Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 /ngày đêm

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 /ngày đêm 91 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 /ngày đêm 3 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 /ngày đêm 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 /ngày đêm 6
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3 /ngày đêm
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 91 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001-2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG Sinh viên:Đào Mạnh Tùng Ngƣời hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÍ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY CÔNG SUẤT 200M3/NGÀY ĐÊM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƢỜNG Sinh viên : Đào Mạnh Tùng Ngƣời hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2014 Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam ®éc lËp - tù do - h¹nh phóc ----------------o0o----------------Bé GI¸O DôC §µO T¹O TR¦êNG §¹I HäC D¢N LËP H¶I PHßNG NhiÖm vô ®Ò tµi tèt nghiÖp Sinh viên : Đào Mạnh Tùng – mã số: 1012202001 Lớp : MT1401 - Ngành Kĩ thuật môi trường. Tên đề tài : Tính toán - thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200 m3/ngày đêm NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Khoa Môi Trường – Trường ĐHDL Hải Phòng. Nội dung hướng dẫn: Tính toán thiết kế hệ thống xử lí nước thải nhà máy giấy công suất 200m3/ngày đêm Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:…………………………………………………………………… Học hàm, học vị:……………………………………………………………. Cơ quan công tác:…………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………... Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày tháng năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Đào Mạnh Tùng Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày…..tháng…..năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. .………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………… 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề ra trong nhiệm vụ ĐTTN trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. Hải Phòng, ngày…tháng…năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai Linh – Khoa Kỹ thuật Môi trường Đại học Dân lập Hải Phòng, người đã hướng dẫn và chỉ bảo em tận tình trong suốt quá trình làm khóa luận tốt nghiệp này. Cảm ơn cô vì những định hướng, những tài liệu quý báu và những động viên, khích lệ đã giúp em hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các thầy cô trong Khoa Môi trường và toàn thể các thầy cô đã dạy em trong suốt khóa học tại trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và người thân đã động viên và tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình học và làm khóa luận. Cuối cùng, do thời gian và trình độ có hạn nên bài khóa luận của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được các thầy cô giáo và các bạn góp ý để bài khóa luận được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng 6 năm 2014 Sinh viên Đào Mạnh Tùng MỤC LỤC MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 CHƢƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT GIẤY..................................................................................................................... 2 1.1.Nhu cầu sử dụng các sản phẩm giấy trong nƣớc .................................. 2 1.2.Tình hình phát triển của công nghiệp sản xuất giấy tại Việt Nam ...... 3 1.3.Công nghệ sản xuất và các chất thải ngành sản xuất giấy ................... 3 1.4. Hiện trạng môi trƣờng ngành sản xuất giấy ...................................... 10 1.4.1. Hiện trạng về nước thải .................................................................... 10 1.4.2. Hiện trạng môi trường không khí...................................................... 13 1.4.3. Hiện trạng về chất thải rắn công nghiệp .......................................... 14 1.5. Tác động của chất thải ngành sản xuất giấy đến môi trƣờng và sức khỏe con ngƣời ............................................................................................... 14 1.5.1. Tác động của nước thải ..................................................................... 14 1.5.2. Tác động của khí thải ........................................................................ 15 1.5.3. Tác động của chất thải rắn ............................................................... 16 1.5.4. Tác động của tiếng ồn và độ rung..................................................... 17 CHƢƠNG 2 : CÁC PHƢƠNG PHÁP XỬ LÍ NƢỚC THẢI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY .................................................................................................. 18 2.1. Các phƣơng pháp cơ học ...................................................................... 18 2.1.1. Lọc qua song chắn rác ...................................................................... 18 2.1.2. Lắng ................................................................................................... 18 2.1.3. Lọc ..................................................................................................... 19 2.1.4. Tuyển nổi ........................................................................................... 20 2.2. Các phƣơng pháp sinh học ................................................................... 20 2.2.1. Phương pháp hiếu khí ....................................................................... 22 2.2.2. Phương pháp yếm khí ........................................................................ 22 2.3. Các phƣơng pháp hóa lý ....................................................................... 23 2.3.1. Đông tụ keo ....................................................................................... 23 2.3.2. Hấp phụ ............................................................................................. 25 2.3.3. Trao đổi ion ....................................................................................... 25 2.4. Phƣơng pháp hóa học ............................................................................ 26 2.4.1. Phương pháp trung hòa .................................................................... 26 2.4.2. Oxi hóa khử ....................................................................................... 27 2.4.3. Kết tủa ............................................................................................... 27 CHƢƠNG 3: ĐỀ XUẤT PHƢƠNG ÁN XỬ LÍ NƢỚC THẢI CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY VÀ BỘT GIẤYCÔNG SUẤT 200 M3/ NGÀY .... 28 3.1.Đặc trƣng nƣớc thải của cơ sở lựa chọn thiết kế.................................. 28 3.2.Yêu cầu xử lí ............................................................................................ 28 3.3.Đề xuất công nghệ xử lí nƣớc thải nhà máy sản xuất giấy A .............. 29 CHƢƠNG 4: TÍNH TOÁN MỘT SỐ CÔNG TRÌNH ĐƠN VỊ ................... 31 4.1. Song chắn rác ......................................................................................... 31 4.1.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 31 4.1.2. Tính toán ........................................................................................... 31 4.2. Bể thu gom ............................................................................................. 34 4.2.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 34 4.2.2. Tính toán ........................................................................................... 34 4.3. Bể điều hòa ............................................................................................. 35 4.3.1. Nhiệm vụ của bể điều hòa ................................................................. 35 4.3.2. Các lợi ích của bể điều hòa............................................................... 35 4.3.3. Tính toán ........................................................................................... 36 4.4. Bể trộn phèn ........................................................................................... 40 4.4.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 40 4.4.2. Tính toán ........................................................................................... 40 4.5. Bể trộn thủy lực ..................................................................................... 41 4.5.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 41 4.5.2. Tính toán ........................................................................................... 41 4.6. Bể lắng I .................................................................................................. 43 4.6.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 43 4.6.2. Tính toán ........................................................................................... 43 4.7. Bể UASB ................................................................................................. 46 4.7.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 46 4.7.2. Tính toán ........................................................................................... 46 4.8. Bể Aerotank ........................................................................................... 55 4.8.1. Nhiệm vụ........................................................................................... 55 4.8.2. Các thông số thiết kế ........................................................................ 55 4.8.3. Tính toán ........................................................................................... 56 4.9. Bể lắng II ................................................................................................ 62 4.9.1. Nhiệm vụ............................................................................................ 62 4.9.2. Tính toán ........................................................................................... 62 4.10. Bể khử trùng ........................................................................................ 67 4.10.1. Nhiệm vụ.......................................................................................... 67 4.10.2. Tính toán ........................................................................................ 67 4.11. Bể chứa bùn ......................................................................................... 68 4.11.1. Nhiệm vụ......................................................................................... 68 4.11.2. Tính toán ........................................................................................ 68 4.12. Bể nén bùn ............................................................................................ 69 4.12.1. Nhiệm vụ.......................................................................................... 69 4.12.2. Tính toán ......................................................................................... 69 4.13. Máy ép bùn .......................................................................................... 72 4.13.1. Nhiệm vụ.......................................................................................... 72 4.13.2. Tính toán ......................................................................................... 72 CHƢƠNG 5: TÍNH TOÁN SƠ BỘ KINH TẾ ............................................... 73 5.1. Chi phí đầu tƣ xây dựng ........................................................................ 73 5.2. Chi phí vận hành hệ thống .................................................................... 75 5.2.1. Lượng hóa chất và nước cấp sử dụng ............................................... 75 5.2.2. Chi phí điện năng .............................................................................. 75 5.2.3. Chi phí nhân công ............................................................................. 75 5.2.4. Chi phí bảo dưỡng máy móc thiết bị ................................................. 75 5.2.5. Giá thành xử lí 1 m3 nước thải .......................................................... 76 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 78
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.