Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy

pdf
Số trang Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy 211 Cỡ tệp Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy 4 MB Lượt tải Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy 68 Lượt đọc Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy 40
Đánh giá Hành vi tổ chức - Nguyễn Văn Thụy
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 211 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR NGUYEÃN VAÊN THUÏY, Y, MBA thuybanker@yahoo.com NGUYEN VAN THUY, MBA NOÄI DUNG MOÂN HOÏC 1. GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC 2. NHÖÕNG CÔ SÔÛ CUÛA HAØNH NH VI CAÙ NHAÂN 3. ÑOÄNG NG VIEÂN 4. NHÖÕNG CÔ SÔÛ HAØNH NH VI NHOÙM 5. QUAÛN LYÙ THIEÁT KEÁ VAÊN HOAÙ VAØ THAY ÑOÅI CUÛA TOÅ CHÖÙC NGUYEN VAN THUY, MBA TAØI LIEÄU THAM KHAÛO ƒ Paul Hersey & Ken Blanc Hard ƒ QUAÛN TRÒ HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC, C, Nxb Thoáng ng keâ, 2004 ƒ Nguyeãn Höõu Lam ƒ HAØNH NH VI TOÅ CHÖÙC, C, Nxb Giaùo Duïc, 2007 ƒ Stephen P. Robins ƒ ORAGNIZATIONAL BEHAVIOR ƒ Prentice Hall International Editions, 1995 ƒ Steve Ellis & Penny Dick ƒ ƒ Introduction to ORGANIZATIONAL BEHAVIOR McGraw-Hill, 2003 ƒ Gareth R. Jones ƒ ORGANIZATIONAL THEORY, DESIGN, AND CHANGE ƒ Pearson Prentice Hall International, 2004 ƒ Gary Yukl ƒ LEADERSHIP IN ORGANIZTIONS ƒ Pearson Prentice Hall International, 2006 NGUYEN VAN THUY, MBA ÑAÙNH NH GIAÙ KEÁT QUAÛ HOÏC TAÄP ƒ Chuyeân caàn : 10% ƒ Tieåu luaän nhoùm : 30% ƒ Keát thuùc moân : 60% NGUYEN VAN THUY, MBA ÑEÀ TAØI 1. DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM VAØ CHÍNH SAÙCH ÑOÄNG VIEÂN NHAÂN VIEÂN NHÖ THEÁ NAØO ? 2. TAÏI SAO COÙ HIEÄN TÖÔÏNG CHAÛY MAÙU CHAÁT XAÙM TÖØ CAÙC DOANH NGHIEÄP NHAØ NÖÔÙC SANG CAÙC THAØNH PHAÀN KINH TEÁ KHAÙC ? 3. ÑI TÌM PHONG CAÙCH LAÕNH ÑAÏO RIEÂNG CHO DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM ? 4. TAÏI SAO PHAÛI XAÂY DÖÏNG VAÊN HOAÙ DOANH NGHIEÄP ? 5. LAØM VIEÄC NHOÙM NHÖ THEÁ NAØO CHO HIEÄU QUÛAÛ ? 6. XUNG ÑOÄT VAØ GIAÛI QUYEÁT XUNG ÑOÄT TRONG DOANH NGHIEÄP VIEÄT NAM ? 7. HOÏC TAÄP & ÑAØO TAÏO TAÙC ÑOÄNG NHÖ THEÁ NAØO TÔÙI HAØNH VI CUÛA NHAÂN VIEÂN 8. ÑO LÖÔØNG MÖÙC ÑOÄ HAØI LOØNG CUÛA NHAÂN VIEÂN NGUYEN VAN THUY, MBA CHÖÔNG 1 GIÔÙI THIEÄU VEÀ HAØNH NH VI TRONG TOÅ CHÖÙC Introduction to Organizational Behavior NGUYEN VAN THUY, MBA Muïc tieâu Moâ taû caùc khía cuûa moät toå chöùc Ñònh nghóa veà Haønh nh Vi Toå Chöùc Giaûi thích giaù trò cuûa vieäc nghieân cöùu heä thoáng ng Haønh nh vi Toå chöùc ƒ Nhaän daïng ng ñöôïc nhöõng ñoùng ng goùp bôûi nhöõng khoa hoïc khaùc vaøo haønh nh vi toå chöùc ƒ Nhaän daïng ng ñöôïc caùc caáp ñoä phaân tích trong nghieân cöùu OB ƒ ƒ ƒ NGUYEN VAN THUY, MBA Toå chöùc laø gì ? What is an Organization ? ƒ Laø nhöõng nhoùm ngöôøi laøm vieäc vaø phuï thuoäc laãn nhau trong vieäc ñaït ñöôïc muïc tieâu chung ¾ Quan heä töông taùc ñöôïc caáu truùc saün ¾ Caùc nhieäm vuï ñöôïc ñieàu phoái ¾ Höôùng ng tôùi muïc ñích naøo ñoù NGUYEN VAN THUY, MBA FUTRE PLANS KH TÖÔNG LAI TECHNOLOGY COÂNG NGHEÄ INTRUSTY SECTOR LÓNH VÖÏC KINH DOANH CULTURE VAÊN HOAÙ ORGANIZATION TOÅ CHÖÙC MANAGEMENT STYLE PHONG CAÙCH QUAÛN TRÒ SIZE/AGE QUY MOÂ/LÒCH SÖÛ STAKEHOLDER COÅ ÑOÂNG LOCATION ÑÒA ÑIEÅM Some determine features of organization VANDICK, THUY, MBA STEVE ELLISNGUYEN & PENNY McGraw Hill Haønh nh vi toå chöùc ? What is Oragnizational Behavior ? ƒ Theo Steve Ellis & Penny Dick : Haønh nh vi toå chöùc laø khoa hoïc nghieân cöùu haønh nh vi cuûa con ngöôøi taïi nôi laøm vieäc ƒ Theo Menefee, Sinclair : Haønh nh vi toå chöùc laø moät khoa hoïc nghieân cöùu haønh nh vi cuûa con ngöôøi taïi nôi laøm vieäc, söï taùc ñoäng ng aûnh nh höôûng ng giöõa con ngöôøi vaø toå chöùc NHAÈM MUÏC ÑÍCH HIEÅU VAØ DÖÏ ÑOAÙN HAØNH NH VI CUÛA CON NGÖÔØI trong toå chöùc NGUYEN VAN THUY, MBA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.