Giáo án tăng buổi lớp 4

doc
Số trang Giáo án tăng buổi lớp 4 28 Cỡ tệp Giáo án tăng buổi lớp 4 208 KB Lượt tải Giáo án tăng buổi lớp 4 0 Lượt đọc Giáo án tăng buổi lớp 4 8
Đánh giá Giáo án tăng buổi lớp 4
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Thø 2 ngµy 2 th¸ng 8 n¨m 2010 M«n : To¸n ¤n tËp I. Môc tiªu : Gióp häc sinh «n tËp cñng cè vÒ : -C¸c phÐp tÝnh: céng, trõ,nh©n, chia. -Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. II.Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi 1: TÝnh: a. 64 152+ 23 145 = -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã b. 78652- 56231 = ch÷a bµi . c.86123: 5 = -2 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi. d.12356 x6 = -C¶ líp nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. Bµi tËp 2: Lan cã 48 que tÝnh, Hång cã sè 1 que tÝnh b»ng 3 sè que tÝnh -Häc sinh tù lµm bµi . -1 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi. cña Lan. Hái hai b¹n cã tÊt c¶ -C¶ líp nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. bao nhiªu que tÝnh. Bµi tËp 3: Cã hai bao g¹o,bao thø nhÊt -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã 1 ch÷a bµi. nÆng 18 kg vµ nÆng b»ng 4 bao thø hai. Hái bao thø hai nÆng h¬n bao thø nhÊt bao nhiªu kilogam g¹o ? Bµi tËp 4: B×nh chia 72 viªn bi thµnh bèn -HS tù lµm bµi. phÇn,phÇn thø nhÊt ®îc sè -GV chÊm bµi mét sè HS. -1HS lµm bµi tèt lªn b¶ng ch÷a 1 bi, phÇn thø hai ®îc 6 sè bi, bµi. 1 4 phÇn thø ba ®îc 1 9 sè bi. Hái phÇn thø t cã bao nhiªu viªn bi? * Cñng cè dÆn dß : GV nhËn xÐt tiÕt häc Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 1 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Ra mét sè bµi tËp vÒ nhµ. tiÕng viÖt: ¤n tËp I. Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè kiÕn thøc vÒ: -Tªn riªng ViÖt Nam ; nh©n hãa - V¨n viÕt th. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: Em h·y viÕt danh s¸ch c¸c -HS viÕt hä vµ tªn c¸c b¹n trong b¹n trong tæ cña m×nh( viÕt tæ cña m×nh. cho ®óng thø tù b¶ng ch÷ c¸i -Tõng cÆp ®æi chÐo vë kiÓm tiÕng viÖt) tra bµi cho nhau. Thø tù Hä vµ tªn Nam-n÷ Bµi tËp 2: ViÕt mét bøc th ng¾n cho HS tù làm bài sau ®ã tr×nh bµy b¹n, kÓ nh÷ng ®iÒu em biÕt bµi cña m×nh tríc líp, HS nhËn xÐt bµi b¹n vÒ thµnh thÞ hoÆc n«ng th«n. -GV thu bµi mét sè em, nhËn xÐt c¸ch viÕt cña HS Bµi tËp 3: §äc ®o¹n th¬ díi HS tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi. ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái: MÆt trêi g¸c nói Theo lµn giã m¸t Bãng tèi lan dÇma §ãm ®i rÊt ªm Anh §ãm chuyªn cÇn §i suèt mét ®ªm Lªn ®Ìn ®i g¸c Lo cho ngêi ngñ 1. Sù vËt nµo ®îc nh©n ho¸ trong bµi? a. MÆt trêi b. Bãng tèi. c. §om ®ãm d. Lµn giã 2. TÝnh nÕt cña ®om ®ãm ®îc Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 2 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 t¶ b»ng tõ ng÷ nµo? a. Chuyªn cÇn b. G¸c nói c. §i g¸c d. Lo 3. C©u " Anh §om §ãm lªn ®Ìn ®i g¸c khi trêi ®· tèi" T×m bé phËn cho c©u hái khi nµo? * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Thø 3 ngµy 3 th¸ng 8 n¨m 2010 To¸n: ¤n tËp I. Môc tiªu : Gióp häc sinh «n tËp cñng cè vÒ : -TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. -Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. II. Ho¹t ®éng d¹y häc : Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a. 10303 x6 +27854 -Häc sinh tù lµm bµi . b. 21576 x3 -12698 -3 häc sinh lªn b¶ng ch÷a bµi. c. 81025 -12071 x6 -C¶ líp nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. Bµi tËp 2: -HS tù lµm bµi sau ®ã ch÷a Lan cã 56 que tÝnh, Lan bµi. chia cho Hång 1 4 sè que tÝnh, sau ®ã chia cho HuÖ 1 3 sè que tÝnh cßn l¹i . Hái sau khi chia cho hai b¹n, Lan cßn l¹i bao -HS tù lµm bµi. nhiªu que tÝnh. - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. Bµi tËp 3: -C¶ líp nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. Mét nhµ m¸y cã 3 tæ c«ng nh©n,tæ mét cã sè c«ng nh©n Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 3 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 gÊp ®«i tæ hai, tæ ba cã sè tæ mét, tæ Gi¶i: 1 hai cã 9 c«ng nh©n. Hái nhµ 4 sè bi cña Dòng lµ: 63:9 = m¸y cã bao nhiªu c«ng nh©n? 7(viªn bi) Bµi tËp 4: Sè bi cña Dòng lµ:7 x4 =28 Dòng vµ Minh cã 63 viªn (viªn bi) 1 bi, biÕt 4 sè bi cña Dòng b»ng Sè bi cña Minh lµ: 63 -28 =35(viªn bi) 1 tæng sè bi cña hai b¹n. Hái 9 c«ng nh©n b»ng 1 3 mçi b¹n cã bao nhiªu viªn bi? Bµi tËp 5: - HS tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi. sè kÑo trong gãi thø nhÊt b»ng - ChÊm bµi mét sè em. Cã hai gãi kÑo, biÕt 1 5 1 3 sè kÑo cña c¶ hai gãi, biÕt hai gãi kÑo cã 40 viªn kÑo. Hái mçi gãi cã bao nhiªu viªn kÑo? * Cñng cè dÆn dß: Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc. TiÕng viÖt: ¤n tËp I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp cñng cè vÒ: - C©u Ai lµm g×? - KiÓm tra ®äc ( kho¶ng II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn PhÇn I 1 3 sè HS trong líp). Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ sù vËt ë ch÷a bµi -GV gäi 5-6 HS ®äc kÕt qu¶ quª h¬ng: …………………………………………... bµi lµm cña m×nh. -GV nhËn xÐt. .. …………………………………………… . b. T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ t×nh c¶m ®èi víi quª h¬ng: Bµi tËp 1: Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 4 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 ……………………………….. …………………………………………… . Bµi tËp 2: G¹ch díi nh÷ng c©u viÕt theo mÉu Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n sau: Trªn n¬ng mçi ngêi mét viÖc,ngêi lín th× ®¸nh tr©u ra cµy. C¸c cô giµ nhÆt cá, ®èt l¸. MÊy chó bÐ ®i t×m chç trªn suèi ®Ó b¾c bÕp thæi c¬m. Ch¼ng mÊy chèc, khãi bÕp ®· um lªn. C¸c bµ mÑ cói lom khom tra ng«. §îc mÑ ®Þu Êm , cã khi em bÐ vÉn ngñ kh× trªn lng mÑ. Lò chã nhung nh¨ng ch¹y sña Çm Ü c¶ rõng. (T« Hoµi) -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi - GV lÇn lît gäi tõng HS ®äc 1 ®o¹n ( do GV chØ ®Þnh) trong SGK líp 3-tËp 2. - HS ®äc bµi - GV nhËn xÐt,cho ®iÓm tõng em. PhÇn II: KiÓm tra ®äc (kho¶ng trong líp) 1 3 sè HS * Cñng cè dÆn dß : - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ. Thø 4 ngµy 4 th¸ng 8 n¨m 2010 TiÕng viÖt: ¤n tËp I. Môc tiªu : Gióp HS «n tËp cñng cè vÒ dÊu c©u,so s¸nh. II. Ho¹t ®éng d¹y häc : Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 5 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 1. KiÓm tra bµi cò : 2. Bµi míi: Bµi tËp 1: G¹ch díi c¸c h×nh ¶nh so s¸nh trong c¸c c©u th¬, c©u v¨n sau: Cöa sæ lµ m¾t cña nhµ a. Nh×n lªn trêi réng, nh×n ra s«ng dµi Cña sæ lµ b¹n cña ngêi Gi¬ lng che c¶ kho¶ng trêi b·o ma. (Phan ThÞ Thanh Nhµn) b. S¬ng tr¾ng viÒn quanh nói Nh mét chiÕc kh¨n b«ng -å, nói ngñ lêi kh«ng! Giê míi ®ang röa mÆt. (Thanh Hµo) c. Quª h¬ng lµ cÇu tre nhá MÑ vÒ nãn l¸ nghiªng che Quª h¬ng lµ ®ªm tr¨ng tá Hoa cau rông tr¾ng ngoµi thÒm. (§ç Trung Qu©n) d. N¾ng cø nh tõng dßng löa xèi xuèng mÆt ®Êt. Bµi tËp 2: §Æt dÊu chÊm cßn thiÕu vµo chç thÝch hîp, viÕt hoa nh÷ng ch÷ ®Çu c©u khi viÕt l¹i ®o¹n v¨n nh sau: ®· sang th¸ng t¸m mïa thu vÒ, vïng cao kh«ng ma n÷a, trêi xanh trong nh÷ng d·y nói dµi, xanh biÕc níc ch¶y rãc r¸ch trong khe nói ®µn bß ®i ra ®åi, con vµng, con ®en ®µn dª ch¹y lªn, ch¹y xuèng n¬ng ng« vµng mît n¬ng lóa vµng ãng. * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . To¸n: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp cñng cè vÒ: -TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc - Gi¶i mét sè bµi to¸n vÒ chu vi - diÖn tÝch h×nh vu«ng ,h×nh ch÷ nhËt. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 6 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 23569 +12345 x 3= 98562 -12365 : 5= (23564 + 12365) x3 = ch÷a bµi -2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp nhËn xÐt. Bµi tËp 2: T×m x, biÕt: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã a. 36 : x = 18-14 c.x - 6589 =32631 - ch÷a bµi - 4 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. 247 b. 72 : x = 8 +1 d. 3256 -x =4582 2627 Bµi tËp 3: Cã mét c¸i sµn h×nh vu«ng, cã chu vi b»ng 16 cm, ngêi ta më réng c¸i sµn vÒ bªn ph¶i thªm 2m. Hái chu vi sµn sau khi më réng lµ bao nhiªu? Bµi tËp 4: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi 38cm, nÕu t¨ng chiÒu réng thªm 8cm vµ t¨ng chiÒu dµi thªm 3cm th× ®îc mét h×nh vu«ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. * Bµi tËp vÒ nhµ: Bµi tËp 1: H×nh vu«ng cã chu vi 20cm, mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng b»ng c¹nh h×nh vu«ng vµ cã chu vi b»ng 26cm. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã. Bµi tËp 2: Mét m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt cã chu vi b»ng chu vi c¸i ao c¸ h×nh vu«ng c¹nh 28cm. TÝnh chiÒu dµi, chiÒu réng cña m¶nh ®Êt, biÕt r»ng chiÒu dµi gÊp 6 lÇn chiÒu réng. * Cñng cè dÆn dß :Gi¸o viªn --Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi TL: Nöa chu vi HCN :38 :2 = 19(cm) ChiÒu dµi h¬n chiÒu réng: 8 - 3 =5 (cm) Hai lÇn chiÒu réng: 19 - 5 =14(cm) ChiÒu réng HCN: 14 : 2 =7(cm) ChiÒu dµi: 7 + 5 =12 (cm) DiÖn tÝch:12 x 7 = 84 (cm) Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 7 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 nhËn xÐt tiÕt häc Thø 5 ngµy 5 th¸ng 8 n¨m 2010 to¸n: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè vÒ : - C¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia trong ph¹m vi 100 000 - Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ tÝnh chu vi, diÖn tÝch h×nh vu«ng, h×nh ch÷ nhËt. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: ViÕt sè thÝch hîp vµo chç -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã chÊm : ch÷a bµi 56017 ; 56018;………;……….; ……..;56022 ;…….. b. ViÕt theo mÉu: 3274 =3000 + 200 + 70 + 4 2912 =……………………………… 7644 =……………………………… c. ViÕt c¸c sè theo thø tù gi¶m dÇn: 79328 ; 54879; 80007; 28889 Bµi tËp 2: §Æt tÝnh råi -Häc sinh tù lµm bµi . tÝnh: - 2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. 21524 x 3 525 : 5 Bµi tËp 3: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã a. TÝnh gi¸ trÞ biÓu ch÷a bµi thøc: 50 +20 x6 20 x 3 : 6 b. T×m x -HS tù lµm bµi vµo vë. 60 - x = 110 x : 7 =32 -1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. C¶ líp Bµi tËp 4: nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi gÊp ®«i chiÒu réng, biÕt r»ng nÕu t¨ng --Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã chiÒu dµi thªm 6cm th× diÖn ch÷a bµi . tÝch sÏ t¨ng thªm 48 cm 2 Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 8 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Bµi tËp 5: Quan s¸t c¸c chÊm trßn sau:Hµng thø nhÊt  Hµng thø hai    -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Hµng thø ba    ch÷a bµi   Hµng thø t        Hµng thø mêi cã bao nhiªu chÊm trßn? Bµi tËp 6: ViÕt sè lín nhÊt, nhá nhÊt cã bèn ch÷ sè vµ tÝnh tæng cña hai sè ®ã. * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . TiÕng viÖt: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: - KiÓm tra ®äc mét sè häc sinh.(kho¶ng líp) 1 3 sè HS trong - Lµm mét sè bµi tËp liªn quan ®Õn dÊu c©u. - ¤n tËp vÒ v¨n viÕt th. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh PhÇn 1: GV kiÓm tra ®äc (c¸ch tiÕn LÇn lît tõng HS ®îc gäi lªn ®äc bµi. hµnh t¬ng tù nh tiÕt ttríc) PhÇn 2: Bµi tËp 1 §iÒn dÊu chÊm, dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç thÝch hîp -GV chÐp bµi lªn b¶ng. trong truyÖn sau(viÕt l¹i cho -HS ®äc bµi vµ lµm bµi. ®óng sau khi ®iÒn dÊu) Mu chó sÎ Buæi sím mét chó mÌo chép ®îc mét chó sÎ ho¶ng l¾m nhng nã nÐn sî lÔ phÐp nãi: Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 9 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 -Tha anh t¹i sao mét ngêi s¹ch sÏ nh anh tríc khi ¨n s¸ng l¹i kh«ng röa mÆt ? Nghe vËy MÌo bÌn ®Æt sÎ xuèng ®a hai ch©n lªn vuèt r©u xoa mÐp thÕ lµ sÎ vôt bay ®i MÌo tøc giËn nhng ®· muén mÊt råi. Bµi tËp 2: Gia ®×nh em chuyÓn ®i n¬i míi. Em h·y viÕt th th¨m b¹n vµ kÎ cho b¹n nghe vÒ líp m×nh. * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã lÇn lît ®äc bµi viÕt c¶u m×nh tríc líp. -GV nhËn xÐt. Thø 6 ngµy 6 th¸ng 8 n¨m 2010 To¸n: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: - ¤n tËp vÒ phÐp nh©n, phÐp chia trong ph¹m vi 100 000. - Gi¶i mét sè bµi to¸n. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi tËp 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : a. 6426 : 3 x 4 b. 7 x (426 + 12569) c. 76 + 23 x 9 Bµi tËp 2: T×m x, biÕt: a. x :4 =5(d 3) b. x:7 = 6(d 2) c. 765 : x = 5 d. x : 8 = 342 Bµi tËp 3: §iÌn sè thÝch hîp vµo chç trèng: a.8m 5 cm =………cm b. 2700 mm=……….dm c.145 phót = ….giê….phót d. 2kg 376g =……….gam Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -HS lµm bµi vµo vë. -2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. - C¶ líp ch÷a bµi trªn b¶ng. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 10 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Bµi tËp 4: Cã ba sîi d©y, sîi d©y thø nhÊt dµi 1m 5dm, sîi d©y thø hai dµi h¬n sîi d©y thø nhÊt 48cm, sîi d©y thø ba ng¾n h¬n sîi d©y thø thø hai 2dm. Hái ba sîi d©y dµi bao nhiªu cm? Bµi tËp 5: Rïa vµ thá cïng ch¹y ®ua trªn ®o¹n ®êng dµi 120m,Thá ch¹y ®îc3m th× Rïa ch¹y ®îc 1m, thá chÊp rïa ch¹y tríc 80m. Hái ai ®Õn ®Ých tríc? * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc ch÷a bµi - 1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. C¶ líp ch÷a bµi trªn b¶ng. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi tiÕng viÖt: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: Gióp HS «n tËp vÒ:- so s¸nh - C©u kÓ ai lµm g×? II Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: G¹ch díi h×nh ¶nh so s¸nh trong ®o¹n v¨n -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã sau: ch÷a bµi Bóp cä vuèt dµi nh thanh kiÕm s¾t vung lªn c©y non võa tråi l¸, l¸ ®· xoµ s¸t mÆt ®Êt. L¸ cä trßn xoÌ ra nhiÒu phiÕn nhän dµi, tr«ng xa nh mét rõng tay vÉy,tra hÌ lÊp lo¸ n¾ng nh mét rõng trêi míi mäc. Bµi tËp 2: Chän c¸c tõ ng÷ trong -Häc sinh tù lµm bµi . ngoÆc ®¬n thÝch hîp víi mçi - 3-4 HS lÇn lît ®äc bµi lµm cña chç trèng ®Ó t¹o thµnh h×nh m×nh ¶nh so s¸nh: - C¶ líp nhËn xÐt bµi cho b¹n. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 11 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 a. Nh÷ng giät s¬ng mai long lanh tùa………. b. BÇu trêi ®Çy nh÷ng t¬ g¹o tr¾ng nân nh ………… c. TiÕng giã rõng vi vu nh…………… (tiÕng s¸o, tuyÕt bay, h¹t ngäc) Bµi tËp 3: tiÕn hµnh t¬ng tù bµi 2 §Æt c©u hái cho c¸c bé phËn ®îc in ®Ëm díi ®©y: a. Giê ra ch¬i, chóng em ch¬i nh¶y d©y, ®¸ cÇu vµ cíp cê b. Em thêng ®i b¬i vµo ngµy chñ nhËt. *Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Thø 2 ngµy 9 th¸ng 8 n¨m 2010 to¸n: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: Gióp häc sinh «n tËp cñng cè vÒ : -TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc. -Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ t×m mét phÇn mÊy cña mét sè. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi tËp 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc : 67 x 8 + 987 x 3 985 : 5 + 123 X 6 98 768- 34567 x 2 Bµi tËp 2: Cã hai kÖ s¸ch, c« gi¸o cho líp 3A mîn 1 3 Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi . -1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. -C¶ líp nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. sè s¸ch cña kÖ thø nhÊt, cho líp 3B mîn sè s¸ch Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 12 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 cña kÖ thø hai, nh vËy mçi líp ®Òu ®îc mîn 30 quyÓn. Hái hai kÖ s¸ch cã tÊt c¶ bao nhiªu -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã quyÓn? ch÷a bµi Bµi tËp 3 B×nh chia 72 viªn bi thµnh 4 phÇn, phÇn thø nhÊt ®îc 1 6 1 4 sè bi , phÇn thø hai ®îc sè bi , phÇn thø ba ®îc 1 9 sè bi . Hái phÇn thø t cã bao nhiªu -Häc sinh tù lµm bµi. viªn bi? -GV chÊm bµi mét sè em. Bµi tËp 4: - Ch÷a bµi. Cã hai ngêi ®i trªn qu·ng ®êng tõ A ®Õn B,ngêi thø nhÊt ®i bé hÕt qu·ng ®êng trong 1 3 giê, ngêi tø ba ®i b»ng xe ®¹p hÕt qu·ng ®êng trong 1 6 giê.Hái ng- êi ®i xe ®¹p ®i nhanh gÊp mÊy lÇn so víi ngêi ®i bé? * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc TiÕng viÖt: ¤n luyÖn I. Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè vÒ :-®äc hiÓu cho HS - V¨n kÓ chuyÖn . II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Bµi tËp 1: §êng vµo b¶n §êng vµo b¶n t«i ph¶i vît qua mét con suèi níc bèn mïa trong veo. Níc trên qua kÏ ®¸, l¸ch qua nh÷ng mám ®¸ ngÇm, tung bät tr¾ng xo¸ nh th¶m hoa ®ãn mêi kh¸ch gÇn xa vÒ th¨m b¶n. Bªn ®êng lµ sên nói thoai tho¶i. Nói cø v¬n m×nh lªn cao,cao m·i . Con ®êng men theo mét b·i vÇu, c©y mäc san s¸t, th¼ng t¾p, Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 13 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 dµy nh èng ®òa. Con ®êng ®· nhiÒu lÇn ®a tiÔn ngêi b¶n t«i ®i c«ng t¸c vµ còng ®· tõng ®ãn mõng c« gi¸o vÒ b¶n d¹y ch÷. Dï ai ®i ®©u vÒ ®©u, khi bµn ch©n ®· bÐn hßn ®¸, hßn ®Êt trªn con ®êng th©n thuéc Êy, th× ch¾c ch¾n sÏ hÑn ngµy quay l¹i. Dùa theo néi dung bµi ®äc, chän ý ®óng trong c¸c c©u tr¶ lêi díi ®©y.Khoanh trßn ch÷ a,b hoÆc c ë c©u em cho lµ ®óng: 1. §o¹n v¨n trªn t¶ c¶nh vïng nµo? a. Vïng nói b. Vïng biÓn c. Vïng ®ång b»ng 2. Môc ®Ých cña ®o¹n v¨n trªn lµ t¶ c¶nh g× ? a. T¶ con suèi . b. T¶ con ®êng c. T¶ ngän nói 3. VËt g× n»m ngang ®êng vµo b¶n a. Mét ngän nói b. Mét rõng vÇu c.Mét con suèi 4. §o¹n v¨n trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh ? a.1 h×nh ¶nh b. 2 h×nh ¶nh c. 3 h×nh ¶nh 5. Trong c¸c c©u díi ®©y, c©u nµo kh«ng cã h×nh ¶nh so s¸nh: a. Níc trên qua kÏ ®¸, l¸ch qua nh÷ng mám ®¸ ngÇm, tung bät tr¾ng xo¸ nh tr¶i th¶m hoa ®ãn mêi kh¸ch gÇn xa ®i vÒ th¨m b¶n. b. Con ®êng ®· nhiÒu lÇn ®a tiÔn ngêi b¶n t«i ®i c«ng t¸c vµ còng ®· tõng ®ãn mõng c« gi¸o vÒ b¶n d¹y ch÷. c. Con ®êng men theo mét b·i vÇu, c©y mäc san s¸t, th¼ng t¾p dµi nh èng ®òa. Bµi tËp 2: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ viÖc häc tËp cña em trong n¨m häc líp 3. HS tù lµm bµi sau ®ã GVthu bµi chÊm. * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Thø 3 ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2010 To¸n :¤n tËp I. Môc tiªu: ¤n tËp vÒ ®¹i lîng vµ ®o ®¹i lîng. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1:§iÒn sè thÝch hîp vµo chç trèng: a. 8m 5cm -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 14 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 =……..cm ch÷a bµi b. 2700mm =….m…..dm c. 6008m = …km…m d. 2kg376 gam = …….g e. 3250 gam = … kg…….g Bµi tËp 2: TÝnh a. (3m 2dm + 6 dam) x7 b. (15km 22m - 3km 4m) :3 Bµi tËp 3: Cã mét sîi d©y dµi 3m 2dm. Muèn c¾t lÊy 8dm mµ kh«ng cã thíc ®o ,lµm thÕ nµo ®Ó c¾t. Bµi tËp 4 : Mét khóc gç dµi 1m 8dm. NÕu c¾t ra c¸c khóc gç dµi 3dm th× c¾t ®îc mÊy khóc gç. Ph¶i c¾t bao nhiªu lÇn? Bµi tËp 5: B¹n Hång cø bèn n¨m míi cã mét lÇn kû niÖm ngµy sinh cña m×nh . Hái b¹n Hång sinh vµo ngµy nµo ? Th¸ng nµo? Bµi tËp 6: ¤ng h¬n Hïng 56 tuæi, bèn n¨m n÷a tuæi «ng sÏ gÊp 9 lÇn tuæi Hïng. Hái hiÖn nay Hïng bao nhiªu tuæi? BTVN: Bµi tËp 1: HiÖn nay Lan 4 tuæi , tuæi bè gÊp 7 lÇn tuæi Lan . Hái 4 n¨m n÷a tuæi bè sÏ gÊp mÊy lÇn tuæi Lan? Bµi tËp 2: HiÖn nay bè 42 tuæi, Dòng 6 tuæi. Hái bao nhiªu n¨m n÷a tuæi bè gÊp 5 lÇn tuæi Dòng. * Cñng cè dÆn dß : 2 HS lªn b¶ng lµm bµi.C¶ líp lµm bµi vµo vë. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi.1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 15 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc M«n : TIÕng viÖt I. Môc tiªu: ¤n tËp vÒ nh©n ho¸ - V¨n kÓ chuyÖn . II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: §äc ®o¹n th¬ sau: Häc sinh tù lµm bµi S¾p ma Móa - Sau ®ã lÇn lît tõng em tr×nh g¬m bµy bµi cña m×nh . …¤ng trêi KiÕn - C¶ líp nhËn xÐt MÆc ¸o gi¸p ®en Hµnh qu©n Ra trËn §Çy ®êng Mu«n ngh×n c©y mÝa §iÒn vµo chç trèng tõ ng÷ thÝch hîp trong ®o¹n v¨n th¬ vµo « trèng: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Tªn sù vËt ®- C¸c tõ ng÷ dïng ch÷a bµi îc nh©n ho¸ ®Ó nh©n ho¸ sù vËt ………………… ………………….. . …………………… ………………… . Bµi tËp 2: ViÕt c©u t¶ mçi sù vËt sau HS tù viÕt bµi. GV thu bµi chÊm ®iÓm cã dïng phÐp nh©n ho¸: a. Con gµ trèng ®ang g¸y b. Nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng ®ang tr«i trªn bÇu trêi c. B«ng hoa hång në trong n¾ng Bµi tËp 3: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n kÓ vÒ viÖc häc tËp cña em trong thêi gian häc hÌ ë trêng. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 16 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Thø 4 ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2010 To¸n : ¤n luyÖn I. Môc tiªu: - ¤n tËp cñng cè vÒ c¸c phÐp tÝnh : céng, trõ, nh©n, chia. - Gi¶i c¸c bµi to¸n vÒ ý II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi tËp 1:TÝnh : a.23698 + 23541 x 3 b. 36548- 564 x 6 c. 564 x 7 + 2349 : 9 Bµi tËp 2:T×m y : a. y x 6 =567 b. 459 : y =3 b. y + 45890 = 67234 d. y + 456 = 8769 Bµi tËp 3: Cã 8 b¹n ®i mua bi, mçi b¹n mua 3 bi xanh vµ 4 bi ®á. Hái 8 b¹n mua tÊt c¶ bao nhiªu viªn bi?H·y gi¶i bµi to¸n b»ng 2 c¸ch. Bµi tËp 4: Mét ®oµn du kh¸ch cã 26 ngêi ®ãn t¾c xi, mçi xe chë ®îc 4 ngêi. Hái ®oµn du kh¸ch ph¶i ®ãn tÊt c¶ bao nhiªu chiÕc xe. Bµi tËp 5: Hai ng¨n s¸ch cã tæng céng 84 quyÓn s¸ch. NÕu lÊy 4 quyÓn s¸ch cña ng¨n thø hai chuyÓn sang ng¨n thø nhÊt th× sè s¸ch cña hai ng¨n b»ng nhau. Hái lóc ®µu mçi ng¨n cã bao nghÜa phÐp nh©n, phÐp chia. Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -2 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp lµm bµi vµo vë. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi - 1 HS lªn b¶ng gi¶i bµi c¶ líp lµm bµi vµo vë. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 17 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 nhiªu quyÓn s¸ch? Bµi tËp 6: -Häc sinh tù lµm bµi . Ngêi ta lÊy 9 c©y v¶i b»ng -1 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. nhau dµi tæng céng 720m ®Ó may quÇn ¸o,mçi bé quÇn ¸o may hÕt 4m v¶i. Hái mçi c©y v¶i may ®îc mÊy bé quÇn ¸o? * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc TiÕng viÖt : ¤n luyÖn I. Môc tiªu: II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi tËp 1: §iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo tõng « trèng: Tê ng÷ chØ Tõ ng÷ chØ c¸c vËt cã Ých c¸c vËt cã Ých cho con ngêi cho con ngêi ë ë rõng biÓn …………………. …………………. …………………. …………………. Bµi tËp 2: §iÒn tiÕp vµo chç trèng c¸c tõ ng÷ em biÕt: a. Tõ ng÷ chØ c¸c sù vËt lµm ®Ñp bÇu trêi ; m©y, sao……………………………..................... ... b. Tõ ng÷ chØ c¸c sù vËt lµm ®Ñp biÓn c¶: ®¶o, sãng,c¸……………………………………… ……… Bµi tËp 3: §o¹n v¨n sau cã dÊu chÊm nµo dïng sai ? Em thay dÊu nµy b»ng dÊu g×? ChÐp l¹i ®o¹n ®· söa dÊu chÊm . Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 18 Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi . - GV chÊm bµi HS. Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Trong bµi ®Þa lÝ tuÇn nµy. Chóng em ®· biÕt vÞ trÝ cña c¸c ®¹i d¬ng trªn Tr¸i §Êt . Qua quan s¸t qu¶ ®Þa cÇu, Chóng em biÕt ViÖt Nam gi¸p víi biÓn §«ng thuéc Th¸i B×nh D¬ng. Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Thø 5 ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2010 M«n to¸n I. Môc tiªu: ¤n tËp c¸c sè ®Õn 100 000 II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: 27469…..27470 -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã 85100…58099 ch÷a bµi 30000…29000 + 1000 70000 + 30000….99000 80000 + 10000…99000 90000 +9000…99000 Bµi tËp 2: T×m sè lín nhÊt trong c¸c sè sau: -1 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp a. 41590;41800; 42360; lµm bµi vµo vë. 41785 b. 27898; 27989; 27899; 27998 HS nªu c¸ch so s¸nh. Bµi tËp 3: ViÕt c¸c sè 69725; 70100; 59825; 67925 theo thí tù tõ bÐ -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ®Õn lín. ch÷a bµi Bµi tËp 4: Khoanh vµo ch÷ ®Æt tríc kÕt qu¶ ®óng: Dßng nµo ®îc viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 19 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 a. 2935; 3941; 2945 b. 6840; 8640; 4860 > c. 8763; 8843; 8853 < d. 3689; 3699; 3690 -C¶ líp lµm bµi vµo vë. = Bµi tËp 5: -1 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp Mét kho hµng cã nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. 80000 bãng ®Ìn, lÇn ®Çu chuyÓn ®i 38000 bãng dÌn,lÇn sau chuyÓn ®i 26000 bãng ®Ìn. Hái trong kho cßn l¹i bao nhiªu bãng ®Ìn?( Gi¶i b»ng hai c¸ch kh¸c nhau) Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc M«n : TiÕng viÖt ¤n luyÖn I Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè kiÕn thøc : - MÉu c©u Ai lµm g×? - ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ sù vËt ë quª h¬ng: …………………………………………... .. …………………………………………… . b. T×m nh÷ng tõ ng÷ chØ t×nh c¶m ®èi víi quª h¬ng: ……………………………….. …………………………………………… . Bµi tËp 2: G¹ch díi nh÷ng c©u viÕt theo mÉu Ai lµm g×? trong ®o¹n v¨n sau: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -GV gäi 5-6 HS ®äc kÕt qu¶ bµi lµm cña m×nh. -GV nhËn xÐt. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 20 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Trªn n¬ng mçi ngêi mét viÖc,ngêi lín th× ®¸nh tr©u ra cµy. C¸c cô giµ nhÆt cá, ®èt l¸. MÊy chó bÐ ®i t×m chç trªn suèi ®Ó b¾c bÕp thæi c¬m. Ch¼ng mÊy chèc, khãi bÕp ®· um lªn. C¸c bµ mÑ cói lom khom tra ng«. §îc mÑ ®Þu Êm , cã khi em bÐ vÉn ngñ kh× trªn lng mÑ. Lò chã nhung nh¨ng ch¹y sña Çm Ü c¶ rõng. (T« Hoµi) Bµi tËp 3: ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n ( 5 ®Õn 7 c©u), trong ®ã cã Ýt nhÊt 2 c©u theo mÉu Ai lµm g×?. G¹ch díi hai c©u ®ã. - HS tù lµm bµi. - GV lÇn lît gäi tõng HS ®äc ®o¹n v¨n cña m×nh. - HS ®äc bµi - GV nhËn xÐt,cho ®iÓm tõng em. * Cñng cè dÆn dß : - Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ. Thø 6 ngµy 13 th¸ng 8 n¨m 2010 To¸n: ¤n tËp I. Môc tiªu: ¤n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh Gi¶i to¸n cã lêi v¨n II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: a. 54278 + 29508 c. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã 4508 x 6 ch÷a bµi b. 78326 -24935 d. 34652 : 8 Bµi tËp 2: T×m x -C¶ líp lµm bµi vµo vë. 36 : x = 6-2 b. x : 5 = -2 HS lªn b¶ng ch÷a bµi. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 21 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 576 (d3) 48 : x = 6+2 x:9 =345 Bµi tËp 3: Cã ba hép b¸nh bÒ ngoµi tr«ng gièng nhau, nhng cã hai hép nÆng b»ng nhau, cßn hép thø ba nhÑ h¬n. Lµm thÕ nµo ®Ó qua mét lÇn c©n b»ng lo¹i c©n hai ®Üa, ta lÊy ra ®îc hép b¸nh nhÑ? Bµi tËp 4: Cã mét c©n hai ®Üa vµ 3 qu¶ c©n gåm c¸c lo¹i 1kg, 2kg, 3kg . Hái cã bao nhiªu c¸ch c©n mµ chØ c©n mét lÇn lÊy ra ®îc 4kg ®êng? Bµi tËp 5: Cã 8 ®ång tiÒn h×nh d¸ng vµ kÝch thíc gièng nhau, trong ®ã cã mét ®ång tiÒn nhÑ h¬n c¸c ®ång tiÒn kh¸c. Lµm thÕ nµo b»ng c©n hai ®Üa vµ víi hai lÇn c©n em cã thÓ t×m ra ®ång tiÒn nhÑ ®ã. *Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi (2 lÇn c©n) -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi TiÕng viÖt : ¤n luyÖn I. Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè vÒ: - So s¸nh. - V¨n viÕt th. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: T×m h×nh ¶nh so s¸nh trong - HS tù lµm bµi. c¸c c©u sau: - 2-3 HS tr¶ lêi tríc líp 1. Nh÷ng th©n c©y trµm v¬n - GV nhËn xÐt.( ý a) Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 22 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 th¼ng lªn trêi nh nh÷ng c©y nÕn khæng lå. a. Nh÷ng th©n c©y trµm so víi nh÷ng c©y nÕn. b. Nh÷ng th©n c©y trµm v¬n th¼ng lªn trêi so s¸nh víi nh÷ng c©y nÕn khæng lå. c. C¶ a,b ®Òu ®óng. 2. §íc mäc san s¸t, th¼ng ®uét nh h»ng hµ sa sè c©y dï xanh c¾m trªn b·i biÓn. a. §íc so s¸nh víi c©y dï xanh. b. §íc mäc san s¸t so s¸nh víi h»ng hµ sa sè c©y dï xanh c¾m trªn mÆt biÓn. d. §íc so s¸nh víi h»ng hµ sa sè c©y dï xanh. Bµi tËp 2: Tõ biÓn trong c©u sau cã ý nghÜa g×? Tõ trong biÓn l¸ xanh rên, ng¸t dËy mét mïi h¬ng l¸ trµm bÞ hun nãng díi mÆt trêi. a. ChØ mét vïng níc mÆn mªnh m«ng. b. ChØ mét kh«ng gian réng lín. ChØ mét tËp hîp rÊt nhiÒu sù vËt . ChØ mét tÝnh chÊt cã nhiÒu mµu s¾c. Bµi tËp 3: Em h·y viÕt th th¨m mét ngêi th©n hoÆc mét ngêi mµ em quÝ mÕn ( «ng, bµ, c«, b¸c, c« gi¸o cò, b¹n cò…) * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc TL :ý a -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi (ý c) -HS viÕt bµi - GV chÊm bµi-nhËn xÐt bµi viÕt cña HS. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 23 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Thø 2 ngµy 7 th¸ng 8 n¨m 2009 To¸n : ¤n tËp I Môc tiªu: ¤n tËp vÒ c¸c phÐp tÝnh. Lµm mét sè bµi to¸n vÒ nhiÒu h¬n, Ýt h¬n,so s¸nh hai sè h¬n kÐm nhau bao nhiªu ®¬n vÞ. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 24 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi tËp 1: §,S a. 96 : 4 x 2 =24 x 2 =48 b. 96 : 4 x 2 = 96 : 8 =12 c. 96 : (4 x 2) =96 : 8 =12 Bµi tËp 2: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: a. 469 + 261 x 5 b. 824 : 4 x 6 Bµi tËp 3: Hai n¨m tríc sè d©n cña x· lµ 5236 ngêi, n¨m ngo¸i sè d©n cña x· t¨ng thªm 87 ngêi, n¨m nay t¨ng thªm 75 ngêi. TÝnh sè d©n cña x· n¨m nay. Bµi tËp 4 C« gi¸o hái ai ®îc ®iÓm 10 vÒ m«n to¸n?" cã 9 b¹n gi¬ tay, c« gi¸o l¹i hái : " Ai ®îc ®iÓm 10 vÒ m«n v¨n? cã 8 b¹n gi¬ tay. Nhng c¶ líp chØ cã 12 b¹n ®¹t ®îc ®iÓm 10. Hái sè b¹n chØ ®¹t1 ®iÓm 10 vÒ v¨n lµ bao nhiªu? Sè b¹n chØ ®¹t 1 ®iÓm 10 vÒ to¸n lµ bao nhiªu? Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi -2 HS lªn b¶ng lµm bµi. C¶ líp lµm bµi vµo vë -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi Sè lît HS gi¬ tay ®¹t ®iÓm 10: 9 + 8=17(lît) Hai bµi KiÓm tra bµi cò chØ cã 12 b¹n ®îc ®iÓm 10. VËy sè b¹n ®a tay hai lît lµ:17 -12 5 (b¹n ) VËy cã 5 b¹n ®¹t ®iÓm 10 hai m«n v¨n vµ to¸n.Sè b¹n chØ ®¹t 1 ®iÓm 10 m«n to¸n :9 -5 =4(b¹n ) sè b¹n chØ ®¹t 1 ®iÓm 10 m«n v¨n lµ: 8-5 =3 (b¹n ) Bµi tËp 5: Trong mét tr¹i ch¨n nu«i, An ®Õm ®îc 88 ch©n gµ vµ sè -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã heo kÐm sè gµ 4 lÇn. Hái trong ch÷a bµi tr¹i ch¨n nu«i cã bao nhiªu §S: 44 ch©n ch©n heo? Bµi tËp 6: T×m x: x : 8 = 65 (d7) b. 425 : x= 6 (d 5) Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 25 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 *Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc TiÕng viÖt : «n tËp I. Môc tiªu: ¤n tËp vÒ so s¸nh, v¨n viÕt II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Bµi tËp 1: Dßng nµo díi ®©y nªu ®óng néi dung cña c©u th¬: Quª em ®ång lóa n¬ng d©u Bªn dßng s«ng nhá, nhÞp cÇu b¾c ngang. a. T¶ vÎ dÑp cña c¸nh ®ång lóa, n¬ng d©u. b. T¶ vÎ ®Ñp cña dßng s«ng. c. T¶ vÎ ®Ñp b×nh dÞ cña mét miÒn quª. d. T¶ sù trï phó cña mét miÒn quª. Bµi tËp 2: §äc ®o¹n v¨n sau vµ t×m nh÷ng c©u v¨n trong ®o¹n cã h×nh ¶nh so s¸nh: Tõ trªn cao nh×n xuèng, Hå G¬m nh mét chiÕc g¬ng bÇu dôc lín, s¸ng long lanh. CÇu Thª Hóc mµu son, cong cong nh con t«m dÉn vµo ®Òn Ngäc S¬n.M¸i ®Òn lÊp lã bªn gèc ®a giµ rÔ l¸ xum xuª Bµi tËp 3: ViÕt mét bøc th ng¾n cho b¹n, kÓ nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ thµnh thÞ hoÆc n«ng th«n. *Cñng cè dÆn dß : th. Ho¹t ®éng cña häc sinh -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã ch÷a bµi (ý c) - HS lµm bµi vµo vë. -GV gäi mét sè hs tr×nh bµy bµi _C¶ líp nhËn xÐt bµi b¹n -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã lÇn lît tõng HS ®äc bµi viÕt cña m×nh. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 26 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Thø 2 ngµy 10 th¸ng 8 n¨m 2009 To¸n : ¤n tËp I. Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè vÒ c¸c phÐp tÝnh: céng, trõ, nh©n, chia. Gi¶i to¸n cã liªn quan ®Õn viÖc rót vÒ ®¬n vÞ. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã a. 69218 26736 : 3 ch÷a bµi (35281+51645) :2 b.30507 + 27876 x 3 (45405 8221): 4 TL: Bµi tËp 2: Sau khi chuyÓn tæ 1 cã sè HS: Tæ mét vµ tæ hai cña líp 10 -2 +5=13(HS) 3A tham gia lao ®éng vÖ sinh Sau khi chuyÓn tæ 2 cã:8 + 2 líp häc, tæ mét cã 10 häc sinh, 5 =5(HS) tæ hai cã 8 häc sinh, nÕu Khi ®ã tæ 1 nhiÒu h¬n tæ 2: chuyÓn 2 häc sinh tõ tæ mét 13 - 5 =8(HS) sang tæ hai vµ chuyÓn 5 häc sinh tõ tæ hai sang tæ mét th× tæ mét cã nhiÒu h¬n tæ hai TL: bao nhiªu häc sinh? 3 c«ng nh©n1ngµysx®îc 99-72 Bµi tËp 3: =27(sp) Mét tæ c«ng nh©n mçi ngµy 1 cn 1 ngµy sx ®îc : 27 : 3 s¶n xuÊt ®îc 72 s¶n phÈm. NÕu =9(sp) thªm vµo tæ c«ng nh©n 3 ngêi Tæ c«ng nh©n cã sè ngêi lµ: th× mçi ngµy tæ c«ng nh©n sÏ 72 :9 = 8 (ngêi) s¶n xuÊt ®îc 99 s¶n phÈm. Hái tæ c«ng nh©n thùc sù cã bao nhiªu ngêi?(n¨ng suÊt cña mçi c«ng nh©n nh nhau). *Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 27 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Thø 3 ngµy 11 th¸ng 8 n¨m 2009 TiÕng viÖt :¤n luyÖn I.Môc tiªu: ¤n tËp vÒ dÊu c©u ( dÊu phÈy, dÊu chÊm) LuyÖn cho HS viÕt mét th«ng b¸o ng¾n II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: §iÒn dÊu chÊm hoÆc dÊu phÈy vµo chç g¹ch chÐo cho phï -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã hîp: ch÷a bµi TrÇn Quèc To¶n l¹y mÑ råi ra s©n/trêi võa r¹ng s¸ng/ Quèc To¶n m×nh mÆc ¸o bµ bµo ®á/ vai mang cung tªn / lng ®eo thanh g¬m b¸u/ ngåi trªn mét con ngùa tr¾ng phau / theo sau Quèc To¶n lµ ngêi tíng giµ vµ s¸u tr¨m dòng sÜ nãn nhän /gi¸o dµi / ®oµn qu©n h¨m hë ra ®i trong tiÕng chiªng trèng rËp r×nh. -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Bµi tËp 2: G¹ch ch©n díi nh÷ng ch÷a bµi tõ nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng b¶o vÖ KQ: b¶o vÖ, g×n gi÷, chiÕn Tæ quèc: ®Êu, ®Êu tranh, kh¸ng chiÕn, b¶o vÖ, g×n gi÷, x©y dùng, chèng tr¶, ®¸nh. chiÕn ®Êu, ®Êu tranh, kh¸ng chiÕn, kiÕn thiÕt, t«n t¹o, VD: Ch¬ng tr×nh liªn hoan v¨n chèng tr¶, ®¸nh. nghÖ Bµi tËp 3: liªn ®éi trêng …… ViÕt mét th«ng b¸o ng¾n C¸c tiÕt môc ®Ëc s¾c:TÊu hµi vÒ buæi liªn hoan v¨n nghÖ cña vui t¬i, ®éc ®¸o liªn ®éi. Ca - móa - nh¹c phong phó, hÊp dÉn. §Þa ®iÓm: t¹i s©n trêng Thêi gian……….. KÝnh mêi c¸c b¹n ®Õn xem vµ *Cñng cè dÆn dß : cæ vò. Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 28 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 Thø 4 ngµy 12 th¸ng 8 n¨m 2009 To¸n : «n tËp I. Môc tiªu:- ¤n tËp cñng cè c¸c phÐp tÝnh. - Gi¶i mét sè bµi to¸n. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc: -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã a. 25 x4 +360 :6 ch÷a bµi b. 256 - (64 + 144) :4 Bµi tËp 2: T×m x: a. x :5 = 25 b. 9 x - 2 HS lªn b¶ng lµm bµi X= 301-22 - C¶ líp nhËn xÐt bµi trªn b¶ng. c. X x 5 = 336 -116 d. x : 8 96 = 24 -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Bµi tËp 3: Tñ s¸ch cña th viÖn ch÷a bµi nhµ trêng cã 720 quyÓn s¸ch, trong ®ã sè s¸ch tham kh¶o chiÕm 1 6 sè s¸ch cña th viÖn. Hái th viÖn cã bao nhiªu quyÓn s¸ch tham kh¶o. Bµi tËp 4: a. Trong mét n¨m, nh÷ng th¸ng nµo cã 31 ngµy? b. Sinh nhËt cña b¹n Nam cø 4 n¨m míi ®îc tæ chøc mét lÇn, -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã theo em b¹n Êy sinh vµo ngµy ch÷a bµi th¸ng nµo? Bµi tËp 5: Trong h×nh díi ®©y cã mÊy gãc vu«ng? Nªu tªn ®Ønh vµ c¹nh cña mçi gãc vu«ng ®ã. A E B Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 29 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 C D * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc TiÕng viÖt : ¤n tËp I. Môc tiªu: ¤n tËp cñng cè vÒ : So s¸nh, nh©n ho¸. V¨n kÓ chuyÖn. II. Ho¹t ®éng d¹y häc: Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi tËp 1: §äc ®o¹n v¨n sau vµ cho biÕt cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh ®ã lµ -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã nh÷ng h×nh ¶nh nµo ? ch÷a bµi Hai m¾t mÌo trßn vµ qu¾c nh ( 2 h/a: Hai con m¾t…………. ®«i hßn bi ve ®Ó díi ¸nh n¾ng C¸i mòi ®o ®á…………) mÆt trêi. H¾n kh«ng cã m«i song h¾n cã c¸i mòi ®o ®á dÑp nh cÆp m«i son cña mét c« g¸i mêi t¸m ®¬ng th×. §µn bµ th× kh«ng a c¸i mòi ®á Êy. Ngêi ta b¶o mòi mÌo ®á lµ hay ¨n vông -Häc sinh tù lµm bµi sau ®ã Bµi tËp 2: §äc ®o¹n th¬ díi ch÷a bµi ®©y vµ tr¶ lêi c©u hái: MÆt trêi g¸c nói Theo lµn giã m¸t Bãng tèi lan dÇma §ãm ®i rÊt ªm Anh §ãm chuyªn cÇn §i suèt mét ®ªm Lªn ®Ìn ®i g¸c Lo cho ngêi ngñ 1. Sù vËt nµo ®îc nh©n ho¸ trong bµi? a. MÆt trêi b. Bãng tèi. c. §om ®ãm d. Lµn giã 2. TÝnh nÕt cña ®om ®ãm ®îc t¶ b»ng tõ ng÷ nµo? Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 30 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 a. Chuyªn cÇn b. G¸c nói -HS lµm bµi vµo vë. c. §i g¸c d. Lo - 4-5 HS ®äc bµi viÕt cña 3. C©u " Anh §om §ãm lªn ®Ìn m×nh. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. ®i g¸c khi trêi ®· tèi" T×m bé phËn cho c©u hái khi nµo? Bµi tËp 3: KÓ l¹i mét trËn thi ®Êu thÓ thao. * Cñng cè dÆn dß : Gi¸o viªn nhËn xÐt tiÕt häc . §Ò A)§äc thÇm : Mïa hoa sÊu Vµo nh÷ng ngµy cuèi xu©n,®Çu h¹, khi nhiÒu loµi c©y ®· kho¸c mµu l¸ míi th× c©y sÊu míi b¾t ®Çu chuyÓn m×nh thay l¸. §i díi rÆng sÊu,ta sÏ gÆp nh÷ng chiÕc l¸ nghÞch ngîm. Nã quay trßn tríc mÆt,®Ëu lªn ®Çu, lªn vai ta råi míi bay ®i. nhng Ýt ai n¾m ®îc mét chiÕc l¸ ®ang r¬i nh vËy. Tõ nh÷ng cµnh sÊu non bËt ra nh÷ng chïm hoa tr¾ng muèt, nhá nh nh÷ng chiÕc chu«ng tÝ hon. Hoa sÊu th¬m nhÑ.VÞ hoa chua chua thÊm vµo ®Çu lìi,tëng nh vÞ nÊng non cña mïa hÌ míi ®Õn võa ®äng l¹i. Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 31 Gi¸o ¸n t¨ng buæi _ Líp 4 B)Dùa theo néi dung bµi ®äc,chän c©u tr¶ lêi ®óng: 1.Cuèi xu©n,®Çu h¹ c©y sÊu nh thÕ nµo? a.C©y sÊu ra hoa b.C©y sÊu thay l¸ c. C©y sÊu thay l¸ ra hoa 2.H×nh d¹ng hoa sÊu nh thÕ nµo? a.Hoa sÊu nhá li ti. b. Hoa sÊu tr«ng nh nh÷ng chiÕc chu«ng nhá xÝu. c. Hoa sÊu th¬m nhÑ. 3.Mïi vÞ hoa sÊu nh thÕ nµo? a. Hoa sÊu th¬m nhÑ, cã vÞ chua. b. Hoa sÊu h¨ng h¾c. c. Hoa sÊu në tõng chïm tr¾ng muèt. 4.Bµi häc trªn cã mÊy h×nh ¶nh so s¸nh? a.1 h×nh ¶nh b.2 h×nh ¶nh c.3 h×nh ¶nh (ViÕt râ ®ã lµ h×nh ¶nh nµo) 5.Trong c©u :"§i díi rÆng sÊu,ta sÏ gÆp nh÷ng chiÕc l¸ nghÞch ngîm", em cã thÓ thay tõ" nghÞch ngîm" b»ng tõ nµo? a. Tinh nghÞch b. Bíng bØnh c. D¹i dét Ngêi thùc hiÖn: Lª ThÞ Thanh H¶i 32
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.