Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng 6800 tấn

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng 6800 tấn 84 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng 6800 tấn 2 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng 6800 tấn 46 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng 6800 tấn 13
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng 6800 tấn
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 84 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

MỤC LỤC CHƢƠNG 1 – TỔNG QUAN ............................................................................................. 3 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀU ........................................................................................... 3 1.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƢỢNG VÀ TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC .. 4 1.2.1 Bố trí buồng máy............................................................................................... 4 1.2.2 Máy chính ......................................................................................................... 4 1.2.3 Thông số cơ bản của máy chính ........................................................................ 4 1.2.4 Tổ máy phát điện............................................................................................... 5 1.3 CÁC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC KHÁC ....................................................................... 6 1.3.1 Tổ bơm .............................................................................................................. 6 CHƢƠNG 2: ...................................................................................................................... 11 TÍNH SỨC CẢN & THIẾT KẾ SƠ BỘ CHONG CHÓNG ............................................. 11 2 SỨC CẢN ............................................................................................................. 11 2.1.1 Các số liệu cơ bản ........................................................................................... 11 2.1.2 Công thức Pamiel ............................................................................................ 11 2.2 THIẾT KẾ CHONG CHÓNG ................................................................................ 13 2.2.2 Nghiệm bền chong chóng ............................................................................... 17 2.2.3 Xác định khối lƣợng và kích thƣớc chong chóng. .......................................... 19 CHƢƠNG 3 - THIẾT KẾ HỆ TRỤC............................................................................... 21 3 DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ ........................................................................ 21 3.1.1 Số liệu ban đầu ................................................................................................ 21 3.1.2 Luật áp dụng.................................................................................................... 21 3.1.3 Bố trí hệ trục ................................................................................................... 21 3.2 TRỤC CHONG CHÓNG ....................................................................................... 22 3.2.1 Đƣờng kính trục chong chóng......................................................................... 22 3.2.2 Chiều dày áo bọc trục...................................................................................... 22 3.2.3 Đƣờng kính trục trung gian ............................................................................. 23 3.3 CÁC CHI TIẾT CHÍNH CỦA HỆ TRỤC .............................................................. 24 3.3.1 Chiều dày khớp nối trục .................................................................................. 24 3.3.2 Đƣờng kính bu lông khớp nối trục trung gian và trục chong chóng ............... 25 3.3.3 Chiều dày bích nối trục ................................................................................... 25 3.3.4 Ổ đỡ ................................................................................................................. 26 3.3.5 Chiều dày ống bao trục ................................................................................... 26 3.3.6 Chiều dày bạc .................................................................................................. 27 3.4 KIỂM NGHIỆM ..................................................................................................... 28 3.4.1 Áp lực gối đỡ................................................................................................... 28 3.4.2 Mô men tại gối đỡ ........................................................................................... 29 3.4.3 Nghiệm bền hệ trục ......................................................................................... 30 3.4.4 Nghiệm bền bulông bích nối ........................................................................... 35 3.4.5 Nghiệm bền ổ đỡ ............................................................................................. 36 CHƢƠNG 4 - DAO ĐỘNG NGANG .............................................................................. 37 4 PHƢƠNG PHÁP VÀ SƠ ĐỒ TÍNH.................................................................... 37 4.1.1 Mục đích ......................................................................................................... 37 1 4.1.2 Phƣơng pháp ................................................................................................... 37 4.1.3 Sơ đồ tính ........................................................................................................ 37 4.2 TÍNH DAO ĐỘNG NGANG THEO PHƢƠNG PHÁP SIMANXKI .................... 40 4.2.1 Lập bảng tính để tính toán............................................................................... 40 4.2.2 Bảng tính dao động ngang .............................................................................. 41 4.2.3 Khoảng dƣ lƣợng tính toán ............................................................................. 42 4.2.4 Kết luận ........................................................................................................... 42 CHƢƠNG 5: DAO ĐỘNG XOẮN ................................................................................... 43 5 DỮ KIỆN PHỤC VỤ TÍNH TOÁN .................................................................... 43 5.1.1 Luật áp dụng và tài liệu tham khảo ................................................................. 43 5.1.2 Chong chóng ................................................................................................... 44 5.1.3 Trục ................................................................................................................. 44 5.2 MÔ HÌNH VÀ PHƢƠNG PHÁP TÍNH DAO ĐỘNG ........................................... 44 5.2.1 Mô men quán tính khối lƣợng ......................................................................... 44 5.2.2 Độ mềm không thứ nguyên ............................................................................. 50 5.2.3 Sơ đồ chuyển đổi ............................................................................................. 50 5.2.4 Tần số dao động tự do theo công thức. ........................................................... 52 5.2.5 .Số lần dao động tự do: ................................................................................... 53 5.3 DAO ĐỘNG XOẮN CƢỠNG BỨC ...................................................................... 54 5.3.1 Cấp điều hòa mô-men kích thích .................................................................... 54 5.3.2 Vòng quay cộng hƣởng ................................................................................... 55 5.3.3 Góc lệch pha giữa các xy-lanh ........................................................................ 55 5.3.4 Tổng biên độ dao động hình học tƣơng đối .................................................... 58 5.3.5 Công của mômen điều hoà cƣỡng bức ............................................................ 61 5.3.6 Công của các mô men cản............................................................................... 62 5.3.7 Biên độ cộng hƣởng A1R ................................................................................. 64 5.3.8 Tổng ứng suất xoắn trên trục khi cộng hƣởng ................................................ 65 5.4 .KẾT LUẬN VỀ VÙNG CẤM QUAY ............................................................................. 67 CHƢƠNG 6: ...................................................................................................................... 68 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHỤC VỤ .......................................................... 68 6 DỮ KIỆN PHỤC VỤ THIẾT KẾ ........................................................................ 68 6.1 SỐ LIỆU BAN ĐẦU .................................................................................................... 68 Cấp thiết kế ................................................................................................................ 68 6.2 HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU ..................................................................................... 68 6.2.1 Lƣợng nhiên liệu dự trữ và trực nhật .............................................................. 68 6.2.2 Vận chuyển dầu đốt......................................................................................... 72 6.2.3 Cấp dầu đốt cho động cơ. ................................................................................ 72 6.3 HỆ THỐNG DẦU BÔI TRƠN ............................................................................... 73 6.3.1 Dự trữ dầu bôi trơn.......................................................................................... 73 6.3.2 Vận chuyển. .................................................................................................... 74 6.4 HỆ THỐNG NƢỚC LÀM MÁT. .......................................................................... 75 6.5 HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ NÉN ............................................................................ 78 6.6 HỆ THỐNG KHÍ XẢ–TIÊU ÂM ........................................................................... 80 6.6.1 Nhiệm vụ của hệ thống khí xả ....................................................................... 80 6.6.2 Nguyên lý hoạt động ....................................................................................... 80 6.7 HỆ THỐNG CỨU HỎA ......................................................................................... 82 2 CHƢƠNG 1 – TỔNG QUAN 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÀU 1.1.1.1 Loại tàu Tàu hàng sức chở 6800 tấn là loại tàu vỏ thép, kết cấu hàn điện hồ quang.Tàu đƣợc thiết kế trang bị 01 Diezel chính 4 kỳ truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chân vịt. Vùng hoạt động Tàu hàng 6800 tấn đƣợc thiết kế thoả mãn cấp không hạn chế theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép 2013 1.1.1.2 Cấp thiết kế Vùng hoạt động của tàu : Biển Quốc tế . Tàu hàng 6800 tấn đƣợc thiết kế thỏa mãn cấp Không hạn chế theo Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ thép - 2013, do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trƣờng ban hành. Phần hệ thống động lực đƣợc tính toán thiết kế thỏa mãn tƣơng ứng cấp Không hạn chế theo 6259:2013 –“ Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ biển vỏ thép” Các thông số cơ bản phần vỏ tàu 1.1.1.3 1.1.1.4 – Chiều dài lớn nhất Lmax = 102,79 m. – Chiều dài đƣờng nƣớc thiết kế LWL = 98,40 m. – Chiều rộng thiết kế B = 17,0 m. – Chiều cao mạn D = 9,10 m. – Chiều chìm toàn tải d = 7,20 m. – Lƣợng chiếm nƣớc Disp = 9105 tons. Hệ động lực chính – Máy chính LH41LA – Số lƣợng 01. – Công suất H = 2684 kW – Số vòng quay N = 240 rpm. – Kiểu truyền động Trực tiếp. – Chân vịt Định bƣớc. Quy phạm áp dụng TCVN 6259:2013 –“ Quy phạm phân cấp và đóng tàu vỏ biển vỏ thép” 1.1.1.5 Công ƣớc quốc tế áp dụng (1) Công ƣớc quốc tế về an toàn sinh mạng con ngƣời trên biển, 1974 (SOLAS, 74); 3 (2) Công ƣớc quốc tế về mạn khô tàu biển, 1966 (LOAD LINES, 66); (3) Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm biển do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL, 73/78); (4) Qui tắc quốc tế tránh va trên biển, 1972 (COLREG, 72); (5) Công ƣớc đo dung tích tàu biển, 1969 (TONNAGE, 69); (6) Nghị quyết của Tổ chức lao động quốc tế (ILO). 1.2 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƢỢNG VÀ TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC 1.2.1 Bố trí buồng máy Buồng máy đƣợc bố trí từ sƣờn số 8 (Sn8) đến sƣờn số 29 (Sn29). Lên xuống buồng máy bằng 04 cầu thang chính (02 cầu thang tầng 1 và 02 cầu thang tầng 2) Trong buồng máy lắp đặt 01 máy chính và các thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống ống toàn tàu. Điều khiển các thiết bị đƣợc thực hiện tại chỗ trong buồng máy. Điều khiển máy chính đƣợc thực hiện tại chỗ trong buồng máy hoặc từ xa trên buồng lái. Một số bơm chuyên dụng có thể điều khiển từ xa trên boong chính nhƣ bơm vận chuyển dầu đốt, bơm nƣớc vệ sinh, sinh hoạt, các quạt thông gió ... 1.2.2 Máy chính Máy chính có kí hiệu LH41LA, do hãng HANSHIN - JAPAN sản xuất, là động cơ Diezel 4 kỳ tác dụng đơn, dạng thùng, một hàng xi lanh thẳng đứng, làm mát gián tiếp hai vòng tuần hoàn, bôi trơn áp lực tuần hoàn kín, khởi động bằng không khí nén, tự đảo chiều, điều khiển tại chỗ hoặc từ xa trên buồng lái . 1.2.3 Thông số cơ bản của máy chính – Số lƣợng – Kiểu máy – Hãng sản xuất – Công suất định mức, [H] – Vòng quay định mức, [N] – Số kỳ, [] – Số xy-lanh, [Z] – Đƣờng kính xy-lanh, [D] – Hành trình piston, [S] –Suất tiêu hao nhiên liệu [ ge] 01 LH41LA HANSHIN 2684 kW 240 rpm 4 6 410 mm 800 mm 132 g/cv.h 4 1.2.4 1.2.4.1 Tổ máy phát điện Diesel lai máy phát Diesel lai máy phát có ký hiệu 6NY16L-HN do hãng YANMAR sản xuất, là diesel 4 kỳ tác dụng đơn, một hàng xy-lanh thẳng đứng, tăng áp, làm mát từ một hệ làm mát trung tâm, bôi trơn áp lực tuần hoàn kín, khởi động bằng khi nén. 1.2.4.2 – Số lƣợng: 02 – Kiểu máy: 6NY16L-HN – Hãng (Nƣớc) sản xuất: YANMAR (JAPAN) – Công suất định mức, [Ne]: 360 hp – Vòng quay định mức, [n]: 1200 rpm – Số kỳ, []: 4 – Số xy-lanh, [Z]: 6 – Đƣờng kính xy-lanh, [D]: 148 mm – Hành trình piston, [S]: 165 mm – Suất tiêu hao nhiên liệu: 190 g/cv.h Máy phát điện – Số lƣợng: 0 – Hãng sản xuất: Brushless A.C.Generator – Kiểu: 3 pha – Công suất máy phát: 300 kVA – Vòng quay máy phát: 1200 rpm – Điện áp: 450 V – Tần số: 60 Hz Ngoài ra còn có các thiết bị khác kèm theo tổ máy phát điện. 1.2.4.3 Thiết bị kèm theo tổ máy phát điện – Bơm LO bôi trơn máy – Bơm nƣớc ngọt làm mát – Bơm nƣớc biển làm mát – Bầu làm mát dầu nhờn – Bầu làm mát nƣớc ngọt – Máy phát điện một chiều – Mô-tơ điện khởi động – Các bầu lọc – Bầu tiêu âm – Ống bù hòa giãn nở 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 cụm cụm cụm cụm cụm cụm cụm cụm cụm cụm 5 1.3 CÁC THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC KHÁC 1.3.1 1.3.1.1 1.3.1.2 Tổ bơm Tổ bơm nƣớc chữa cháy và dung Số lƣợng : 01 Kiểu : M.D.V.Cent. Lƣu lƣợng x Cột nƣớc : (60-120) m3/h x (20-55) m Công suất x Vòng quay : 26 kW x 1750 v/p Bơm dự phòng a. b. Số lƣợng 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.H.G - Naniwa Lƣu lƣợng x Áp suất : 50 m3/h x 0,45 MPa Công suất x Vòng quay : 18,5 kW x 1150 v/p Bơm nƣớc biển trực nhật Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.H.Cent - Naniwa Lƣu lƣợng x Cột nƣớc : 60 m3/h x 20 m Công suất x Vòng quay : 7,5 kW x 1750 v/p Bơm nƣớc ngọt Số lƣợng : 02 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.H.Cent - Naniwa Lƣu lƣợng x Cột nƣớc : 3 m3/h x 40 m Công suất x Vòng quay : 2 ,2 kW x 3500 v/p 1.3.1.2.1 Bơm dầu cặn Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.H.Piston - Naniwa Lƣu lƣợng x Cột nƣớc : 2 m3/h x 40 m Công suất x Vòng quay : 1,5 kW x 1800 v/p 6 1.3.1.2.2 Bơm trợ lực dầu FO nồi hơi Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.H.G - Naniwa Lƣu lƣợng x Áp suất : 0,5 m3/h x 0,2 MPa Công suất x Vòng quay : 0,4 kW x 1125 v/p 1.3.1.2.3 .Bơm tuần hoàn nƣớc nồi hơi Số lƣợng : 01 Kiểu : M.D.H.Cent. Lƣu lƣợng x Áp suất : 4 m3/h x 0,3MPa Công suất x Vòng quay : 1,5 kW x 3480 v/p Hãng sản xuất : Naniwa 1.3.1.2.4 Bơm dằn và nƣớc đáy tàu : 1.3.1.3 Số lƣợng : 01 Kiểu : M.D.V.Cent. Lƣu lƣợng x Cột nƣớc : (120-60) m3/h x (20-55) m Công suất x Vòng quay : 26 kW x 1750 v/p Các thiết bị phụ : 1.3.1.3.1 Máy nén khí sự cố : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : Diesel Driven - Burmhan Korea Lƣu lƣợng x Áp suất : 11,5 m3/h x 30 kG/cm2 Công suất x Vòng quay : 6 PS x 2200 v/p 1.3.1.3.2 Máy phân li dầu HFO : Số lƣợng : 02 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D - Mitsubishi Lƣu lƣợng x Công suất : 900 l/h x 5,5 kW 1.3.1.3.3 Máy phân li dầu DO : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D - Mitsubishi Lƣu lƣợng x Công suất : 760 l/h x 5,5 kW 1.3.1.3.4 Máy phân li dầu LO : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D - Mitsubishi Lƣu lƣợng x Công suất : 1400 l/h x 5,5 kW 7 1.3.1.3.5 Bơm dầu thừa : Số lƣợng : 01 Kiểu : Trochoid L.lƣợng x Áp suất x Công suất : 9000 l/h x 0,2 MPa x 0,4 kW 1.3.1.3.6 Máy phát điện nƣớc ngọt : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : WM .10M - Miura, Japan Lƣu lƣợng x Công suất : 10T/day x 5,5 kW 1.3.1.3.7 Lò đốt dầu thải : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : WM .10M - Miura, Japan Công suất : 200000 kcal/h 1.3.1.3.8 Máy phân li dầu - nƣớc : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : USH .20 - Taiko, Japan Công suất : 2 m3/h x 15 PPM 1.3.1.3.9 Nồi hơi phụ 1.3.1.3.10 Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : Miura, Japan Công suất : 350kg/h x 7 kG/cm2 Chai gió máy chính : Số lƣợng : 02 Dung tích x Áp suất : 900 lít x 30 kG/cm2 Chai gió máy phụ : Số lƣợng : 01 Dung tích x Áp suất : 80 lít x 30 kG/cm2 8 1.3.1.3.11 Tổ quạt : Quạt thông gió buồng máy : Số lƣợng : 02 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.Axial - Onishi, Japan Sản lƣợng x Áp suất : 450 m3/ph x 300 Pa Công suất x Vòng quay : 7,5 kW x 1740 v/p Quạt thải buồng phân li : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.Axial - Onishi, Japan Sản lƣợng x Áp suất : 50m3/p x 300 Pa Công suất x Vòng quay : 0,7 kW x 3340 v/p Quạt thông gió hầm hàng : Số lƣợng : 04 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.Axial - Onishi, Japan Sản lƣợng x Áp suất : 400m3/p x 300 Pa Công suất x Vòng quay : 5,5 kW x 1740 v/p Quạt thải buồng bơm sự cố : Số lƣợng : 01 Kiểu M.D.Axial - Onishi, Japan - Hãng sản xuất : Sản lƣợng x Áp suất Công suất x Vòng quay : 35m3/p x 200 Pa 0,4 kW x 3420 v/p Quạt buồng máy phát điện sự cố : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.Axial - Onishi, Japan Sản lƣợng x Áp suất : 20 m3/p x 150 Pa Công suất x Vòng quay : 0,55 kW x 3410 v/p Quạt thải phòng CO2 : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.Axial - Onishi, Japan 9 Sản lƣợng x Áp suất : 35 m3/p x 200 Pa Công suất x Vòng quay : 0,4 kW x 3420 v/p Quạt thải nhà bếp : 1.3.1.4 số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : M.D.Axial - Onishi, Japan Sản lƣợng x Áp suất : 35 m3/p x 200 Pa Công suất x Vòng quay : 0,4 kW x 3420 v/p Bầu trao nhiệt : 1.3.1.4.1 Bộ hâm nhiên liệu máy chính : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : Có áo bọc - ShoWa, Japan 1.3.1.4.2 Bộ hâm dầu phân li HFO : Số lƣợng : 02 Kiểu - Hãng sản xuất : Có áo bọc - ShoWa, Japan 1.3.1.4.3 Bộ hâm dầu phân li LO : Số lƣợng : 01 Kiểu - Hãng sản xuất : Có áo bọc - ShoWa, Japan 1.3.1.4.4 Bầu làm mát nƣớc ngọt máy chính : Số lƣợng : 01 Kiểu : Dạng có áo bọc Thông số kỹ thuật : 14m2 1.3.1.4.5 Bầu làm mát dầu LO máy chính : Số lƣợng : 01 Kiểu : Dạng có áo bọc Diện lích trao nhiệt : 60 m2 1.3.1.4.6 Bầu làm mát dầu xả : Số lƣợng : 01 Kiểu : Dạng có áo bọc Diện tích trao đổi : 5m 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.