Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí 65 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí 2 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí 3
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp: Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 65 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Lời cảm ơn Trƣớc tiên em xin đƣợc bày tỏ sự trân trọng và lòng biết ơn đối với thầy giáo PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ, giảng viên Bộ môn Công nghệ phần mềm – Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Công nghệ - ĐHQGHN. Trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp, thầy đã dành rất nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em trong việc nghiên cứu, thực hiện đồ án. Em xin đƣợc cảm ơn các thầy cô giáo Trƣờng Đại học Dân lập Hải phòng đã giảng dạy em trong quá trình học tập, thực hành, làm bài tập, đọc và nhận xét đồ án của em, giúp em hiểu thấu đáo hơn lĩnh vực mà em nghiên cứu, những hạn chế mà em cần khắc phục trong việc học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án. Hải Phòng, Tháng 11 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thành Duy MỤC LỤC Lời cảm ơn ....................................................................................................................... 1 MỤC LỤC ....................................................................................................................... 1 MỞ ĐẦU ......................................................................................................................... 3 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU ..................................................................... 3 CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM GIẢI TRÍ ......................................................................................................................... 2 1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ POWERBOWL ..............................2 1.1.1. Mô hình tổ chức............................................................................................. 2 1.1.2. Mô hình quản lý trung tâm ............................................................................ 3 1.2. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIẢI TRÍ .....................................4 1.2.1. Mô tả bài toán ................................................................................................ 4 1.2.2. Biểu đồ tiến trình nghiệp vụ hoạt động chính của trung tâm ........................ 5 1.3. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP ...................................................7 1.3.1. Những vấn đề gặp phải .................................................................................. 7 1.3.2. Các giải pháp cho các vấn đề ở trên .............................................................. 8 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................................ 9 2.1. MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ .....................................................................................9 2.1.1 Bảng phân tích các yếu tố bài toán ................................................................. 9 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống ................................................................... 10 2.1.3. Biểu đồ phân rã chức năng .......................................................................... 10 2.1.4. Mô tả chi tiết chức năng sơ cấp ................................................................... 10 2.1.5. Danh sách hồ sơ dữ liệu đƣợc sử dụng ........................................................ 12 2.1.6. Ma trận thực thể - chức năng ....................................................................... 12 2.2. SƠ ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU CÁC MỨC ............................................................13 2.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ....................................................................... 13 2.2.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 ........................................................................ 14 2.3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU ............................................................................17 2.3.1. Bảng liệt kê các thuộc tính của các hồ sơ, tài liệu ....................................... 17 2.3.2. Xác định các thực thể và thuộc tính ............................................................ 18 2.2.3. Xác định mối quan hệ giữa các thực thể ..................................................... 18 2.2.4. Mô hình liên kết thực thể (ER) ................................................................... 20 .......................................................................................... 21 2.2.6. Sơ đồ liên kết của mô hình quan hệ ............................................................ 23 ....................................................................... 24 2.4. THIẾT KẾ GIAO DIỆN .....................................................................................27 2.4.1 Các giao diện nhập liệu ................................................................................ 27 ............................................................... 28 .............................................................. 31 CHƢƠNG 3 : CƠ SỞ LÝ THUYẾT ............................................................................. 33 3.1. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HƢỚNG CẤU TRÚC ..........................33 3.1.1. Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin ......................................... 33 3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc ....................... 33 3.2. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ .........................................................35 3.2.1. Mô hình liên kết thực thể E-R ..................................................................... 35 3.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ .................................................................... 42 3.3. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL .....................................................45 3.4. NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PHP , HTML,CSS .................................................46 3.4.1 ngôn ngữ HTML : ........................................................................................ 46 3.4.2 ngôn ngữ CSS : ............................................................................................. 46 3.4.3 ngôn ngữ PHP : ............................................................................................ 46 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ................................................................. 47 4.1. GIAO DIỆN CHÍNH ..........................................................................................47 4.2. CÁC GIAO DIỆN CẬP NHẬT DỮ LIỆU ........................................................49 4.2.1. Giao diện cập nhật dịch vụ .......................................................................... 49 4.2.2. Giao diện cập nhật loại ngày ....................................................................... 49 4.2.3. Giao diện cập nhật khoảng giờ .................................................................... 50 4.2.4. Giao diện cập nhật nhân viên ...................................................................... 50 4.2.5. Giao diện cập nhật thiết bị ........................................................................... 51 4.2.6. Giao diện cập nhật loại khách ..................................................................... 51 4.2.7. Giao diện cập nhật bảng giá ........................................................................ 52 4.3. CÁC GIAO DIỆN XỬ LÝ DỮ LIỆU ................................................................52 4.2.1. Giao diện Bán vé dịch vụ ............................................................................ 52 4.2.2. Giao diện Cập nhật sử dụng thiết bị ............................................................ 53 4.2.3. Giao diện Lập phiếu thanh toán: ................................................................. 53 4.2.4. Giao diện Lập hợp đồng: ............................................................................. 54 4.2.4. Giao diện Đăng ký thành viên: .................................................................... 54 4.3. GIAO DIỆN LẬP BÁO CÁO: ...........................................................................55 KẾT LUẬN ................................................................................................................... 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 57 PHỤ LỤC ...................................................................................................................... 58 1. Một số mẫu hồ sơ hiện đang đƣợc sử dụng trong trung tâm .................................58 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Số Tên của hình/bảng Trang Hình 1.1. Mô hình tổ chức của trung tâm ............................................................. 2 Hình 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống ........................................................ 10 Hình 2.1.3. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống ......................................... 10 Hình 2.1.6. Ma trận thực thể chức năng .............................................................. 12 Hình 2.2.1: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 ............................................................ 13 Hình 2.2.2b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Cung cấp dịch vụ ........................... 15 Hình 2.2.2c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Báo cáo.......................................... 16 Bảng 2.3.1: Phân tích dữ liệu .............................................................................. 17 Bảng 2.3.2: Bảng các thực thể............................................................................. 18 Bảng 2.3.3: Bảng phân tích mối quan hệ ............................................................ 19 Hình 2.2.4 mô hình liên kết thực thể ER............................................................. 20 Hình 2.2.6. Sơ đồ liên kết của mô hình quan hệ ................................................. 23 Bảng 2.4.1a: Các giao diện nhập liệu 1 ............................................................... 27 Bảng 2.4.1b: Các giao diện nhập liệu 2 .............................................................. 27 Hình 2.4.2a. Biểu đồ luồng dữ liệu hệ thống: Tìm kiếm TT & đăng ký .............. 28 Hình 2.4.2b. Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “Cung cấp dịch vụ” .................. 29 Hình 2.4.2c. Biểu đồ luồng hệ thống tiến trình “ Báo cáo” ................................ 30 Bảng 2.4 Các giao diện xử lý .............................................................................. 30 Bảng 2.4.3: Tích hợp các giao diện hệ thống ...................................................... 31 Hình 2.4.3b. Biểu đồ kiến trúc hệ thống các giao diện của chƣơng trình........... 32 MỞ ĐẦU Hiện nay, tại các thành phố, do đời sống của dân cƣ ngày một cao, nhu cầu giải trí, thể dục, thể thao ngày một lớn. Nhiều nhà kinh doanh đã nắm bắt đƣợc nhu cầu này và đã mở nhiểu cơ sở dịch vụ với các trang thiết bị thích hợp để phục vụ khách hàng. Khi cơ sở càng phát triển, khách hàng ngày một đông, việc quản lý khách hàng theo cách thủ công gặp nhiều khó khăn: không theo dõi đƣợc khách hàng sử dụng dịch vụ, việc phân chia các trang thiết bị thiết bị vui chơi cho khách hàng không kịp thời, có sự chồng chéo. Đôi khi khách hàng không có thiết bị để sử dụng, nhƣng có những thiết bị để không. Làm sao đánh giá đúng nhu cầu của từng loại dịch vụ để có thể trang bị kịp thời, làm sao để phân phối thiết bị cho khách một cách phù hợp. Đồng thời còn cần thuê các nhà chuyên môn phù hợp để giúp đỡ khách hàng luyên tập và sử dụng các thiết bị. Để giải quyết vấn đề này chỉ có thể xây dựng các phần mềm trợ giúp cho ngƣời quản lý trong việc quản lý trang thiết bị cũng nhƣ phân phối khách hàng đúng chỗ, đúng phƣơng tiện. Đó là lý do đề tài “Xây dựng chương trình quản lý đăng ký tham gia hoạt động giải trí “ đƣợc chọn làm đề tài đồ án tốt nghiệp của tôi. Hệ thống chƣơng trình đƣợc phát triển theo hƣớng cấu trúc. Chƣơng trình đƣợc phát triển thành công có thể đƣợc áp dụng vào thực tiễn để trợ giúp việc quản lý các dịch vụ vui chơi giải trí một cách hiệu quả. Đặc biệt là cho phép tiết kiệm nhân công quản lý, nắm đƣợc nhu cầu sử dụng dịch vụ để mua sắm trang thiết bị kịp thời nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu dịch vụ giải trí ngày một tăng của khách. Đồ án gồm 4 chƣơng: Chƣơng 1: Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của trung tâm giải trí : Trình bày nội dung bài toán thực tế đặt ra và tiến hành mô tả mô hình nghiệp vụ của trung tâm Chƣơng 2: Phân tích hệ thống và Thiết kế hệ thống . Tiến hành phân tích các hoạt động xử lý và cấu trúc dữ liệu, từ đó đặc tả yêu cầu xử lý và yêu cầu dữ liệu của bài toán. Chƣơng 3: Cơ sở lý thuyết : những cơ sở lý thuyết đƣợc vận dụng trong đồ án Chƣơng 4 Cài đặt chƣơng trình. Cuối cùng là kết luận và tài liệu tham khảo. 1 CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ CỦA TRUNG TÂM GIẢI TRÍ 1.1. GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM GIẢI TRÍ POWERBOWL 1.1.1. Mô hình tổ chức Trung tâm giải trí PowerBowl tại tầng 4 tòa nhà TD Plaza tại lô 20A Đƣờng Lê Hồng Phong, phố Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Lĩnh vực kinh doanh của trung tâm là chuyên cung cấp những dịch vụ giải trí cho khách hàng nhƣ bao gồm: bowling, billards , game, và khu vui chơi trẻ em. Kèm theo đó là các dịch vụ phụ trợ giúp khách hàng có thể tham gia giải trí một cách thoải mái và tiện lợi nhất. Mô hình tổ chức: Trung tâm gồm có một giám đốc, ngƣời quản lý và các bộ phận kinh doanh nghiệp vụ (hình 1.1) Giám Đốc Quản Lý Bộ phận bán hàng Bộ phận dịch vụ Bộ phận chăm sóc KH Hình 1.1. Mô hình tổ chức của trung tâm 2 1.1.2. Mô hình quản lý trung tâm Trong Trung tâm, nhiệm vụ và trách nhiệm của các thành viên và các bộ phận thành phần nhƣ sau: a. Giám đốc: chịu trách nhiệm trƣớc nhà nƣớc và pháp luật về những hoạt động của trung tâm (công ty). Giám đốc có quyền lợi và trách nhiệm nhƣ sau: − Là chủ tài khoản , quản lý việc sử dụng tài sản của trung tâm. − Ký duyệt các quyết định, hợp đồng của trung tâm. − Xây dựng kế hoạch dài hạn về phát triển trung tâm. b. Người quản lý: có nhiệm vụ quản lý toàn bộ hoạt động thƣờng ngày của trung tâm, giải quyết các vấn đề, thắc mắc của khách hàng, thống kê báo cáo cho giám đốc trung tâm. c. Bộ phận bán hàng Có nhiệm vụ: − Tƣ vấn khách hàng về các dịch vụ của trung tâm − Đăng ký hội viên cho khách hàng − Lập phiếu thanh toán cho khách hàng tham gia các dịch vụ giải trí − Lập báo cáo doanh thu hàng ngày cho quản lý d. Bộ phận dịch vụ Có nhiệm vụ: − Cung cấp các thiết bị cần thiết cho khách hàng tham gia các dịch vụ giải trí : giầy chơi bowling, gậy, bóng billards …. và dịch vụ đồ uống. − Quản lý các trang thiết bị về số lƣợng, kiểm tra hiện trạng các thiết bị báo cáo ngƣời quản lý để lập kế hoạch sửa chữa thay thế bổ sung . e. Bộ phận Chăm sóc khách hàng Có nhiệm vụ: − Trực tiếp hỗ trợ khách hàng tham gia các dịch vụ billards, bowling, game, các em nhỏ trong khu vui chơi trẻ em (hƣớng dẫn sử dụng các dịch vụ ) khắc phục sự cố nếu có. 3 − Tiếp nhận yêu cầu dịch vụ của khách hàng đang tham gia giải trí chuyển đến bộ phận bán hàng. 1.2. MÔ TẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIẢI TRÍ 1.2.1. Mô tả bài toán Khách hàng đến trung tâm giải trí, sau khi đi thăm quan khách có thể tìm hiểu về các dịch vụ billards, bowling, khu vui chơi trẻ em, video game, game 5D (giá dịch vụ, hình thức thức sử dụng… ) bằng cách liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng ngay tại các bàn, tại địa điểm vui chơi hoặc tại quầy tiếp tân. Sau đó khách hàng có thể đăng ký làm thành viên của trung tâm và đăng ký sử dụng dịch vụ của trung tâm với các nhân viên bán hàng. Khách hàng sử dụng dịch vụ game sẽ mua các đồng xu video game (3500 vnđ/1xu) tại quầy bán hàng và sử dụng dịch vụ. Trong quá trình tham gia các trò chơi nếu khách hàng không hiểu cách chơi có thể liên hệ nhân viên chăm sóc khách hàng để đƣợc hƣớng dẫn. Tƣơng tự nhƣ vậy với dịch vụ game 5D, khách hàng sử dụng cần mua vé trƣớc cho mỗi lần chơi, giá vé sẽ đƣợc niêm yết trên bảng giá dịch vụ tại quầy tiếp tân theo từng khung giờ cụ thể hoặc khách có thể hỏi giá dịch vụ qua các nhân viên bán hàng. Khách hàng đăng ký dịch vụ khu vui chơi trẻ em sẽ mua vé tại quầy tiếp tân, giá vé cũng đƣợc bán theo từng khung giờ cụ thể. Nhân viên bán hàng sẽ kiểm tra số lƣợng trẻ em trong khu vui chơi nếu quá đông sẽ không tiếp nhận thêm khách (số lƣợng <= 20). Mỗi một trẻ em vào chơi sẽ đƣợc một ngƣời lớn vào cùng.. Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ billards có thể liên hệ với nhân viên chăm sóc khách hàng tại các bàn, hoặc nhân viên bán hàng tại quầy tiếp tân với khung giá cố định (50.000 vnđ/1 giờ và thời gian chơi tối thiểu là 15 phút) . Khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ bowling liên hệ với nhân viên bán hàng tại quầy tiếp tân. Giá dịch vụ đƣợc quy định theo từng game (tối đa 1 giờ / 1game) và theo các khung giờ trên bảng giá dịch vụ. Với dịch vụ billards và bowling nhân viên bán hàng kiểm tra số lƣợng bàn đã đƣợc sử dụng, đặt trƣớc nếu còn bàn trống sẽ làm phiếu theo dõi dịch vụ cho khách hàng (số bàn, thời gian bắt đầu sử dụng dịch vụ, thời gian kết thúc, các dịch vụ sử dụng, số lƣợng, đơn vị tính , đơn giá, tổng tiền) và lƣu vào sổ theo 4 dõi dịch vụ của khách hàng. Bộ phận dịch vụ sẽ dựa vào sổ này để cung cấp các dịch vụ khách hàng yêu cầu. Khi thanh toán khách hàng là hội viên xuất trình thẻ hội viên sẽ đƣợc giảm giá 20% với hội viên thƣờng, 30% với hội viên VIP. Khách hàng muốn đăng ký hội viên có thể đến quầy tiếp tân để đăng ký, cung cấp thông tin cá nhân bao gồm (họ tên, ngày sinh, số điện thoại) cho nhân viên trung tâm để làm thẻ hội viên. Hội viên có tổng tiền thanh toán sử dụng dịch vụ của trung tâm lớn hơn 5 triệu sẽ trở thành hội viên VIP và đƣợc hƣởng nhũng ƣu đãi của hội viên VIP. 1.2.2. Biểu đồ tiến trình nghiệp vụ hoạt động chính của trung tâm 5 Khách hàng Bộ phận chăm sóc khách Bộ phận dịch Lãnh đạo hàng vụ Bộ phận bán hàng Giới thiệu dịch vụ Có nhu cầu giải trí Bảng dịch vụ Bảng dịch vụ Danh sách vé dv bán vé dịch vụ Đăng ký thành viên cho kh 0 Kh Có vé Danh viên 1 Phân phối, hướng dẫn sử dụng dv 0 DV sẵn sàng 1 Lập phiếu tt Thôi sử dụng DV Hồ sơ, dữ liệu liên quan Ghi nhận sử dụng dịch vụ Kết thúc dịch vụ, báo cáo sách Danh sách trang thiết bị Hoàn thiện thiết bị Đọc báo cáo, ra quyết đinh Trạng thái sử dụng thiết bị Phiếu thanh toán Báo cáo 6 thành
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.