Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin 110 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin 8 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin 35
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 110 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thu Hƣờng : ThS. Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Thu Hƣờng : ThS. Ninh Thị Thùy Trang HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Thu Hƣờng SV: 1213401045 L : QTL 601K N :K -K T :H oán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp - Phân tích thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin - Đƣa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. - Các văn bản của Nhà nƣớc về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp - Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm Vinacomin, sử dụng số liệu năm 2013 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp: - Công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin - Địa chỉ: Số 1 phố Tân Lập – phƣờng Hà Lầm – thành phố Hạ Long – tỉnh Quảng Ninh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP : : Ninh Thị Thùy Trang H H C N : kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần than Hà Lầm - Vinacomin H H C N : :............................................................................................. :................................................................................... :................................................................................. :............................................................................ Đ Y 03 năm 2014 7 năm 2014 Đ ĐTTN Đ Sinh viên ĐTTN N H ,n ...... t GS.TS.NGƢT T ........năm 2014 PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Có ý thức trong quá trình làm khóa luận tốt nghiệp. - Có tinh thần ham học hỏi, tiếp thu ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn. - Đảm bảo thời gian thực hiện đúng tiến độ qui định. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…): - Khóa luận đƣợc trình bày trong 99 trang A4 (kể cả bảng biểu), có kết cấu hợp lý và logic, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề tài đặt ra. - Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống khá đầy đủ, chi tiết những vấn đề lý luận cơ bản theo nội dung nghiên cứu của đề tài. - Chƣơng 2, tác giả đi sâu mô tả thực tế công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin với số liệu năn 2013. - Chƣơng 3, tác giả đã có những đánh giá tƣơng đối khách qua về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp phù hợp với phạm vi đề tài và thực tế của doanh nghiệp có tính khả thi. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): - Điểm số:……….. - Điểm chữ:………..điểm. Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn Ths. Ninh Thị Thùy Trang MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP. 2 1.1. TỔNG QUAN VỀ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP ....................................................... 2 1.1.1. Khái niệm doanh thu, thu nhập khác........................................................... 2 1.1.2. Khái niệm và phân loại chi phí ................................................................... 3 1.1.3. Khái niệm và cách xác định kết quả kinh doanh ........................................ 4 1.2. NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.............................................. 5 1.3. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP................................ 6 1.3.1. Tổ chức công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác ................................................................. 6 1.3.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................... 6 1.3.1.2. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính .................................................. 13 1.3.1.3. Kế toán thu nhập khác............................................................................ 15 1.3.2. Kế toán chi phí .......................................................................................... 17 1.3.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán ...................................................................... 17 1.3.2.2. Kế toán chi phí bán hàng ....................................................................... 19 1.3.2.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ................................................... 21 1.3.2.4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ....................................................... 23 1.3.2.5. Kế toán chi phí khác ............................................................................... 24 1.3.3. Tổ chức công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh ............................ 24 1.4. TỔ CHỨC SỔ SÁCH KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ................................................................................. 26 1.4.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung .............................................................. 26 1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ Cái .......................................................... 27 1.4.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ........................................................... 27 1.4.4. Hình thức sổ kế toán Nhật ký - Chứng từ ................................................. 28 1.4.5. Hình thức kế toán trên máy vi tính............................................................ 29 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẨN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN ...................................................................... 31 2.1.KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN ..... 31 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty ........................................ 31 2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty .............................................. 32 2.1.2.1. Các ngành nghề kinh doanh chính ......................................................... 32 2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh .................................................. 32 2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .............................. 33 2.1.4. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ......................................................... 37 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán, chế độ và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại Công ty Cổ phần tan Hà Lầm – Vinacomin .......................................... 39 2.2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN ...................................................................... 42 2.2.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty ................................................... 42 2.2.1.1. Thực trạng công tác kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu ............................................................................ 42 2.2.1.2. Thực trạng công tác kế toán giá vốn hàng bán...................................... 51 2.2.1.3. Thực trạng công tác kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp .................................................................................................................. 58 2.2.2. Thực trạng công tác kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính..................................................................................................................... 66 2.2.3. Thực trạng công tác kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................... 76 2.2.4. Thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty...... 83 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM - VINACOMIN .......................................................... 89 3.1. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN ...................................................................... 89 3.1.1. Đánh giá chung.......................................................................................... 89 3.1.2. Ƣu điểm ..................................................................................................... 89 3.1.3. Nhƣợc điểm ............................................................................................... 91 3.1.3.1. Về hình thức kế toán ............................................................................... 91 3.1.3.2. Về hình thức thanh toán ......................................................................... 91 3.1.3.3.Công ty chưa sử dụng phần mềm kế toán ............................................... 91 3.2 SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN .......................................................... 91 3.3. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ LẦM – VINACOMIN...................................................................... 91 3.3.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh................................................................................ 92 3.3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty ..................................................................... 92 3.3.2.1.Hoàn thiện sổ sách sử dụng .................................................................... 92 3.3.2.2.Giải pháp về sử dụng phần mềm kế toán ................................................ 94 3.3.3.3. Giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí ........................................... 97 KẾT LUẬN ......................................................................................................... 98 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Kế toán doanh thu (Bán hàng theo phương thức trực tiếp) ......... 11 Sơ đồ 1.2. Kế toán doanh thu bán hàng trả chậm, trả góp ............................ 11 Sơ đồ 1.3. Kế toán bán hàng theo phương thức tiêu thụ nội bộ .................... 12 Sơ đồ 1.4. Kế toán bán hàng thông qua đại lý (đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) ................................................................................................................. 12 Sơ đồ 1.5. Kế toán chiết khấu thương mại ...................................................... 12 Sơ đồ 1.6. Kế toán hàng bán bị trả lại ............................................................. 13 Sơ đồ 1.7. Kế toán giảm giá hàng bán............................................................. 13 Sơ đồ 1.8. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ......................................... 14 Sơ đồ 1.9. Kế toán thu nhập khác.................................................................... 16 Sơ đồ 1.10a. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kê khai thường xuyên ................................................................................................................. 18 Sơ đồ 1.10b. Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm kê định kỳ .....................19 Sơ đồ 1.11. Kế toán chi phí bán hàng ............................................................. 20 Sơ đồ 1.12. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ......................................... 22 Sơ đồ 1.13. Kế toán chi phí hoạt động tài chính ............................................. 23 Sơ đồ 1.14. Kế toán chi phí khác ..................................................................... 24 Sơ đồ 1.15. Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh ........................ 25 Sơ đồ 1.16. Trình từ ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung ............... 26 Sơ đồ 1.17. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – sổ cái ............. 27 Sơ đồ 1.18. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ............. 28 Sơ đồ 1.19. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký – chứng từ ....... 29 Sơ đồ 1.20. Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy tính ................30 Sơ đồ 2.1. Tổ chức phòng kế toán công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin .............37 Sơ đồ 2.2. Trình tự ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ tại công ty Cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin ..................................................................... 41 Sơ đồ 2.3. Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .................... 43 Sơ đồ 2.4. Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán .......................................... 51 Sơ đồ 2.5. Quy trình hạch toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp................................................................................................................ 58 Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính .................66 Sơ đồ 2.7. Quy trình hạch toán thu nhập khác và chi phí khác .................... 76 Sơ đồ 2.8. Quy trình hạch toán kết quả hoạt động kinh doanh ..................... 83
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.