Đơn xin việc làm

doc
Số trang Đơn xin việc làm 2 Cỡ tệp Đơn xin việc làm 33 KB Lượt tải Đơn xin việc làm 0 Lượt đọc Đơn xin việc làm 31
Đánh giá Đơn xin việc làm
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------------------- ĐƠN XIN VIỆC LÀM Kính gửi : ............................................................................................ ........................................................................................... Tôi tên là : ............................................................................. Nam, Nữ.......................... Ngày si..................................Tại : .................................................................................. Chứng minh nhân dân .............................................Ngày cấp :........................................ Tại :................................................................................................................................ Hiện đang cư ngụ tại : ..................................................................................................... Trình độ văn hóa : ........................................................................................................... Ngoại ngữ : Anh : ............................................................................................................ Pháp : ........................................................................................................... Hoa : ............................................................................................................. Nghề nghiệp chuyên môn :................................................................................................ Hiện nay tôi chưa có việc làm. Tôi làm đơn xin Nhà nước tuyển dụng và bố trí việc làm. Nếu được Nhà nước thâu thuận tôi xin cam đoan thực hiện tốt các công việc được giao và thực hiện tốt chủ trương, chính sách, chế độ, nội quy, kỷ luật của cơ quan, xí nghiệp. Rất mong sự giúp đỡ nhiệt tình của cơ quan, xí nghiệp. X in chân thành cảm ơn. ....................., ngày.......... tháng........ năm 20..... Người làm đơn ( Ký và ghi rõ họ tên ) ...............................................................
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.