hoan_thien_cong_tac_to_chuc_quan_ly_tien_luong_cong_ty_viglacera

pdf
Số trang hoan_thien_cong_tac_to_chuc_quan_ly_tien_luong_cong_ty_viglacera 52 Cỡ tệp hoan_thien_cong_tac_to_chuc_quan_ly_tien_luong_cong_ty_viglacera 956 KB Lượt tải hoan_thien_cong_tac_to_chuc_quan_ly_tien_luong_cong_ty_viglacera 213 Lượt đọc hoan_thien_cong_tac_to_chuc_quan_ly_tien_luong_cong_ty_viglacera 455
Đánh giá hoan_thien_cong_tac_to_chuc_quan_ly_tien_luong_cong_ty_viglacera
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 52 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ BỘ MÔN QUẢN TRỊ NHÂN LỰC *********** TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Những tiến bộ nhanh chóng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và thông tin liên lạc đã kết nối những châu lục, khu vực, quốc gia, tổ chức, những con người lại gần nhau hơn bao giờ hết. Điều này giúp cho một số quốc gia trở nên vô cùng phồn thịnh và phát triển. Tuy nhiên, cũng đặt nhiều quốc gia vào tình trạng tụt hậu và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Do đó, vấn đề lớn đặt ra cho các quốc gia là làm thế nào để không bị tụt hậu, thích nghi được trong quá trình hội nhập? Để làm được điều này thì việc vô cùng quan trọng là làm thế nào để các doanh nghiệp của họ thích nghi được trong môi trường cạnh tranh. Khai thác hiệu quả nguồn lực con người sẽ giúp doanh nghiệp đứng vững trong cạnh tranh. Do đó, một vấn đề lớn đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là làm thế nào để để có thể khai thác tối đa hiệu quả nguồn nhân lực? Thực tế cho thấy, nếu công tác khuyến khích nhân lực tốt, trong đó trả lương là trực tiếp nhất thì có thể giải quyết được hiệu quả vấn đề trên. Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm, một công ty thành lập phục vụ cho ngành xây dựng - một trong những ngành quan trọng và là tiền đề để phát triển đất nước. Trong quá trình hoạt động, Công ty liên tục đổi mới để thích ứng được với môi trường cạnh tranh trong nước, phục vụ tốt cho ngành Công nghiệp xây dựng. Để có thể đứng vững trên thị trường, tiếp tục phát triển thì Công ty rất cần khai thác tốt năng lực làm việc và giữ chân lao động, đặc biệt là lao động giỏi. Do đó, chính sách tiền lương tại Công ty rất được chú trọng và đã đạt được những hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng không thể tránh khỏi nhưng thiếu sót, hạn chế gây ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Xuất phát từ tình hình thực tế của Công ty và vai trò quan trọng của chính sách tiền lương. Trong quá trình thực tập tại Công ty em đã quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm”, với mong muốn ứng dụng được những kiến thức đã học vào thực tế và góp phần cùng với Công ty đưa ra giải pháp cải thiện công tác trả lương, phục vụ tốt cho chiến lược, mục tiêu phát triển trong tương lai. 2. Phạm vi nghiên cứu  Về nô ̣i dung: Công tác trả lương. 2  Về không gian: Công ty cổ phần Viglacera Từ Liêm.  Về thời gian: Giai đoa ̣n từ 2010 đến nay. 3. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u  Quan sát, Phân tić h - tổ ng hơ ̣p, thống kê phân tích, so sánh.  Tra cứu tài liê ̣u 4. Kết cấu của đề tài Gồm 3 chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chính sách tiền lương trong công ty.  Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm.  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Cổ phần Viglacera Từ Liêm. 3 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƢƠNG TRONG CÔNG TY 1.1. KHÁI QUÁT VỀ TIỀN LƢƠNG 1.1.1. Khái niệm về tiền lƣơng Trong nền kinh tế thị trường và sự hoạt động của thị trường sức lao động, sức lao động là hàng hóa do vậy tiền lương là giá cả của sức lao động. Tiền lương phản ánh nhiều mối quan hệ kinh tế, xã hội khác nhau. Tiền lương trước hết là số tiền mà người sử dụng lao động (người mua sức lao động) trả cho người lao động (người bán sức lao động). Đó là quan hệ kinh tế của tiền lương. Mặt khác do tính chất đặc biệt của hàng hóa sức lao động mà tiền lương không thuần túy là vấn đề kinh tế mà còn là một vấn đề xã hội rất quan trọng liên quan đến đời sống và trật tự xã hội. Đó là quan hệ về mặt xã hội. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tiền lương không phải là giá cả của sức lao động, không phải là hàng hóa trong cả khu vực sản xuất kinh doanh cũng như khu vực quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, tiền lương không phải là giá cả của sức lao động, không phải là hàng hóa trong cả khu vực sản xuất kinh doanh cũng như khu vực quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương được hiểu như sau: “Tiền lương được biểu hiện bằng tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Được hình thành thông qua quá trình thỏa thuận của hai bên theo đúng quy định của nhà nước. Thực chất tiền lương trong nền kinh tế thị trường là giá cả của sức lao động, là khái niệm thuộc phạm trù kinh tế, xã hội, tuân thủ những nguyên tắc của quy luật phân phối”. Trong thời kì tư bản chủ nghĩa (TBCN), mọi tư liệu sản xuất đều thuộc sở hữu của các nhà tư bản, người lao động không có tư liệu lao động phải đi làm thuê cho chủ tư bản, do vậy tiền lương được hiểu theo quan điểm như sau: “Tiền lương là giá cả của sức lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động”. Quan điểm này xuất phát từ việc coi sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt được đưa ra trao đổi, mua bán công khai. 4 Tiền lương luôn được coi là đối tượng quan tâm hàng đầu của người lao động và của các doanh nghiệp. Đối với người lao động thì tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của bản thân người đó và gia đình họ, còn đối với doanh nghiệp thì tiền lương lại là một yếu tố nằm trong chi phí sản xuất. Trong mỗi thời kỳ khác nhau, mỗi hình thái kinh tế xã hội khác nhau thì quan niệm tiền lương cũng có sự thay đổi để phù hợp với thời kỳ và hình thái kinh tế xã hội đó. Trong nền kinh tế thị trường, tiền lương được hiểu như sau: “Tiền lương được biểu hiện bằng tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động”. Được hình thành thông qua quá trình thỏa thuận của hai bên theo đúng quy định của nhà nước. Thực chất tiền lương trong nền kinh tế thị trường là giá cả của sức lao động, là khái niệm thuộc phạm trù kinh tế, xã hội, tuân thủ những nguyên tắc của quy luật phân phối. Trong thời kì tư bản chủ nghĩa (TBCN), mọi tư liệu sản xuất đều thuộc sở hữu của các nhà tư bản, người lao động không có tư liệu lao động phải đi làm thuê cho chủ tư bản, do vậy tiền lương được hiểu theo quan điểm như sau: “Tiền lương là giá cả của sức lao động mà người sử dụng lao động trả cho người lao động”. Quan điểm trên xuất phát từ việc coi sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt được đưa ra trao đổi, mua bán công khai. 1.1.2. Bản chất của tiền lƣơng Tiền lương là giá cả sức lao động được hình thành trên cơ sở giá trị sức lao động thông qua sự thỏa thuận giữa người có sức lao động và người sử dụng người lao động. Để bù đắp phần hao phí lao động đó họ cần có một lượng nhất định các vật phẩm tiêu dùng cho nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại…và người sử dụng lao động phải đáp ứng nhu cầu đó đúng mức hao phí mà người lao động đã bỏ qua thông qua tiền lương. Do đó sức lao động có thể là hàng hóa phụ thuộc vào sự biến động cung cầu và chất lượng hàng hóa sức lao động trên thị trường tức là chịu sự chi phối của các quy luật giá trị đóng vai trò chủ đạo. Tiền lương đảm bảo cho người lao động có thể tái sản xuất lao động để họ có thể tham gia vào quá trình tái sản xuất tiếp theo. Vì vậy, tiền lương bao gồm nhiều yếu tố cấu thành, để thu nhập là nguồn sống chủ yếu của bản thân người lao động và gia đình của họ. Việc trả lương cho người lao động không chỉ căn cứ vào hợp đồng mà căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của người lao động mà họ nhận được sau một thời gian lao động mà họ bỏ ra. 5 Trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung tiền lương có những đặc điểm sau: - Tiền lương không phải là giá cả của sức lao động, không phải là hàng hóa cả trong khu vực sản xuất kinh doanh cũng như quản lý nhà nước xã hội. - Tiền lương được hiểu là phần thu nhập quốc dân biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối theo kế hoạch công nhân – viên chức – lao động, phù hợp với số lượng và chất lượng lao động của mỗi người đã cống hiến, tiền phản ánh việc trả lương cho công nhân – viên chức – lao động dựa trên nguyên tắc phân phối theo lao động. - Tiền lương được phân phối công bằng theo số lượng, chất lượng lao động của người lao động đã hao phí và được kế hoạch hóa từ trung ương đến cơ sở. Được nhà nước thống nhất quản lý. Từ khi nhà nước ta chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, do sự thay đổi của quản lý kinh tế, do quy luật cung cầu, giá cả, khái niệm tiền lương cũng được hiểu một cách khái quát hơn đó là: “Tiền lương chính là giá cả của sức lao động, là khái niệm thuộc phạm trù kinh tế xã hội, tuân thủ các nguyên tắc cung cầu, giá cả thị trường và pháp luật hiện hành của nhà nước xã hội chủ nghĩa”. Đi cùng với khái niệm tiền lương còn có các loại như tiền lương danh nghĩa, tiền lương thực tế, tiền lương tối thiểu, tiền lương kinh tế, v.v… Tiền lương danh nghĩa là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động, thông qua hợp đồng thỏa thuận của hai bên và theo quy định của pháp luật. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm làm việc của người lao động ngay trong quá trình làm việc. Tiền lương thực tế được hiểu là số lượng các loại hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động hưởng lương có thể mua bằng tiền lương danh nghĩa của họ. Tiền lương thực tế là sự quan tâm trực tiếp của người lao động, bởi vì đối với họ lợi ích và mục đích cuối cùng sau khi cung ứng sức lao động là tiền lương thực tế chứ không phải tiền lương danh nghĩa vì nó quyết định khả năng tái sản xuất sức lao động. 6 Nếu tiền lương danh nghĩa không thay đổi mà chỉ số giá cả thay đổi do lạm phát, giá cả hàng hóa tăng, đồng tiền mất giá thì tiền lương thực tế có sự thay đổi bất lợi cho người lao động. Tiền lương tối thiểu: Theo nghị định 197/CP của Chính phủ ngày 31/12/1994 về việc thi hành bộ luật lao động ghi rõ: “Mức lương tối thiểu là mức lương của người lao động làm công việc đơn giản nhất, (không qua đào tạo, còn gọi là lao động phổ thông), với điều kiện lao động và môi trường bình thường”. Đây là mức lương thấp nhất mà nhà nước quy định cho các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phải trả cho người lao động. Tiền lương kinh tế là một khái niệm kinh tế học. Các doanh nghiệp muốn có sự cung ứng sức lao động theo đúng yêu cầu cần phải trả mức lương cao hơn mức lương tối thiểu. Số tiền trả thêm vào tiền lương tối thiểu để đạt được yêu cầu cung ứng sức lao động gọi là tiền lương kinh tế.Vì vậy cũng có thể coi tiền lương kinh tế giống như tiền thưởng thuần túy cho những người đã hài lòng cung ứng sức lao động cho doanh nghiệp đó. Về phương diện hạch toán, tiền lương của người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất được chia làm hai loại tiền lương chính và tiền lương phụ. Trong đó tiền lương chính là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện nhiệm vụ chính của mình, bao gồm lương cấp bậc và các khoản phụ cấp kèm theo. Còn tiền lương phụ là tiền trả cho người lao động trong thời gian họ thực hiện công việc khác ngoài nhiệm vụ chính của họ. Ngoài ra khi nghiên cứu về tiền lương chúng ta cần phân biệt tiền lương với thu nhập. Ngoài khoản tiền lương, thu nhập còn bao gồm tiền thưởng, phần tiền thưởng, phần lợi nhuận được chia vào các khoản khác. Thu nhập được chia thành: Thu nhập trong doanh nghiệp và thu nhập ngoài doanh nghiệp, thu nhập chính đáng và thu nhập không chính đáng. Hiện nay dù chế độ tiền lương đã được cải tiến nhưng ở nhiều doanh nghiệp người lao động sống chủ yếu bằng các khoản thu nhập khác từ doanh nghiệp và phạm vi doanh nghiệp chứ không phải chỉ bằng tiền lương. Có những trường hợp tiền thưởng lớn hơn tiền lương, thu nhập ngoài doanh nghiệp lớn hơn thu nhập trong doanh nghiệp. Đó là những bất hợp lý chúng ta cần phải nghiên cứu cải tiến sao cho trong thời gian tới, người lao động trong các doanh nghiệp sống chủ yếu băng tiền lương. 7 1.2. VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN LƢƠNG 1.2.1. Chức năng của tiền lƣơng Con người có một vị trí quan trọng trong quá trình sản xuất, con người là yếu tố cấu thành, vận hành nên tổ chức sản xuất. Theo nghiên cứu của các nhà kinh tế đã kết luận: Động cơ lao động bắt nguồn từ hệ thống nhu cầu về vật chất và tinh thần của con người. Họ lao động với mục đích nhằm thỏa mãn nhu cầu của bản thân của xã hội. Nhu cầu của con người ngày càng phong phú, đa dạng có thể nói nhu cầu của con người là không có giới hạn. Tiền lương trong nền kinh tế thị trường được gắn với chức năng sau: 1.2.1.1. Chức năng thước đo giá trị sức lao động. Do lao động là hoạt động chính của con người và là đầu vào của mọi quá trình sản xuất trong xã hội, tiền lương là hình thái cơ bản của thù lao lao động thể hiện giá trị của khối lượng sản phẩm và giá trị dịch vụ mà con người nhận được trên cơ sở trao đổi sức lao động. Hiểu theo cách này tiền lương bị chi phối bởi quy luật giá trị và phân phối theo lao động. 1.2.1.2. Chức năng duy trì và mở rộng sức lao động. Đây là chức năng cơ bản của tiền lương đối với người lao động bởi vì sau mỗi quá trình sản xuất kinh doanh thì người lao động phải được bù đắp sức lao động mà họ đã bỏ ra, họ cần có thu nhập bằng tiền lương cộng với các khoản thu khác. Mặt khác do yêu cầu của đời sống xã hội nên việc sản xuất không ngừng tăng lên về cả quy mô và chất lượng. Do vậy để đáp ứng được yêu cầu trên thì tiền lương trả cho người lao động phải đảm bảo duy trì, tái sản xuất sức lao động và nâng cao chất lượng sức lao động. Thực hiện tốt chức năng này của tiền lương giúp doanh nghiệp có nguồn lao động ổn định đạt năng xuất cao. 1.2.1.3. Chức năng kích thích lao động, là đòn bẩy của doanh nghiệp. Các mức tiền lương và cơ cấu tiền lương là đòn bẩy kinh tế rất quan trọng để định hướng quan tâm và động cơ trong lao động của người lao động. Khi độ lớn của tiền lương phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, tức là liên quan trực tiếp đến hiệu quả lao động của người lao động. Nâng cao hiệu quả lao động là nguồn gốc để tăng thu nhập, tăng khả năng thỏa mãn nhu cầu của người lao động. Tiền lương gắn liền với quyền lợi thiết thực nhất của người lao động, vì vậy người lao động sẽ quan tâm hơn đến công việc, không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn, trình độ tay nghề, tìm tòi sáng tạo, cải tiến thiết bị máy móc, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. 8 1.2.1.3. Chức năng thúc đẩy phân công lao động xã hội. Khi tiền lương trở thành động lực cho người lao động hăng hái làm việc sẽ làm cho năng xuất lao động tăng lên, đây là tiền đề cho việc phân công lao động xã hội một cách đầy đủ hơn. Người lao động sẽ được phân công những công việc phù hợp với khả năng và sở trường của họ. 1.2.1.4. Chức năng xã hội của tiền lương. Cùng với việc không ngừng nâng cao năng xuất lao động, tiền lương là yếu tố kích thích không ngừng hoàn thiện các mối quan hệ lao động. Việc gắn tiền lương với hiệu quả của người lao động và đơn vị kinh tế sẽ thúc đẩy mối quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để đạt được mức tiền lương cao nhất. Bên cạnh đó tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện của con người và thúc đẩy xã hội phát triển theo dân chủ hóa và văn minh. Tóm lại, tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp và là đòn bẩy kinh tế rất quan trọng của sản xuất, đời sống và các mặt của kinh tế xã hội. 1.2.2. Vai trò của tiền lƣơng Về mặt sản xuất và đời sống tiền lương có 4 vai trò cơ bản sau đây: 1.2.2.1. Vai trò tái sản xuất sức lao động. Sức lao động là một dạng công năng sức cơ bắp và tinh thần tồn tại trong cơ thể con người, là một trong các yếu tố thuộc “đầu vào” của sản xuất. Trong quá trình lao động sức lao động bị hao mòn dần với quá trình tạo ra sản phẩm do vậy tiền lương trước hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Đây là yêu cầu tất yếu không phụ thuộc vào chế độ xã hội, là cơ sở tối thiểu đầu tiên đảm bảo sự tác động trở lại của phân phối tới sản xuất Sức lao động là yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất để đảm bảo tái sản xuất và sức lao động cũng như lực lượng sản suất xã hội, tiền lương cần thiết phải đủ nuôi sống người lao động và gia đình họ. Đặc biệt là trong điều kiện lương là thu nhập cơ bản. Để thực hiện chức năng này, trước hết tiền lương phải được coi là giá cả sức lao động.Thực hiện trả lương theo việc, không trả lương theo người, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động. Mức lương tối thiểu là nền tảng của chính sách tiền lương và tiền công, có cơ cấu hợp lí về sinh học, xã hội học… Đồng thời người sử dụng lao động không được trả công thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định. 9 1.2.2.2. Vai trò kích thích sản xuất. Trong quá trình lao động, lợi ích kinh tế là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hoạt động của con người là động lực mạnh mẽ nhất của tiến bộ kinh tế xã hội.Trong 3 loại lợi ích: xã hội, tập thể, người lao động thì lợi ích cá nhân người lao động là động lực trực tiếp và quan trọng trọng đối với sự phát triển kinh tế. Lợi ích của người lao động là động lực của sản xuất. Chính sách tiền lương đúng đắn là động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội. Vì vậy tổ chức tiền lương và tiền công thúc đẩy và khuyến khích người lao động nâng cao nâng suất, chất lượng và hiệu quả của lao động bảo đảm sự công bằng và xã hội trên cơ sở thực hiện chế độ trả lương. Tiền lương phải đảm bảo: - Khuyến khích người lao động có tài năng. - Nâng cao trình độ văn hoá và nghiệp vụ cho người lao động. - Khắc phục chủ nghĩa bình quân trong phân phối, biến phân phối trở thành một động lực thực sự của sản xuất. 1.2.2.3. Vai trò là thước đo giá trị Là cơ sở điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Mỗi khi giá cả biến động, bao gồm cả giá cả sức lao động hay nói cách khác tiền lương là giá cả sức lao động, là một bộ phận của sản phẩm xã hội mới được sáng tạo nên. Tiền lương phải thay đổi phù hợp với sự dao động của giá cả sức lao động. 1.2.2.4. Vai trò tích lũy Bảo đảm tiền lương của người lao động không những duy trì được cuộc sống hàng ngày mà còn có thể dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi họ hết khả năng lao động hoặc xảy ra bất trắc. 1.3. NGUYÊN TẮC TRẢ LƢƠNG TRONG DOANH NGHIỆP Nhiệm vụ của tổ chức tiền lương là phải xây dựng được chế độ tiền lương mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất. Việc trả lương cho công nhân viên chức, người lao động nói chung phải thể hiện được quy luật phân phối theo lao động. Vì vậy, việc tổ chức tiền lương phải đảm bảo được các yêu cầu sau:  Đảm bảo tái sản xuất sức lao động và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.  Làm cho năng suất lao động không ngừng tăng. 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.