Đồ án tốt nghiệp : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang "

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang " 143 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang " 655 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang " 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang " 9
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp : "Thực trạng công tác hạch toán kế toán tổng hợp tại Xí nghiệp may thuộc Công ty cổ phần Thuỳ Trang "
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 143 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. lêi më ®Çu KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ. Mçi nhµ ®Çu t­ hay mét c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i dùa vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. HiÖn nay n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ m¹nh mÏ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®ang ®øng tr­íc yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý cã tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng vµ kh«ng Ýt phøc t¹p. Lµ mét c«ng cô thu thËp xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cho nhiÒu ®èi t­îng kh¸c nhau bªn trong còng nh­ bªn ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c kÕ to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n kÕ to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang, ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o còng nh­ c¸c c« chó kÕ to¸n cña XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang. Em ®· chän ®Ò tµi : "Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp t¹i XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang " B¸o c¸o gåm 3 phÇn : PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cßn han chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. B¸o c¸o kÕ to¸n 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dªt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang. Tªn xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang Thuéc c«ng ty : C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ §Þa chØ XN §iÖn tho¹i : 446 ®­êng B­ëi - Ba §×nh - Hµ Néi : 04.8685841 Theo quyÕt ®Þnh sè 36/2000 Q§UB ngµy 14/4/2000 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc viÖc s¸t nhËp C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ vµ C«ng ty s¶n xuÊt v©t liÖu x©y d­ng Hµ Néi. Cho phÐp C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ ®­îc thµnh lËp XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang. XÝ nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu sau : [ _ Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ dÖt may _ C¸c dÞch vô vÒ th­¬ng m¹i + Cung cÊp vËt liÖu x©y dùng + VËn chuyÓn kho b·i + DÞch vô mua b¸n, ký göi vËt t­ + Kinh doanh n­íc gi¶i kh¸t, n­íc tinh khiÕt _ X©y dùng cÇu ®­êng II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp. _ Lµ xÝ nghiÖp mang tÝnh chÊt ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp cã quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh­ng vÉn trùc thuéc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ, nªn hµng n¨m xÝ nghiÖp vÉn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó b¸o c¸o nªn c«ng ty. C«ng ty sÏ tæ chøc chØ ®¹o m¹ng l­íi l­u th«ng hµng ho¸, ph©n phèi, hç trî vµ gióp ®ì tuyÕn d­íi _ XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®óng chÕ ®ä hiÖn hµnh. _ Tu©n thñ hîp ®ång kinh tÕ ®· ký, ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng. _ N¾m b¾t kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu cña thÞ tr­êng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý. _ ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnhchÕ ®ä nép ng©n s¸ch nhµ n­íc, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cho ng­êi lao ®éng. B¸o c¸o kÕ to¸n 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp thuéc c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn. Bé m¸y qu¶n lý cña xÝ ngiÖp ®­îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : Gi¸m ®èc fhh bfjhbd Phßng Phßng Phßng Phßng dbf tµi x©y dÞch dvvftæ chøc chÝnh dùng ghjhjh hµnh vô uyguúg giao chÝnh gc th«ng fhgjhg hfhg jfhhf bffggfg 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña tõng bé phËn qu¶n lý _ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp : Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty, tr­íc ph¸p luËt nhµ n­íc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong xÝ nghiÖp , phô tr¸ch chung qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . C¸c ho¹t cô thÓ nh­ : + C«ng t¸c c¸n bé lao ®éng, tiÒn l­¬ng + C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, tiÒn l­¬ng + C«ng t¸c kÕ ho¹ch vËt t­ tiªu thô. . . . _ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c¸c ho¹t ®éng nh­ : + Tæ chøc c¸n bé lao ®éng, tiÒn l­¬ng + So¹n th¶o quy chÕ tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng + §µo t¹o, båi d­ìng, tuyÓn dông ®iÒu phèi vµ sö dông nh©n lùc hîp lý B¸o c¸o kÕ to¸n 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng + C«ng t¸c hå s¬ nh©n sù, b¶o vÖ an toµn néi bé + Tæ chøc thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, y tÕ, søc khoÎ... _ Phßng tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh gi¸ c¶ , h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nh»m gãp phÇn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn s¶n xuÊt . Gi¸m s¸t ®Çy ®ñ , kÞp thêi vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh thèng kª kÕ to¸n vµ tµi chÝnh chña nhµ n­íc. + Tham m­u cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ kÕ ho¹ch thu chi , cËp nhËt chøng tõ, theo dâi sæ s¸ch vµ kiÓm tra c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. + Cung cÊp sè liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ c«ng t¸c thèng kª. _ Phßng x©y dùng giao th«ng : thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do c«ng ty giao, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt chÊt l­îng vµ tiÕn ®ä c«ng tr×nh. TiÕp nhËn vµ qu¶n lý vËt t­, kiÓm tra ®«n ®èc hµng ngµy qu¸ tr×nh thi c«ng ®óng thiÕt kÕ , ®¶m b¶o chÊt l­îng c«ng tr×nh. _ Phßng dÞch vô : Cã nhiÖm vô b¸n hµng,qu¶ng c¸o, giíi thiÖu vµ b¸n c¸c s¶n phÈm. Mçi phßng ban cña xÝ nghiÖp ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh­ng ®Òu cã môc ®Ých chung lµ tham m­u cho gi¸m ®èc ®Ó ®­a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n vµ hîp lý nhÊt. IV. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n nh­ sau: - Phßng kÕ to¸n tµi vô tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, kÕ ho¹ch vay vèn ng©n hµng ®¶m b¶o c©n ®èi tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. - KiÓm tra viÖc sö dông b¶o qu¶n tµi s¶n vËt t­, tiÒn vèn ®ång thêi ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh ®éng tham « l·ng phÝ ph¹m vi chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n­íc. - Cung cÊp sè liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ c«ng t¸c thèng kª. B¸o c¸o kÕ to¸n 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Thñ quü c c KÕ to¸n TGNH vµ tiÒn vay KÕ to¸n c«ng nî ng­êi mua vµ ng­êi b¸n KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n kho hµng 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng kÕ to¸n. _ KÕ to¸n tr­ëng : Cã nhiÖm vô tham m­u cho gi¸m ®èc, tæ chøc l·nh ®¹o chung cho tõng phßng, bè trÝ c«ng viÖc cho tõng kÕ to¸n viªn. Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc thi h­íng dÉn thi hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh còng nh­ chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh c¸c quan hÖ tµi chÝnh víi c¸c ®¬n vÞ ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. _ KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn vay : C¨n cø vµo sæ phô cña ng©n hµng, hµng ngµy ghi b¸o nî , b¸o cã cho c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Theo dâi sè d­, uû nhiÖm thu chi, tr¶ khÕ ®óng han. Cuèi th¸ng lªn nhËt ký chøng tõ sè 2, 3. 4. _ KÕ to¸n c«ng nî ng­êi mua vµ ng­êi b¸n : Theo dâi tiÒn hµng cña kh¸ch, t×nh h×nh thanh to¸n víi c¸c ®¬n vÞ ®ã. Cuèi th¸ng vµo sæ chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ vµ lªn nhËt ký chøng tõ sè 5. _ KÕ to¸n kho hµng : Theo dâi l­îng hµng nhËp, xuÊt, tån trong th¸ng. Vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, hµng ho¸, lªn b¶ng kª sè 8. B¸o c¸o kÕ to¸n 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. _ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : Theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. Vµo sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh vµ lªn nhËt ký chøng tõ sè 9, b¶ng ph©n bæ sè 3. _ Thñ quü : Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü cña xÝ nghiÖp. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông ë XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang. H×nh thøc sæ kÕ to¸n : H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Tr×nh tù ghi sæ theo s¬ ®å : Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng ph©n bæ B¶ng kª nhËt ký –chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i Sæ tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu ViÖc ghi chÐp hµng ngµy ®­îc tiÕn hµnh theo thñ tôc quy ®inh. C¨n cø vµo chøng tõ gèc (®· kiÓm tra ), kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ nhËt ký chøng tõ liªn quan. Riªng c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ph¶i ghi vµo sæ quü liªn quan ®Õn sæ (thÎ) chi tiÕt th× trùc tiÕp ghi vµo sæ (thÎ ) chi tiÕt ®ã. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ, lÊy sè liÖu ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký cã liªn quan. §ång thêi céng c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt, lÊy sè liÖu ghi B¸o c¸o kÕ to¸n 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vµo nhËt ký chøng tõ sau ®ã vµo sæ C¸i. Cuèi kú lÊy sè liÖu sæ C¸i, nhËt ký chøng tõ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi vµ b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c. H×nh thøc nhËt ký mµ C«ng ty ¸p dông phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ phï hîp víi tr×nh ®é, vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé kÕ to¸n. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®­îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ®¶m b¶o ®­îc c¸c mÆt hµng kÕ to¸n ®­îc tiÕn hµnh song song. ViÖc kiÓm tra sè liÖu cña C«ng ty ®­îc tiÕn hµnh th­êng xuyªn, ®ång ®Òu ë tÊt c¶ c¸c kh©u vµ trong tÊt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi nh¹y bÐn yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. B¸o c¸o kÕ to¸n 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang Th¸ng 4 /2004 XÝ nghiÖp may thuéc C«ng ty cæ phÇn Thuú Trang cã tµi liÖu sau : Nhµ m¸y h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn tÝnh thuÕ VAT theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ vµ tÝnh gi¸ vèn theo ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn .TÝnh NVL xuÊt kho theo ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc xuÊt tr­íc : Ho¹t ®éng cña XN trong th¸ng I. D­ ®Çu kú c¸c tµi kho¶n : SHTK 111 112 131 141 142 152 154 155 211 214 311 331 334 411 421 415 Tªn tµi kho¶n TiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¹m øng Chi phÝ tr¶ tr­íc Nguyªn vËt liÖu tån kho Chi phÝ SXKD dë dang Thµnh phÈm tån kho TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n Ph¶i tr¶ CNV Nguån vèn kinh doanh Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi Quükhen th­ëng phóc lîi Tæng B¸o c¸o kÕ to¸n D­ nî 50.850.000 458.963.000 78.179.000 92.700.000 141.052.394 429.022.875 183.074.236 211.623.950 2.543.096.010 4.188.561.465 8 D­ cã 415.318.785 1.651.123.401 184.150.962 140.510.169 600.679.925 1.043.560.223 153.218.000 4.188.561.465 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Sè d­ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n : * TK131 ; Ph¶i thu cña kh¸ch hµng STT 1 2 3 4 5 Tªn kh¸ch hµng C«ng ty cæ phÇn ViÖt An C«ng ty th­¬ng m¹i & dichÞ vô H»ng Th¶o XN dÖt may Phó H­ng Siªu thÞ Seoul Cöa hµng thêi trang Anh Ph­¬ng Tæng * TK 311 : Vay ng¾n h¹n STT Tªn kh¸ch hµng 1 Ng©n hµng ViÖtComBank 2 Ng©n hµng NN&PTNT 3 C«ng ty CP TM Th¸i B×nh 4 C«ng ty x©y dùng Vinacolex 5 Tæng c«ng ty dÖt may VN Tæng * TK 331 : Ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng STT Tªn kh¸ch hµng 1 C«ng ty TNHH B¶o Long 2 X­ëng may Lª H÷u Thä 3 C«ng ty TNHH Thiªn Ng©n 4 C«ng ty bao b× Thµnh §¹t 5 C«ng ty sao Ph­¬ng B¾c Tæng * TK 141 : T¹m øng STT Tªn nh©n viªn 1 §Æng NhËt Minh 2 PhÝ Hång Nhung 3 TrÇn ThÞ Lan Tæng B¸o c¸o kÕ to¸n 9 D­ ®Çu kú 7.350.000 14.320.000 20.240.000 27.500.000 8.769.000 78.963.000 Sè tiÒn 512.469.723 341.333.121 197.320.557 284.877.915 315.122.085 1.651.123.401 D­ ®Çu kú 19.036.000 84.999.198 16.000.000 15.612.764 48.503.000 Sè tiÒn 22.750.000 34.754.000 35.196.000 92.700.000 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * TK 155 : Thµnh PhÈm STT 1 2 3 4 5 6 Tªn s¶n phÈm ¸o s¬ mi nam dµi tay ¸o s¬ mi nam céc tay QuÇn dµi nam QuÇn dµi n÷ ¸o s¬ mi n÷ dµi tay ¸o s¬ mi n÷ ng¾n tay Tæng §VT chiÕc chiÕc Sè l­îng 1.300 850 gi¸vèn 42.650 31.069 Thµnh tiÒn 55.445.000 26.408.650 chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc 750 500 1.600 900 46.850 35.090 32.143 28.510 35.137.500 17.545.000 51.428.800 25.659.000 §VT m m m kg kg m m cuén cuén hép hép Sè l­îng 13.772 17.058 9.278 46 60 5.586 12.359 377 482 92 270 TK 152 Nguyªn vËt liÖu : STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tªn NVL V¶i sîi V¶i th« V¶i dÖt kim Cóc to Cóc nhá Chun b¶n to chun b¶n nhá ChØ mÇu ChØ tr¾ng PhÊn DÇu Tæng §¬n gi¸ 10.560 8.980 11.042 31.012 29.510 563 491 13.112 12.918 8.005 13.502 Thµnh tiÒn 145.432.320 153.180.840 102.447.676 1.426.552 1.770.600 3.144.918 6.068.269 4.943.224 6.226.476 736.460 3.645.540 II. Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh : 1. Ngµy 1/4 c«ng ty TM & dÞch vô H»ng Th¶o thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr­íc cho XN phiÕu thu sè 104 2. Ngµy 2/4 XN nhËp mua v¶i cña c«ng ty Mai H©n theo H§ sè 006893 pNK sè 102 , XN ch­a thanh to¸n . Tªn hµng V¶i sîi 42/2 PE V¶i dÖt kim B¸o c¸o kÕ to¸n Sè l­îng 17.600 12.300 10 §¬n gi¸ 10.580 11.040
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.