Dự toán kinh phí đề tài

doc
Số trang Dự toán kinh phí đề tài 9 Cỡ tệp Dự toán kinh phí đề tài 254 KB Lượt tải Dự toán kinh phí đề tài 0 Lượt đọc Dự toán kinh phí đề tài 2
Đánh giá Dự toán kinh phí đề tài
4.6 ( 18 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Phụ lục Dự toán kinh phí đề tài (Theo nội dung chi) Đơn vị: triệu đồng Tổng số TT Nội dung các khoản chi 1 2 1 Công lao động (khoa học, phổ thông) 2 Nguyên, vật liệu, năng lượng 3 Thiết bị, máy móc 4 Xây dựng, sửa chữa nhỏ 5 Chi khác Kinh phí 3 Nguồn vốn Tỷ lệ (%) 4 SNKH Tổng số Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba 5 6 7 8 Tổng cộng: 15 Tự có Khác 9 10 Dự toán kinh phí đề tài (Theo nhóm mục chi)* Đơn vị: triệu đồng Tổng số TT 1 I Kinh phí Nhóm mục chi 2 Nguồn vốn Tỷ lệ (%) 3 4 SNKH Tổng số 5 Năm thứ Năm thứ nhất hai 6 7 Tự có Khác 9 10 Năm thứ ba 8 Nhóm 1: Thanh toán cá nhân (bao gồm các mục chi: 100, 101, 102,106) II Nhóm 2: Nghiệp vụ chuyên môn (bao gồm các mục chi: 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119) III Nhóm 3: Mua sắm sửa chữa (bao gồm các mục chi: 118, 144, 145, 157) IV Nhóm 4: Các khoản chi khác (bao gồm các mục chi: 134, ….) Tổng cộng: * Ghi chú: Các mục chi của Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước được ban hành theo Quyết định số 280 TC/QĐ/NSNN ngày 15/4/1997của Bộ trưởng Bộ Tài chính và được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 26/2004/QĐ-BTC ngày 18/3/2004 và Quyết định số 23/2005/QĐ-BTC ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 16 Giải trình các khoản chi Khoản 1. Công lao động (khoa học, phổ thông) Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn TT 1 Mục chi Nội dung lao động 2 3 1 Thuê khoán lao động khoa học 2 Thuê khoán lao động phổ thông Tổng kinh phí SNKH 4 Cộng 17 Tổng số Năm thứ nhất Năm thứ hai Năm thứ ba Tự có Khác 5 6 7 8 9 10 Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn TT Mục chi Nội dung Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng số 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Nguyên, vật liệu 2 Dụng cụ, phụ tùng, vật rẻ tiền mau hỏng 3 Năng lượng, nhiên liệu - Than - Điện kW/h - Xăng, dầu - Nhiên liệu khác 4 Nước 5 Mua sách, tài liệu, số liệu m3 Cộng: 18 SNKH Năm thứ Năm thứ nhất hai 9 10 Tự có Khác 12 13 Năm thứ ba 11 Khoản 3. Thiết bị, máy móc Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn TT 1 Mục chi Nội dung 2 3 I Thiết bị hiện có tham gia thực hiện đề tài (chỉ ghi tên thiết bị và giá trị còn lại, không cộng vào tổng kinh phí của Khoản 3) II Thiết bị mua mới 1 Mua thiết bị, công nghệ 2 Mua thiết bị thử nghiệm, đo lường 3 Mua bằng sáng chế, bản quyền 4 Mua phần mềm máy tính Đơn vị đo Số lượng Đơn giá Thành tiền 4 5 6 7 19 SNKH Tổng số 8 Năm thứ Năm thứ nhất hai 9 10 Tự có Khác 12 13 Năm thứ ba 11 III Khấu hao thiết bị (chỉ khai mục này khi cơ quan chủ trì là doanh nghiệp) IV Thuê thiết bị (ghi tên thiết bị, thời gian thuê) V Vận chuyển lắp đặt Cộng: 20 Khoản 4. Xây dựng, sửa chữa nhỏ Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn TT Mục chi Nội dung Kinh phí 1 Chi phí xây dựng ...... m2 nhà xưởng, PTN 2 Chi phí sửa chữa ....... m2 nhà xưởng, PTN 3 Chi phí lắp đặt hệ thống điện, nước 4 Chi phí khác Cộng: 21 SNKH Tổng số Năm thứ nhất Năm thứ Năm thứ hai ba Tự có Khác Khoản 5. Chi khác Đơn vị: triệu đồng Nguồn vốn TT Mục chi Nội dung Kinh phí 1 2 3 4 1 Công tác trong nước (địa điểm, thời gian, số lượt người) 2 Hợp tác quốc tế a Đoàn ra (nước đến, số người, số ngày, số lần,...) b Đoàn vào (số người, số ngày, số lần...) 3 Kinh phí quản lý (của cơ quan chủ trì) 4 Chi phí đánh giá, kiểm tra nội bộ, nghiệm thu các cấp - Chi phí kiểm tra nội bộ - Chi nghiệm thu trung gian - Chi phí nghiệm thu nội bộ - Chi phí nghiệm thu ở cấp quản lý đề tài 5 Chi khác - Hội thảo - Hội nghị 22 SNKH Tổng số Năm thứ nhất 5 6 Tự có Khác 9 10 Năm thứ Năm thứ hai ba 7 8 - ấn loát tài liệu, văn phòng phẩm - Dịch tài liệu - Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ - Khác 6 Phụ cấp chủ nhiệm đề tài Cộng: 23
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.