Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86

pdf
Số trang Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86 102 Cỡ tệp Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86 2 MB Lượt tải Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86 0 Lượt đọc Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86 5
Đánh giá Khóa luận tốt nghiệp Kế toán - Kiểm toán: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 102 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Sinh viên : Nguyễn Thị thanh Huyền Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Mai Quyên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV 86 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN-KIỂM TOÁN Sinh viên :Nguyễn Thị Thanh Huyền Giảng viên hướng dẫn:ThS.Phạm Thị Mai Quyên HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền Mã SV:1412405003 Lớp: QT1801K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH MTV 86 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).  Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  Mô tả thực trạng tổ chức kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV 86  Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nói riêng, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn công tác hạch toán kế toán tại Công ty TNHH MTV 86. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.  Tài liệu về công tác doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh năm 2016 tại Công ty TNHH MTV 86. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.  Công ty TNHH Một Thanh Viên 86 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ................................................................... 3 1.1. Nội dung các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. .............................................................. 3 1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu .................................................................... 4 1.3. Nguyên tắc doanh thu ................................................................................ 4 1.4. Nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh ....... 6 1.5. Nội dung kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh bán hàng và cung cấp dịch vụ .................................................................................... 6 1.5.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ................................... 6 1.5.2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ................................................... 9 1.5.3. Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................... 11 1.6. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp .................................. 15 1.6.1. Kế toán chi phí bán hàng ...................................................................... 15 1.6.2. Kế toán chi phí quản lý ......................................................................... 17 1.7. Kế toán doanh thu, chi phí và hoạt động tài chính ................................... 19 1.7.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ................................................. 19 1.7.2. Kế toán chi phí tài chính ....................................................................... 21 1.8. Kế toán thu nhập, chi phí hoạt động khác ................................................ 22 1.8.1. Kế toán thu nhập khác .......................................................................... 22 1.8.2. Kế toán chi phí khác ............................................................................. 24 1.9. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh toàn doanh nghiệp ..................................................................................................... 25 1.10. Đặc điểm kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo các hình thức kế toán ......................................................................................... 27 1.10.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung .......................................................... 27 1.10.2. Hình thức kế toán Nhật ký- Chứng từ ................................................... 28 1.10.3. Hình thức kế toán Nhật ký- Sổ cái......................................................... 29 1.10.4. Hình thức nhật ký chứng từ ghi sổ ........................................................ 30 1.10.5. Hình thức kế toán máy .......................................................................... 31 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 86 .................................................................................. 32 2.1 Tổng quát về công ty TNHH Một thành viên 86 ......................................... 32 2.1.1. Giới thiệu về công ty TNHH Một thành viên 86 ...................................... 32 2.1.2. Đặc điểm hoạt động của công ty TNHH Một thành viên 86 .................... 32 2.1.3.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Một thành viên 86. 33 2.1.4. Tổ chức công tác kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại Công ty TNHH Một thành viên 86. ................................................................................. 35 2.1.4.1. Đặc điểm về cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty TNHH Một thành viên 86 ..................................................................................................... 35 2.1.4.2. Chế độ kế toán và hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty TNHH Một thành viên 86 ..................................................................................................... 38 2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí tại Công ty TNHH Một thành viên 86 ............................................................................................. 40 2.2.1. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Một thành viên 86 ..................................................................... 40 2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ................................ 40 2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán ..................................................................... 49 2.2.1.3. Kế toán chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.............................. 60 2.2.2. Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên 86 ..................................................................................................... 69 2.2.3. Kế toán doanh thu và chi phí khác trong Công ty TNHH Một thành viên 86....................................................................................................................... 73 2.2.4. Tổng hợp doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên 86 .................................................................................. 73 CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIÉN NGHỊ NHẦM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 86 .......................... 84 3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kể toán doanh thu,chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH một thành viên 86 ............................................. 84 3.1.1. Ưu điểm ................................................................................................... 84 3.1.2. Hạn chế .................................................................................................... 85 3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên 86 ............................................ 86 3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ........................................................................................................ 86 3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện .................................................................... 86 3.2.3. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kê stoán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. ................................................................................................. 86 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 95 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm qua, cơ chế quản lí kinh tế của nước ta có những đổi mới sâu sắc và toàn diện, tạo ra những chuyển biến tích cực cho sự tăng trưởng của nền kinh tế. Nền kinh tế nước ta chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước theo hướng XHCN, điều đó càng chi phối mạnh mẽ hoạt động của các doanh nghiệp. Vì vậy, để doanh nghiệp phát triển bền vững, có sức cạnh tranh trên thị trường, các doanh nghiệp rất chú trọng đến việc nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí mà vẫn đảm bảo được chất lượng sản phẩm để thu về nhiều lời nhuận nhất. Để đạt được lợi nhuận cao và an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty phải tiến hành đồng bộ các biện pháp quản lí, trong đó công tác hạch toán kế toán là công cụ quan trọng không thể thiếu nhằm đảm bảo tính năng động, sáng tạo, tự chủ trong sản xuất kinh doanh làm sơ sở vạch ra chiến lược kinh doanh. Sau thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như bộ máy quản lí của công ty TNHH Một thành viên 86 em nhận thấy công tác kế toán nói chung và tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là một bộ phận quan trọng trong việc quản lí hoạt động kinh doanh của công ty nên đòi hỏi cần phải được hoàn thiện. Vì vậy em đã chọn đề tài: " Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một thành viên 86". 2. Mục đích nghiên cứu. Nghiên cứu những nhận thức chung nhất về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Nắm rõ tình hình thức tế về tổ chức doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Một thành viên 86. Đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. 3. Phạm vi nghiên cứu. Công ty TNHH Một thành viên 86 4. Đối tượng nghiên cứu.+ Công tác tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh. Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền - QT1801K 1 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG 5. Phương pháp nghiên cứu Các phương pháp kế toán Phương pháp thống kê so sánh 6. Kết cấu. Nội dung khóa luận ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên 86. Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kế quả kinh doanh tại Công ty TNHH Một thành viên 86. Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền - QT1801K 2 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Nội dung các chỉ tiêu cơ bản liên quan đến doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.  Bán hàng: là hoạt động thực hiên trao đổi sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp chuyển cho khách hàng và khách hàng đồng ý hoặc chấp nhận thanh toán cho doanh nghiệp.  Sản phẩm sản xuất: là sản phẩm mà doanh nghiệp tự sản xuất ra để phục vụ cho chính doanh nghiệp hoặc để trao đổi với doanh nghiệp khác trong thương mại.  Sản phẩm tiêu thụ: đây là quá trình thực hiện mục đích sản xuất hàng hóa, là đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi có nhu cầu tiêu thụ. Nó là khâu lưu thông hàng hóa, là cầu nối trung gian giữa một bên là sản xất và phân phối và một bên tiêu dùng.  Doanh thu: là tổng giá trị và lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp góp phần làm tăng vố chủ sở hữu của doanh nghiệp.  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền mà doanh nghiệp thu được và sẽ thu được từ các nghiệp vụ và giao dịch phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho khách hàng đã trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán,.. trong kỳ báo cáo , làm căn cứ tính kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  Các hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm 3 hoạt động:  Hoạt động sản xuất kinh doanh: là hoạt động sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.  Hoạt động tài chính: là các hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn với mục đích kiếm lợi nhuận.  Hoạt động khác: là hoạt động xảy ra ngoài dự kiến của doanh nghiệp. Sinh viên: Nguyễn Thị Thanh Huyền - QT1801K 3
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.