Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp

pdf
Số trang Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 14 Cỡ tệp Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 517 KB Lượt tải Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 0 Lượt đọc Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp 2
Đánh giá Kế toán doanh nghiệp - Chương 1 Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 14 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Chöông 1: TOÅ CHÖÙC COÂNG VIEÄC KEÁ TOAÙN TRONG DOANH NGHIEÄP Muïc tieâu: – Phöông phaùp vaän duïng ñeå toå chöùc: + Heä thoáng chöùng töø keá toaùn. + Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn. + Soå keá toaùn. + Heä thoáng BCTC. 1.2. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG CHEÁ ÑOÄ CHÖÙNG TÖØ KEÁ TOAÙN 1.2.1. Nhöõng qui ñònh veà cheá ñoä chöùng töø keá toaùn -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo Cheá ñoä keá toaùn doanh nghieäp Quyeát ñònh 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006, gồm 5 chỉ tieâu: + Chæ tieâu lao ñoäng tieàn löông; + Chæ tieâu haøng toàn kho; + Chæ tieâu baùn haøng; + Chæ tieâu tieàn teä; + Chæ tieâu TSCÑ. -Chöùng töø keá toaùn ban haønh theo caùc vaên baûn phaùp luaät khaùc. (Maãu vaø höôùng daãn laäp aùp duïng theo caùc vaên baûn ñaõ ban haønh).. 1.2.2. Toå chöùc vaän duïng cheá ñoä chöùng töø keá toaùn Vaän duïng heä thoáng bieåu maãu chöùng töø keá toaùn: Baûng 1.1: 1.3. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG TAØI KHOAÛN KEÁ TOAÙN 1.3.1. Heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Vieät Nam Coù 2 HTTK keá toaùn: – Daønh cho DN coù quy moâ lôùn: aùp duïng HTTK ban haønh theo QÑ 15/2006/QÑ-BTC, ngaøy 20/3/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.2) – Daønh cho DN coù quy moâ nhoû vaø vöøa: aùp duïng HTTK ban haønh theo QÑ 48/2006/QÑ-BTC, ngaøy 14/9/2006 cuûa BTC. (Baûng 1.3) 1.3.2. Toå chöùc vaän duïng heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn Khi xaây döïng HTTK keá toaùn cho ñôn vò, keá toaùn caàn phaûi: – Döïa vaøo qui moâ veà voán vaø nguoàn lao ñoäng trong DN ñeå löïa choïn HTTK cho phuø hôïp. – Töø HTTK DN seõ aùp duïng, keá toaùn tieán haønh löïa choïn TK naøo seõ ñöôïc DN söû duïng. – Töø soá löôïng TK söû duïng ñaõ choïn löïa, keá toaùn tieán haønh thieát keá chi tieát HTTK cho ñôn vò. 1.4. TOÅ CHÖÙC VAÄN DUÏNG HEÄ THOÁNG SOÅ KEÁ TOAÙN VAØ HÌNH THÖÙC KEÁ TOAÙN Theo höôùng daãn cuûa Cheá ñoä keá toaùn hieän haønh thì doanh nghieäp coù theå toå chöùc heä thoáng soå keá toaùn theo 1 trong 5 hình thöùc keá toaùn nhö sau: -Hình thöùc keá toaùn nhaät kyù chung (Sô ñoà 1.1): Sô ñoà 1.1: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù chung: Chöùng töø keá toaùn Soå Nhaät kyù ñaëc bieät Soå Nhaät kyù chung Soå caùi Baûng caân ñoái soá phaùt sinh Baùo caùo taøi chính Soå, Theû keá toaùn chi tieát Ghi chuù: Baûng Toång hôïp chi tieát + Ghi cuoái kyø + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu + Ghi haøng ngaøy Sô ñoà 1.2: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù soå caùi Chöùng töø keá toaùn Soå quyõ Baûng toång hôïp chöùng töø keá toaùn cuøng loaïi Nhaät kyù Soå caùi Baùo caùo taøi chính Soå/theû keá toaùn chi tieát Baûng toång hôïp chi tieát Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu Sô ñoà 1.3: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Chöùng töø ghi soå Chöùng töø keá toaùn Soå quyõ Soå ñaêng kyù chöùng töø ghi soå Baûng toång hôïp chöùng töø cuøng loaïi Soå/Theû keá toaùn chi tieát Chöùng töø ghi soå Soå caùi Baûng toång hôïp chi tieát Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy Baûng caân ñoái phaùt sinh Baùo caùo taøi chính + Ghi cuoái kyø + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu Sô ñoà 1.4: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc Nhaät kyù Chöùng töø Chöùng töø keá toaùn vaø caùc Baûng phaân boå Baûng keâ Nhaät kyù chöùng töø Soå caùi Baùo caùo taøi chính Soå/Theû keá toaùn chi tieát Baûng toång hôïp chi tieát Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu Sô ñoà 1.5: Trình töï ghi soå keá toaùn theo hình thöùc treân maùy vi tính Chöùng töø keá toaùn Phaàn meàm keá toaùn Baûng toång hôïp chöùng töø keá toaùn cuøng loaïi Maùy vi tính Ghi chuù: + Ghi haøng ngaøy + Ghi cuoái kyø + Quan heä kieåm tra ñoái chieáu Soå keá toaùn: - Soå toång hôïp - Soå chi tieát - Baùo caùo taøi chính - Baùo caùo quaûn trò
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.