Giáo dục đại học trong kỷ nguên kinh tế hiện nay

pdf
Số trang Giáo dục đại học trong kỷ nguên kinh tế hiện nay 5 Cỡ tệp Giáo dục đại học trong kỷ nguên kinh tế hiện nay 193 KB Lượt tải Giáo dục đại học trong kỷ nguên kinh tế hiện nay 1 Lượt đọc Giáo dục đại học trong kỷ nguên kinh tế hiện nay 126
Đánh giá Giáo dục đại học trong kỷ nguên kinh tế hiện nay
4.4 ( 17 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

JOURNAL OF SCIENCE OF HNUE Educational Sci., 2007,V.52, No 6, pp.3-7 GIO DÖC „I HÅC TRONG K NGUY–N KINH T˜ HI›N NAY L×U XU N MÎI Håc vi»n Qu£n lþ Gi¡o döc 1. Bèi c£nh th¸ giîi hi»n nay Th¸ k XXI ang chùng ki¸n nhúng thay êi ch÷a tøng th§y v· sü a d¤ng a v«n hâa, sü bòng nê thæng tin ki¸n thùc v cæng ngh» cao. Ti¸n bë x¢ hëi ang mang ¸n nhúng cì hëi k±m theo nhúng th¡ch thùc v g¥y ra sùc ²p cho h» thèng gi¡o döc nâi chung v gi¡o döc ¤i håc (GDH) nâi ri¶ng ph£i câ nhúng sü thay êi º o t¤o v cung c§p cho x¢ hëi nhúng con ng÷íi câ nhúng kh£ n«ng mîi: håc tªp, gi£i quy¸t v§n ·, trao êi, l m vi»c theo nhâm, n«ng ëng s¡ng t¤o, l m cæng d¥n, l m l¢nh ¤o. . . phò hñp vîi y¶u c¦u cõa x¢ hëi hi»n ¤i. GDH hi»n t¤i ang ùng tr÷îc y¶u c¦u v th¡ch thùc lîn lao: mæ h¼nh tr÷íng håc theo kiºu x÷ðng m¡y cõa th¸ k tr÷îc khæng cán phò hñp núa; vi»c håc tªp cõa sinh vi¶n khæng thº l thö ëng ti¸p thu b i gi£ng m ph£i tham gia t½ch cüc v o b i gi£ng, v o ho¤t ëng tªp thº, theo dü ¡n º câ thº tham gia v o ho¤t ëng ngh· nghi»p v ho¤t ëng x¢ hëi sau n y. Xu h÷îng chung cõa th¸ giîi ng y nay l ti¸n tîi to n c¦u ho¡ v kinh t¸ tri thùc düa tr¶n n·n t£ng s¡ng t¤o khoa håc v cæng ngh». â l th¸ giîi ang trong qu¡ tr¼nh thay êi cüc nhanh c£ v· cuëc sèng vªt ch§t v v«n ho¡ theo tøng ñt sâng c¡ch m¤ng cæng ngh» li¶n ti¸p, dçn dªp ch÷a tøng th§y. C¡ch m¤ng thæng tin v tri thùc ang di¹n ra vîi tèc ë nhanh ang ÷a x¢ hëi lo i ng÷íi v o thíi ký ph¡t triºn mîi. Khèi l÷ñng v tèc ë trao êi thæng tin t«ng nhanh châng l m n·n t£ng º t½ch luÿ v chuyºn giao kho t ng tr½ tu» cõa nh¥n lo¤i cho tøng ng÷íi tr¶n to n c¦u. i·u â thóc ©y n·n kinh t¸ tri thùc ph¡t triºn. Li¶n quan trüc ti¸p ¸n GDH, ñt sâng mîi v· cæng ngh» thæng tin (CNTT), °c bi»t l sè hâa v a truy·n thæng khæng d¥y s³ £nh h÷ðng lîn lao ¸n qu¡ tr¼nh phê bi¸n, ti¸p thu, xû lþ vªn döng v s¡ng t¤o tri thùc. Cho n¶n câ thº nâi GDH th¸ k XXI l nâi ¸n mët n·n GDH °t tr¶n cì sð th½ch ùng vîi i·u ki»n, kh£ n«ng v nhu c¦u ph¡t triºn cõa x¢ hëi mîi. 2. Y¶u c¦u èi vîi gi¡o döc o t¤o Trong bèi c£nh â, khi nâi v· hi»n ¤i hâa gi¡o döc ¤i håc, nhi·u ng÷íi ch¿ ngh¾ ¸n vi»c vªn döng ph÷ìng ti»n kÿ thuªt, cæng ngh» hi»n ¤i, °c bi»t CNTT trong gi£ng d¤y v håc tªp. i·u n y ÷ìng nhi¶n l quan trång, song c¡i ch½nh ch÷a ph£i ð â, m c¡i ch½nh l thay êi t÷ duy gi¡o döc, x¡c ành l¤i quan ni»m v· möc ti¶u, y¶u c¦u, 3 L÷u Xu¥n Mîi nëi dung o t¤o cõa tr÷íng ¤i håc, tø â thay êi c¡ch d¤y, c¡ch håc, c¡ch tê chùc v qu£n lþ gi¡o döc nh¬m x¥y düng mët n·n GDH t÷ìng th½ch vîi y¶u c¦u cõa x¢ hëi v cuëc sèng trong k nguy¶n kinh t¸ tri thùc. 2.1. V· möc ti¶u o t¤o Tr÷îc ¥y nh tr÷íng ¤i håc th÷íng ch«m chó o t¤o nhúng lîp ng÷íi theo khuæn m¨u nh§t ành: ngoan ngo¢n, c¦n m¨n l m vi»c theo nhúng ÷îc l» v ành ch¸ s®n câ, quen ÷ñc d¨n d­t, bao c§p, l m theo hìn l ëc lªp suy ngh¾ v tü chàu tr¡ch nhi»m. M¨u ng÷íi nh÷ th¸ khæng thº l möc ti¶u o t¤o cõa nh tr÷íng ¤i håc khi b÷îc v o th¸ k XXI. Trong thíi ¤i m sü tçn t¤i v sü ph¡t triºn cõa c¡c quèc gia düa tr¶n sü thæng minh, t i tr½ cõa cëng çng nhi·u hìn l cõa c£i, t i nguy¶n s®n câ (nh÷ Nhªt B£n, Singapore, H n Quèc. . . ) th¼ ph÷ìng ch¥m gi¡o döc khæng cán l cung c§p b£o bèi, nhçi nh²t ki¸n thùc c ng nhi·u c ng tèt m l r±n luy»n kh£ n«ng t÷ duy, kh£ n«ng th½ch ùng mau lµ, r±n luy»n ¦u âc v nh¥n c¡ch º câ nhúng con ng÷íi ÷a v o ho n c£nh n o công xoay xð v v÷ìn l¶n ÷ñc, tü kh¯ng ành m¼nh, çng thíi thóc ©y cëng çng ti¸n l¶n. ÷ìng nhi¶n thíi n o, x¢ hëi n o công c¦n nhúng con ng÷íi câ nh¥n c¡ch: trung thüc, th¯ng th­n, nh¥n ¡i v.v. . . n¶n nh tr÷íng ¤i håc khæng thº vin v o cî thíi ¤i KHCN m lì l vi»c r±n luy»n ph©m ch§t ¤o ùc cì b£n â. Song i·u ¡ng nâi ð ¥y l ngo i c¡c ph©m ch§t â, x¢ hëi hi»n ¤i cán c¦n nhúng con ng÷íi câ c¡ t½nh, bi¸t giao ti¸p v hñp t¡c, câ t÷ duy cði mð vîi c¡i mîi, th½ch d§n th¥n, s®n s ng ch§p nhªn m¤o hiºm, khæng ng¤i tr£ gi¡ º câ nhúng th nh cæng lîn, nh§t l câ ¦u âc s¡ng t¤o y¸u tè then chèt thóc ©y x¢ hëi ti¸n l¶n k nguy¶n mîi. 2.2. V· nëi dung o t¤o Theo khuynh h÷îng chung cõa th¸ giîi hëi nhªp, nëi dung ch÷ìng tr¼nh c¡c mæn håc ð ¤i håc luæn ÷ñc c£i ti¸n º phò hñp vîi nhúng ph¡t triºn nhanh châng cõa KHCN hi»n ¤i: - Nëi dung o t¤o ð ¤i håc ph£i £m b£o c¡c y¶u c¦u: cì b£n, hi»n ¤i, s¡t vîi thüc ti¹n Vi»t Nam, gi£m kho£ng c¡ch giúa nh tr÷íng v cuëc sèng, £m b£o c¥n èi giúa truy·n thèng v hi»n ¤i, giúa d¥n tëc v nh¥n lo¤i, giúa khu vüc v to n c¦u, giúa ph¦n cùng v ph¦n m·m. Nëi dung o t¤o c¦n chùa üng v thº hi»n rã nhúng nëi dung sau ¥y trong tøng bë mæn, tøng b i gi£ng: t½nh nh¥n b£n (man), thº hi»n vèn v«n hâa (culture) v vªt ch§t (money), câ t½nh ch§t kÿ thuªt (machine), câ t½nh ti¸p thà (marketing), bi¸t qu£n lþ (management); çng thíi nëi dung o t¤o c¦n h÷îng v o vi»c gi¡o döc sinh vi¶n: l m vi»c câ n«ng su§t (prodution), b£o v» háa b¼nh (peace), b£o v» mæi tr÷íng (polution), qu¡n tri»t gi¡o döc d¥n sè (population); °c bi»t nëi dung d¤y håc c¦n qu¡n tri»t bèn möc ti¶u n·n t£ng (bèn trö cët) cõa gi¡o döc th¸ k XXI: Håc - º bi¸t, º l m, º l m ng÷íi, º chung sèng vîi nhau (learning: to know, to do, to be, to live together). - C¡c ch÷ìng tr¼nh o t¤o theo h» thèng t½n ch¿ luæn d nh cho sinh vi¶n nhúng håc ph¦n tü chån phò hñp vîi sð th½ch v nguy»n vång cõa c¡c em, thªm ch½ n¸u håc ch¸ t½n ch¿ ph¡t huy ÷ñc h¸t t½nh ÷u vi»t cõa nâ th¼ sinh vi¶n công câ thº chån cho m¼nh gií håc phò hñp v gi£ng vi¶n m m¼nh ÷a th½ch. 4 Gi¡o döc ¤i håc trong k nguy¶n kinh t¸ tr½ thùc hi»n nay Ng y nay sinh vi¶n câ xu h÷îng t¡ch v÷ñt ra khäi nëi dung do ch÷ìng tr¼nh quy ành: hå c£m th§y khæng thäa m¢n vîi ch÷ìng tr¼nh håc tªp m th÷íng l¶n m¤ng ho°c thæng qua b¤n b± º nghi¶n cùu th¶m, luæn so s¡nh c¡c ch÷ìng tr¼nh håc tªp v t¼m c¡ch bê sung ki¸n thùc. 2.3. V· ph÷ìng ph¡p o t¤o Trong thíi ¤i kinh t¸ tri thùc, ÷ìng nhi¶n tri thùc l quan trång, song y¸u tè quy¸t ành sùc sèng v v÷ìn l¶n cõa cëng çng l kh£ n«ng s¡ng t¤o, nh÷ng muèn s¡ng t¤o th¼ ch¿ câ tri thùc thæi ch÷a õ cán ph£i câ ¦u âc t÷ðng t÷ñng. Tri thùc m thi¸u t÷ðng t÷ñng th¼ khæng thº sû döng linh ho¤t v d¹ bi¸n th nh tri thùc ch¸t, tri thùc khæng ph¡t triºn ÷ñc. Tri thùc m thi¸u âc t÷ðng t÷ñng th¼ ch¿ câ thº l m theo, b­t ch÷îc, khæng ngh¾ ra ÷ñc þ t÷ðng mîi; khæng câ þ t÷ðng mîi câ ngh¾a l væ và, nh m ch¡n, khæng câ sü thu hót, khæng õ sùc c¤nh tranh. Thªt khæng câ g¼ tai h¤i hìn cho x¢ hëi b¬ng chùng b»nh xì cùng cõa t÷ duy. Do â GDH th¸ k XXI khæng ch¿ coi trång tri thùc m ph£i chó þ r±n luy»n tr½ t÷ðng t÷ñng l m cì sð cho t÷ duy s¡ng t¤o cõa sinh vi¶n. Ngay tø n«m ¦u ¤i håc, sinh vi¶n ph£i l m quen vîi ëc lªp suy ngh¾, tªp nghi¶n cùu, s¡ng t¤o, tªp ph¡t hi»n v gi£i quy¸t v§n · hìn l håc thuëc láng, nhçi nh²t ki¸n thùc. V¼ vªy c¦n gi£m bît gií nghe gi£ng thö ëng, t«ng c¡c h¼nh thùc: tham luªn, dü ¡n, tiºu luªn. . . ). °c bi»t c¦n coi trång r±n luy»n kÿ n«ng nghi¶n cùu khoa håc cho sinh vi¶n. º lüa chån c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc cho tøng tr÷íng hñp cö thº ð ¤i håc c¦n düa v o c¡c ti¶u ch½ £m b£o sao cho: • D¤y ÷ñc c¡ch håc. • Ph¡t huy m¤nh m³ t½nh chõ ëng cõa ng÷íi håc. • Khai th¡c tri»t º cæng ngh» thæng tin v truy·n thæng mîi. çng thíi bi¸t vªn döng c¡c h¼nh thùc tê chùc d¤y håc, hñp lþ c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc t½ch cüc, sû döng c¡c ph÷ìng ti»n d¤y håc hi»n ¤i v bi¸t c£i ti¸n ph÷ìng ph¡p kiºm tra - ¡nh gi¡ k¸t qu£ håc tªp cõa sinh vi¶n. 2.4. Ng÷íi sinh vi¶n ¤i håc Sinh vi¶n ¤i håc trong thíi ¤i ng y nay ang thay êi kh¡c h¯n vîi sinh vi¶n thíi tr÷îc: sinh vi¶n trong thíi ¤i kÿ thuªt sè, thíi ¤i cõa m¤ng Internet, quen l m nhi·u vi»c còng mët lóc: nghe nh¤c, nâi i»n tho¤i v dòng m¡y vi t½nh; hå câ þ thùc tü håc; t¼m hiºu v§n · nhi·u hìn v nghi¶n cùu khoa håc; håc v chìi trá chìi tr¶n m¡y vi t½nh thüc t¸ ¢ trð th nh mët ph¦n cõa vi»c gi¡o döc con ng÷íi. Ng y nay: - Ho¤t ëng håc tªp cõa sinh vi¶n ÷ñc t½ch cüc hâa trong i·u ki»n nëi dung, ph÷ìng ph¡p o t¤o ng y c ng ÷ñc hi»n ¤i hâa. Mët trong nhúng °c tr÷ng cì b£n cõa ho¤t ëng d¤y håc ð ¤i håc ng y nay l c¡ thº hâa ng÷íi håc, thº hi»n ð ché cho ph²p sinh vi¶n lüa chån nëi dung håc, thíi gian håc, th¦y d¤y v c¡ch håc. Möc ½ch cõa c¡ thº hâa ng÷íi håc l º l m t«ng t½nh t½ch cüc cõa ng÷íi håc. - N«ng lüc nhªn thùc cõa sinh vi¶n ÷ñc ph¡t triºn hìn tr÷îc so vîi còng lùa tuêi. Mæi tr÷íng x¢ hëi hëi nhªp v KHCN ang ph¡t triºn m¤nh m³ nh÷ hi»n nay, sinh vi¶n câ 5 L÷u Xu¥n Mîi i·u ki»n hìn º giao ti¸p, ph¡t triºn tr½ tu», l m vi»c, håc tªp. Vi»c khuy¸n kh½ch sinh vi¶n tham gia NCKH ng y c ng ph¡t huy ÷ñc t½nh thüc ti¹n v s¡ng t¤o cõa sinh vi¶n. Sinh vi¶n ¤i håc ÷ñc coi l ng÷íi s£n sinh ra tri thùc hìn l ng÷íi ti¶u thö tri thùc. V¼ vªy t½nh ch§t nghi¶n cùu l n²t °c thò cõa qu¡ tr¼nh håc tªp ð ¤i håc. - Sinh vi¶n câ xu h÷îng t¡ch v÷ñt ra khäi nëi dung do ch÷ìng tr¼nh quy ành. Vi»c hi»n ¤i hâa nëi dung, ph÷ìng ph¡p, ph÷ìng ti»n v tê chùc d¤y håc câ t¡c döng ph¡t triºn n«ng lüc v c¡c ph©m ch§t tr½ tu» cõa sinh vi¶n ¢ t¤o n¶n sü bi¸n êi v· ch§t trong ho¤t ëng nhªn thùc cõa c¡c em, gióp t÷ duy cö thº v t÷ duy trøu t÷ñng cõa c¡c em ph¡t triºn. 2.5. V· vai trá cõa gi£ng vi¶n ¤i håc - Gi£ng vi¶n ¤i håc câ 6 chùc n«ng cì b£n: cung c§p thæng tin, ph¡t triºn nguçn lüc, lªp k¸ ho¤ch, ¡nh gi¡, ành h÷îng, l m m¨u thüc t¸ (sì ç sau). º trð th nh gi£ng vi¶n giäi ð ¤i håc, ph£i ph§n §u suèt íi. V¼ d¤y håc l mët ngh» thuªt n¶n gi£ng vi¶n ph£i câ láng ki¶n nh¨n, sü khê luy»n, láng can £m v tü tin º th÷íng xuy¶n thû nghi»m nhúng i·u mîi m´; th÷íng xuy¶n håc c¡ch sû döng c¡c cæng cö d¤y håc; th÷íng xuy¶n ¡p döng c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc hay nh§t v¼ lñi ½ch cõa sinh vi¶n; ph£i x¡c ành nhúng i·u ki»n º câ thº ¤t ÷ñc c¡ch gi£ng d¤y câ hi»u qu£ nh§t, c¦n g¡nh v¡c tr¡ch nhi»m bê sung, sûa êi c¡c danh möc, c¡c ph÷ìng ph¡p d¤y håc hay nh§t v chõ ëng truy·n ¤t cho gi£ng vi¶n mîi v o ngh·. - Hi»n nay GDH th¸ giîi v ð n÷îc ta câ 3 °c iºm ch½nh: + Chó trång v o hi»u qu£ cõa vi»c håc thay v¼ hi»u qu£ cõa vi»c d¤y. + Thay êi tø ch÷ìng tr¼nh o t¤o chó trång ¸n chõ · (subject focused curriculum) sang ch÷ìng tr¼nh o t¤o chó trång ¸n n«ng lüc thüc hi»n (competency focused curriculum). + Sü thay êi lîn tø ¡nh gi¡ cuèi còng sang ¡nh gi¡ theo qu¡ tr¼nh. Ch½nh nhúng °c iºm n y quy ành mèi quan h» th¦y trá ð tr÷íng ¤i håc. Mèi quan h» th¦y trá trong qu¡ tr¼nh d¤y håc l nh¥n tè quan trång nh§t câ £nh h÷ðng to lîn ¸n vi»c håc v t½nh c¡ch con ng÷íi sau n y cõa sinh vi¶n. Ng y nay mèi quan h» th¦y trá truy·n thèng công ÷ñc bê sung b¬ng quan h» th¦y - trá qua c¡c lîp håc trüc tuy¸n v h¼nh th nh v«n ho¡ trao êi thæng tin håc tªp tr¶n m¤ng. Vîi sü ph¡t triºn cõa nhi·u lo¤i h¼nh cæng ngh» hé trñ d¤y håc v sü hëi nhªp cõa x¢ hëi ng y nay, quan h» th¦y - trá ¢ mang b£n ch§t mîi - â l mèi quan h» giúa ng÷íi tê chùc, i·u khiºn, ch¿ ¤o v ng÷íi tü tê chùc, tü i·u khiºn ho¤t ëng nhªn thùc. Trong â d¤y v håc thóc ©y l¨n nhau, thèng nh§t bi»n chùng vîi nhau. º qu¡ tr¼nh d¤y håc ¤i håc di¹n ra câ hi»u qu£, gi£ng vi¶n ph£i câ b£n l¾nh º thüc hi»n vai trá chõ ¤o cõa m¼nh vîi t÷ c¡ch l chõ thº cõa ho¤t ëng s÷ ph¤m nâi chung v ho¤t ëng gi£ng d¤y nâi ri¶ng. B¶n c¤nh â gi£ng vi¶n l ng÷íi t¤o ra v duy tr¼ ÷ñc mët cëng çng håc tªp trong v ngo i lîp. Th¦y ph£i câ vèn sèng v kinh nghi»m x¢ hëi phong phó º ti¸p cªn v chinh phöc nhúng sinh vi¶n mîi lîn câ nhi±u ho i b¢o nh÷ng khæng k²m ph¦n sæi nêi. 6 Gi¡o döc ¤i håc trong k nguy¶n kinh t¸ tr½ thùc hi»n nay N¸u th¦y ch¿ ìn thu¦n thüc hi»n chùc n«ng gi£ng d¤y cõa m¼nh th¼ theo sè li»u thèng k¶ hå ch¿ mîi tªp hñp v truy·n ¤t hi»u qu£ cho kho£ng 30% sinh vi¶n; n¸u gi£ng vi¶n t¤o th¶m ÷ñc b¦u khæng kh½ tho£i m¡i v tæn trång l¨n nhau th¼ hå s³ thu hót ÷ñc kho£ng 70% sinh vi¶n tham gia håc tªp câ k¸t qu£ v n¸u gi£ng vi¶n cán l ng÷íi b¤n tèt, mët ng÷íi m sinh vi¶n s®n láng t¥m sü v häi þ k½¸n th¼ hå s³ thu hót ÷ñc 100% sinh vi¶n håc tªp câ k¸t qu£. Do vªy ng÷íi th¦y c¦n ph£i ÷ñc o t¤o, r±n luy»n c¡c kÿ n«ng tr¶n v ph£i g¦n gôi, quan t¥m, t¤o i·u ki»n cho sinh vi¶n nhªn thùc v ki¸n t¤o ki¸n thùc mîi b¬ng c¡ch cung c§p c¡c "d n khung" º gióp hå bi¸n êi. Mët tr÷íng ¤i håc ph£i l mët cëng çng lþ t÷ðng ho°c l mët sü r ng buëc c¡c gi£ng vi¶n v sinh vi¶n l¤i vîi nhau mët c¡ch °c bi»t thæng qua sü chia s´ c¡c gi¡ trà v þ t÷ðng nh¬m ¤t ÷ñc nhúng i·u câ þ ngh¾a hìn l sinh vi¶n chia s´ vîi nhau. Sinh vi¶n ng y nay câ nhúng quan iºm sau: • Tæi l tæi - vîi nhúng suy ngh¾ v c£m xóc cõa ri¶ng tæi. Gi£ng vi¶n c¦n x¥y düng b¦u khæng kh½ lîp håc thuªn lñi, èi xû b¼nh ¯ng, çng c£m, chia s´ v gióp ï l¨n nhau, gi£ng vi¶n hé trñ khi sinh vi¶n câ y¶u c¦u. • Tæi l sinh vi¶n vîi mong ÷îc v hy vång. Gi£ng vi¶n ch«m lo ¸n sð th½ch, ëng cì cõa sinh vi¶n; quan t¥m ¸n nhu c¦u v gióp hå khi g°p khâ kh«n, nh¥n c¡ch ng÷íi th¦y m¨u müc l h¼nh £nh tèt µp nh§t cõa sinh vi¶n. • Tæi l mët ng÷íi b¤n cõa th¦y vîi t¼nh c£m v sü nhi»t t¼nh. Gi£ng vi¶n t¤o ra khæng kh½ th¥n mªt trong quan h» th¦y-trá, b¼nh ¯ng, tæn trång sinh vi¶n, chõ ëng ti¸p xóc vîi sinh vi¶n nh¬m gi£i to£ nhúng b§t çng v t¤o ra sü th¥n thi»n. • Tæi l sinh vi¶n, tæi mong muèn ÷ñc håc. Gi£ng vi¶n quan t¥m, thi¸t lªp mæi tr÷íng hé trñ cho sü th nh cæng trong håc tªp cõa sinh vi¶n, s®n s ng gióp ï v hé trñ n¥ng cao láng tü tin trong sü tü trång cõa c¡c em. Mèi quan h» tèt µp giúa gi£ng vi¶n v sinh vi¶n ¤i håc biºu hi»n ð t½nh cði mð, gióp c¡c c¡ nh¥n câ thº chia s´ vîi nhau mët c¡ch th¯ng th­n v trung thüc, qua â ng÷íi th¦y b y tä sü quan t¥m v chùng tä gi¡ trà cõa m¼nh èi vîi sinh vi¶n; sü ch«m sâc cõa gi£ng vi¶n quan trång hìn nhi·u so vîi vi»c t¤o ra mèi quan h» giúa c¡ nh¥n vîi nhau. Nâ bao gçm vi»c khuy¸n kh½ch èi tho¤i vîi sinh vi¶n v·: ch÷ìng tr¼nh o t¤o v ph÷ìng ph¡p d¤y håc, l­ng nghe nhúng quan t¥m cõa sinh vi¶n, b£o £m vîi t§t c£ sinh vi¶n v· cì hëi th nh cæng trong håc tªp, b£o £m vîi sinh vi¶n v· sü vui th½ch trong håc tªp. C¡c mèi quan h» cëng t¡c l trång t¥m cõa mèi quan h» cõa gi£ng vi¶n v sinh vi¶n ¤i håc. T€I LI›U THAM KHƒO [1]. Luªt gi¡o döc, Nxb Ch½nh trà Quèc gia, H Nëi, 2005. [2]. Nghà quy¸t cõa Ch½nh phõ v· êi mîi cì b£n v to n di»n gi¡o döc ¤i håc Vi»t Nam giai o¤n 2005 - 2020 sè 14/2005/NQ-CP ng y 2-11-2005. [3]. Bë Gi¡o döc v o t¤o, · ¡n êi mîi gi¡o döc ¤i håc Vi»t Nam giai o¤n 2006 2020. [4]. B¡o i»n tû www.chungta.com. Th§y g¼ qua lèi sèng sinh vi¶n thíi nay. [5]. Tr¦n V«n Hiºn. B n v· vi»c êi mîi ph÷ìng ph¡p d¤y håc trong c¡c tr÷íng ¤i håc hi»n nay. B¡o i»n tû www.chungta.com [6]. L÷u Xu¥n Mîi. Lþ luªn d¤y håc ¤i håc. Nxb Gi¡o döc, H Nëi, 2000. [7]. L÷u Xu¥n Mîi. Ph¡t triºn chuy¶n mæn - nghi»p vö cho gi£ng vi¶n ¤i håc trong thíi ¤i thæng tin. T¤p ch½ Khoa håc Gi¡o döc sè 22/th¡ng 8 - 2007. ABSTRACT Higher education in the context of modern globalisation The report presents Vietnam's educational targets, training methods and content, its college teachers and students on adapting themselves to the conditions, abilities and social development demands of university education in the 21th century. 7
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.