Đồ án tốt nghiệp Tập hợp chi phí và tính giá thành

doc
Số trang Đồ án tốt nghiệp Tập hợp chi phí và tính giá thành 74 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp Tập hợp chi phí và tính giá thành 250 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp Tập hợp chi phí và tính giá thành 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp Tập hợp chi phí và tính giá thành 7
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp Tập hợp chi phí và tính giá thành
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

��#ࡱ#�################>###�� ############# ###~###########�#######����####w###x###y###z###{###| ###}###�###�###U###������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� �����������������#[� ###�#�###############n+####bjbj���################## ###.�##ΐ##ΐ##�#######################�#######��##########��##########��######### #########�#####�#######�###�#######�#######�#######�#######�###############����# ###�#######�#######�#######�###4###�###| ###�#######��##�###[1##p###�1######�1######�1######�1######�j######�j######�j### ### �#######�#######�#######�#######�#######�#######�##$###b�##�####�##�###/ �######################�#######)�######################�i##0###�j######)�######) �######/ �##############�#######�#######�1##############�1##�7##D�######ճ######ճ######ճ## ####)�##�###�###P###�1######�#######�1###### �##############ճ######################################################)�###### �##############ճ##############ճ######'###p###################################### #############################ճ######�1######����####���0̶�#########�########�##�# ##ճ##############�######Z�##0###��######ճ######��######��##2###��######ճ######## ######################################################################��######## ######�#######ճ## ###�j##r###Ps######ճ######Xy##�###,~##�###################################�j#### ##�j######�j######/�######/�######################################˳## ###################################�j######�j######�j######��######)�######)�### ###)�######)�##############����####����####����############����####����####����# ###����####����####����####����####����####����####����####����####����####����# ###����####��######�j######�j######�j######�j######�j######�j################### ###########################################�j######�j######�j######�### ##�###:#########*############################################################### ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ################################################################################ ########################################L�i n�i ��uTrong �i�u ki�n n�n kinh t� th� tr��ng ph�t tri�n nh� v� b�o, ��t n��c �ang tr�n �� ph�t tri�n theo con ���ng c�ng nghi�p ho� - hi�n ��i ho� th� c�ng c�n nhi�u c�c doanh nghi�p, c�c c�ng ty. �� qu�n l� ���c ph�i nh� s� �i�u h�nh c�a Nh� n��c v� k� to�n v�i t� c�ch l� c�ng c� qu�n l� ng�y c�ng ���c khai th�c t�i �a s�c m�nh v� s� uy�n chuy�n c�a n� nh�m �i�u ch�nh v� m� v� ki�m so�t s� v�n h�nh c�a n�n kinh t� trong hi�n th�c phong ph� v� �a chi�u. M�t kh�c, k� to�n c�n l� c�ng c� kh�ng th� thi�u ���c trong h� th�ng c�c c�ng c� qu�n l� v�n, t�i s�n v� m�i ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p ��ng th�i n� l� ngu�n cung c�p th�ng tin ��ng tin c�y �� Nh� n��c �i�u ch�nh v� m� n�n kinh t�.Gi� th�nh s�n ph�m c�ng nh� ph�m tr� kinh t� kh�c c�a s�n xu�t c� vai tr� to l�n trong qu�n l� v� s�n xu�t. N� l� nh�n t� t�c ��ng tr�c ti�p ��n gi� c� h�ng ho�, �� ti�n h�nh ho�t ��ng kinh doanh c� hi�u qu� th� kh�ng th� kh�ng k� ho�ch ho� h�ch to�n m�i chi ph� sao cho ��t l�i nhu�n cao nh�t v�i chi ph� th�p nh�t. V� v�y, h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh ��ng ��, ch�nh x�c, k�p th�i l� nh�n t� quan tr�ng trong quy�t ��nh doanh l�i cho c�ng ty.B��c sang m�t th� k� m�i - th� k� XXI - th� k� c�a nh�n lo�i ph�t tri�n c�a khoa h�c k� thu�t ��t n��c l�i c�ng ph�i ��i m�i v� c�c c�ng tr�nh ki�n tr�c h� t�ng ng�y l�i x�y d�ng nhi�u. C�ng ty Th�ch B�n qua nhi�u giai �o�n ph�t tri�n �� ��ng v�ng ���c trong n�n kinh t� th� tr��ng ��y t�nh c�nh tranh n�y. S�n ph�m c�a C�ng ty kh�ng ch� ���c bi�t ��n � trong n��c m� c�n ngo�i n��c. �� C�ng ty l�n m�nh v� ph�t tri�n nh� hi�n nay l� nh� c� s� thay ��i c� ch� qu�n l�. �� th�m nh�p s�n ph�m c�a m�nh ra ngo�i th� tr��ng v�i ch�t l��ng t�t, gi� th�nh h� v� �em l�i hi�u qu� kinh t� cao th� t�p h�p chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m �� th�c s� tr� th�nh kh�u trung t�m v� quan tr�ng cho to�n b� c�ng t�c k� to�n � C�ng ty.Nh�n th�c ���c t�m quan tr�ng c�a vi�c t�p h�p chi ph� v� t�nh gi� th�nh c�ng nh� hi�u ���c m�c ��ch kinh doanh c�a c�c c�ng ty l� g� v� th�c t� � C�ng ty Th�ch B�n em �� m�nh d�n �i t�m hi�u v�n �� n�y. ��y l� y�u c�u kh�ch quan v� c� t�nh th�i s� c�p b�ch v� ��c bi�t c� � ngh�a khi s�n xu�t c�a c�c doanh nghi�p �� g�n ch�t v�i c� ch� th� tr��ng.Em xin ch�n th�nh c�m �n s� nhi�t t�nh ch� b�o gi�p �� c�a th�y c� gi�o v� ph�ng T�i ch�nh - K� to�n c�a C�ng ty Th�ch B�n �� gi�p em ho�n th�nh b�o c�o n�y.N�i dung, k�t c�u �� t�i g�m:Ph�n I: C� s� l� lu�n v� t� ch�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m.Ph�n II: Th�c tr�ng c�ng t�c t� ch�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch �p l�t Granit t�i C�ng ty Th�ch B�n.Ph�n III: M�t s� � ki�n nh�m ho�n thi�n c�ng t�c t�p h�p chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch �p l�t Granit t�i C�ng ty Th�ch B�n. Ph�n IC� s� l� lu�n t� ch�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m trong c�c doanh nghi�p s�n xu�tI. Chi ph� s�n xu�t v� ph�n lo�i chi ph� s�n xu�t1. Chi ph� s�n xu�t:1.1. B�n ch�t v� n�i dung kinh t� c�a chi ph� s�n xu�t Chi ph� s�n xu�t kinh doanh trong doanh nghi�p l� bi�u hi�n b�ng ti�n c�a to�n b� c�c chi ph� v� lao ��ng s�ng v� lao ��ng v�t ho� c�n thi�t m� doanh nghi�p b� ra c� li�n quan ��n ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh. C�c doanh nghi�p c�n ph�i c� c�c y�u t� c� b�n v� chi ph� v� chi ph� lao ��ng, chi ph� v� v�t t� lao ��ng v� ��i t��ng lao ��ng. S� tham gia c�a c�c y�u t� s�n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p c� s� kh�c nhau v� n� h�nh th�nh c�c kho�n chi ph� t��ng �ng.Chi ph� s�n xu�t g�n li�n v�i s� d�ng t�i s�n, v�t t�, lao ��ng, ti�n v�n. V� th�, qu�n l� chi ph� s�n xu�t th�c ch�t l� vi�c qu�n l�, vi�c s� d�ng h�p l�, ti�t ki�m c�c lo�i t�i s�n, v�t t�... c�a doanh nghi�p trong ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh. M�t kh�c, chi ph� s�n xu�t l� c� s� t�o n�n gi� th�nh s�n ph�m, lao v�, d�ch v� ho�n th�nh n�n qu�n l� ch�t ch� chi ph� s�n xu�t l� m�c ti�u h� gi� th�nh s�n ph�m.Nh� v�y, trong �i�u ki�n n�n kinh t� th� tr��ng, n�n kinh t� h�ng ho� th� bi�u hi�n b�ng ti�n c�a nh�ng hao ph� lao ��ng v�t ho� v� lao ��ng s�ng c�n thi�t c�a doanh nghi�p ph�i chi ra trong m�t k� �� ti�n h�nh s�n xu�t kinh doanh ���c g�i l� chi ph� s�n xu�t. N�i dung c�a n� bao g�m c�c y�u t� nh�: chi ph� nguy�n v�t li�u, chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p, chi ph� s�n xu�t chung, chi ph� b�n h�ng v� chi ph� qu�n l� doanh nghi�p.Do ��, vi�c t�p h�p chi ph� s�n xu�t c�n ph�i ���c ti�n h�nh trong nh�ng kho�ng th�i gian nh�t ��nh kh�ng ph�n bi�t s�n ph�m �� ho�n th�nh hay ch�a. �� qu�n l� chi ph� s�n xu�t v� gi� th�nh s�n ph�m ���c ch�t ch�, l�m c� s� cho vi�c ph�n t�ch qu� tr�nh ph�t sinh chi ph� s�n xu�t h�nh th�nh gi� th�nh s�n ph�m c�ng nh� k�t c�u t� tr�ng c�a chi ph� s�n xu�t, ng��i ta c�n ti�n h�nh ph�n lo�i chi ph� s�n xu�t theo m�t s� ti�u th�c kh�c nhau.2. Ph�n lo�i chi ph� s�n xu�t.Ph�n lo�i chi ph� s�n xu�t l� m�t y�u c�u t�t y�u �� h�ch to�n ch�nh x�c chi ph� s�n xu�t, ph�n ��u h� gi� th�nh s�n ph�m.Chi ph� s�n xu�t kinh doanh c� th� ���c ph�n lo�i theo nhi�u ti�u th�c kh�c nhau v� tu� thu�c v�o m�c ��ch y�u c�u qu�n l�. Tuy nhi�n, v� m�t h�ch to�n chi ph� s�n xu�t th��ng ���c ph�n theo c�c ti�u th�c kh�c nhau.2.1. Ph�n lo�i theo y�u t� chi ph�Theo quy ��nh hi�n h�nh, to�n b� chi ph� ���c chi th�nh 7 y�u t� chi ph� sau:- Y�u t� nguy�n li�u, v�t li�u- Y�u t� nhi�n li�u, ��ng l�c- Y�u t� ti�n l��ng v� c�c kho�n ph� c�p l��ng- Y�u t� BHXH, BHYT, KDC�- Y�u t� kh�u hao t�i s�n c� ��nh- Y�u t� chi ph� d�ch v� mua ngo�i- Y�u t� chi ph� b�ng ti�n kh�c.2.2. Ph�n lo�i theo kho�n m�c chi ph� trong gi� th�nh s�n ph�m.�� thu�n l�i cho vi�c t�nh gi� th�nh to�n b� chi ph� ���c ph�n theo kho�n m�c, c�ch ph�n lo�i n�y d�a v�o c�ng d�ng c�a chi ph� v� m�c ph�n b� chi ph� cho t�ng ��i t��ng. Gi� th�nh s�n xu�t (gi� th�nh c�ng x��ng) � Vi�t Nam bao g�m 3 kho�n m�c chi ph�: Chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�p- Chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p- Chi ph� s�n xu�t chung.Ngo�i ra, khi t�nh ch� ti�u gi� th�nh to�n b� (gi� th�nh ��y ��) th� ch� ti�u gi� th�nh c�n bao g�m kho�n m�c chi ph� qu�n l� doanh nghi�p v� chi ph� b�n h�ng.2.3. Ph�n lo�i theo c�ch th�c k�t chuy�n chi ph�.To�n b� chi ph� s�n xu�t kinh doanh ���c chia th�nh chi ph� s�n ph�m v� chi ph� th�i k�.- Chi ph� s�n ph�m: L� nh�ng chi ph� g�n li�n v�i c�c s�n ph�m ���c s�n xu�t ra ho�c ���c mua.- Chi ph� th�i k�: L� nh�ng chi ph� l�m gi�m l�i t�c trong m�t k�. N� kh�ng ph�i l� m�t ph�n gi� tr� s�n ph�m ���c s�n xu�t ra ho�c ���c mua n�n ���c xem l� c�c ph� t�n c�n ���c kh�u tr� ra t� l�i t�c c�a th�i k� m� ch�ng ph�t sinh (bao g�m chi ph� b�n h�ng v� chi ph� qu�n l� doanh nghi�p).2.4. Ph�n lo�i theo quan h� c�a chi ph� v� kh�i l��ng c�ng vi�c s�n ph�m ho�n th�nh.�� vi�c l�p k� ho�ch v� ki�m tra chi ph� thu�n ti�n ��ng th�i l�m c�n c� �� ra c�c quy�t ��nh kinh doanh, to�n b� chi ph� s�n xu�t kinh doanh ���c ph�n theo quan h� v�i kh�i l��ng c�ng vi�c ho�n th�nh. Theo c�ch n�y chi ph� ���c chia th�nh bi�n ph� v� ��nh ph�.- Bi�n ph�: L� nh�ng chi ph� thay ��i v� t�ng s�, v� t� l� so v�i c�ng vi�c ho�n th�nh (ch�ng h�n chi ph� nguy�n v�t li�u, chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p). Tuy nhi�n, c�c chi ph� bi�n ��i n�u t�nh tr�n m�t ��n v� s�n ph�m l�i c� t�nh c� ��nh.- ��nh ph�: L� nh�ng chi ph� kh�ng ��i v� t�ng s�, v� t� l� so v�i c�ng vi�c ho�n th�nh (ch�ng h�n chi ph� kh�u hao t�i s�n c� ��nh, chi ph� thu� m�t b�ng, ph��ng ti�n kinh doanh...). C�c chi ph� n�y n�u t�nh cho m�t ��n v� s�n ph�m th� l�i bi�n ��i n�u nh� s� l��ng s�n ph�m thay ��i.II. Gi� th�nh s�n ph�m. Gi� th�nh s�n ph�m l� bi�u hi�n b�ng ti�n c�a to�n b� c�c hao ph� v� lao ��ng s�ng v� lao ��ng v�t ho� c� li�n quan ��n kh�i l��ng c�ng t�c, s�n ph�m lao v�, d�ch v� �� ho�n th�nh.1. Ph�n lo�i gi� th�nhGi� th�nh k� ho�ch c�n c� v�o th�i �i�m t�nh v� ngu�n s� li�u �� t�nh gi� th�nh, gi� th�nh k� ho�ch ���c t�nh tr��c khi s�n xu�t kinh doanh tr�n c� s� gi� th�nh th�c t� c�a k� tr��c v� c�c ��nh m�c, c�c d� to�n chi ph� c�a k� k� ho�ch.- Gi� th�nh th�c t� s�n ph�m, d�ch v� l� to�n b� hao ph�, c�a c�c y�u t� d�ng �� t�o ra s�n ph�m, d�ch v� trong �� bao g�m qu�n l� NVLTT, chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p, chi ph� s�n xu�t chung t�nh cho s�n ph�m d�ch v� ho�n th�nhGi� th�nh s�n ph�m s�n xu�t ���c t�nh:Gi� th�nh s�n xu�t th�c t� c�a s�n ph�m#=#Chi ph� s�n xu�t s�n ph�m d� dang ��u k�#+#Chi ph� s�n xu�t ph�t sinh trong k�#-#Chi ph� s�n xu�t s�n ph�m d� dang cu�i k�.##- Gi� th�nh ��nh m�c: L� gi� th�nh ���c x�c ��nh tr��c khi b�t ��u s�n xu�t s�n ph�m v� ���c x�y d�ng tr�n c� s� x�c ��nh m�c chi ph� hi�n h�nh t�i th�i �i�m nh�t ��nh trong k� k� ho�ch th��ng v�o ng�y ��u th�ng, gi� th�nh ��nh m�c c� th� thay ��i do gi� th�nh ��nh m�c lu�n thay ��i ph� h�p v�i s� thay ��i c�a c�c ��nh m�c chi ph� ��t ���c trong qu� tr�nh s�n xu�t s�n ph�m.- Gi� th�nh to�n b�: l� chi ph� th�c t� c�a s� s�n ph�m, d�ch v� ti�u th� v� chi ph� b�n h�ng, chi ph� qu�n l� doanh nghi�p c�a m�t s� s�n ph�m d�ch v� ��.C�ng th�c t�nh:Gi� th�nh to�n b�#=#Gi� th�nh s�n xu�t th�c t� c�a s�n ph�m d�ch v� �� ti�u th�#+#Chi ph� b�n h�ng ph�n b� cho s�n ph�m, d�ch v� �� ti�u th�#+#Chi ph� QLDN ph�n b� cho s�n ph�m, d�ch v� �� ti�u th�##2. � ngh�a c�a ch� ti�u gi� th�nh.Gi� th�nh l� m�t ph�m tr� kinh t� g�n li�n v�i s�n xu�t h�ng ho�, �� l� m�t ph�m tr� kinh t� kh�ch quan, ��ng th�i c� ��c t�nh ch� quan trong m�t gi�i h�n nh�t ��nh. Gi� th�nh c�n l� ch� ti�u kinh t� t�ng h�p ph�n �nh ch�t l��ng to�n b� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh v� qu�n l� kinh t�, t�i ch�nh c�a doanh nghi�p. �� xem x�t vi�c qu�n l� gi� th�nh, ng��i ta c�n c� ch� ti�u m�c h� gi� th�nh v� t� l� h� gi� th�nh. Th�ng qua hai ch� ti�u n�y c� th� th�y ���c tr�nh �� s� d�ng h�p l�, ti�t ki�m chi ph� nguy�n v�t li�u, kh� n�ng t�n d�ng c�ng su�t m�y m�c thi�t b� s�n xu�t v� m�c �� trang b� �p d�ng k� thu�t s�n xu�t ti�n ti�n k�t qu� c�a vi�c s� d�ng h�p l� s�c lao ��ng, t�ng n�ng su�t lao ��ng v� tr�nh �� qu�n l� kinh t� t�i ch�nh, tr�nh �� h�ch to�n c�a doanh nghi�p.3. M�i quan h� gi�a chi ph� s�n xu�t v� gi� th�nh s�n ph�m.V� th�c ch�t chi ph� s�n xu�t v� gi� th�nh l� hai m�t kh�c nhau c�a qu� tr�nh s�n xu�t. T�t c� nh�ng kho�n chi ph� ph�t sinh v� chi ph� t�nh tr��c c� li�n quan ��n kh�i l��ng s�n ph�m, lao v� d�ch v� �� ho�n th�nh trong k� s� t�o n�n ch� ti�u gi� th�nh s�n ph�m. N�i c�ch kh�c, gi� th�nh s�n ph�m l� bi�u to�n b� kho�n chi ph� m� doanh nghi�p b� ra � b�t k� k� n�o nh�ng c� li�n quan ��n kh�i l��ng c�ng vi�c s�n ph�m �� ho�n th�nh trong k�.S� �� m�i quan h� gi�a chi ph� s�n xu�t v� gi� th�nh s�n ph�m.A#B##CPSX d� dang ��u k�##CPSX ph�t sinh trong k�##T�ng gi� th�nh s�n ph�m ho�n th�nh#CPSX d� dang cu�i k�## C DQua s� �� ta th�y: AC = AB + BD - CDT�ng gi� th�nh s�n ph�m#=#CPSX d� dang ��u k� #+#Chi ph� s�n xu�t ph�t sinh trong k�#-#Chi ph� s�n xu�t d� dang cu�i k�##Khi gi� tr� s�n ph�m d� dang ��u k� v� cu�i k� b�ng nhau ho�c c�c ng�nh s�n xu�t kh�ng c� s�n ph�m d� dang th� t�ng gi� th�nh s�n ph�m b�ng t�ng chi ph� ph�t sinh trong k�.4. � ngh�a c�a c�ng t�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�mH�ch to�n chi ph� s�n xu�t l� m�t h�nh th�c qu�n l� kinh t� c� k� ho�ch c�a doanh nghi�p. N� ��i h�i ph�i d�ng ��n ti�n t� �� �o l��ng, ��nh gi� k�t qu� ho�t ��ng kinh t�, ph�i b� ��p ���c nh�ng chi ph� b� ra b�ng ch�nh doanh thu c�a m�nh tr�n c� s� ti�t ki�m v�n v� ��m b�o c� l�i. H�ch to�n kinh t� th�c ��y ti�t ki�m th�i gian lao ��ng, ��m b�o t�ch lu�, t�o �i�u ki�n cho vi�c m� r�ng kh�ng ng�ng t�i s�n xu�t m� r�ng tr�n c� s� �p d�ng khoa h�c c�ng ngh� ti�n ti�n nh�m tho� m�n nhu c�u ng�y c�ng cao v� n�ng cao ph�c l�i cho ng��i lao ��ng.5. Nhi�m v� k� to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m.�� ��p �ng ���c nh�ng y�u c�u qu�n l� chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m, k� to�n ph�i th�c hi�n t�t c�c nhi�m v� sau:- X�c ��nh ��ng ��i t��ng k� to�n t�p h�p chi ph� s�n xu�t v� ��i t��ng t�nh gi� th�nh s�n ph�m.- T� ch�c k� to�n t�p h�p c�c chi ph� s�n xu�t theo ��ng ��i t��ng �� x�c ��nh v� ph��ng ph�p k� to�n t�p h�p chi ph� th�ch h�p. - X�c ��nh ch�nh x�c chi ph� v� s�n ph�m l�m d� cu�i k�.- Th�c hi�n t�nh gi� th�nh s�n ph�m k�p th�i, ch�nh x�c theo ��ng ��i t��ng t�nh gi� th�nh v� ph��ng ph�p t�nh gi� th�nh h�p l�.-- Th�c hi�n ph�n t�ch t�nh h�nh th�c hi�n ��nh m�c, d� to�n chi ph� s�n xu�t, t�nh h�nh th�c hi�n k� ho�ch gi� th�nh s�n ph�m �� c� nh�ng ki�n ngh� �� su�t cho l�nh ��o doanh nghi�p ra c�c quy�t ��nh th�ch h�p tr��c m�t c�ng nh� l�u d�i ��i v�i s� ph�t tri�n s�n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p.III. ��i t��ng, ph��ng ph�p h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m1. ��i t��ng v� ph��ng ph�p h�ch to�n chi ph� s�n xu�t:��i t��ng h�ch to�n chi ph� s�n xu�t � doanh nghi�p ���c x�c ��nh tu� thu�c v�o ��c �i�m quy tr�nh c�ng ngh� s�n xu�t s�n ph�m, v�o y�u c�u c�a c�ng t�c qu�n l� gi� th�nh... B�i th�, ��i t��ng h�ch to�n chi ph� s�n xu�t c� th� l� m�i ph�t sinh chi ph� nh� ph�n x��ng, t�, ��i s�n xu�t, giai �o�n c�ng ngh� ho�c c� th� l� ��i t��ng ch�u chi ph� nh� chi ti�t, b� ph�n s�n ph�m, nh�m s�n ph�m, ��n ��t h�ng... Nh� v�y, x�c ��nh ��i t��ng h�ch to�n chi ph� s�n xu�t l� vi�c x�c ��nh gi�i h�n t�p h�p chi ph� m� th�c ch�t l� x�c ��nh n�i chi ph� ph�t sinh v� n�i ch�u chi ph�. Vi�c x�c ��nh ��i t��ng t�p h�p chi ph� s�n xu�t l� c�ng vi�c ��u ti�n, ��nh h��ng cho to�n b� c�ng t�c t�p h�p chi ph� s�n xu�t sau n�y. Tr�n c� s� x�c ��nh ��ng, th�ch h�p ��i t��ng t�p h�p chi ph� s�n xu�t m� t� ch�c ghi ch�p ban ��u, t� ch�c b� s� k� to�n ph� h�p �� t� �� ph�n c�ng c�ng t�c r� r�ng cho nh�n vi�n k� to�n theo d�i vi�c th�c hi�n c�ng t�c c�a m�nh theo ��ng ch� �� quy ��nh. C� nhi�u ph��ng ph�p h�ch to�n chi ph� s�n xu�t kh�c nhau tu� theo ��i t��ng h�ch to�n � t�ng doanh nghi�p. Trong th�c t� th��ng �p d�ng m�t s� ph��ng ph�p h�ch to�n chi ph� sau:- H�ch to�n chi ph� theo s�n ph�m- H�ch to�n chi ph� theo chi ti�t ho�c b� ph�n s�n ph�m- H�ch to�n chi ph� theo nh�m s�n ph�m - H�ch to�n chi ph� theo ��n ��t h�ng.2. ��i t��ng v� ph��ng ph�p t�nh gi� th�nh s�n ph�m.2.1. ��i t��ng t�nh gi� th�nh:Vi�c x�c ��nh ��i t��ng t�nh gi� th�nh ���c d�a tr�n c�c c� s� sau:* ��c �i�m quy tr�nh c�ng ngh� s�n xu�t:- V�i s�n xu�t gi�n ��n, ��i t��ng t�nh gi� th�nh l� s�n ph�m cu�i c�ng.- V�i s�n xu�t ph�c t�p, ��i t��ng t�nh gi� th�nh l� b�n th�nh ph�n � t�ng b��c ch� t�o hay th�nh ph�m � b��c ch� t�o cu�i c�ng.* Lo�i h�nh s�n xu�t: ��n chi�c, s�n xu�t h�ng lo�t nh� hay s�n xu�t h�ng lo�t v�i kh�i l��ng l�n.- V�i s�n xu�t ��n chi�c v� s�n xu�t h�ng lo�t nh�, ��i t��ng t�nh gi� th�nh s�n ph�m c�a t�ng ��n.- �i�u ki�n s�n xu�t h�ng lo�t kh�i l��ng l�n, ��i t��ng t�nh gi� th�nh c� th� l� s�n ph�m cu�i c�ng hay b�n th�nh ph�m � t�ng b��c ch� t�o.* Y�u c�u v� tr�nh �� qu�n l�, t� ch�c s�n xu�t kinh doanh.- V�i tr�nh �� cao, c� th� chi ti�t ��i t��ng t�nh gi� th�nh � c�c g�c �� kh�c nhau.- V�i tr�nh �� th�p, ��i t��ng t�nh gi� th�nh c� th� b� h�n ch� v� thu h�p l�i. N�u ��c �i�m c�a doanh nghi�p c�ng m�t quy tr�nh s�n xu�t, c�ng m�t lo�i v�t li�u nh�ng s�n xu�t ra nhi�u lo�i s�n ph�m kh�c nhau th� ��i t��ng t�nh gi� th�nh c� th� quy v� m�t lo�i s�n ph�m g�c (s�n ph�m ti�u chu�n) �� sau �� t�nh ra gi� th�nh c�c lo�i s�n ph�m kh�c. ��i t��ng t�nh gi� th�nh l� s�n ph�m, b�n th�nh ph�m, c�ng vi�c ho�c lao v� nh�t ��nh ��i h�i ph�i x�c ��nh t�ng gi� th�nh v� gi� th�nh ��n v� s�n ph�m. ��n v� gi� th�nh c�a t�ng lo�i s�n ph�m, lao v�, d�ch v� ph�i th�ng nh�t v� ph� h�p v�i th� tr��ng.2.2. Ph��ng ph�p t�nh gi� th�nh s�n ph�m.Ph��ng ph�p t�nh gi� th�nh l� m�t ph��ng ph�p hay h� th�ng ph��ng ph�p ���c s� d�ng �� t�nh t�ng gi� th�nh s�n ph�m v� gi� th�nh ��n v� s�n ph�m.* Ph��ng ph�p tr�c ti�p (c�n g�i l� ph��ng ph�p gi�n ��n): Ph��ng ph�p n�y ���c �p d�ng trong c�c doanh nghi�p thu�c lo�i h �nh s�n xu�t gi�n ��n, s� l��ng m�t h�ng �t, s�n xu�t v� kh�i l��ng l�n v� chu k� s�n xu�t ng�n nh� c�c nh� m�y �i�n, n��c, c�c doanh nghi�p khai th�c (qu�ng, than, g�).Gi� th�nh s�n ph�m theo ph��ng ph�p n�y ���c t�nhT�ng gi� th�nh s�n ph�m#=#T�ng chi ph� s�n xu�t th�c t� ph�t sinh trong k�#+#Ch�nh l�ch gi� tr� SPDD ��u k� so v�i cu�i k�##Gi� th�nh ��n v� s�n ph�m =* Ph��ng ph�p t�ng c�ng chi ph�: ���c �p d�ng ��i v�i c�c doanh nghi�p m� qu� tr�nh s�n xu�t s�n ph�m ���c th�c hi�n � nhi�u b� ph�n s�n xu�t, nhi�u giai �o�n c�ng ngh�, ��i t��ng t�p h�p chi ph� s�n xu�t l� c�c b� ph�n, chi ti�t s�n ph�m ho�c giai �o�n c�ng ngh� hay b� ph�n s�n xu�t. Gi� th�nh s�n ph�m ���c x�c ��nh b�ng c�ch c�ng chi ph� s�n xu�t c�a c�c b� ph�n, chi ti�t s�n ph�m hay t�ng chi ph� s�n xu�t c�a c�c giai �o�n, b� ph�n s�n xu�t t�o n�n th�nh ph�m.Gi� th�nh s�n ph�m = Z1 + Z2 + .... + ZnPh��ng ph�p t�ng c�ng chi ph� ���c �p d�ng ph� bi�n trong c�c doanh nghi�p khai th�c, d�t nhu�m, c� kh� ch� t�o, may m�c...* Ph��ng ph�p h� s�: Ph��ng ph�p n�y ���c �p d�ng trong nh�ng doanh nghi�p m� trong c�ng m�t qu� tr�nh s�n xu�t c�ng s� d�ng m�t th� nguy�n li�u v� m�t l��ng lao ��ng nh�ng ��ng th�i thu ���c nhi�u s�n ph�m kh�c nhau v� chi ph� kh�ng t�p h�p ri�ng cho t�ng lo�i s�n ph�m m� ph�i t�p trung cho c� qu� tr�nh s�n xu�t. Theo ph��ng ph�p n�y, tr��c h�t k� to�n c�n c� v�o h� s� quy ��i �� quy c�c lo�i s�n ph�m v� s�n ph�m g�c, r�i t� �� ��a v�o t�ng chi ph� li�n quan ��n gi� th�nh s�n ph�m �� ���c t�p h�p �� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�c v� gi� th�nh t�ng lo�i s�n ph�m.Gi� th�nh ��n v� s�n ph�m g�c =Gi� th�nh ��n v� s�n ph�m t�ng lo�i#=#Gi� th�nh ��n v� s�n ph�m g�c#x#H� s� quy ��i t�ng lo�i s�n ph�m##Trong ��:S� l��ng s�n ph�m quy ��i =T�ng gi� th�nh s�n xu�t c�a c�c lo�i s�n ph�m#=#Gi� tr� s�n ph�m d� dang ��u k�#+#T�ng chi ph� ph�t sinh trong k�#-#Gi� tr� s�n ph�m d� dang cu�i k�##* Ph��ng ph�p t� l�: ���c �p d�ng trong c�c doanh nghi�p s�n xu�t nhi�u lo�i s�n ph�m c� quy c�ch, ph�m ch�t kh�c nhau nh� may m�c, d�t kim, ��ng gi�y, c� kh� ch� t�o (d�ng c�, ph� t�ng...). �� gi�m b�t kh�i l��ng h�ch to�n, k� to�n th��ng ti�n h�nh t�p h�p chi ph� s�n xu�t theo nh�m s�n ph�m c�ng lo�i. C�n c� v�o t� l� chi ph� gi�a chi ph� s�n xu�t th�c t� v�i chi ph� s�n xu�t k� ho�ch (ho�c ��nh m�c), k� to�n s� t�nh ra t�ng gi� th�nh v� gi� th�nh ��n v� s�n ph�m t�ng lo�i.Gi� th�nh th�c t� ��n v� s�n ph�m t�ng lo�i#=#Gi� th�nh k� ho�ch (ho�c ��nh m�c) ��n v� s�n ph�m t�ng lo�i#x#T� l� chi ph�##Trong ��:T� l� chi ph� = x 100 T�ng gi� th�nh th�c t� t�ng lo�i s�n ph�m#=#Gi� th�nh th�c t� ��n v� s�n ph�m t�ng lo�i#x#S� l��ng s�n ph�m t�ng lo�i##* Ph��ng ph�p lo�i tr� s�n ph�m ph�:��i v�i c�c doanh nghi�p m� trong c�ng m�t qu� tr�nh s�n xu�t, b�n c�nh c�c s�n ph�m ch�nh c�n c� th� thu ���c c�c s�n ph�m ph� (c�c doanh nghi�p ch� bi�n ���ng, r��u, bia...) �� t�nh gi� tr� s�n ph�m ch�nh, k� to�n ph�i lo�i tr� gi� tr� s�n ph�m ph� ra kh�i t�ng chi ph� s�n xu�t s�n ph�m. Gi� tr� s�n ph�m ph� c� th� x�c ��nh theo nhi�u ph��ng ph�p nh� gi� c� th� s� d�ng ���c, gi� ��c t�nh, gi� k� ho�ch, gi� nguy�n li�u ban ��u...T�ng gi� th�nh s�n ph�m ch�nh#=#Gi� tr� s�n ph�m ch�nh d� dang ��u k�#+#T�ng chi ph� ph�t sinh trong k�#-#Gi� tr� s�n ph�m ph� thu h�i#-#Gi� tr� s�n ph�m ch�nh d� dang cu�i k�.##* Ph��ng ph�p li�n h�p: L� ph��ng ph�p �p d�ng trong nh�ng doanh nghi�p c� t� ch�c s�n xu�t, t�nh ch�t quy tr�nh c�ng ngh� v� t�nh ch�t s�n ph�m l�m ra ��i h�i vi�c t�nh gi� th�nh ph�i k�t h�p nhi�u ph��ng ph�p kh�c nhau nh� doanh nghi�p s�n xu�t ho� ch�t, d�t kim, ��ng gi�y, may m�c...Tr�n th�c t�, k� to�n c� th� k�t h�p ph��ng ph�p tr�c ti�p v�i t�ng c�ng chi ph�, t�ng c�ng chi ph� v�i t� l�, h� s� v�i lo�i tr� s�n ph�m ph�. ..* Ph��ng ph�p t�nh gi� th�nh ph�n b��cT�nh gi� th�nh ph�n b��c theo ph��ng �n h�ch to�n c� b�n th�nh ph�m: Ph��ng �n h�ch to�n n�y th��ng ���c �p d�ng � c�c doanh nghi�p c� y�u c�u h�ch to�n kinh t� n�i b� cao ho�c b�n th�nh ph�m ra ngo�i. ��c �i�m c�a ph��ng �n h�ch to�n n�y l� khi t�p h�p chi ph� s�n xu�t c�a c�c giai �o�n c�ng ngh�, gi� tr� b�n th�nh ph�m c�a c�c b��c tr��c chuy�n sang b��c sau ���c t�nh theo gi� th�nh th�c t� v� ���c ph�n �nh theo t�ng kho�n m�c chi ph� g�i l� k�t chuy�n tu�n t�. Tr�nh t� t�p h�p chi ph� v� t�nh gi� th�nh theo ph��ng �n n�y c� th� ph�n �nh qua s� �� sau:+ C� t�nh gi� th�nh b�n th�nh ph�mS� ��+ Ph��ng �n kh�ng c� b�n th�nh ph�mTheo ph��ng �n n�y, k� to�n kh�ng c�n t�nh gi� th�nh b�n th�nh ph�m trong t�ng giai �o�n m� ch� t�nh gi� th�nh th�nh ph�m ho�n th�nh b�ng c�ch t�ng c�ng chi ph� nguy�n v�t li�u ch�nh v� c�c chi ph� ch� bi�n kh�c trong giai �o�n c�ng ngh�.C� th� ph�n �nh ph��ng �n n�y qua s� �� sau:##Chi ph� nguy�n v�t li�u ch�nh cho th�nh ph�m#########Chi ph� b��c 1 t�nh cho th�nh ph�m#########Chi ph� b��c 2 t�nh cho th�nh ph�m#########Chi ph� b��c... t�nh cho th�nh ph�m#########Chi ph� b��c n t�nh cho th�nh ph�m####4. C�c h�nh th�c s� s�ch:V�i m�i doanh nghi�p th� c� m�t h�nh th�c t� ch�c s� k� to�n ri�ng ph� h�p v�i ��c �i�m s�n xu�t kinh doanh c�a doanh nghi�p. � Vi�t Nam hi�n nay �p d�ng cho c�c doanh nghi�p 1 trong 4 h�nh th�c s� k� to�n sau: * H�nh th�c Nh�t k� chung: ��c tr�ng c� b�n c�a h�nh th�c n�y l� theo tr�nh t� th�i gian ph�t sinh v� ��nh kho�n k� to�n c�a nghi�p v� ��. Sau �� l�y s� li�u t� Nh�t k� chung �� ghi v�o s� c�i theo t�ng nghi�p v� ph�t sinh. H�nh th�c n�y g�m c�c lo�i s� k� to�n ch� y�u sau:- S� Nh�t k� chung- S� C�i- C�c s�, Th� k� to�n chi ti�t.* H�nh th�c Nh�t k� - S� c�i: Theo h�nh th�c n�y c�c nghi�p v� kinh t� ph�t sinh ���c k�t h�p ghi ch�p theo tr�nh t� th�i gian v� theo n�i dung kinh t� tr�n c� s� Nh�t k� - S� c�i. C�n c� �� ghi Nh�t k� - S� c�i l� ch�ng t� g�c hay b�ng t�ng h�p ch�ng t� g�c. H�nh th�c n�y g�m c�c lo�i s� k� to�n sau:- S� Nh�t k� - S� c�i- C�c s�, th� k� to�n chi ti�t.* H�nh th�c ch�ng t� - ghi s�: L� h�nh th�c s� k� to�n t�ng h�p gi�a ghi s� theo th�i gian tr�n s� ��ng k� ch�ng t� Ghi s�.- Ch�ng t� ghi s� ���c ��nh s� hi�u li�n t�c trong t�ng th�ng ho�c c� n�m (theo s� th� t� trong s� ��ng k� ch�ng t� ghi s�), v� c� ch�ng t� g�c ��nh k�m ph�i ���c k� to�n tr��ng duy�t tr��c khi ghi s� k� to�n. Bao g�m:- S� ��ng k� ch�ng t� ghi s�- S� c�i- C�c s�, th� k� to�n chi ti�t.* H�nh th�c Nh�t k� - Ch�ng t�: l� h�nh th�c t� ch�c s� k� to�n chung �� t�p h�p v� h� th�ng ho� c�c nghi�p v� kinh t� ph�t sinh theo b�n C� c�a c�c t�i kho�n k�t h�p v�i vi�c ph�n t�ch c�c nghi�p v� theo b�n N� c�a c�c t�i kho�n ��i �ng. H�nh th�c n�y bao g�m:- Nh�t k� ch�ng t�- B�ng k� (s� 4, 5, 6 v� Nh�t k� ch�ng t� s� 07)- S� c�i- S�, th� k� to�n chi ti�t. 3. Ph��ng ph�p t�p h�p chi ph�3.1. Ph��ng ph�p k� to�n t�p h�p chi ph� s�n xu�t trong c�c doanh nghi�p th�c hi�n k� to�n h�ng t�n kho theo ph��ng ph�p k� khai th��ng xuy�n.a. H�ch to�n chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�pChi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p bao g�m gi� tr� nguy�n v�t li�u ch�nh, v�t li�u ph�, nhi�n li�u... ���c xu�t d�ng tr�c ti�p cho vi�c ch� t�o s�n ph�m.��i v�i nh�ng v�t li�u khi xu�t d�ng c� li�n quan tr�c ti�p ��n t�ng ��i t��ng t�p h�p chi ph� ri�ng bi�t (ph�n x��ng, b� ph�n s�n xu�t ho�c s�n ph�m, lo�i s�n ph�m lao v�...) th� h�ch to�n tr�c ti�p cho ��i t��ng ��.Ti�u th�c ph�n b� th��ng ���c s� d�ng l� ph�n b� theo ��nh m�c ti�u hao, theo h� s�, heo tr�ng l��ng, s� l��ng s�n ph�m...Chi ph� v�t li�u ph�n b� cho t�ng ��i t��ng#=#T�ng chi ph� v�t li�u ph�n b�#x#T� l� (hay h� s� ph�n b�)##T� l� (hay h� s� ph�n b�) =* T�i kho�n s� d�ng:�� theo d�i c�c kho�n chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p, k� to�n s� d�ng TK 621 - Chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�p.T�i kho�n n�y ���c m� chi ti�u theo t�ng ��i t��ng t�p h�p chi ph� (ph�n x��ng, b� ph�n s�n xu�t).B�n N�: Gi� tr� nguy�n, v�t li�u xu�t d�ng tr�c ti�p cho ch� t�o s�n ph�m hay th�c hi�n lao v�, d�ch v�.B�n c�: - Gi� tr� nguy�n, v�t li�u xu�t d�ng kh�ng h�t nh�p kho hay chuy�n k� sau.- K�t chuy�n chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�p v�o TK 154 - Chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang.TK 621 kh�ng c� s� d� cu�i k�.* Ph��ng ph�p h�ch to�n- Xu�t kho nguy�n v�t li�u, nhi�n li�u s� d�ng tr�c ti�p cho vi�c ch� t�o s�n ph�m hay th�c hi�n lao v�, d�ch v�. N� TK 621 (chi ti�t theo t�ng ��i t��ng) C� TK 152 (chi ti�t v�t li�u): gi� tr� th�c t� xu�t d�ng theo t�ng lo�i.- Tr��ng h�p ni�n v�t li�u v� kh�ng nh�p kho m� xu�t d�ng tr�c ti�p cho s�n xu�t s�n ph�m hay th�c hi�n lao v�, d�ch v�. C�n c� v�o gi� th�c t� xu�t d�ng, k� to�n ghi:N� TK 621N� TK 133: Thu� VAT ���c kh�u tr�C� TK 331, 111, 112: V�t li�u mua ngo�iC� TK 411: V�t li�u nh�n c�p ph�t, nh�n li�n doanhC� TK 154: V�t li�u t� s�n xu�t hay thu� ngo�i, gia c�ngC� TK kh�c (311, 336, 338): V�t li�u vay, m��n.- Gi� tr� v�t li�u xu�t d�ng kh�ng h�t nh�p l�i kho hay chuy�n k� sau:N� TK 152 C� TK 621Gi� tr� v�t li�u c�n l�i k� tr��c nh�p l�i kho m� �� l�i b� ph�n s� d�ng s� ���c k� to�n ghi v�o ��u k� sau b�ng b�t to�n:N� TK 621C� TK 152- Cu�i k� k�t chuy�n chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�p cho t�ng ��i t��ng t�nh gi� th�nh:N� TK 621C� TK 152- Cu�i k� k�t chuy�n chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�p cho t�ng ��i t��ng t�nh gi� th�nh:N� TK 154 C� TK 6212. H�ch to�n chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p (CNCTT)Chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p l� nh�ng kho�n th� lao lao ��ng ph�i tr� (g�m ti�n l��ng ch�nh, l��ng ph� v� c�c kho�n ph� c�p c� t�nh ch�t l��ng) cho c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t, ch� t�o s�n ph�m hay tr�c ti�p th�c hi�n c�c lao v�, d�ch v�. Ngo�i ra, CPNCTT c�n bao g�m c�c kho�n ��ng g�p cho c�c qu� b�o hi�m x� h�i, b�o hi�m y t�, kinh ph� c�ng �o�n do ng��i s� d�ng lao ��ng ch�u v� t�nh v�o chi ph� kinh doanh theo m�t t� l� nh�t ��nh v�i s� ti�n l��ng ph�t sinh c�a c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t.* T�i kho�n s� d�ng: �� theo d�i chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p, k� to�n s� d�ng t�i kho�n 622 - Chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�pT�i kho�n n�y ���c m� chi ti�t theo t�ng ��i t��ng t�p h�p chi ph�B�n N�: T�p h�p chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p s�n xu�t s�n ph�m, th�c hi�n lao v� d�ch v� theo t�ng ��i t��ng.B�n C�: K�t chuy�n chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p v�o t�i kho�n t�nh gi� th�nhTK 622 - cu�i k� kh�ng c� s� d�* Ph��ng ph�p h�ch to�n- T�nh ra t�ng s� ti�n c�ng, ti�n l��ng v� ph� c�p ph�i tr� tr�c ti�p cho c�ng nh�n s�n xu�t s�n ph�m hay th�c hi�n lao v�, d�ch v� trong k�.N� TK 622 C� TK 334S� �� k� to�n t�p h�p chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m theo ph��ng ph�p ki�m k� ��nh k� S� �� k� to�n t�p h�p chi ph� v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m theo ph��ng ph�p k� khai th��ng xuy�n- Tr�ch BHXH, BHYT, KPC� theo t� l� quy ��nh (ph�n t�nh v�o chi ph� 19%0N� TK 622C� TK 338 (3382, 3383, 3384)- V�i nh�ng doanh nghi�p s�n xu�t mang t�nh ch�t th�i v�, ph�n ti�n l��ng t�nh v�o chi ph� v� c�c kho�n ti�n l��ng t�nh tr��c c�a c�ng nh�n s�n xu�t (ng�ng s�n xu�t theo k� ho�ch)N� TK 622 C� TK 335- Cu�i k�, k�t chuy�n CPNCTT v�o t�i kho�n t�nh gi� th�nh theo t�ng ��i t��ng t�p h�p chi ph�:N� TK 154C� TK 6223. H�ch to�n chi ph� s�n xu�t chung:Chi ph� s�n xu�t chung l� nh�ng chi ph� c�n thi�t c�n l�i �� s�n xu�t s�n ph�m sau CPNVLTT v� CPNCTT. ��y l� nh�ng chi ph� ph�t sinh trong ph�m vi ph�n x��ng, b� ph�n s�n xu�t c�a doanh nghi�p. �� theo d�i c�c kho�n chi ph� s�n xu�t chung, k� to�n s� d�ng TK 627 - Chi ph� s�n xu�t chung. T�i kho�n n�y ���c m� chi ti�t theo t�ng ph�n x��ng, b� ph�n s�n xu�t d�ch v�.B�n N�: T�p h�p chi ph� s�n xu�t chung th�c t� ph�t sinh trong k�.B�n C�: C�c kho�n ghi gi�m chi ph� s�n xu�tK�t chuy�n (ho�c ph�n b�) chi ph� s�n xu�t chung v�o chi ph� s�n ph�m hay lao v�, d�ch v�.TK 627 cu�i k� kh�ng c� s� d� v� ���c chi ti�t th�nh 6 ti�u kho�n tu� thu�c v�o y�u t� chi ph� sau:6271 - Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng6272 - Chi ph� v�t li�u6273 - Chi ph� d�ng c� s�n xu�t6274 - Chi ph� kh�u hao TSC�6277 Chi ph� d�ch v� mua ngo�i6278 - Chi ph� b�ng ti�n kh�c.* Ph��ng ph�p h�ch to�n:T�nh ra ti�n l��ng ph�i tr� cho nh�n vi�n ph�n x��ngN� TK 627 (6271)C� TK 338 (3382, 3383, 3384)- Chi ph� v�t li�u d�ng chung ph�n x��ngN� TK 627 (6272)C� TK 152 - Chi ph� c�ng c�, d�ng c� s�n xu�t d�ng cho c�c b� ph�n, ph�n x��ngN� TK 627 (6273)C� TK 153- Tr�ch kh�u hao TSC� c�a ph�n x��ngN� TK 627 (6274)C� TK 214 - Chi ph� d�ch v� mua ngo�i (�i�n, n��c, �i�n tho�i, s�a ch�a nh�...)N� TK 627 (6277)N� TK 133: Thu� VAT ���c kh�u tr�C� TK 111, 112, 331: Gi� tr� mua ngo�iC�c chi ph� ph�i tr� (tr�ch tr��c) kh�c t�nh v�o chi ph� s�n xu�t chung trong k� (chi ph� s�a ch�a TSC�, chi ph� ng�ng s�n xu�t theo k� ho�ch...), gi� tr� c�ng c� nh�N� TK 627C� TK 335: Chi ti�t chi ph� ph�i tr�C� TK 142: Chi ti�t chi ph� tr� tr��c- C�c chi ph� b�ng ti�n kh�c (ti�p t�n, h�i ngh�...)N� TK 627 (6278)C� TK lq (111, 112)- C�c kho�n ghi gi�m chi ph� s�n xu�t chungN� TK lq (111, 112)C� TK 627- Cu�i k�, ti�n h�nh ph�n b� chi ph� s�n xu�t chung theo ti�u th�c ph� h�p cho c�c ��i t��ng ch�u chi ph�.N� TK 154C� TK 627* Ph�n b� chi ph� s�n xu�t chungDo chi ph� s�n xu�t chung c� li�n quan ��n nhi�u lo�i s�n ph�m, lao v�, d�ch v� trong ph�n x��ng n�n c�n thi�t ph�i ph�n b� kho�n chi ph� n�y cho t�ng ��i t��ng (s�n ph�m, lao v�, d�ch v�) theo ti�u th�c ph� h�p. Trong th�c t�, c�c ti�u th�c ���c s� d�ng ph� bi�n �� ph�n b� chi ph� s�n xu�t chung nh� ph�n b� theo ��nh m�c, theo ti�n l��ng c�ng nh�n s�n xu�t.C�ng th�c ph�n b�M�c chi ph� s�n xu�t chung ph�n b� cho t�ng ��i t��ng = x T�ng chi ph� s�n xu�t chung c�n ph�n b�4. T�ng chi ph� s�n xu�t, ki�m k� v� ��nh gi� s�n ph�m d� dang4.1. T�ng chi ph� s�n xu�t* T�i kho�n s� d�ngVi�c t�ng h�p to�n b� chi ph� s�n xu�t s�n ph�m ���c ti�n h�nh tr�n t�i kho�n 154 - "Chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang". T�i kho�n n�y ���c m� chi ti�t theo t�ng ng�nh s�n xu�t, t�ng n�i ph�t sinh chi ph� hay lo�i s�n ph�m, lo�i lao v�, d�ch v�... c�a c�c b� ph�n s�n xu�t kinh doanh ch�nh, s�n xu�t kinh doanh ph� (k� c� thu� ngo�i gia c�ng ch� i�n).N�i dung ph�n �nh c�a TK 154 nh� sau:B�n N�: T�p h�p c�c chi ph� s�n xu�t ph�t sinh trong k� (chi ph� NVLTT, chi ph� NCTT, chi ph� s�n xu�t chung).B�n C�: - C�c kho�n ghi gi�m chi ph� s�n xu�t- Gi� th�nh s�n xu�t th�c t� (hay chi ph� th�c t�) c�a s�n ph�m, lao v�, d�ch v� ho�n th�nh.D� N�: Chi ph� th�c t� c�a s�n ph�m, lao v�, d�ch v� d� dang ch�a ho�n th�nh.* Ph��ng ph�p h�ch to�n- Cu�i k�, k�t chuy�n chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p (chi ti�t theo t�ng ��i t��ng, ph�n x��ng, s�n ph�m, lao v�, d�ch v�...)N� TK 154 C� TK 621- Cu�i k� k�t chuy�n chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p (chi ti�t theo ��i t��ng)N� TK 154C� TK 622- Ph�n b� (ho�c k�t chuy�n) chi ph� s�n xu�t chung cho t�ng s�n ph�m, lao v�, d�ch v� (chi ti�t theo t�ng ��i t��ng)N� TK 154C� TK 627��ng th�i ph�n �nh c�c b�t to�n ghi gi�m chi ph�- C�c kho�n ghi gi�m chi ph� s�n xu�t (v�t t�, s�n ph�m thi�u h�t tr�n d�y chuy�n s�n xu�t, s�n ph�m h�ng tr�n d�y chuy�n kh�ng s�a ch�a ���c), v�t t� xu�t d�ng kh�ng h�t, ph� li�u thu h�i...)N� TK lq (152, 138, 334, 111, 112, 154...)C� TK 154 (chi ti�t ��i t��ng)- Gi� th�nh th�c t� s�n ph�m lao v�, d�ch v� ho�n th�nhN� TK 155: Nh�p kho th�nh ph�mN� TK 157: G�i b�n kh�ng qua kho N� TK 632: B�n tr�c ti�p kh�ng qua khoN� TK 152, 153C� TK 1544.2. Ki�m k� v� ��nh gi� s�n ph�m d� dang:S�n ph�m d� dang l� nh�ng s�n ph�m ch�a k�t th�c giai �o�n ch� bi�n c�n �ang n�m trong qu� tr�nh s�n xu�t. �� t�nh ���c gi� th�nh s�n ph�m, doanh nghi�p c�n thi�t ph�i ti�n h�nh ki�m k� v� ��nh gi� s�n ph�m d� dang t�i c�c b� ph�n, ph�n x��ng ho�c d�y chuy�n s�n xu�t. Tu� theo ��c �i�m t� ch�c s�n xu�t, quy tr�nh c�ng ngh� v� t�nh ch�t c�a s�n ph�m, doanh nghi�p c� th� �p d�ng m�t trong c�c ph��ng ph�p ��nh gi� s�n ph�m d� dang sau:- ��nh gi� s�n ph�m d� dang d�a theo chi ph� k� ho�ch ho�c ��nh m�c. C�n c� v�o m�c �� ho�n th�nh v� chi ph� ��nh m�c (ho�c k� ho�ch) cho t�ng kh�u c�ng vi�c �� x�c ��nh s�n ph�m d� dang cu�i k� l� bao nhi�u. Ph��ng ph�p n�y th��ng ���c �p d�ng v�i b�n th�nh ph�m. - Ph��ng ph�p ��c t�nh theo s�n l��ng t��ng ���ng:Theo ph��ng ph�p n�y, ng��i ta c�n c� v�o m�c �� ho�n th�nh c�a s�n ph�m d� �� ��c t�nh n� ��t bao nhi�u % so v�i s�n ph�m ho�n th�nh. �� ��m b�o t�nh ch�nh x�c c�a vi�c ��nh gi�, ph��ng ph�p n�y ch� n�n �p d�ng �� t�nh c�c chi ph� ch� bi�n, c�n c�c chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p ph�i x�c ��nh theo s� th�c t� �� d�ng.- Ph��ng ph�p x�c ��nh gi� tr� s�n ph�m d� dang theo 50% theo chi ph� ch� bi�n. Th��ng ���c �p d�ng ��i v�i nh�ng lo�i s�n ph�m m� chi ph� ch� bi�n chi�m t� tr�ng th�p trong t�ng chi ph�:Gi� tr� s�n ph�m d� dang#=#Gi� tr� NVL ch�nh n�m trong SPDD (theo ��nh m�c)#x#50% chi ph� ch� bi�n so v�i th�nh ph�m##Ph��ng ph�p t�nh theo chi ph� v�t li�u ch�nh ti�u hao n�m trong s�n ph�m d� dang. Theo ph��ng ph�p n�y, gi� tr� s�n ph�m d� dang ch� bao g�m gi� tr� v�t li�u ch�nh ti�u hao n�m trong s�n ph�m d� c�n chi ph� ch� bi�n n�m h�t trong th�nh ph�m ho�n th�nh trong k�.Ph��ng ph�p t�nh theo chi ph� v�t li�u tr�c ti�p hay chi ph� tr�c ti�p. Theo ph��ng ph�p n�y, gi� tr� s�n ph�m d� dang ch� bao g�m chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p (nguy�n v�t li�u v� nh�n c�ng tr�c ti�p) m� kh�ng t�nh ��n c�c chi ph� kh�c.5. C�c h�nh th�c s� s�chPh�n II: Th�c tr�ng c�ng t�c t� ch�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch �p l�t Grant t�i C�ng ty Th�ch B�n��c �i�m ho�t ��ng chung c�a C�ng tyT�n g�i: C�ng ty Th�ch B�nNg�y th�nh l�p: 15/02/1959Tr� s�: X� Th�ch B�n - Gia l�m H� N�iH�nh th�c s� h�u: Doanh nghi�p Nh� n��c H�nh th�c ho�t ��ng: H�ch to�n ��c l�pL�nh v�c kinh doanh: S�n xu�t kinh doanh, v�t li�u x�y d�ng v� x�y l�pT�ng s� c�ng nh�n vi�n (2000): 400Ch� �� k� to�n �p d�ng t�i doanh nghi�p Ni�n �� k� to�n: t� 01/01/2000 - 31/12/2000��n v� s� d�ng ti�n t� trong ghi ch�p k� to�n: ��ng Vi�t Nam.H�nh th�c s� k� to�n �p d�ng: Nh�t k� chung.I. ��c �i�m kinh t� k� thu�t v� t� ch�c qu�n l� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh t�i C�ng ty Th�ch B�n c� �nh h��ng ��n c�ng t�c h� th�ng chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m.1. T�m hi�u s� ra ��i v� ph�t tri�n c�a C�ng ty Th�ch B�nC�ng ty Th�ch B�n l� doanh nghi�p nh� n��c ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh h�ch to�n ��c l�p, ti�n th�n l� "C�ng tr��ng g�ch Th�ch B�n" thu�c "C�ng ty s�n xu�t v�t li�u ki�n tr�c H� N�i" ���c UBHC th�nh ph� H� N�i ra quy�t ��nh th�nh l�p v�o ng�y 15/02/1959, ���c th�nh l�p theo quy�t ��nh s� 498/BKT ng�y 05/6/1969 c�a B� Ki�n tr�c v� sau �� l� quy�t ��nh s� 100A/BXD - TCL� ng�y 24/3/1993 c�a B� X�y d�ng, l� ��n v� th�nh vi�n c�a T�ng C�ng ty Thu� tinh v� G�m x�y d�ng.Sau h�n 40 n�m ho�t ��ng C�ng ty �� ph�t tri�n qua c�c giai �o�n:1. Nh�ng ng�y ��u th�nh l�p: t� th�ng 2 n�m 1959 ��n th�ng 7 n�m 1964, trong n�n kinh t� t�p trung, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� t�o h�nh th� c�ng, ph�i c�ng che ph�n n�a - nung ��t l� ��ng 3-4 v�n vi�n/m� v� s�n l��ng to�n x� nghi�p ch� ��t 3-4 sau t�ng l�n 8 -9 tri�u vi�n/n�m.2. Tr��ng th�nh qua th�i k� ch�ng M�: T� th�ng 8 n�m 1968 ��n cu�i n�m 1985 trong n�n kinh t� t�p trung, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� h� m�y gia c�ng ch� t�o h�nh FG5, h� m�y c� h�t ch�n kh�ng Ti�p Kh�c - s�y tunel ki�u c� 10 h�m - nung ��t l� ��ng c�i ti�n 8-10 v�n vi�n/m� v� s�n l��ng to�n x� nghi�p t�ng t� 14 ��n 23 tri�u vi�n/n�m.V�ng v�ng tr��c th� th�ch c�a n�n kinh t� th� tr��ng: t� ��u n�m 1985 ��n th�ng 3 n�m 1991, trong n�n kinh t� th� tr��ng, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� h� m�y gia c�ng ch� bi�n t�o h�nh FG5, h� m�y c� h�t ch�n kh�ng Bungari - s�y tunel ki�u c� 10 h�m - nung ��t l� ��ng c�i ti�n 8-10 v�n vi�n/m� v� s�n l��ng to�n x� nghi�p ��t 14-16 tri�u vi�n/n�m.4. ��u t� v� ph�t tri�n (t� th�ng 4 n�m 1991 ��n th�ng 12 n�m 1994): Trong n�n kinh t� th� tr��ng, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� b� m�y gia c�ng ch� bi�n t�o h�nh c� h�t ch�n kh�ng Bungari - s�y tunel ki�u c� - nung ��t l� tunel c�ng su�t 20-25 tri�u vi�n/n�m, x� nghi�p �� t�ng s�n l��ng t� 25 l�n 30 tri�u vi�n/n�m. Th�ng 4/1993, B� tr��ng B� x�y d�ng quy�t ��nh t�ch x� nghi�p g�ch ng�i Th�ch B�n ra kh�i li�n h�p c�c x� nghi�p g�ch ng�i s�nh s� th�nh ��n v� tr�c thu�c B�. Ng�y 20 th�ng 7 n�m 1994, �� ph� h�p v�i nhi�m v� s�n xu�t kinh doanh trong n�n kinh t� th� tr��ng. B� tr��ng B� x�y d�ng ra quy�t ��nh s� 480/BXD - TCL� ��i t�n x� nghi�p g�ch ng�i Th�ch B�n th�nh C�ng ty Th�ch B�n. Trong th�i gian n�y, C�ng ty �� b��c ��u tham gia c�ng t�c x�y l�p v� chuy�n giao c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung b�ng l� tunel 5 v��n l�n t�m cao m�i (t� th�ng 01 n�m 1995 ��n nay, th�ng 9/1999):- C�ng ty �� ph�t tri�n m�nh m� trong n�n kinh t� th� tr��ng.- V�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� t�o h�nh c� h�t ch�n kh�ng Bunrari - s�y tunel ki�u m�i - nung ��t l� tunel c�ng su�t 20-25 tri�u vi�n/n�m. Ph�n IITh�c tr�ng c�ng t�c t� ch�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch �p l�t Granit t�i C�ng ty Th�ch B�n.��c �i�m ho�t ��ng chung c�a c�ng tyT�n g�i: C�ng ty Th�ch B�n Ng�y th�nh l�p: 15/02/1959Tr� s�: x� Th�ch B�n - Gia L�m - H� N�i H�nh th�c s� h�u: Doanh nghi�p Nh� n��cH�nh th�c ho�t ��ng: H�ch to�n ��c l�pL�nh v�c kinh doanh: S�n xu�t kinh doanh v�t li�u x�y d�ng v� x�y l�pT�ng s� c�ng nh�n vi�n (2000): 4000Ch� �� k� to�n �p d�ng t�i Doanh nghi�pNi�n �� k� to�n| t� 01/01/2000 - 31/12/2000��n v� s� d�ng ti�n t� trong ghi ch�p k� to�n: ��ng Vi�t NamH�nh th�c s� k� to�n �p d�ng: Nh�t k� chungI. ��c �i�m kinh t� k� thu�t v� t� ch�c qu�n l� ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh t�i C�ng ty Th�ch B�n c� �nh h��ng ��n c�ng t�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m.1. T�m hi�u s� ra ��i v� ph�t tri�n c�a C�ng ty Th�ch B�nC�ng ty Th�ch B�n l� m�t doanh nghi�p nh� n��c thu�c T�ng C�ng ty Thu� tinh v� g�m x�y d�ng ���c th�nh l�p theo quy�t ��nh s� 100A/BXD-TCL� ng�y 24/3/1993 c�a B� tr��ng B� X�y d�ng.C�ng ty c� tr� s� ��ng t�i: X� Th�ch B�n - Gia L�m - H� N�i Ng�nh ngh� s�n xu�t kinh doanh ch� y�u: S�n xu�t v�t li�u x�y d�ng, v�t li�u trang tr� n�i th�t, x�y l�p v� chuy�n giao c�ng ngh� c�c c�ng tr�nh v�t li�u x�y d�ng (g�ch g�m s�), x�y d�ng c�c c�ng tr�nh d�n d�ng, kinh doanh v�t t� thi�t b� ph�c v� ng�nh x�y d�ng, s�n xu�t v�t li�u x�y d�ng.C�ng nh� h�u h�t c�c ��n v� kinh t� qu�c doanh, C�ng ty �� c� m�t qu� tr�nh ph�t tri�n kh�ng ng�ng �� t�n t�i v� kh�ng ��nh vai tr� c�a m�nh. Ti�n th�n c�a C�ng ty l� "C�ng tr��ng g�ch Th�ch B�n ���c th�nh l�p t� 15/2/1959 thu�c C�ng ty Ki�n tr�c H� N�i, s�n xu�t ho�n to�n th� c�ng, s�n l��ng th�p t� 2-3 tri�u vi�n s�n ph�m /n�m.Sau h�n 40 n�m ho�t ��ng C�ng ty �� ph�t tri�n qua c�c giai �o�n:1. Nh�ng ng�y ��u th�nh l�p: t� th�ng 2/1959 ��n ��u th�ng 7/1964, trong n�n kinh t� t�p trung, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� t�o h�nh th� c�ng, ph�i c�ng che ph�n n�a, cung ��t l� ��ng 3-4 v�n vi�n/m� v� s�n l��ng to�n x� nghi�p ch� ��t 3-4 sau t�ng l�n 8-9 tri�u vi�n/n�m.2. Tr��ng th�nh qua th�i k� ch�ng M�: t� th�ng 8 n�m 1968 ��n cu�i n�m 1985 trong n�n kinh t� t�p trung, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� h� m�y gia c�ng ch� bi�n t�o h�nh EG5, h� m�y c� h�t ch�n kh�ng Ti�p Kh�c - s�y tunel ki�u c� 10 h�m nung ��t l� ��ng 8-10 v�n vi�n/ m� v� s�n l��ng to�n x� nghi�p t�ng t� 14 ��n 23 tri�u vi�n/n�m.3. V�ng v�ng tr��c th� th�ch c�a n�n kinh t� th� tr��ng: t� ��u n�m 1985 ��n th�ng 3 n�m 1991, trong n�n kinh t� th� tr��ng, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� h� m�y gia c�ng ch� bi�n t�o h�nh EG5, h� m�y c� h�t ch�n kh�ng Bungaria-s�y tunel ki�u c� 10 h�m - nung ��t l� c�i ti�n 8-10 v�n vi�n/m� v� s�n l��ng to�n x� nghi�p ch� ��t 14-16 tri�u vi�n/n�m.4. ��u t� v� ph�t tri�n (t� th�ng 4 n�m 1991 ��n th�ng 12 n�m 1994): Trong n�n kinh t� th� tr��ng, v�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� h� m�y gia c�ng ch� bi�n t�o h�nh c� h�t ch�n kh�ng Bungaria - s�y tunel ki�u m�i - nung ��t l� tunel c�ng su�t 20-25 tri�u vi�n/n�m, X� nghi�p �� t�ng s�n l��ng t� 25 l�n 30 tri�u vi�n/n�m. Th�ng 4/1993, B� X�y d�ng quy�t ��nh t�ch X� nghi�p g�ch ng�i Th�ch B�n ra kh�i li�n hi�p c�c X� nghi�p g�ch ng�i s�nh s� th�nh ��n v� tr�c thu�c B�. Ng�y 30 th�ng 7 n�m 1994, �� ph� h�p v�i nhi�m v� s�n xu�t kinh doanh trong n�n kinh t� th� tr��ng, B� tr��ng B� X�y d�ng ra quy�t ��nh s� 480/BXD-TCL� ��i t�n X� nghi�p G�ch ng�i Th�ch B�n th�nh C�ng ty Th�ch B�n. Trong th�i gian n�y, C�ng ty �� b��c ��u tham gia c�ng t�c x�y l�p v� chuy�n giao c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung b�ng l� tunel.5. V��n l�n t�m cao m�i (t� th�ng 01 n�m 1995 ��n nay, ��n th�ng 9 n�m 1999):- C�ng ty �� ph�t tri�n m�nh m� trong n�n kinh t� th� tr��ng.- V�i c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung l� h� m�y gia c�ng ch� bi�n t�o h�nh c� h�t ch�n kh�ng Bungaria- s�y tunel ki�u m�i - nung ��t l� tunel c�ng su�t 20-25 tri�u vi�n/n�m. Qua nhi�u s�ng ki�n nh� l�p qu�t ��y l� nung tunel, pha than v�o g�ch m�c, l�m ngu�i nhanh, C�ng ty �� t�ng s�n l��ng t� 30 l�n 38 tri�u vi�n/n�m.- T� n�m 1993 ��n n�m 1999, C�ng ty �� tham gia c�ng t�c x�y l�p v� chuy�n giao c�ng ngh� s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung b�ng l� tunel ���c 33 nh� m�y, g�p ph�n thay ��i t�n g�c ngh� l�m g�ch � Vi�t Nam.- Th�ng 8 n�m 1995, Th� t��ng Ch�nh ph� �� k� quy�t ��nh s� 4265/KTN ph� duy�t d� �n ��u t� x�y d�ng Nh� m�y g�m Granit nh�n t�o c�a C�ng ty Th�ch B�n, v�i t�ng s� v�n ��u t� h�n 100 t� ��ng Vi�t Nam. Ng�y 21 th�ng 11 n�m 1996, m� s�n ph�m Granit ��u ti�n c�a C�ng ty ra l�. ��n nay, sau khi t�ch d�y chuy�n s�n xu�t g�ch ng�i ��t s�t nung th�nh c�ng ty c� ph�n, doanh thu c�a c�ng ty �� ��t tr�n 100 t� VN�, s�n l��ng 1.000.000m2/n�m. C�ng ty �ang tri�n khai l�p ��t d�y chuy�n 2 nh� m�y Granit, ��a s�n l��ng to�n c�ng ty l�n 2.000.000m2/n�m v�o cu�i n�m 2000. Hi�n nay, s�n ph�m granit c�a c�ng ty �� ���c ti�u th� tr�n to�n qu�c, v�i 3 chi nh�nh � 3 mi�n, h�n 800 ��i l� v� b��c ��u xu�t kh�u sang H�n Qu�c, Ucraina, L�o.�� ph� h�p v�i c�c ch�nh s�ch kinh t� x� h�i v� ��ng v�ng trong n�n kinh t� th� tr��ng nh�ng n�m g�n ��y C�ng ty �� �a d�ng ho� ng�nh ngh� kinh doanh:- S�n xu�t kinh doanh v�t li�u x�y d�ng, v�t li�u trang tr� n�i th�t v� v�t t� thi�t b� ph�c v� ng�nh x�y d�ng, s�n xu�t v�t li�u x�y d�ng.- Thi c�ng x�y l�p c�c c�ng tr�nh d�n d�ng v� c�ng nghi�p (g�ch, ng�i, g�m, s�)- T� v�n x�y d�ng c�c c�ng tr�nh v�t li�u x�y d�ng (g�ch, g�m, s�); t� v�n s� d�ng m�y m�c thi�t b� s�n xu�t g�m s� v� t� ch�c chuy�n giao c�ng ngh� s�n xu�t c�c s�n ph�m g�m s�.C�c ng�nh ngh� kinh doanh kh�c theo quy ��nh c�a ph�p lu�t.L� m�t trong nh�ng ��n v� h�ng ��u c�a ng�nh s�n xu�t v�t li�u x�y d�ng Vi�t Nam, C�ng ty lu�n ch� tr�ng ��u t� n�ng cao k� thu�t c�ng ngh� cho d�y chuy�n s�n xu�t g�ch �p l�t granit ��t ch�t l��ng cao nh�t, tho� m�n nh�ng nhu c�u t�n ch� "ch� t�n v�i kh�ch h�ng".�� th�c hi�n t�t ch� ti�u ��, C�ng ty quy�t ��nh x�y d�ng v� �p d�ng c� hi�u qu� c�i ti�n li�n t�c "H� th�ng qu�n l� ch�t l��ng" theo ti�u chu�n ISO 9002.Bi�u 1: M�t s� ch� ti�u v� k�t qu� ho�t ��ng kinh doanh c�a c�ng ty��n v�: tri�u ��ngCh� ti�u N�m#Doanh thu#L�i nhu�n#Ti�n l��ng bq#N�p NS nh� n��c##1998#110.004#250#0,961531#2256 ##1999#118.116#479#1,031657#7289##2000#135.428,82#6834#1,524000#8881,20## 2. ��c �i�m quy tr�nh s�n xu�t s�n ph�m g�ch �p l�t granitNguy�n v�t li�u ch�nh �� s�n xu�t g�ch granit l� ��t s�t, Caolin, Fenspat, ��lomit ���c khai th�c ch� y�u � trong n��c. C� m�t s� lo�i v�t li�u ph� c�ng ty ph�i nh�p t� n��c ngo�i nh� bi nghi�n, qu� l�, ��a v�t c�nh, �� m�i. Nguy�n v�t li�u xu�t kho v�t t� cho s�n xu�t ���c ��a t�i nh� m�y b�t ��u qu� tr�nh s�n xu�t s�n ph�m. Nguy�n li�u sau khi gia c�ng ���c chuy�n l�n d�y chuy�n s�n xu�t qua h� m�y nghi�n bi, b� h�, s�y phun, l� nung. S�n ph�m sau khi nung ���c nh�p kho b�n th�nh ph�m nh� m�y. C�n c� v�o k� ho�ch s�n xu�t trong k� m�t s� s�n ph�m sau nung qua h� m�y l�a ch�n m�t ph�n ���c ��ng h�p (s�n ph�m th��ng), m�t ph�n ���c chuy�n t�i d�y chuy�n v�t c�nh, m�i b�ng �� ti�p t�c gia c�ng th�nh s�n ph�m v�t c�nh, c�n s�n ph�m m�i b�ng ngo�i v�t c�nh c�n ���c m�i b�ng b� m�t nh� �� m�i, qu� l� kim c��ng. S�n ph�m v�t c�nh, b�i b�ng sau khi gia c�ng c�ng ���c ��ng h�p. S�n ph�m ��ng h�p sau khi ���c b� ph�n KCS ki�m tra ch�t l��ng, ��ng d�u m�i ���c nh�p kho th�nh ph�m.S� �� quy tr�nh c�ng ngh� s�n xu�t g�ch �p l�t granit nh�n t�oS� �� 1# 3) ��c �i�m v� t� ch�c b� m�y qu�n l� ho�t ��ng s�n xu�t c�a C�ng ty Th�ch B�n C�ng t�c qu�n l� l� kh�u quan tr�ng �� duy tr� ho�t ��ng c�a b�t k� m�t doanh nghi�p n�o. N� th�t s� c�n thi�t v� kh�ng th� thi�u ���c trong s� v�n h�nh m�i ho�t ��ng, ��m b�o gi�m s�t ch�t ch� t�nh h�nh s�n xu�t c�a doanh nghi�p. B� m�y qu�n l� t�i C�ng ty l� m�t ��i ng� c�n b� c� n�ng l�c gi� vai tr� ch� ch�t �i�u h�nh to�n b� ho�t ��ng c�a C�ng ty m�t c�ch n�ng ��ng v� c� hi�u qu�.Sau khi c� ph�n Nh� m�y g�ch ng�i Th�ch B�n, C�ng ty Th�ch B�n g�m c� 4 nh� m�y (x� nghi�p) th�nh vi�n: Nh� m�y g�ch �p l�t granit: X� nghi�p kinh doanh, x� nghi�p x�y l�p v� t� v�n x�y d�ng; ph�n x��ng c� �i�n. M�i ��n v� c� nhi�m v� kh�c nhau: Nh� m�y g�ch �p l�t granit chuy�n s�n xu�t g�ch granit cao c�p, x� nghi�p kinh doanh chuy�n ti�u th� s�n ph�m g�ch granit v� kinh doanh c�c m�t h�ng v�t li�u x�y d�ng kh�c. X� nghi�p x�y l�p chuy�n th�c hi�n c�c c�ng vi�c x�y d�ng trong v� ngo�i c�ng ty, ph�n x��ng c� �i�n chuy�n l�p ��t, s�a ch�a thi�t b� �i�n cho to�n C�ng ty, ch� y�u ph�c v� cho s�n xu�t � nh� m�y g�ch granit.Do ��c �i�m C�ng ty Th�ch B�n g�m c� 4 ��n v� th�nh vi�n n�n vi�c t� ch�c qu�n l� s�n xu�t kinh doanh c�ng mang nhi�u n�t ��c tr�ng so v�i c�c doanh nghi�p kh�c. C�ng ty hi�n nay c� h�n 300 c�n b� c�ng nh�n vi�n trong �� nh� m�y g�ch granit chi�m kho�ng 200 ng��i, b�c th� trung b�nh c�a c�ng nh�n s�n xu�t l� 5, 6, 7. ��i ng� qu�n l� t�i c�ng ty c� tr�n 90 ng��i trong �� h�n 80% k� s�, c� nh�n c�c ng�nh ngh�.�� ��m b�o s�n xu�t kinh doanh c� hi�u qu� c�ng ty t� ch�c b� m�y g�n nh� theo ch� �� m�t th� tr��ng. ��ng ��u l� gi�m ��c c�ng ty - ng��i c� quy�n h�nh cao nh�t, ch�u m�i tr�ch nhi�m v�i Nh� n��c v� t�p th� c�n b� c�ng nh�n vi�n v� m�i m�t trong l�nh v�c s�n xu�t kinh doanh. Gi�p vi�c cho gi�m ��c l� 1 ph� gi�m ��c, 1 tr� l� gi�m ��c c�ng h� th�ng c�c ph�ng, ban kh�c. Nh� m�y l� b� ph�n tr�c ti�p tham gia ch� t�o s�n ph�m.Hi�n nay, c�ng ty c� 4 ph�ng ch�c n�ng gi�p vi�c gi�m ��c, m�i ph�ng, ban ch�c n�ng c� nhi�m v� c� th� sau:* V�n ph�ng c�ng ty:Ch�u tr�ch nhi�m c�c c�ng vi�c sau:+ C�ng t�c h�nh ch�nh+ C�ng t�c t� ch�c lao ��ng: Tuy�n ch�n, theo d�i, qu�n l� nh�n s� to�n c�ng ty ��ng th�i gi�p Gi�m ��c x�t duy�t l��ng kh�i gi�n ti�p.+ C�ng t�c th� k� gi�m ��c, y t� v� ki�m tra v� sinh c�ng nghi�p, b�o v� t�i s�n v� gi� g�n an ninh tr�t t� trong c�ng ty. Ngo�i ra v�n ph�ng c�ng ty c�n ch�u tr�ch nhi�m qu�n l� qu� ti�n m�t* Ph�ng t�i k�nh - k� to�n.C� nhi�m v� thu th�p, x� l� v� cung c�p c�c th�ng tin v� t�nh h�nh t�i ch�nh v� k�t qu� kinh doanh c�a t�ng x� nghi�p, nh� m�y c�ng nh� c�a to�n c�ng ty. C� th�:- L�p k� ho�ch t�i ch�nh ��m b�o cho m�i ho�t ��ng s�n xu�t kinh doanh.- L�p k� ho�ch v� bi�n ph�p qu�n l� c�c ngu�n v�n; ki�m tra, gi�m s�t vi�c s� d�ng v�n ��t hi�u qu� cao nh�t trong l�nh v�c s�n xu�t kinh doanh.- T� ch�c h�ch to�n k� to�n v� ph�n t�ch c�c ho�t ��ng kinh t� c�a c�ng ty theo quy ��nh hi�n h�nh c�a nh� n��c.- Ki�m tra gi�m s�t vi�c ti�u th� s�n ph�m v� ho�t ��ng kinh doanh kh�c.* Ph�ng k� ho�ch - k� thu�t - ban KCS- L�p k� ho�ch s�n xu�t kinh doanh th�ng, qu�, n�m, k� ho�ch ph�t tri�n c�a c�ng ty- X�y d�ng c�c ��nh m�c v�t t�, k� thu�t, lao ��ng, ti�n l��ng ��ng th�i qu�n l� vi�c th�c hi�n quy tr�nh c�ng ngh�, quy ph�m k� thu�t v� c�c ch� ti�u k� thu�t trong s�n xu�t c�a c�ng ty. Ngo�i ra ph�ng c�n c� nhi�m v� nghi�n c�u, �ng d�ng ti�n b� KH-K� to�n, c�i ti�n k� thu�t v�o s�n xu�t. - Ban KCS: Qu�n l� ch�t l��ng nguy�n, nhi�n v�t li�u, thi�t b� nh�p v� c�ng ty. Theo d�i, ki�m tra ch�t l��ng b�n th�nh ph�m, th�nh ph�m tr��c khi nh�p kho.* Ph�ng v�t t� - v�n t�i c� nhi�m v�:Qu�n l� t�i s�n trong c�c kho c�a c�ng ty ��m b�o khoa h�c ch�nh x�c v� trung th�c- Khai th�c v� cung �ng to�n b� v�t t�, m�y m�c thi�t b� ph�c v� cho s�n xu�t kinh doanh v� x�y l�p to�n c�ng ty.- Qu�n l� v� ch� ��ng khai th�c c� hi�u qu� c�c ph��ng ti�n v�n t�i thu�c ph�ng qu�n l� ph�c v� ho�t ��ng SXKD.* Nh� m�y g�ch �p l�t granitL� n�i tr�c ti�p tham gia ch� t�o s�n ph�m. D��i nh� m�y l� c�c b� ph�n, t� s�n xu�t. Ph�ng th� nghi�m l� b� ph�n tr�c ti�p thu�c Nh� m�y, ph�c v� s�n xu�t � nh� m�y.S� �� b� m�y t� ch�c qu�n l� t�i C�ng ty Th�ch B�nS� �� 2 # 4) ��c �i�m t� ch�c b� m�y k� to�n, c�ng t�c k� to�n t�i C�ng ty Th�ch B�nDo t�nh ch�t v� ��c �i�m s�n xu�t kinh doanh, ti�u th� c�a m�t doanh nghi�p c�ng nghi�p n�n b� m�y k� to�n c�a c�ng ty c�ng ph�i t� ch�c cho ph� h�p v�i c� ch� kinh doanh c�a m�nh.Khi Nh� n��c ban h�nh ch� �� k� to�n m�i, Ph�ng T�i ch�nh k� to�n c�ng ty �� s�m �p d�ng v� th�c hi�n t�t. Trong �i�u ki�n hi�n t�i ph�i qu�n l� ho�t ��ng c�a c� 4 ��n v� th�nh vi�n, nghi�p v� ph�t sinh nhi�u v� ph�c t�p nh�ng ph�ng v�n gi� ���c b� tr� g�n nh�, h�p l�, c�ng vi�c ���c ph�n c�ng c� th� r� r�ng cho t�ng k� to�n vi�n. C�ng ty c�ng �� ��a ch��ng tr�nh k� to�n m�y v�o �p d�ng nh�m gi�m b�t kh�i l��ng c�ng vi�c t�nh to�n, ti�t ki�m nh�n l�c trong ph�ng.V�i ��i ng� k� to�n c� tr�nh �� chuy�n m�n nghi�p v� cao, nhi�t t�nh v� c� tr�ch nhi�m v�i c�ng vi�c, ph�ng �� th�c hi�n c�ng t�c k� to�n ��p �ng ���c y�u c�u ng�y c�ng cao c�a c�ng ty. C�ng t�c k� to�n ���c t� ch�c kh� ch�t ch� v� khoa h�c. C�ng ty �p d�ng t� ch�c k� to�n theo h�nh th�c t�p trung, t�i c�c x� nghi�p, nh� m�y kh�ng t� ch�c b� m�y k� to�n ri�ng m� b� tr� c�c nh�n vi�n kinh t� ch� y�u l�m nhi�m v� th�ng k�. M�i c�ng vi�c ph�n lo�i, t�ng h�p ���c th�c hi�n t�i ph�ng k� to�n C�ng ty, k� to�n c�n c� v�o �� �� x� l� ch�ng t� v� nh�p v�o m�y t�nh theo y�u c�u c�a c�ng t�c k� to�n.T�i C�ng ty Th�ch B�n, ��ng ��u b� m�y k� to�n l� k� to�n tr��ng tr�c ti�p qu�n l� c�c nh�n vi�n k� to�n, ch�u tr�ch nhi�m tr��c ban l�nh ��o C�ng ty v� c�ng t�c thu th�p, x� l� v� cung c�p thong tin kinh t�. D��i k� to�n tr��ng l� c�c nh�n vi�n k� to�n kh�c. Ph�ng g�m 5 ng��i, m�i ng��i ��m ���ng m�t ph�n h�nh k� to�nS� �� b� m�y k� to�n t�i C�ng ty Th�ch B�n S� �� 3# + K� to�n tr��ng: �i�u h�nh to�n b� c�ng t�c k� to�n t�i c�ng ty, ch� ��o, ph�i h�p th�ng nh�t trong ph�ng t�i ch�nh - k� to�n, gi�p gi�m ��c trong l�nh v�c qu�n l� kinh t� to�n c�ng ty nh� lo v�n ph�c v� s�n xu�t v� ��u t�, s� d�ng v�n sao cho c� hi�u qu�, l�p k� ho�ch t�i ch�nh... ��ng th�i ch�u tr�ch nhi�m tr��c ph�p lu�t v� c�c v�n �� trong ph�m vi quy�n h�n ���c giao.+ K� to�n t�ng h�p: (TSC�, t�ng h�p l��ng, chi ph� gi� th�nh): c� nhi�m v� theo d�i qu�n l� t�nh h�nh bi�n ��ng t�ng gi�m TSC� v� tr�ch kh�u hao TSC� theo t�ng qu�, l�p k� ho�ch s�a ch�a TSC�; t�ng h�p chi ph� ph�t sinh, t�nh gi� th�nh s�n ph�m v� ph�n t�ch gi� th�nh h�ng qu�, l�p b�o c�o t�i ch�nh th�ng, qu�, n�m ��i v�i nh� n��c.+ K� to�n thanh to�n v� ng�n h�ng: c� nhi�m v� theo d�i c�ng n� v�i kh�ch h�ng v� c�ng n� c� nh�n n�i b� ��y �� k�p th�i th�ng qua c�c kho�n thu, chi b�ng ti�n m�t, ti�n g�i v� ti�n vay ng�n h�ng ph�t sinh h�ng ng�y t�i c�ng ty, giao d�ch v�i ng�n h�ng v� vay n� v� tr� n� ��ng th�i th�c hi�n c�c b�o c�o cho ng�n h�ng. + K� to�n ti�u th�: T�p h�p c�c ho� ��n b�n h�ng v� b�ng k� ti�u th� v� s� l��ng v� doanh thu c�a 3 chi nh�nh B�c, Trung, Nam, ki�m tra ��i chi�u kho h�ng, c�ng n� v�i c�c chi nh�nh, theo d�i k� qu� v�i c�c kh�ch h�ng c�a 3 chi nh�nh ��y ��, k�p th�i.+ K� to�n v�t t�: c� nhi�m v� theo d�i chi ti�t, t�ng h�p t�nh h�nh nh�p, xu�t t�ng lo�i v�t t� nh� nguy�n v�t li�u ch�nh, v�t li�u ph�, c�ng c�... vi�t phi�u nh�p, xu�t v�t t�; H�ng th�ng ��i chi�u nh�p, xu�t, t�n kho v�i th� kho. ��nh k� 6 th�ng v� cu�i n�m ki�m k� v� t�nh ch�nh l�ch th�a thi�u ki�m k�, b�o c�o tr��ng ph�ng tr�nh gi�m ��c xin x� l�.* C�c nh�n vi�n kinh t� t�i c�c ��n v� xi, nh� m�y v� c�c chi nh�nh c� nhi�m v� th�ng k�, thu th�p ch�ng t� g�i v� ph�ng t�i ch�nh - k� to�n C�ng ty �� x� l�.��nh k� n�p l� 1 th�ng.M�c d� quy ��nh nhi�m v� v� ch�c n�ng ri�ng c�a t�ng ph�n h�nh nh�ng gi�a c�c ph�n h�nh v�n c� quan h� ch�t ch�, th�ng nh�t v� c�ng h� tr� nhau �� ho�n th�nh t�t nhi�m v� k� to�n c�a c�ng ty.* T� ch�c s� k� to�nV�i �i�u ki�n trang b� t�nh to�n hi�n ��i, vi�c h�ch to�n k� to�n � c�ng ty ���c th�c hi�n ho�n to�n theo ch��ng tr�nh k� to�n s� d�ng tr�n m�y vi t�nh. H�nh th�c s� k� to�n c�ng ty �ang �p d�ng l�m nh�t k� chung. Do ��c �i�m lao ��ng k� to�n b�ng m�y �� gi�p gi�m b�t r�t nhi�u lao ��ng t�nh to�n b�ng tay tr�n c�c lo�i s� t�ng h�p c�ng nh� s� chi ti�t. C�c lo�i s� ��u do m�y t�nh t� l�p v� t�nh to�n theo ch��ng tr�nh c�i ��t s�n. H�ng ng�y, khi c� nghi�p v� kinh t� ph�t sinh, c�n c� v�o c�c ch�ng t� g�c k� to�n t�p h�p, ph�n lo�i sau �� c�p nh�t s� li�u v�o m�y t�nh. M�i ch�ng t� c�p nh�t m�t l�n (ghi ng�y, th�ng, s� ch�ng t�, k�t to�n ��nh kho�n, n�i dung di�n gi�i, s� l��ng, ti�n, ...) Ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o s� nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i c�c t�i kho�n cu�i qu� k� to�n in c�c lo�i s�, b�o c�o �� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ��i chi�u v�i c�c ch�ng t� g�c v� c�c ph�n h�nh k� to�n li�n quan cho kh�p ��ng, ch�nh x�c sau �� ��ng d�u v� l�u tr�.S� �� tr�nh t� h�ch to�n PCSX v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch granit theo h�nh th�c s� Nh�t k� chung t�i C�ng ty Th�ch B�nS� �� 04# II) T�nh h�nh th�c t� c�ng t�c h�ch to�n chi ph� v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch �p l�t granit t�i C�ng ty Th�ch B�n1) Ph�n lo�i chi ph�T�i C�ng ty Th�ch B�n, to�n b� chi ph� s�n xu�t cho Nh� m�y s� d�ng ���c ph�n theo c�c kho�n m�c c� chi ti�t sau:* Chi ph� nguy�n, v�t li�u tr�c ti�p: bao g�m to�n b� chi ph� v� c�c lo�i ��i t��ng lao ��ng nh� nguy�n v�t li�u ch�nh, b�t m�u, v�t li�u ph�, nhi�n li�u... � nh� m�y g�ch granit, chi ph� v� nguy�n, v�t li�u chi�m m�t t� tr�ng kh� l�n (kho�ng t� 60-65%)To�n b� chi ph� v� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p ���c chi ti�t th�nh:- Nguy�n v�t li�u ch�nh bao g�m: ��t s�t, Caolin, Fenspat L�i Cai, Fenspat V�nh Ph�, ��l�mit.- B�t m�u c�c lo�i- V�t li�u ph�: g�m bi nghi�n, ch�t �i�n gi�i (Na3P5O10)- V�t li�u kh�c: �� m�i, ��a m�i, qu� l� kim c��ng ���c s� d�ng tr�c ti�p �� ch� t�o s�n ph�m m�i b�ng, v�t c�nh.- Nhi�n li�u: Gaz, d�u Diezel* Chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p: l� to�n b� chi ph� v� ti�n l��ng ph�i tr� cho c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t v� c�c kho�n tr�ch BHXH, BHYT, KPC� theo ti�n l��ng v�i t� l� quy ��nh ��a v�o chi ph� s�n xu�t.* Chi ph� s�n xu�t chung:Do chi ph� mua ngo�i (��ng l�c) v� chi ph� kh�u hao TSC� d�ng cho s�n xu�t chi�m m�t t� tr�ng l�n n�n 2 kho�n chi ph� n�y ���c t�ch ra kh�i chi ph� s�n xu�t chung theo d�i ri�ng.- ��ng l�c- Kh�u hao TSC� ph�n b� trong k�- Chi ph� qu�n l� ph�n x��ng: tr� hai kho�n chi ph� mua ngo�i (��ng l�c) v� chi ph� kh�u hao TSC�, t�t c� c�c chi ph� ph�t sinh kh�c (thu�c chi ph� s�n xu�t chung) ���c t�p h�p v�o kho�n m�c chi ph� n�y g�i l� chi ph� qu�n l� ph�n x��ng. Nh� v�y, chi ph� qu�n l� ph�n x��ng bao g�m c�c kho�n chi ti�t chi ph� sau:+ Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng+ Chi ph� v�t li�u, c�ng c� d�ng c� d�ng chung ph�n x��ng (bao g�m c� v� h�p g�ch)+ Chi ph� b�ng ti�n kh�c.2) ��i t��ng h�ch to�n chi ph� s�n xu�t:T�i C�ng ty Th�ch B�n, t� ch�c s�n xu�t g�ch �p l�t granit ���c t�p trung to�n b� � nh� m�y (��ng th �i l� ph�n x��ng s�n xu�t). M�i chi ph� ph�t sinh c� li�n quan t�i qu� tr�nh s�n xu�t s�n ph�m ���c t�p h�p chung cho m�t ��i t��ng h�ch to�n nh� v�y xu�t ph�t t� ��c �i�m t� ch�c s�n xu�t kinh doanh t�i c�ng ty. C�ng ty ph�i ti�n h�nh h�ch to�n kinh t� cho 2 ��n v�: x� nghi�p x�y l�p, Nh� m�y g�ch �p l�t granitHi�n t�i, s�n ph�m ch�nh c�a c�ng ty l� g�ch granit v�i nhi�u k�ch th��c, m�u s�c kh�c nhau. V� v�y, trong b�o c�o n�y em s� t�p trung tr�nh b�y qu� tr�nh h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m c�a Nh� m�y g�ch �p l�t granit. K� t�p h�p chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh ���c ch�n l� qu� IV/20003) T�nh t��ng h�ch to�nHi�n nay, to�n b� c�ng t�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch granit c�a c�ng ty ti�n h�nh theo c�c quy ��nh chung c�a h�nh th�c s� Nh�t k� chung k�t h�p v�i ph��ng ph�p k� to�n h�ng t�n kho theo ph��ng ph�p k� khai th��ng xuy�n chi ph� s�n xu�t ch� t�o s�n ph�m ph�t sinh t�i Nh� m�y ���c t�p h�p theo nh�ng kho�n m�c sau:- Chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p: bao g�m c�c kho�n chi ph� v� nguy�n v�t li�u ch�nh v�t li�u ph� (bao g�m c� v� h�p g�ch), b�t m�u, nhi�n li�u v� c�c v�t t� d�ng �� gia c�ng s�n ph�m m�i b�ng, v�t c�nh.- Chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p: Ti�n l��ng v� c�c kho�n tr�ch theo l��ng (ph�n t�nh v�o chi ph� s�n xu�t 19%) c�a c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t.- Chi ph� s�n xu�t chung: g�m chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng, chi ph� v�t li�u, c�ng c�, d�ng c� d�ng chung ph�n x��ng, chi ph� kh�u hao TSC�; chi ph� d�ch v� mua ngo�i (�i�n) v� chi ph� b�ng ti�n kh�c.Tr�nh t� h�ch to�n c� th� sau:3.1) H�ch to�n chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�pV�t li�u l� ��i t��ng lao ��ng, l� m�t trong 3 y�u t� c� b�n �� t�o n�n s�n ph�m chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p l� kho�n m�c chi ph� chi�m t� tr�ng l�n trong t�ng gi� th�nh s�n ph�m c�a Nh� m�y. Do ��, ch� m�t thay ��i nh� trong vi�c s� d�ng v�t li�u c�ng g�y ra r�t l�n ��n chi ph� s�n xu�t v� gi� th�nh s�n ph�m. �i�u n�y ch�ng t� chi ph� v� nguy�n v�t li�u chi�m m�t v� tr� quan tr�ng trong vi�c h� th�p chi ph� s�n xu�t, ��c bi�t ��i v�i m�t s� lo�i v�t t� c�ng ty ph�i nh�p t� n��c ngo�i nh� bi nghi�n, �� m�i, qu� l� kim c��ng v�i gi� cao. Ch�nh v� v�y m� vi�c s� d�ng v�t li�u h�p l� trong s�n xu�t t�i Nh� m�y l� m�t trong nh�ng bi�n ph�p t�ch c�c nh�m h� th�p gi� th�nh s�n ph�m, n�ng cao hi�u qu� s�n xu�t kinh doanh. �� t�p trung chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p, k� to�n ti�n h�nh theo d�i v�t li�u xu�t d�ng t� kho v�t t� c�a c�ng ty cho vi�c s�n xu�t t�i Nh� m�y. T�t c� c�c nhu c�u s� d�ng ��u xu�t ph�t t� nhi�m v� s�n xu�t. Vi�c s� d�ng c�c lo�i nguy�n v�t li�u ���c t�nh to�n tr�n c� s� s�n xu�t th�c t� c�u th�nh s�n ph�m v� ��nh m�c ti�u hao v�t li�u do ph�ng k� ho�ch - k� thu�t ��t ra.C�n c� v�o nhu c�u s�n xu�t th�c t� v� ��nh m�c ti�u hao nguy�n v�t li�u. Nh� m�y ghi danh m�c nguy�n v�t li�u c�n l�nh c� th� v� s� l��ng v� vi�t phi�u y�u c�u xin l�nh v�t t�. Phi�u n�y ���c g�i v� ph�ng k� ho�ch - k� thu�t c�ng ty. Sau khi ���c x�t duy�t, nh�n vi�n Nh� m�y mang phi�u y�u c�u xin l�nh v�t t� v� ph�ng T�i ch�nh - k� to�n �� k� to�n v�t t� ti�n h�nh vi�t phi�u xu�t kho. ��y l� ch�ng t� �� ghi s� k� to�n. Phi�u xu�t kho ���c l�p th�nh 2 li�n:- Li�n 1: Th� kho gi� l�m c�n c� �� xu�t kho v� ghi v�o th� kho. Cu�i k� th� kho t�p h�p c�c phi�u nh�p, xu�t g�i v� ph�ng t�i ch�nh - k� to�n �� ti�n h�nh ��i chi�u.- Li�n 2: ���c giao cho nh�n vi�n Nh� m�y (��n v� s� d�ng) �� cu�i th�ng l�m b�o c�o quy�t to�n v�t t� s� d�ng trong k�V� d� phi�u xu�t kho c� m�u sau:Phi�u xu�t khoNg�y 31 th�ng 12 n�m 2000S�: 15H� v� t�n ng��i nh�n h�ng: Nh� m�y Granit ��a ch�: Nh� m�y Granit (NNGR) N� TK 6211L� do xu�t: Xu�t nguy�n, nhi�n v�t li�u cho s�n xu�t C� TK 152Xu�t t�i kho: KHO2M� h�ng#T�n h�ng#�vt#S� l��ng#��n gi�#Th�nh ti�n##00BDST00#��t s�t tr�ng#t�n#680,093#364.356#247.796.128##00BCTB22#B�t Caolin#t�n#216,068#592.739#128.072.082##01DM39QL#�� m�i qu� l�#vi�n#1,00#41.544.414#41.544.414##C�ng####3.466.397.135##Gi� th�c t� v�t li�u xu�t kho � C�ng ty ���c t�nh theo ph��ng ph�p gi� ��n v� b�nh qu�n (b�nh qu�n sau m�i l�n nh�p). Ph��ng ph�p n�y c� �u �i�m v�a ch�nh x�c, v�a c�p nh�t ph� h�p v�i lao ��ng k� to�n b�ng m�y t�i C�ng ty.Theo ph��ng ph�p n�y, gi� th�c t� v�t li�u xu�t d�ng ���c x�c ��nh theo c�ng th�c sau:Gi� ��n v� b�nh qu�n sau #m�i l�n nh�p #= ## EMBED Equation.2 #####� C�ng ty, �� theo d�i t�nh h�nh bi�n ��ng t�ng, gi�m nguy�n v�t li�u k� to�n s� d�ng TK 152 (chi ti�t lo�i v�t li�u). �� t�p h�p chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p cho s�n xu�t t�i Nh� m�y, k� to�n s� d�ng TK 621 (6211 - chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p: Granit) khi xu�t kho v�t li�u ph�c v� s�n xu�t, k� to�n ghi ��nh kho�n:N� TK 621 (6211)C� TK 152Theo, phi�u xu�t kho s� 15 k� to�n ghi ��nh kho�n:N� TK 621 (6211): 3.466.397.135C� TK 152: 3.466.397.135Chi ti�t: C� TK 15211: 1.605.030.915C� TK 15212: 911.355.466C� TK 1522: 66.451.703C� TK 1523: 883.559.061C�n c� v�o c�c phi�u xu�t kho �� ���c t�nh gi� xu�t d�ng k� to�n l�p s� t�ng h�p chi ti�t v�t t�.Tr�ch s� t�ng h�p chi ti�t v�t t� ph�n xu�t cho s�n xu�t g�ch GranitT�ng h�p xu�t v�t t� qu� IV/2000 TK6211T� ng�y 01/10/2000 - 31/12/2000M� v�t t�#V�t t�#�v t�nh#S� l��ng#Ti�n###B�t nguy�n li�u s�n xu�t###5.208.879.532##BCTB22#B�t Cao lanh TB22#T�n#722.120#432.571.038##...#...#####BMXP00#B�t m�u xanh Ph�p CPVE14#Kg#283.500#57.844.141##BM�000#B�t m�u �en CPNE18#Kg#6.626.650#247.516.889###Nh�m v�t li�u ch�nh###2.474.647.205##BN3750#B� nghi�n 37,50mm#Kg#1.850.000#48.404.103##BN4735#B� nghi�n 43,75mm#Kg#3.500.000#95.361.050##...#...#####DT29QL#�� m�i qu� l� Segment 43x9x11#vi�n#4000#146.319.660##�VO300#��a t�o vu�ng 300mm x 12x10#Chi�c#41.000#239.416.431###Nh�m v�t li�u ph� kh�c###235.131.288##BDHG00#B�ng d�nh h�p Granite#Cu�n#960.000#8.640.000##BV00#B�t �� v�i#Kg#3.153.600#1.419.120##...#...#####NHT00#Xim�ng Ho�ng Th�ch#Kg#50.000#42.344###Nh�m nhi�n li�u###3.082.920.504##A20000#D�u Diezel#L�t#412.121.000#1.295.487.739##A2000#Gaz#Kg#337.736.170#1.787.432.765###N h�m v�t r� ti�n###1.880.000##D000#G�ng tay#��i#400.000#1.440.000##...#...######Nh�m bao b�###269.617.297##80300#H�p g�ch k�ch th��c 300 x 300#C�i#68.352.000#158.928.653##...#...######T�ng c�ng##1.023.829.447#11.273.075.826##K� to�n tr��ng Ng�y th�ng n�m Ng��i l�p bi�uQu� IV/2000 chi ph� v� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p t�p h�p cho to�n nh� m�y nh� sau:Chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p: 11.273.075.826Trong ��: Nguy�n v�t li�u ch�nh: 3.203.651.697B�t m�u (chi ti�t t�ng lo�i): 2.070.445.461V�t li�u ph�: 783.330.737 Nhi�n li�u: 3.082.920.504V�t li�u kh�c (chi ti�t t�ng lo�i): 1.863.110.130�� m�i: 1.018.023.017��a kim c��ng: 437.574.575Qu� l� kim c��ng: 407.512.538H�p g�ch: 269.617.297Cu�i qu�, k� to�n k�t chuy�n chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p v�o TK154 (1541 - chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang: Granit)N� TK 154 (1541): 11.273.075.826 C� TK 621 (6211): 11.273.075.826Sau khi ��nh kho�n, ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu�, k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d�, trang s� c�i TK6211 - Chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p: Granit.S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 - 31/12/2000T�i kho�n: 6211 Chi ph� nguy�n v�t li�u tr�c ti�p GranitNg�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#41#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15211#1.875.552.692###31/10#41#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15212#506.236.489###31/10#41#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1522#116.398.264###31/10#41#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1523#1.018.928.429###30/11#45#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15211#1.413.191.409###30/11#45#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15212#258.677.115###30/11#45#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1522#96.082.999###30/11#45#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1523#1.033.299.707###30/11#75#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15212#50.537.291###31/12#230#KC 621-154 62111541#1541##9.686.589.070##31/12#23#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15211#1.588.209.697###31/12#23#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15212#126.985.061###31/12#23#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1522#105.830.413###31/12#23#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1523#1.077.068.197###31/12#47#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#15212#507.852.557###31/12#47#Xu�t s�n xu�t (Nh� m�y Granit)#1522#1.738.800#####Ph�t sinh n�: 9.686.589.070#######Ph�t sinh c�: 9.686.589.070#######D� n� cu�i k�:#####3.2. T�p h�p chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p: Hi�n nay, C�ng ty �ang �p d�ng h�nh th�c tr� l��ng cho c�ng nh�n v� c�n b� nh�n vi�n Nh� m�y l� tr� l��ng theo s�n ph�m. Theo h�nh th�c n�y th� ti�n l��ng tr� cho ng��i lao ��ng ���c c�n c� v�o s� l��ng, ch�t l��ng s�n ph�m m� h� l�m ra (tr� theo s�n ph�m tr�c ti�p kh�ng h�n ch�). C�ng ty �� x�y d�ng ��n gi� ti�n l��ng cho t�ng lo�i ch�t l��ng s�n ph�m (s�n ph�m th��ng, ph�n t�ng cho s�n ph�m v�t c�nh, v� ph�n t�ng cho s�n ph�m m�i b�ng) �p d�ng cho c�ng nh�n s�n xu�t t�i Nh� m�y. ��n gi� n�y bao g�m l��ng s�n ph�m, ph� c�p ca 3, ph� c�p ��c h�i, ph� c�p tr�ch nhi�m.TT#Di�n gi�i#�v t�nh#B�n th�nh ph�m#Ph�n t�ng v�i s�n ph�m ��ng h�p#####Kho Nh� m�y#��ng h�p#V�t c�nh#M�i b�ng###T�ng#�/m2#1102#299#1079#1220##1#C�ng nh�n c�ng ngh�#�/m2#754#214#712#853##2#C�ng nh�n ph�c v�#�/m2#147#15#219#219##3#Qu�n l� + Th� nghi�m#�/m2#201#20#148#148##Nh� v�y:Ti�n l��ng ph�i tr� cho c�ng nh�n Nh� m�y = ( (s� l��ng SPi x ��n gi� ti�n l��ng SPi)Trong ��: i: l� ch�t l��ng s�n ph�mNgo�i ra, trong qu� tr�nh s�n xu�t n�u c�ng nh�n ti�t ki�m ���c v�t t� s� ���c th��ng theo m�t ph�n tr�m nh�t ��nh tr�n t�ng s� gi� tr� v�t t� ti�t ki�m ���c.Chi ph� c�ng nh�n tr�c ti�p c�a Nh� m�y bao g�m ti�n l��ng (l��ng s�n ph�m, l��ng ph�, ti�n th��ng) c�a c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t v� c�c kho�n tr�ch B�o hi�m x� h�i, B�o hi�m y t�, kinh ph� c�ng �o�n v�o chi ph� theo quy ��nh hi�n h�nh theo m�t t� l� nh�t ��nh v�i s� ti�n l��ng ph�t sinh c�a c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t do C�ng ty ch�u.* V� ti�n l��ng c�a c�ng nh�n s�n xu�t:T�i Nh� m�y g�ch Granit, vi�c ph�n c�ng lao ��ng ���c ti�n h�nh m�t c�ch h�p l�, b�o ��m ���c quan h� c�n ��i gi�a ng��i lao ��ng v� c�c y�u t� kh�c c�a qu� tr�nh s�n xu�t �� ��t ���c hi�u qu� lao ��ng cao nh�t. C�ng nh�n s�n xu�t t�i Nh� m�y c� tay ngh� cao, ���c ��o t�o ph� h�p v�i quy tr�nh c�ng ngh�, s�n xu�t 3 ca li�n t�c b�o ��m cho qu� tr�nh s�n xu�t kh�ng b� gi�n �o�n. C�ng nh�n Nh� m�y ���c ph�n th�nh c�c t�, b� ph�n, m�i t� (b� ph�n) do m�t t� tr��ng ph� tr�ch, ch�u tr�ch nhi�m tr��c qu�n ��c Nh� m�y v� c�c c�ng vi�c do b� ph�n m�nh th�c hi�n. H�ng ng�y c�c t� tr��ng theo d�i t�nh h�nh lao ��ng c�a t�ng c�ng nh�n trong t� v� ch�m �i�m c�ng t�ng ng��i. Cu�i th�ng, c�c t� h�p b�ng ch�m c�ng, phi�u b�o �m, b�o ngh�, gi�y ngh� ph�p... g�i cho nh�n vi�n kinh t� Nh� m�y �� ti�n h�nh l�p b�ng thanh to�n ti�n l��ng th�ng.Tr�n c� s� c�c phi�u nh�p kho b�n th�nh ph�m v� th�nh ph�m c�ng c�c ch�ng t� li�n quan kh�c, nh�n vi�n kinh t� Nh� m�y l�p b�ng t�ng h�p thanh l� k�t qu� s�n xu�t. B�ng n�y sau khi ���c Ph�ng K� ho�ch - k� thu�t x�c nh�n s� ���c chuy�n v� Ph�ng T�i ch�nh - K� to�n C�ng ty �� duy�t qu� l��ng th�ng.Sau khi �� c� t�ng qu� l��ng kho�n theo ��nh m�c. K� to�n t�p h�p b�ng ch�m c�ng c�a c�c t� �� x�c ��nh t�ng s� �i�m c�a to�n b� c�ng nh�n s�n xu�t, c�n b� Nh� n��c. V� d�: B�ng ch�m c�ng (tr�ch) c�a b� ph�n �p s�y ��ng th�ng 10/2000 nh� sau:Nh� m�y g�ch �p l�t GranitB� ph�n: �p s�y ��ngB�ng ch�m c�ngTh�ng 10/2000#############STT#H� v� t�n#C�p b�c ho�c ch�c v�#1#2#...#30#31#S� c�ng h��ng l��ng SP#S� c�ng h��ng l��ng th�i gian#...#...##1#Nguy�n V�n V�nh#T� tr��ng#18#18####450#25####2#Tr�n Xu�n M�nh#T� vi�n#10#10####232#23####3#�� Vi�t Ho�n#Ca tr��ng#10#10####276#25####4#Nguy�n V�n Tu�n#T� vi�n#11#10####289#26####...#...#############C�ng: 20 ng��i########480####S� �i�m m� ng��i c�ng nh�n ��t ���c trong ng�y (th�ng) ph� thu�c v�o c�c y�u t� sau:1. V� tr� c�a ng��i c�ng nh�n �� tr�n d�y chuy�n c�ng ngh�: Tu� thu�c v�o m�c �� quan tr�ng c�a t�ng c�ng �o�n m� s� �i�m ng��i c�ng nh�n nh�n ���c cao hay th�p.2. V� tr� l�m vi�c c�a ng��i c�ng nh�n trong c�ng �o�n ��: ��i v�i nh�ng c�ng nh�n ��m nh�n c�ng vi�c y�u c�u tay ngh� cao ho�c c�ng nh�n gi� ch�c v� t� tr��ng, ca tr��ng th� ���c h��ng s� �i�m cao h�n so v�i nh�ng c�ng nh�n b�nh th��ng.3. S� gi� c�ng nh�n l�m vi�c trong ng�y4. S� ng�y c�ng: l� s� ng�y c�ng nh�n �i l�m trong th�ng. Y�u t� n�y �nh h��ng ��n t�ng s� �i�m c�a c�ng nh�n �� trong th�ng.5. H� s� b�nh x�t: Cu�i th�ng t� ti�n h�nh b�nh x�t m�c �� ho�n th�nh c�ng vi�c c�a t�ng ng��i trong t�. C� 3 m�c b�nh x�t: + Xu�t s�c: T�ng s� �i�m chia l��ng cu�i c�ng = 1,1 x s� �i�m th�ng+ Ho�n th�nh nhi�m v�: T�ng s� �i�m chia l��ng = 1 x s� �i�m th�ng+ Kh�ng ho�n th�nh nhi�m v�: T�ng s� �i�m chia l��ng = 0,9 x s� �i�m th�ngD�a v�o b�ng ch�m c�ng, t�ng qu� l��ng th�ng ���c duy�t, tu� thu�c v�o h� s� l��ng c� b�n, s� ng�y c�ng, s� c�ng �i�m c�a t�ng ng��i �� t�nh l��ng cho t�ng c�ng nh�nTi�n l��ng ph�i tr� 1 CN th�ng# =#Ti�n l��ng s�n ph�m 1CN #+#Ti�n l��ng, ti�t ki�m v�t t�, ph�m c�p# +# L��ng ph�##Trong ��:Ti�n l��ng s�n ph�m 1CN = # EMBED Equation.2 ### x S� �i�m 1CNTi�n th��ng, #ti�t ki�m v�t t�, ph� c�p #= ## EMBED Equation.2 ### #x#S� �i�m #CNi# x#H� s� #TKVT CNi##Nh�ng ng�y ngh� ch� �� nh� ngh� t�t, ngh� ph�p, h�i h�p, h�c t�p... (n�m trong l��ng ph�) c�a c�ng nh�n ���c tr� l��ng theo c�ng nh�t v� m�c l��ng b�nh qu�n ng�y ���c t�nh nh� sau:M�c l��ng b�nh qu�n ng�y = # EMBED Equation.2 ###C�n c� v�o s� ti�n l��ng ph�i tr� cho t�ng c�ng nh�n, k� to�n l�p b�ng thanh to�n l��ng cho t�ng b�nh qu�n.V� d�: B�ng thanh to�n l��ng c�a b� ph�n �p, s�y ��ng th�ng 2 nh� sau: (Tr�ch).Nh� m�y g�m Granit B� ph�n: �p, s�y ��ngB�ng thanh to�n ti�n l��ngTh�ng 10/2000STT#H� v� t�n#L��ng c� b�n#Ng�y c�ng#S� �i�m#H� s� TKVT#�i�m TKVT#L��ng SP#TKVT#T�ng##1#Nguy�n V�n V�nh#2,02#450#1#45-#1.399.169#455.331#1.854.500###2#Tr�n Xu�n M�nh#2,33#23#232#1#232#721.349#234.748#956.097 ##3#�� Vi�t Ho�n#1,72#25#276#1#276#858.157#279.269#1.137.426##4#Nguy�n V�n Tu�n#1,72#26#289#1,5#433,5#898.578#438.635#1.337.213##############C�ng########21 .557.632##T� b�ng thanh to�n ti�n l��ng t�ng t� k� to�n l�p b�ng t�ng h�p thanh to�n ti�n l��ng cho to�n Nh� m�y trong t�ng th�ng.V� d�: th�ng 10/2000 (tr�ch) C�ng ty Th�ch B�nNh� m�y g�ch �p l�t GranitB�ng t�ng h�p thanh to�n ti�n l��ng Th�ng 10/2000STT#B� ph�n #L��ng CB#Ti�n l��ng ph�i tr�#T�m �ng#BHXH#BHYT#Ti�n nh�#T�ng#C�n ���c l�nh##1#Nghi�n s�y#55.81#35.056.771#10.100.000#401.832#80.366#####2#�p, s�y ��ng#30,21#21.557.632#9.200.000#217.512#43.502#####3#L� nung#74,77#55.494.757#18.800.000#538.344#107.669#####4#T� m�i#91,19#43.356.154#26.000.000#656.568#131.314#####5#C� �i�n#21,82#16.645.852#8.100.000#157.104#31.421#####6#VSCN#9,01#3.132.161#1.600.0 00#64.872#12.974#####7#C�n b� PX#25,12#20.673.518#9.200.000#180.864#36.173#####8#Th� nghi�m#27,98#17.685.381#7.700.000#201.456#40.291######C�ng#335,91#213.602.229#90 .700.000#2.418.552#483.710#####* V� c�c kho�n tr�ch theo l��ng:Theo ch� �� hi�n h�nh c�c kho�n tr�ch BHXH, BHYT, KPC� do ng��i s� d�ng lao ��ng ch�u ���c t�nh v�o chi ph� kinh doanh theo m�t t� l� nh�t ��nh ��a v�o kho�n m�c chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p. Hi�n nay, kho�n chi ph� BHXH theo quy ��nh c�a Nh� n��c, C�ng ty �ang �p d�ng th� vi�c tr�ch l�p qu� BHXH ���c th�c hi�n h�ng th�ng theo t� l� 15% tr�n qu� ti�n l��ng c� b�n, c�a c�ng nh�n s�n xu�t trong th�ng. Qu� BHXH ���c thi�t l�p �� t�o ra ngu�n v�n t�i tr� cho c�ng nh�n vi�n trong tr��ng h�p �m �au, thai s�n, tai n�n lao ��ng. Qu� BHXH ���c ph�n c�p qu�n l� s� d�ng: m�t b� ph�n ���c n�p l�n c� quan qu�n l� chuy�n m�n �� chi cho c�c tr��ng h�p quy ��nh, m�t b� ph�n �� chi ti�u tr�c ti�p t�i C�ng ty cho nh�ng tr��ng h�p �m �au,... BHYT � C�ng ty ���c tr�ch v�o chi ph� s�n xu�t h�ng th�ng theo t� l� quy ��nh l� 2% tr�n qu� l��ng c� b�n. BHYT ���c n�p l�n c� quan qu�n l� chuy�n m�n �� ph�c v� b�o v� v� ch�m s�c s�c kho� cho c�n b� c�ng nh�n vi�n c�ng ty.KPC� ���c tr�ch h�ng th�ng theo t� l� quy ��nh l� 2% tr�n t�ng thu nh�p th�c t� c�a c�ng nh�n vi�n trong th�ng v� c�ng ���c ph�n c�p qu�n l�: m�t n�a n�p cho c� quan c�ng �o�n c�p tr�n, m�t n�a �� chi ti�u cho ho�t ��ng c�ng �o�n c�a c�ng nh�n vi�n C�ng ty.�� ph�n �nh t�nh h�nh v� thanh to�n l��ng cho c�ng nh�n vi�n C�ng ty, k� to�n s� d�ng t�i kho�n 334 - "Ph�i tr� c�ng nh�n vi�n" v� t�i kho�n 338 - "C�c kho�n ph�i tr�, ph�i n�p kh�c" (chi ti�t 3 ti�u kho�n 3382, 3383, 3384). �� t�p h�p chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p s�n xu�t t�i Nh� m�y, k� to�n s� d�ng t�i kho�n 622 (6221 - chi ph� tr�c ti�p Granit).K� to�n t�ng h�p C�ng ty h�ng th�ng t�ng h�p c�c B�ng t�ng h�p thanh to�n ti�n l��ng c�a c�c ��n v� trong to�n C�ng ty �� l�p b�ng "Ti�n l��ng c�c b� ph�n to�n C�ng ty" v� "B�ng theo d�i BHXH, BHYT, KPC�". Trong b�ng n�y, b� ph�n Nh� m�y Granit ���c chia th�nh 3 kho�n:- Gi�n ti�p, ph�c v�: g�m ti�n l��ng c�a t� VSCN, c�n b� PX v� th� nghi�mT� m�i: Ti�n l��ng c�a t� m�i- C�n l�i: Ti�n l��ng c�a c�c b� ph�n tr�c ti�p s�n xu�t c�n l�i.C�ng ty Th�ch B�nH�ch to�n ti�n l��ng, c�c kho�n tr� v�o l��ngTh�ng 12/2000STT#B� ph�n #Ti�n l��ng#BHXH#BHYT#Nh�#KPC�#Kh�c#####3383#3384#1388#6428/3382#1388##1#Gi�n ti�p#154.952.764#1.124.370#224.874#73.500#757.400###2#Ph�c v� h�nh ch�nh#9.707.397#112.410#22.482#41.000####3#B�o v�#7.250.000#163.800#32.760#####4#Nh� tr�#3.252.550#83.250#16.650#7.000####5#XN x�y l�p#9.185.600#82.720#16.530#####6#Chi kh�c t�nh v�o l��ng#84.350.000#-######7#B�c x�p#24.466.626#365.220#73.044#####8#L�i xe#7.084.218#86.310#17.262#####9#Ph�n x��ng c� �i�n#28.097.516#407.340#81.468#8.750####10#Nh� m�y Granit#241.495.795#3.156.570#631.314#0#0####+ T� m�i#60.019.310#777.330#155.466######+ Ph�c v�#66.152.730#660.870#132.174######+ Tr�c ti�p#115.323.755#1.718.370#343.674#####11#X� nghi�p kinh doanh #169.766.994#1.740.790#595.782#####12#Nh� �n#11.104.800#169.020#33.804#74.000####13#Ban qu�n l� d� �n#4.047.550#53.640#10.728######C�ng 334#739.609.460#7.322.780#1.712.166#130.250#1.093.400#0###T�ng c�ng#754.761.810#7.545.440#1.756.698#204.250#1.093.400#0###Lu� k� 334#6.605.962.285########Lu� k�#6.760.461.378#######1) H�ch to�n BHXH, BHYT tr�ch v�o ZN� TK 6221 N� TK 62711C� TK 3382: 3.506.861 C� TK 3382: 2.516.002 C� TK 3383: 7.487.100 C� TK 3383: 4.559.220 C� TK 3384: 998.280 C� TK 3384: 607.896N� TK 6411 N� TK 6421C� TK 3382: 3.059.340 C� TK 3382: 3.767.917 C� TK 3383: 5.222.370 C� TK 3383: 4.860.570C� TK 3384: 1.191.564 C� TK 3384: 648.048N� TK 6428 N� TK 2414Nh� �n D� �nC� TK 3382: 222.096 C� TK 3383: 53.640C� TK 3383: 676.080 C� TK 3384: 10.728C� TK 3384: 101.4122) Ph�n b� ti�n l��ng trong th�ngN� TK 6221: 175. 343.065 N� TK 62711: 125.801.090N� TK 6411: 169.766.994 N� TK 6421: 268.698.311 C� TK 334: 739.609.440C�ng ty Th�ch B�nH�ch to�n ti�n l��ng b� sungTh�ng 12/2000 STT#B� ph�n#Ti�n l��ng#BHXH#BHYT#Nh�#KPC�#Kh�c#####3383#3384#1388#6428/3382#1388##1#Gi�n ti�p#202.739.635#######2#Ph�c v� h�nh ch�nh#30.576.274#######3#B�o v�########4#Nh� tr�#-#######5#XN x�y l�p#21.756.000#######6#Chi kh�c t�nh v�o l��ng#24.850.000#######7#B�c x�p#44.379.644#######8#L�i xe#-#######9#Ph�n x��ng c� �i�n#34.023.649#######10#Nh� m�y Granit#371.819.785#0#0#0#0#0###+ T� m�i#88.108.059########+ Ph�c v� #95.217.880########+ Tr�c ti�p#188.493.846#######11#XN Kinh doanh #111.166.001#######12#Nh� �n#14.500.000#######13#Ban qu�n l� d� �n#- ########C�ng 334#841.310.988########T�ng c�ng#855.810.988########Lu� k� 334#7.447.273.273#0#0#0#0#0###Lu� k�#7.616.272.366#0#0#0#0#0##1) H�ch to�n BHXH, BHYTNh� tr�ch v�o gi� th�nh:N� TK 6221C� TK 3382: 5.532.028C� TK 3383: 0 C� TK 3384: 0N� TK 62711C� TK 3382: 3.472.423C� TK 3383: 0 C� TK 3384: 0N� TK 6411C� TK 3382: 2.223.320C� TK 3383: 0 C� TK 3384: 0N� TK 6428 (Nh� �n) C� TK 3382: 290.000C� TK 3383: 0 C� TK 3384: 0N� TK 2414 (D� �n)C� TK 3383: 0 C� TK 3384: 0 2) Ph�n b� ti�n l��ng trong th�ng:N� TK 6221: 276.601.905N� TK 62711: 173.621.173N� TK 6411: 111.166.001 N� TK 6421: 279.921.909C� TK 334: 841.310.988 Cu�i qu�, c�n c� v�o s� li�u tr�n 3 b�ng c�a 3 th�ng, chi ph� v� ti�n l��ng c�a c�ng nh�n tr�c ti�p s�n xu�t ���c t�nh l� 2 b� ph�n nh�: T� m�i v� c�n l�i thu�c Nh� m�y Granit, k� to�n ��nh kho�n l�n l��t cho t�ng th�ng. Qu� IV/2000 - t�ng ph�t sinh b�n N� TK 622 (6221) l�: 900.143.508 (trong �� T� m�i: 167.224.644) ���c k� to�n cu�i qu� k�t chuy�n sang Tk 154 (1541). Chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang Granit.Sau khi ��nh kho�n, ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra ngo�i, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 6221 - Chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p Granit.S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 31/12/2000T�i kho�n: 6221 chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p GranitD� n� ��u k�: 62.194.135Ng�y#s�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#45#Ph�n b� ti�n l��ng th�ng 10#334#167.224.644###31/10#45#H�ch to�n c�c kho�n KPC� tr�ch v�o Z#3382#3.344.493# ##31/10#45#H�ch to�n c�c kho�n BHXH tr�ch v�o Z#3383#7.113.690###31/10#45#H�ch to�n c�c kho�n BHYT tr�ch v�o Z#3384#948.492###30/11#34#Ph�n b� l��ng b� sung th�ng 11Z#334#239.096.322###30/11#34#H�ch to�n KPC� l��ng b� sung th�ng 11#3382#4.781.926###30/11#34#H�ch to�n BHXH v�o Z th�ng 11#3383#7.204.140###30/11#34#H�ch to�n BHYT v�o Z th�ng 11#3384#960.552###31/12#37#Ph�n b� l��ng b� sung th�ng 12#334#451.914.970###31/12#57#H�ch to�n KPC� v�o Z l��ng b� sung th�ng 12#3382#9.038.899# ##31/12#57#H�ch to�n BHXH v�o Z l��ng b� sung th�ng 12#3383#7.487.180###31/12#57#H�ch to�n BHYT v�o Z l��ng b� sung th�ng 12#3384#998.280###31/12#231#K�t chuy�n 622-154, 6221- 1541#1541##962.337.643##Ph�t sinh n�: 900.143.508 Ph�t sinh c�: 962.337.643D� n� cu�i k�: 0K� to�n tr��ng Ng�y th�ng n�m Ng��i l�p bi�u3.3. K� to�n t�p h�p chi ph� s�n xu�t chung:Chi ph� s�n xu�t chung l� to�n b� nh�ng chi ph� s�n xu�t c�n l�i �� s�n xu�t s�n ph�m tr� chi ph� nguy�n v�t li�u v� chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p. ��y l� nh�ng chi ph� ph�t sinh trong ph�m vi Nh� m�y. �� theo d�i kho�n chi ph� n�y, k� to�n C�ng ty s� d�ng t�i kho�n 627 - "Chi ph� s�n xu�t chung" v� ���c chi ti�t th�nh 7 ti�u kho�n sau:TK 62711: Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng GranitTK 62721: Chi ph� v�t li�u ph�n x��ng GranitTK 62731: Chi ph� d�ng c� s�n xu�t ph�n x��ng GranitTK 62741: Chi ph� kh�u hao TSC� ph�n x��ng GranitTK 62742: Chi ph� tr�ch tr��c ph�n x��ng GranitTK 62771: Chi ph� d�ch v� mua ngo�i ph�n x��ng GranitTK 62781: Chi ph� b�ng ti�n kh�c ph�n x��ng GranitVi�c h�ch to�n chi ph� s�n xu�t chung to�n Nh� n��c ���c ti�n h�nh c� th� cho t�ng ��i t��ng chi ph� nh� sau:3.3.1. Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng GranitChi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng bao g�m ti�n l��ng v� c�c kho�n BHXH, BHYT, KPC� tr�ch theo l��ng (ph�n t�nh v�o chi ph�) c�a nh�n vi�n ph�n x��ng (qu�n ��c, nh�n vi�n kinh t� ph�n x��ng, b�c v�c...) t�nh v�o chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng Granit, ngo�i b� ph�n gi�n ti�p ph�c v� (VSCN, c�n b� PX, th� nghi�m) t�i Nh� m�y, k� to�n C�ng ty c�n t�nh c�c kho�n chi ph� n�y ti�n l��ng v� c�c kho�n tr�ch theo l��ng c�a b� ph�n b�c x�p, l�i xe n�ng h�ng v� ph�n x��ng c� �i�n trong C�ng ty.Ti�n l��ng v� c�c kho�n tr�ch theo l��ng c�a b� ph�n n�y ���c h�ch to�n v�o t�i kho�n 62711 - Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng Granit. C� th�, cu�i qu� c�n c� v�o s� li�u t�ng c�t "C�ng" tr�n b�ng t�ng h�p l��ng v� s� tr�ch ��a v�o gi� th�nh � b�ng theo d�i BHXH, BHYT, KPC� c�a c�c b� ph�n b�c x�p, l�i xe n�ng h�ng, gi�n ti�p ph�c v�, Ph�n x��ng c� �i�n l�p cho t�ng th�ng k� to�n ��nh kho�n nh� sau:V� d� t� b�ng h�ch to�n ti�n l��ng v� c�c kho�n tr�ch theo l��ng c�a th�ng 12/2000.C�ng ti�n l��ng: 125.801.090C�ng s� tr�ch ��a v�o gi� th�nh: 2516002 + 4559220 + 607896 = 7683118N� TK 62711: 133.484.208C� TK 334: 125.801.090C� TK 338: 7.683.1183382: 2.516.002 3383: 4.559.2203384: 607.896Qu� IV/2000 t�ng ph�t sinh b�n N� Tk 62711 l� 609.554.041 ���c k� to�n cu�i qu� k�t chuy�n sang TK 1541 - chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang Granit theo ��nh kho�n sau: N� TK 1541: 609.554.041C� TK 62711: 609.554.041 Sau khi ��nh kho�n ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�.V� d� trong s� c�i TK 62711 Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng GranitS� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n ng�y 31/12/2000T�i kho�n: 62711: Chi ph� nh�n vi�n ph�n x��ng GranitNg�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#45#Ph�n b� ti�n l��ng T10#334#108.633.418###30/11#34#Ph�n b� l��ng b� sung T11#334#154.715.877######3382#3.094.317# #####3383#4.427.730######3384#590.364###31/12#57#Ph�n b� l��ng b� sung T12#334#299.422.263###31/12#234#K�t chuy�n 62711-1541, 627111541#1541##609.554.041##Ph�t sinh n�: 609.554.041 Ph�t sinh c�: 609.554.041D� n� cu�i k�: 03.3.2. Chi ph� v�t li�u Granit�� t�p h�p chi ph� v�t li�u s� d�ng chung cho s�n xu�t t�i Nh� m�y, k� to�n C�ng ty �� s� d�ng TK 62721. Trong k�, c�n c� v�o c�c phi�u xu�t kho �� ph�n lo�i k� to�n ��nh kho�n:N� TK 62721C� TK 152V� d� Phi�u xu�t kho s� 17 ng�y 31/12/2000 ���c ��nh kho�n nh� sau:N� TK 62721: 57.663.094C� TK 152 (15241): 57.663.094Cu�i qu�, t�ng ph�t sinh b�n N� TK 62721 l� 1.633.056.875 ���c k� to�n k�t chuy�n sang t�i kho�n 1541.N� TK 1541: 1.633.056.875C� TK 62721: 1.633.056.875Sau khi ��nh kho�n, ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 62721 - Chi ph� v�t li�u ph�n x��ng GranitS� c�i t�i kho�n T� ng�y 01/10/2000 ��n 31/12/2000T�i kho�n 62721: Chi ph� v�t li�u ph�n x��ng GranitD� n� ��u k�:Ng�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#27#Xu�t cho PXSX nh� m�y Granit#1524#767.250###29/11#12#Xu�t trang b� c� kh�#1524#409836###31/12#21#Xu�t s�a ch�a nh� m�y Granit#1524#18.496.365###31/12#235#K�t chuy�n 62721-1541, 627211541#1541##1.633.056.875##Ph�t sinh n�: 1.633.056.875 Ph�t sinh c�: 1.633.056.875D� cu�i k�: 03.3.3. Chi ph� d�ng c�, c�ng c� ph�n x��ng Granit: T��ng t� nh� ��i v�i chi ph� v�t li�u, �� h�ch to�n chi ph� c�ng c�, d�ng c� xu�t d�ng cho s�n xu�t t�i Nh� m�y, k� to�n C�ng ty s� d�ng t�i kho�n 62731. Chi ph� d�ng c� s�n xu�t: Granit. Chi ph� v� d�ng c� ph�t sinh c� gi� tr� nh�, k� to�n �p d�ng ph��ng ph�p ph�n b� m�t l�n v�o chi ph� s�n xu�t trong k�. H�ng ng�y, c�n c� v�o c�c phi�u xu�t �� ���c ph�n lo�i cho t�ng m�c ��ch k� to�n ��nh kho�n:N� TK 62731C� TK 153V� d�: Phi�u xu�t s� 3 ng�y 31/10/2000, k� to�n ��nh kho�n nh� sau:N� TK 62731: 56.451.278C� TK 153: 56.451.278Cu�i qu� IV/2000 t�ng ph�t sinh l�n N� TK 62731 k� to�n t�p h�p l�: 930.740 ���c k�t chuy�n sang Tk 1541 theo ��nh kho�n sau:N� TK 1541: 930.740C� TK 62731: 930.740Sau khi ��nh kho�n, ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 62731 - Chi ph� d�ng c� s�n xu�t Granit.S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n 31/12/2000T�i kho�n 62731: Chi ph� d�ng c� s�n xu�t ph�n x��ng GranitD� n� ��u k�Ng�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#16#Xu�t cho PXSX nh� m�y Granit#1531#2.200.000###31/12#26#Xu�t s�a ch�a (nh� m�y Granit)#153#510.000###31/12#237#K�t chuy�n 62731-1541 627311541#1541##930.790##Ph�t sinh n�: 930.740 Ph�t sinh c�: 930.740D� n� cu�i k�: 0 3.3.4. Chi ph� kh�u hao TSC� ph�n x��ng Granit:Vi�c t�nh m�c kh�u hao TSC� t�i C�ng ty ���c th�c hi�n theo quy�t ��nh s� 1062 TC/Q�/CSTC ng�y 14/11/1996 c�a B� tr��ng B� t�i ch�nh. S� kh�u hao tr�ch c� n�m c�a t�ng lo�i TSC� ���c x�c ��nh tr�n c� s� nguy�n gi� v� t� l� kh�u hao n�m c�a TSC� ��. (T� l� n�y ���c x�c ��nh d�a tr�n khung th�i gian s� d�ng c�c lo�i TSC� do B� t�i ch�nh quy ��nh).Nh� v�y: M�c kh�u hao n�m = Nguy�n gi� x T� l� kh�u hao n�mM�c KH qu� = # eq \f(M�c kh�u hao n�m,4) #��i v�i nh�ng bi�n ��ng v� TSC� c� li�n quan ��n vi�c tr�ch kh�u hao th� m�c kh�u hao t�ng (gi�m) ���c t�nh theo nguy�n t�c tr�n th�ng, ngh�a l� n�u TSC� (ho�c gi�m) th�ng n�y th� th�ng sau m�i ti�n h�nh tr�ch (ho�c th�i tr�ch) kh�u hao TSC� ��.Do v�y, m�c kh�u hao c�n tr�ch c�a nh�ng TSC� t�ng trong qu� ���c x�c ��nh theo c�ng th�c sau:M�c KH c�n tr�ch = # eq \f(Nguy�n gi� x T� l� kh�u hao n�m,12) #x # eq \a(s� th�ng c�n tr�ch, KH qu� b�o c�o) #V� d�: Trong th�ng 01/1999 C�ng ty mua m�t m�y vi t�nh c�a Nh�t d�ng cho qu�n l� C�ng ty c� nguy�n gi�: 10.768.597 v� t� l� kh�u hao n�m ���c x�c ��nh l� 16,7%. K� to�n nh�p c�c s� li�u, th�ng tin v� TSC� n�y v�o m�y t�nh (t�n t�i s�n, ng�y, th�ng, n�m ��a v�o s� d�ng, ��n v� s� d�ng, nguy�n gi�, t� l� kh�u hao). M�c kh�u hao ���c x�c ��nh trong qu� IV/2000 c�a TSC� n�y nh� sau:M�c kh�u hao c�n tr�ch = -------- x 3 = 449.588,9T��ng t� ��i v�i nh�ng TSC� t�ng, gi�m kh�c, h�ng qu� k� to�n C�ng ty ti�n h�nh t�p h�p m�c kh�u hao c�n tr�ch cho to�n b� TSC� (nh� x��ng, v�t ki�n tr�c, m�y m�c thi�t b�, ph��ng ti�n xe n�ng, thi�t b� d�ng c� qu�n l�) thu�c ��i t��ng s� d�ng l� Nh� m�y.To�n b� gi� tr� kh�u hao ���c tr�ch trong qu� cho nh�ng TSC� thu�c Nh� m�y ���c k� to�n t�p h�p v�o b�n N� TK 62741 - Chi ph� kh�u hao TSC�: Granit. S� li�u ���c th� hi�n tr�n b�ng ph�n b� kh�u hao TSC� c�a to�n C�ng ty.B�ng ph�n b� kh�u hao TSC� c�ng ty Th�ch B�nT� th�ng 10 ��n th�ng 12 n�m 2000T�i kho�n N�#T�i kho�n C�#Gi� tr� ph�n b�##62741 Chi ph� kh�u hao TSC� Granit#2141 Hao m�n TSC� h�u h�nh#3.156.760.867##62743 Chi ph� kh�u hao TSC� x�y l�p#2141 Hao m�n TSC� h�u h�nh#2.500.000##6414 Chi ph� b�n h�ng: Kh�u hao TSC�#2141 Hao m�n TSC� h�u h�nh#31.765.866##6424 Chi ph� qu�n l�: kh�u hao TSC�#2141 Hao m�n TSC� h�u h�nh#98.267.311##6424 Chi ph� qu�n l�: Kh�u hao TSC�#2143 Hao m�n TSC� v� h�nh#900.000##T�ng c�ng##3.290.184.044##T� b�ng ph�n b�, ta c� b�ng t�nh kh�u hao TSC� qu� IV/2000T�ng c�ng ty Thu� tinh v� g�m x�y d�ngC�ng ty Th�ch B�nB�o c�o kh�u hao TSC�Qu� IV/2000 (��n v�: ��ng)STT#Nh�m TS#C�ng#Ng�n s�ch#T� b� sung#Kh�c#Kh�u hao SCL###Qu� IV#6.806.383.144#10.522.134#14.273.694#6.781.587.316#730.000.000###Qu�n l� c�ng ty#85.023.717#10.522.134#14.273.694#60.227.889####Nh� m�y Granit#6.721.359.427###6.721.359.427#730.000.000###Lu� k� c� n�m#15.132.240.993#42.088.536#37.094.776#15.003.057.689 #2.920.000.000###Qu�n l� C�ng ty #332.085.700#42.088.536#57.094.776#232.902.388####Nh� m�y Granit#14.800.135.293###14.800.135.293#2.920.000.000##K� to�n ��nh kho�n s� li�u qu� IV/2000:N� TK 62741: 2.695.458.759C� TK 2411: 2.695.458.759Cu�i qu�, k� to�n ti�n h�nh k�t chuy�n chi ph� n�y v�o chi ph� SXKD d� dang:N� TK 1541: 2.695.458.759C� TK 62741: 2.695.458.759Sau khi ��nh kho�n ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 62741 - Chi ph� kh�u hao TSC� ph�n x��ng Granit. S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n ng�y 31/12/2000T�i kho�n 62741: Chi ph� kh�u hao TSC� ph�n x��ng GranitD� n� ��u k�Ng�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/12#58#Ph�n b� kh�u hao c� b�n + SCL qu� IV#2141#2.659.458.759###31/12#58#Ph�n b� kh�u hao c� b�n + SCL qu� IV#2141#730.000.000###31/12#238#K�t chuy�n 62741-1541 62741- 1541#1541##2.695.458.759##Ph�t sinh n�: 2.695.458.759 Ph�t sinh c�: 2.695.458.759D� n� cu�i k�: 03.3.5. Chi ph� tr��c ph�n x��ng GranitNgo�i c�c chi ph� th�c t� ph�t sinh, �� ��m b�o cho gi� th�nh s�n ph�m kh�ng b� ��t bi�n t�ng th� c� s�a ch�a l�n TSC�, k� to�n C�ng ty �� ti�n h�nh tr�ch tr��c m�t ph�n chi ph� s�a ch�a l�n v� chi ph� ng�ng s�n xu�t trong k� ho�ch v�o chi ph� s�n xu�t trong k�. ��y l� kho�n chi ph� th�c t� ch�a ph�t sinh nh�ng ���c ghi nh�n l� chi ph� trong k� h�ch to�n. Qu� IV/2000 kho�n chi ph� n�y ���c t�nh l� 730.000.000. K� to�n ��nh kho�n nh� sau:N� TK 62742: 730.000.000C� TK 335: 730.000.000Sau khi ��nh kho�n ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 62742 - Chi ph� tr�ch tr��c ph�n x��ng Granit.S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n ng�y 31/12/2000T�i kho�n 62742 - Chi ph� tr�ch tr��c ph�n x��ng GranitD� n� ��u k�: Ng�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#21#Tr�ch tr��c CPSX ph�n x��ng Granit#335#730.000.000###31/10#57#K�t chuy�n 62742-1541#1541##730.000.000##Ph�t sinh n�: 730.000.000 Ph�t sinh c�: 730.000.000D� n� cu�i k�: 03.3.6. Chi ph� d�ch v� mua ngo�i ph�n x��ng GranitChi ph� v� d�ch v� mua ngo�i cho s�n xu�t t�i Nh� m�y g�ch Granit g�m c� chi ph� v� �i�n mua c�a �i�n l�c Gia L�m. Kho�n chi ph� n�y ���c k� to�n C�ng ty h�ch to�n v� theo d�i tr�n t�i kho�n 62771 - Chi ph� d�ch v� mua ngo�i ph�n x��ng Granit.�� t�nh chi ph� v� ��ng l�c (�i�n) cho s�n xu�t t�i Nh� m�y, k� to�n c�n c� v�o B�ng ph�n b� �i�n s� d�ng h�ng th�ng cho t�ng ��i t��ng thanh to�n trong C�ng ty �� x�c ��nh s� �i�n ti�u th� c�a t�ng ��i t��ng. Chi ph� v� �i�n h�ng th�ng t�i Nh� m�y ti�u hao h�ng th�ng b�ng t�ng s� �i�n ti�u hao nh�n v�i ��n gi� �i�n. V� d� th�ng 12/2000, Nh� m�y ti�u th� h�t 641.527 kw, ��n gi� b�n 837 �/kw v� 1000 ��n gi� 450 �/kw, thu� su�t thu� VAT l� 10%. K� to�n ��nh kho�n nh� sau:N� TK 62771N� TK 133 (1331)C� TK 331 (�i�n l�c Gia L�m)Qu� IV/2000, t�ng ph�t sinh b�n N� TK 62771 ���c k� to�n t�p h�p l�: 1.439.607.530.K� to�n cu�i qu� k�t chuy�n sang Tk 1541N� TK 1541: 1.439.607.530C� TK 62771: 1.439.607.530Sau khi ��nh kho�n ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� Nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m tra, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 62771 - Chi ph� d�ch v� ngo�i ph�n x��ng Granit. S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n ng�y 31/12/2000T�i kho�n 62771: Chi ph� d4 mua ngo�i ph�n x��ng GranitD� n� ��u k�:Ng�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#27#Ph�n b� �i�n T10/2000 (CN�GL)#331#441.434.375###30/11#3#Ph�n b� �i�n T11/2000 (CN�GL)#331#558.819.475###31/12#56#Ph�n b� �i�n T12/2000 (CN�GL)#331#439.353.680###31/12#238#K�t chuy�n 62771-1541 627711541#1541##1.439.607.530##Ph�t sinh n�: 1.439.607.530 Ph�t sinh c�: 1.439.607.530D� n� cu�i k�: 03.3.7. H�ch to�n chi ph� b�ng ti�n kh�c ph�n x��ng GranitChi ph� b�ng ti�n kh�c ph�t sinh t�i Nh� m�y nh� chi ph� v� ch�ng n�ng, ph�c v� ca 3, ti�p kh�ch... ���c k� to�n C�ng ty theo d�i h�ch to�n tr�n t�i kho�n 62781. Chi ph� b�ng ti�n kh�c ph�n x��ng Granit. M�i khi c� chi ph� ph�t sinh k� to�n ghi ��nh kho�n:N� TK 62781C� TK lq (111, 141...)Ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o s� Nh�t k� chung, S� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Qu� IV/2000 to�n b� chi ph� b�ng ti�n kh�c ���c t�p h�p l�: 190.432.827, k� to�n cu�i qu� k�t chuy�n sang TK 1541.N� TK 1541: 190.432.827C� TK 62781: 190.432.827 V� d� trong S� c�i TK 62781 - Chi ph� b�ng ti�n kh�c ph�n x��ng Granit.S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n ng�y 31/12/2000T�i kho�n 62781 - chi ph� b�ng ti�n kh�c ph�n x��ng GranitD� n� ��u k�:Ng�y#S�#Di�n gi�i#TK d�#PS n�#PS c�##31/10#27#Ti�n tr�ng c�y xanh (N�T-BV)#141#23.825.000###15/12#55#Chi ti�u ��c h�i#1111#614.000###31/12#240#K�t chuy�n 62781-1541 627811541#1541##190.432.827##Ph�t sinh n�: 190.432.827 Ph�t sinh c�: 190.432.827 D� n� cu�i k�:3.4. T�ng chi ph� s�n xu�t, ki�m k� v� ��nh gi� s�n ph�m d� dang: 3.4.1. T�ng h�p chi ph� s�n xu�t:�� t�p h�p chi ph� s�n xu�t trong k�, k� to�n s� d�ng b�ng "T�ng h�p chi ph� ph�t sinh trong k�" �� ph�n �nh. To�n b� chi ph� ph�t sinh �� ���c t�p h�p v�o b�n N� c�c Tk 6211, 6221, 62711, 62721, 62731, 62741, 62742, 62771, 62781 cu�i qu� l�n l��t ���c k�t chuy�n sang TK 1541 - Chi ph� s1 kinh doanh d� dang Granit.Tr�nh t� k� to�n t�ng h�p chi ph� s�n xu�t trong qu� ���c ti�n h�nh nh� sau:C�n c� v�o s� t�ng h�p xu�t v�t t� - TK 6211, k� to�n x�c ��nh ���c chi ph� nguy�n v�t li�u ch�nh, b�t m�u t�ng lo�i, v�t li�u ph� (g�m bi nghi�n v� ch�t li�u gi�i), nhi�n li�u (gaz, d�u), h�p g�ch v� c�c chi ph� v� �� m�i, ��a kim c��ng, qu� l� kim c��ng. Ri�ng chi ph� v� h�p g�ch ���c t�nh v�o ph�n chi ph� qu�n l� ph�n x��ng (QLPX) trong b�ng t�nh.C�n c� v�o b�ng t�ng h�p l��ng v� b�ng theo d�i BHXH, BHYT, KPC� l�p cho qu�, k� to�n x�c ��nh ���c ti�n l��ng v� c�c kho�n tr�ch v�o chi ph� theo l��ng c�a c�ng nh�n t� m�i. D�a v�o t�ng s� ph�t sinh b�n N� TK 6221 v� chi ph� nh�n c�ng tr�c ti�p s�n xu�t kh�c (ph�n n�y ���c t�nh cho s�n ph�m th��ng).C�n c� v�o t�ng ph�t sinh b�n N� TK 62711, 62721, 62731, 62781 v� chi ph� v� h�p g�ch k� to�n x�c ��nh ���c chi ph� qu�n l� ph�n x��ng.C�n c� v�o t�ng ph�t sinh b�n N� TK 62741 v� 62442, k� to�n x�c ��nh s� kh�u hao c�u tr�ch trong k�.S� li�u ph�t sinh b�n N� TK 62771 x�c ��nh chi ph� v� ��ng l�c ph�t sinh trong k�.To�n b� s� li�u tr�n ���c th� hi�n tr�n c�t "Xu�t trong k�" � b�ng "T�ng h�p chi ph� ph�t sinh trong k�". B�ng s� 1.B�ng s� 1T�ng h�p chi ph� ph�t sinh trong k�Qu� IV/2000��n v�: ��ng STT#Danh m�c chi ph�#T�n ��u k�#Xu�t trong k�#T�n cu�i k�#Chi ph� t�nh##1#Nguy�n v�t li�u ch�nh#324.830.042#2.910.019.091#323.898.959 #2.910.950.174##2#B�t m�u#160.692.840#1.961.376.933#256.875.933#1.865.195.840###+ B�t m�u xanh l� c�y#0#279.953.480#0#279.953.484###+ B�t h�ng Mn#30.762.684#373.332.557#26.911.863#377.183.378###+ B�t m�u n�u ��t#117.580.260#651.569.613#74.978.710#694.351.163###+ B�t m�u �en#12.349.896#642.124.011#155.165.360#499.308.547###+ B�t m�u xanh Ph�p#0#0#0#0###+ B�t m�u ��##0##0###+ B�t m�u v�ng#14.397.268###14.397.268##3#V�t li�u ph� (bi, C�G, oxit 2n, Mg)#2.134.262.922#381.020.137#1.993.134.570#522.148.989##4#Nhi�n li�u (gaz, d�u)#86.360.000#3.129.296.333#80.750.098# 3.134.906.235##5#�i�n l�c (�i�n)#37.600.000#1.439.607.530#35.248.000# 1.441.559.530##6#Ti�n l��ng##902.337.643##961.337.643##7#Kh�u hao ph�n b� trong k�##3.425.458.759##3.425.458.759##8#Chi ph� ph�n x��ng#22.296.745#2.433.994.842#26.863.756#2.429.427.831 ###C�ng chi ph� tr�c ti�p#2.766.042.549#16.643.111.268#2.716.771.316 #16.692.382.501##9#�� m�i c�c lo�i##690.353.456##690.353.456##10#��a kim c��ng##256.982.563##256.982.563###Qu� l� kim c��ng##357.540.557##357.540.557##11#Chi ph� qu�n l� XN##0##0##12#Chi ph� b�n h�ng##0##0###C�ng chi ph� BH + QL##0##0###Chi�t kh�u b�n h�ng####0###T�ng c�ng chi ph�#2.766.042.549#17.947.987.844#2.716.771.316# 17.997.259.077##3.4.2. Ki�m k�, ��nh gi� s�n ph�m d� dangH�ch to�n qu� tr�nh s�n xu�t bao g�m 2 giai �o�n: t�p h�p chi ph� s�n xu�t v� t�nh gi� th�nh s�n ph�m. Chi ph� s�n xu�t �� ���c t�p h�p theo n�i dung nh�t ��nh, mu�n t�nh gi� th�nh s�n ph�m c�n ph�i ��nh gi� chi ph� cho s�n ph�m d� dang. S�n ph�m d� dang l� nh�ng s�n ph�m ch�a k�t th�c giai �o�n ch� bi�n, c�n �ang n�m trong qu� tr�nh s�n xu�t. ?� Nh� m�y Granit, s�n ph�m d� dang tr�n d�y chuy�n c�ng ngh� l� h�n h�p c�a nhi�u lo�i v�t li�u ���c ��a v�o t� kh�u gia c�ng nguy�n li�u nh�ng ch�a ra kh�i l� nung n�n kh�ng coi h�nh th�i c�a ch�t ban ��u. M�i h�n h�p g�n m�t t� l� c�c lo�i nguy�n v�t li�u nh�t ��nh do ph�ng k� ho�ch �� t�nh ��nh m�c tr�n c� s� c�c t�i li�u k� thu�t.S�n ph�m d� dang tr�n d�y chuy�n c� � b� h�, s�l� ch�a v� trong s�y ��ng, xe go�ng, l� nung. ��i v�i d�y chuy�n v�t c�nh, m�t b�ng khi xu�t kho b�n th�nh ph�m bao nhi�u th� qua h� m�y v�t c�nh, m�i b�ng chuy�n k�t th�nh s�n ph�m ho�n th�nh b�y nhi�u, v� v�y kh�ng c� s�n ph�m d� dang tr�n d�y chuy�n n�y.Ph��ng ph�p ��nh gi� s�n ph�m d� dang m� c�ng ty hi�n nay �ang �p d�ng cho h�ch to�n Nh� m�y l� x�c ��nh gi� tr� s�n ph�m d� dang cho chi ph� nguy�n, nhi�n li�u ch�nh v� v�t li�u ph� n�m trong s�n ph�m d�. Theo ph��ng ph�p n�y th� gi� tr� s�n ph�m d� dang bao g�m chi ph� nguy�n v�t li�u ch�nh, v�t li�u ph�, nhi�n li�u, ��ng l�c v� m�t s� v�t t� kh�c (s� h�p b�ng d�nh ch�a s� d�ng) n�m trong chi ph� qu�n l� ph�n x��ng. C�n c�c chi ph� v� ti�n l��ng v� chi b�ng ti�n kh�c ���c k� to�n ph�n b� h�t cho s�n ph�m ho�n th�nh trong k�.C�ch x�c ��nh nh� sau: H�ng th�ng, t�i Nh� m�y m�t ban ki�m k� ���c th�nh l�p g�m k� to�n, qu�n ��c, t� tr��ng c�c t� s�n xu�t. Ban n�y c� tr�ch nhi�m c�n �o x�c ��nh kh�i l��ng c� th� t�ng kh�i l��ng b�t, h� c� tr�n b� h�, sil� ch�a v� l��ng g�ch m�c tr�n s�y ��ng, xe go�ng, l� nung, k� to�n c�n c� v�o s� l��ng th�c t� qua ki�m k� v� ��nh m�c t�ng lo�i nguy�n v�t li�u n�m trong s�n ph�m d� x�c ��nh s� l��ng v�t li�u c� th� t�ng lo�i t�n trong s�n ph�m d� c�a th�ng. Ri�ng chi ph� v� nhi�n li�u v� ��ng l�c, �� t�nh l��ng chi ph� c�a 2 lo�i n�y n�m trong s�n ph�m d� cu�i k�, k� to�n c�n c� v�o ��nh m�c ti�u th�, d�u ti�u hao �ng v�i t�ng c�ng �o�n s�n xu�t. ��nh m�c n�y ���c x�y d�ng tr�n c� s� tho�ng k� kinh nghi�m. V� d�: �i�n s�n xu�t � c�ng �o�n s�y ��ng c�n 20,5 kw/h t�u h�n h�p nguy�n li�u; ��nh m�c d�u l� 13,5 l�t/1 t�u nguy�n li�u.Gi� tr� s�n ph�m d� dang ���c t�nh b�ng c�ch nh�n s� l��ng v�i ��n gi� trung b�nh t�ng lo�i nguy�n, v�t li�u v� t�ng h�p th�nh gi� tr� s�n ph�m d� dang cu�i th�ng.K� t�nh gi� th�nh t�i C�ng ty l� h�ng qu�, s� li�u trong chuy�n �� n�y l� t�nh cho qu� IV/2000. V� v�y, gi� tr� s�n ph�m d� dang c� li�n quan ��n t�nh gi� th�nh k� n�y l� gi� tr� s�n ph�m d� dang c�a s�n ph�m t�n kho ��u qu� IV/2000 v� th�ng 12/2000.V� d�: B�ng t�nh gi� s�n ph�m d� dang th�ng 12/2000B�ng t�ng h�p gi� tr� s�n ph�m d� dang 12/2000STT#Danh m�c chi ph�#��n v�#S� l��ng#��n gi�#Th�nh ti�n###T�ng####2.579.723.118###Nguy�n v�t li�u ####365.937.869##1#- ��t s�t#kg#244.132#391#95.955.612###Caolin#Kg#81.158#630#51.129.590 ###- ��l�mit#Kg#16.244#461#7.479.264###B�t m�u######2#- H�ng Mn#Kg#1.443#27.656#39.907.608###- N�u ��t#Kg#699#121.278#84.773.322###- �en#Kg#1.498#37.352#55.953.296###V�t li�u ph�####1.910.223.069 ##3#- Bi nghi�n#Kg#78.414#24.142#1.893.070.778###- Ch�t �i�n gi�i#Kg#2.638#6.502#17.152.276###Nhi�n li�u####72.609.537##4#- Gaz#Kg#-#-####- D�u#l�t#29.179#3003#72.609.537##5#��ng l�c#kw#38.000#736#27.968.000##6#Chi ph� QLPX-VT#-###22.350.422##S� li�u tr�n ���c th� hi�n tr�n c�t "T�n cu�i k�" tr�n b�ng "T�ng h�p chi ph� ph�t sinh trong k�" (B�ng s� 1). S� li�u "T�n cu�i k�" ���c c�n c� v�o b�ng "T�ng h�p chi ph� ph�t sinh trong k�" qu� IV/2000, c�t "T�n cu�i k�".Sau khi ��nh kho�n c�c k� to�n k�t chuy�n, ch��ng tr�nh k� to�n m�y s� t� ��ng v�o c�c s� nh�t k� chung, s� c�i v� l�n c�n ��i t�i kho�n. Cu�i qu� k� to�n in c�c m�u s� ���c th�c hi�n tr�n m�y ra gi�y, ki�m to�n, ��ng d�u v� l�u tr�. V� d� trong s� c�i TK 1541 - Chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang. S� c�i t�i kho�nT� ng�y 01/10/2000 ��n ng�y 31/12/2000T�i kho�n 1541 chi ph� s�n xu�t kinh doanh d� dang: GranitD� n� ��u k�: 1.093.195.073Ng�y#S�#Di�n gi�i#TKDU#PS N�#PS C�####KC 621 - 154 6211 - 1541#6211#9.686.598.070#####KC 622 - 154 6221 - 1541#6221#962.337.643#####KC 62711 1541#62711#1.633.056.875#####KC 62724 - 1544#62724#29.032.049#####KC 627311541#62731#930.740#####KC 62741 - 1541#62741#2.695.458.759#####KC 62771 1541#62771#1.439.607.530 #####KC 62781 - 1541#62781#190.432.827# ####KC 62742 1541#62742#730.000.000#####Nh�p kho th�nh ph�m###48.537.640.506####Ph�t sinh N�: 17.977.088.534## ##Ph�t sinh C�: 18.537.640.506####D� n� cu�i k�: 532.563.101## 4. ��i t��ng v� ph��ng ph�p t�nh gi� th�nh s�n ph�m g�ch Granit t�i C�ng ty Th�ch B�n4.1. ��i t��ng t�nh gi� th�nhNh� �� tr�nh b�y � ph�n l� lu�n chung, c�ng vi�c ��u ti�n c�a c�ng t�c t�nh ...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.