 Nội dung xác định kết quả kinh doanh ................................................... 66 2.2.6.2 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 66 2.2.6.3 Tài khoản sử dung ................................................................................... 66 2.2.6.4 Quy trình hạch toán ................................................................................. 67 CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG ....................................................................................................... 78 3.1. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG ................................................................. 78 3.1.1. Ƣu điểm ..................................................................................................... 78 3.1.2. Một số mặt còn hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty .................................................................... 80 3.2 MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI HUY LONG ........................................ 81 3.2.1. Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty .......... 81 3.2.3. Nguyên tắc và điều kiện tiến hành hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ......................... 82 3.2.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh ............................................................................... 82 3.2.4.1 Hiện đại hóa công tác kế toán ................................................................. 82 3.2.4.2 Hoàn thiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi. ............................. 84 3.2.4.3 Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán chi tiết nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh theo từng mặt hàng tại công ty. ................................................. 89 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 95
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.