Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp

doc
Số trang Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp 1 Cỡ tệp Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp 62 KB Lượt tải Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp 3 Lượt đọc Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp 20
Đánh giá Giấy biên nhận các tài liệu người khiếu nại - tố cáo cung cấp
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

QUI TRÌNH XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO Mã tài liệu: NS – 20 – BM04 Phiên bản: Ver 1.0 Ngày ban hành: 15/02/08 Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo V/v:.......................................................................................... Hôm nay, vào hồi...............giờ, ngày.................tháng..........năm Tại............................................................................................................................ Chúng tôi gồm:........................................................................................................ 1, Ông (bà):......................................................Chức vụ.......................................... 2, Ông (bà):......................................................Chức vụ.......................................... 3, Ông (bà):......................................................Chức vụ.......................................... 4, Ông (bà):......................................................Chức vụ.......................................... Để xác minh vụ việc :.............................................................................................. ................................................................................................................................. làm việc với người khiếu nại, tố cáo. 1, Ông (bà):......................................................Chức vụ.......................................... 2, Ông (bà):......................................................Chức vụ.......................................... Nội dung buổi làm việc. Người chủ trì tóm tắt nội dung khiếu nại/tố cáo và việc xác minh:......................... ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Sau khi nghe nội dung, các bên trình bày như sau:................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. Buổi làm việc kết thúc hồi .........giờ, ngày........tháng.............năm , đã đọc lại, mọi người cùng nghe thống nhất ký tên. Người được mời (ký, ghi râ họ tên) Người chủ trì (ký, ghi râ họ tên) Người lập biên bản (ký, ghi râ họ tên)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.