Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11: Phần 2

pdf
Số trang Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11: Phần 2 137 Cỡ tệp Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11: Phần 2 1 MB Lượt tải Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11: Phần 2 0 Lượt đọc Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11: Phần 2 39
Đánh giá Hướng dẫn giải bài tập Hóa học 11: Phần 2
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 137 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

PHAN HAI: Hl/ClNG D A N - BAI GIAI - DAP SO Chuang 1 ^—.^^—^^^-^^^——^-.^-.—^-^—.^—^^^~— SL/DIENLI • • Bai 1 Sl/DIENLI Ll. C 1.2. B 1.3. C 1.4. Vi Ca(0H)2 hdp thu CO2 trong khdng khi tao thanh kdt tua CaC03 va H2O lam giam ndng do cac ion trong dung dich : Ca^^ + 20H" + CO2 -^ CaC03l + H2O <*> 1.5. 1. BeF2 -^ Be^^ -1- 2F HBr04 -^ H^ K2Cr04 -^ 2K* + CrO^" HBrO T± H^ + BrO~ ^ H+ + CN~ HCN 1.6. 1. + Br04 NaC104 -^ Na^ + CIO4 [Na^] = [ClCI4 ] = 0,020M 2. HBr -^ H^ + Br [H*] = [Br"] = 0,050M '** Coi Ca(0H)2 phan li hoan toan ca hai nac. 74 KOH -^ K^ + OH [K^] = [OH"] = 0,010M 4. KMn04 -^ K"" -1- Mn04 [K^]= [Mn04] =0,015M 1.7*. CH3COOH —2 Ndng do ban ddu (mol/l) : 4,3.10 ^ CH3COO" 0 Ndng dd edn bdng (moI/1) : 4,3.10"^ - 8,6.10 '"^ 8,6.10~* + H^ 0 8,6.10~* Phdn trdm phan ttt CH3COOH phdn Ii ra ion : ^ ' ^ • ^ ° " ! x l 0 0 % = 2 , 0 % . 4,3.10~2 Bai 2 AXIT, BAZO vA MUOI 1.8. B 1.9. D 1.10. B 1.11. 1. H2Se04 ^ H ^ + HSe04 HSe04 2. ^n^ H3P04 - -\- SeO^' H^ + H2PO4 H2P04 ^ H+ + HPO^" HPO^- ^ H^ + PO^Pb(OH)2 ^ Pb^* + 20H" 2- H2Pb02 ^ 2H^ + PbO^ 75 4. Na2HP04 -» 2Na^ + HPO^" HPO^" ^ H^ 5. 1.12. + POj" NaH2P04 -^ Na^ -t- H2PO4 H2PO4 ^ H^ -h HPO4 HPO^" ; ^ H^ -h PO^" 6. HMn04 ^ H^ -1- Mn04 7. RbOH ^Rb^ -hOH" Be(OH)^, + 2H"' ^ B e ^ ^ - h 2 ] H2Be02 -I- 2 0 H " -^ BeOj" + 2H2O 1.13. HCIO3 -> H++ CIO3 1.14. LiCI03 -^ W -I- CIO3 (A) NaMn04 (B) 76 -^ Na+ + Mn04 Bai 3 s a DIEN LI CUA NL/dC. pH. CHAT CHI THI AXIT - BAZO 1.15. B 1.16. C 1.17. B 1.18. Thu nhiet, vi khi nhiet dd tang tieh sd ion cua nudc tdng, nghia la su dien li eua nudc tdng, tudn theo nguyen If chuydn dich cdn bang La Sa-ta-li-e. L19. l.CJ20°C: - Mdi trudng trung tfnh : [H*] = [OH"] = ^7,00.10"^^ = 8,37.10"^ (mol/l). - Mdi trudng axit: [H""] > 8,37.10"^ mol/l. - Mdi trudng kidm : [H^] < 8,37.10"^ mol/l. 6 30°C : - Mdi trudng tmng tfnh : [H^] = [OH"] = ^|h50^0~^ - Mdi trudng axit: [H"^] > l,22.10"^moIA. - Mdi trudng kidm : [H"^] < l,22.10"^mol/l. 2. CJ mgi nhiet dd : = 1,22.10"^ (mol/I). - Mdi trudng trung tfnh : [H""] = [OH"]. - Mdi trudng axit: [H^] > [OH"]. - Mdi trudng kidm : [H^] < [OH"]. 1.20*. 1 1ft nude ndng 1000,0 g, nen sd moi nude trong 1000,0 g Id 1000,0 . _ _ . ,. Ctt ed 55,5 moi nude d 25°C thi cd l,0.10"^mol phdn li ra ion. Phdn trdm moi nudc phdn Ii ra ion : ••°"';^;'»»^°=1,8.10-'% 1,8.10 % moi H2O phdn Ii ra ion ciing Id phdn tram sd phdn ttt H2O phdn Ii ra ion. 77 1.21. De ed pH = 1,00 thi ndng dd HCI phai bang 1,0.10 ^mol/l. Vdy phai pha loang 4 lan dung dieh HCI 0,40M, nghia la pha them 750,0 ml nudc. 1.22. Khi pH = 10,00 thi [H^] = 1,0.10"^°M va [OH"] = — = 1,0.10"^M, 1,0.10"^"^ nghia la cdn cd 1,0.10""^ moi NaOH trong 1,000 lit dung dich. Vdy, trong 250,0 ml ( 7 lit) dung dich cdn cd -^-^- moi NaOH hod tan, nghia la cdn CO 1 n 1 n~4 1,0.10"^ ,^„ ,^,^-3 x40,0= 1,0.10"^ (g) NaOH 4 1.23. - Nhd vai gigt dung dieh phenolphtalein vao ea ba dung dieh. Dung dich nao CO mau hdng la dung dieh KOH. - Ldy eae thd tich bdng nhau cua ba dung dieh : V ml dung dieh KOH va V ml cua mdi dung dich axit. Them vao hai dung dich axit vai gigt dung dich phenolphtalein. Do V ml dung dieh KOH vao tiing V ml dung dieh axit, sau dd them mdt it dung dich KOH ntta, ndu cd mau hdng thi dung dich axit dd la HNO3, ngugc lai ndu khdng cd mau hdng la dung dieh H2SO4. Bai 4 PHAN LfNG TRAO DOI ION TRONG DUNG DICH CAC CHAT DIEN LI 1.24. Phan ttng B. 1.25. Phan dng D. Phan ttng C ciing la phan ttng trao ddi ion va tao ra HF, nhung khi dun ndng ca HCI bay ra cung vdi HF, nen khdng dung dd di6u chd HF dugc. 1.26. Phan dng C. 1.27. AI(OH)3 + 3H^ -^ AI^^ + 3H2O HAIO2.H2O + OH" -^ AIO2 + 2H2O 1.28. 1. 2. 78 Mg(N03)2 + 2KOH -^ Mg(0H)2i + 2KNO3 2K3PO4 + 3Ca(N03)2 ^ Ca3(P04)2i + 6KNO3 1.29. CaF2 + H2SO4 -^ 2 H F t + CaS04^ Theo phan ttng ctt 78,0 kg CaFj se thu dugc 40,0 kg HF (hieu sud't 100%). Ndu dung 6,00 kg CaFj thi dugc : 40,0x6,00 = 3,08 (kg) HF 78,0 Vay hieu sud't cua phan ttng : 2,86 X 100%= 92,9% 3,08 1.30. NaHC03 + HCI -^ C 0 2 t + H2O + NaCI HCO3 + H^ -^ C 0 2 t -I- H2O 0,3360 . __ ,^-3 / ,x HNaHCOj = - ^ = 4 , 0 0 . 1 0 '(mol) Theo phan ttng ctt 1 moi NaHC03 tac dung vdi 1 moi HCI va tao ra 1 moi CO2. Ttt dd : Thd tfch HCI dugc trung hoa : 4,00.10"^ , , , ,«-i.,.x ^ H C i - ^ : 0 3 5 0 - = ^ ' ^ 4 - ^ ° ^'""^ Thd tfch khf CO2 tao ra : Vco2 = 4,00.10"^ X 22,4 = 8,96.10"^ (lit) 1.31. Pb(N03)2 -I- Na2S04 ^ PbS04^ + 2NaN03 °'^^^^ = 3,168.10"^ (moi) tao thanh trong 500,0 ml. "PbS04 - 303^0 = sd moi Pb(N03)2 trong 500,0 ml. Lugng PbS04 hay Pb^^ cd trong 1,000 Kt nudc : 3,168.10"^ x 2 = 6,336.10"^ (moi) Sdgam ehi ed trong 1,000 lit: 6,336.10"^ x 207,0 = 1,312 (g/I) hay 1,312 mg/ml. Vdy nudc nay bi nhidm ddc chi. 79 1.32. BaClj. XH2O 1 moi t + H2SO4 -^ •- ^'^^2^-= 8,000.10-3 (moi) —iM ' ' BaS04i + 2HC] + xUjO 1 moi ^ 1 ^ 1 ^ = 8,000.10-3 (moi) 233,0 ^ M = 244,0 g/mol = Meac^.xH^o • Ttt dd : _ 244,0-208,0 .^_ ^''=—r8:o^=2'^^Dap sd : BaCl2. 2H2O 1.33. Sd moi H2SO4 trong 100,0 ml dd 0,50M la : n 0,500x100,0 , ^ ^ , ^ - 2 , 1000,0 =^'QQ-^Q ^"^^'^ Sd moi NaOH trong 33,4 ml ndng dd LOOM : 1,00x33,4 „ . , ^ - 3 , n - j ^ ^ ^ ^ = 33,4.10 (moi) H2SO4 33,4.10-3 + 2NaOH -^ Na2S04 -1- 2H2O oo.in-3 1 moi -*— 33,4.10 moi 33 4 10"3 , Lugng H2SO4 da phan ttng vdi NaOH : —^ = 16,7.10"^ (moi). Sd moi H2SO4 da phan ttng vdi kim loai la : 5,00.10"^ - 1,67.10"^ = 3,33.10"^ (moi) Dung dich H2SO4 0,500M la dd loang nen : X + H2SO4 -^ XSO4 -I- H2t Sd moi X va so moi H2SO4 phan ttng bdng nhau, nen : 3,33.10"^ moi X ed khdi lugng 0,80 g 1 moi X cd khd'i lugng : '- y = 24 (g) ^ M^j^ loai = 24 g/mol. 3,33.10"^ Vdy, kim loai hod tri 2 la magie. 1.34. Na2C03 + 2HCI -^ C 0 2 t -1- H2O + 2NaCI 1 moi -^ 2 moi 0 2544 -x _3 3 "Na2C03 = - Y o 6 ^ = 2,400.10-3 (moi) ^nHci = 2,400.10 3x2=4,800.10 \i«d) 80 Trong 30,0 ml dd HCI chtta 4,800.10 ^ moi HCI Trong 1000,0 ml dd HCI chtta "^'^""'^ gq Q ^^""'^ = O'l^O (moi) ^ [HCI] = 0,160 moI/1. 1.35. Mg(0H)2 + 2HCI ^ MgCl2 + 2H2O 58,0 g <- 2mol Sd moi HCI edn trung hod : 788,0x0,0350 2 . . . — ^ ^ ^ p — = 2,76.10 (moi) Khdi lugng Mg(0H)2 da phan dng : 1,0 ml stta magie ed 0,080 g Mg(OH)2. Vdy, thd tfch stta magie chtta 0,800 g Mg(OH)2 : 0,800 ,_, ,, y = 0:080 = ^'^"^^ Thd tfch stta magie edn dung Id 10 ml. 1.36. NaQ + AgN03 -^ AgClvl + NaN03 x moi -* P- X moi KCI + AgN03 -^ AgCli -I- KNO3 y mol t *- y moi J58,5x + 74,5y = 0,8870 (1) [l43,5x + 143,5y = 1,9130 (2) fl43,5x + 182,7y = 2,1760 ^ \ ' J ' [l43,5x-H43,5y= 1,9130 ,^ _3 , _^ y = 6,710.10 3 moi Khdi lugng KCI la : 74,5 x 6,710.10"3 = 0,500 (g) KCI. ^"'"^^ci = 1 ^ => 6. BTHHII-A X 100% = 56,4% %mNaci = 43,6% 81 Bai 5. Luyen tap AXIT, BAZO vA MUOI. PHAN (JNG TRAO DOI ION TRONG DUNG DICH CAC CHAT DIEN LI 1.37. C 1.38. A 1.39. B 1.40. Cac trudng hgp 1, 3 va 4. 1.41. Giam xudng. 1-44- n M g = ^ = 0,0050 (mol); "HCI = ^ ^ ^ ^ ^ = 0,020 (moi) Mg + 2HC1 ^ MgClj + H2 1 mol -^ 2 mol. 0,0050 ^ 0 , 0 1 0 So mol HCI cdn lai sau phan dng : 0,020 - 0,010 = 0,010 (mol). Ttt dd, sd mol HCI trong 1000,0 ml la 0,10 mol, nghia la sau phan ttng [HC1] = 0,10M=1,0.10"'M. Vdy p H = 1,00. 1.45. 1. CaC03 — ^ CaO + C 0 2 t 2. CaO + H2O Mg^*-i-20H" -^ Ca(0H)2 ^Mg(0H)2 3. Mg(0H)2 + 2HC1 -^ MgCl2 + 2H2O Mg(0H)2-I-2H^ 4. MgCl2 1.46*. ^ Mg^'" + 2H20 ^P"^ >Mg + CI2 Ca(HC03)2 + Ca(0H)2 -^ 2CaC03l + 2H2O Ca^^ + HCO3 + OH" -^ CaC03l + H2O 82 6.BTH6AHOC11-B Mg(HC03)2 + 2Ca(OH)2 ^ Mg(OH)2^ + 2CaC03^ + 2H2O Mg^+ + 2HCO3 -I- 2Ca^^ + 4 0 H " -^ Mg(OH)2i -1- 2CaC03^ + 2H2O MgCl2 + Ca(OH)2 -^ Mg(OH)2^ + CaCl2 Mg^^ + 2 0 H " -> Mg(0H)2^ CaCl2 +Na2C03 -> CaC03i Ca^^ -^ CaC03>l. + CO^- + 2NaCI 1.47*. Dung dung dich phenolphtalein nhdn ra dung dich KOH. ^ ^ - ^ D u n g dich Thudc thtt^^^^^ KOH NaCI NaCI Mg(N03)2 Co ket tua, kh6ng tan trong KOH du nhdn ra Mg(N0^)2(l). Kh6ng CO hien tugng gi, nhgn ra NaCI - - Pb(N03)2 AICI3 Zn(N03)2 Co ket tua, Co ket tua, Co ket tua, tan trong tan trong tan trong KOH du (2) KOH du (3) KOHdit (4) Co ket ttia, Kh6ng CO Khong CO nhgn ra hien tugng hien tugng Pb(N0s)2 (5) gi gi Kh6ng ket AgNOj - - - Co ket tua, tua, nhgn ra nhgn ra AlCls (6) Zn(N0s)2 Cdc phuong trinh hoa hgc : (1) Mg(N03)2 + 2K0H Mg^^ -I- 2 0 H " (2) Pb(N03)2 -I- 2K0H -^ Mg(OH)24 -1- 2KNO3 -> Mg(0H)2>l' -> Pb(OH)2^ + 2KNO3 Pb^^ + 2 0 H " -> Pb(0H)2^ Pb(0H)2 + 2K0H -^ K2Pb02 + 2H2O Pb(OH)2 -I- 2 0 H -^ PbO^- + 2H2O 83
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.