Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu 51 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu 1 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu 0 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu 13
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Kỹ thuật môi trường: Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 51 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MÔI TRƯỜNG Giảng viên hướng dẫn: Th.S NGUYỄN THỊ MAI LINH Sinh viên : LÊ THỊ PHƯƠNG ANH HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- NGHIÊN CỨU CÁC TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG TỪ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIÀY DA VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Người hướng dẫn Sinh viên : ThS. NGUYỄN THỊ MAI LINH : LÊ THỊ PHƯƠNG ANH HẢI PHÒNG - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : LÊ THỊ PHƯƠNG ANH Mã SV : 1412304011 Lớp : MT1801Q Ngành : Môi trường Tên đề tài : Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da - Đề xuất biện pháp giảm thiểu ......................................................................................................................... 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Các số liệu thu thập được liên quan đến nghiên cứu tác động môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Sở Tài Nguyên và Môi Trường – Thành phố Hải Phòng ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Khoa Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: “Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động sản xuất giày da và đề xuất biện pháp giảm thiểu ’’ Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: …………………………………………………………………………. Học hàm, học vị: …………………………………………………………………. Cơ quan công tác:………………………………………………………………… Đề tài tốt ngiệp được giao ngày 15 tháng 10 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 07 tháng 01 năm 2019 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Lê Thị Phương Anh ThS. Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT. TRẦN HỮU NGHỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ và tên giảng viên: Nguyễn Thị Mai Linh Đơn vị công tác: Khoa Môi trường Họ và tên sinh viên: Lê Thị Phương Anh Nội dung hướng dẫn: “Nghiên cứu các tác động đến môi trường từ hoạt động Chuyên ngành: Môi trường sản xuất giày da và đề xuất giảm thiểu”. 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp - Chịu khó, tích cực học hỏi để thu được những kết quả đáng tin cậy. - Ý thức được trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao - Bố trí thời gian hợp lý cho từng công việc cụ thể - Biết cách thực hiện một khóa luận tốt nghiệp, cẩn thận trong công việc 2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…) Đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp ........... .......................................................................................................................... ....... .............................................................................................................................. ....... .............................................................................................................................. 3. Ý kiến của giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Đạt Không đạt Điểm: Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 Giảng viên hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Mai Linh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Họ và tên giảng viên: Đơn vị công tác: ........................................................................ ..................... Họ và tên sinh viên: ...................................... Chuyên ngành: .............................. Đề tài tốt nghiệp: ......................................................................... .................... ............................................................................................................................ .......................................................................................................................... 1. Phần nhận xét của giáo viên chấm phản biện .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... .......................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 2. Những mặt còn hạn chế ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... 3. Ý kiến của giảng viên chấm phản biện Được bảo vệ Không được bảo vệ Điểm phản biện Hải Phòng, ngày … tháng … năm ...... Giảng viên chấm LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo trường Đại học Dân lập Hải Phòng nói chung và các thầy cô khoa Môi Trường nói riêng đã cung cấp cho em đầy đủ kiến thức và những thông tin bổ ích trong thời gian em học tại trường. Để hoàn thành tốt Khóa luận tốt nghiệp ngoài sự nỗ lực của bản thân,em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô,gia đình và bạn bè. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Nguyễn Thị Mai Linh người đã dành cho em nhiều thời gian tâm huyết và luôn tận tình hướng dẫn chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Vì thời gian có hạn, khóa luận của em còn có sai sót, mong thầy cô và các bạn đóng góp ý kiến để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 07 tháng 01 năm 2019 Sinh viên Lê Thị Phương Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ............................................................................. 2 1.1 Giới thiệu ngành sản xuất giày da ................................................................. 2 1.2.Hiện trạng sản xuất và tiêu thụ giày da .......................................................... 3 1.2.1. Tình hình thị trường sản xuất giày da ........................................................ 3 1.2.2 Nhu cầu thị trường tiêu thụ giày ................................................................. 5 1.2.3. Hướng giải pháp phát triển bền vững ngành công nghiệp giày da ........... 6 1.3.Quy trình công nghệ sản xuất giày da............................................................ 6 1.4. Nguyên vật liệu, phụ liệu, hóa chất sử dụng trong sản xuất giày ................ 10 1.4.1. Nguyên vật liệu ....................................................................................... 10 1.4.2. Hóa chất sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất giày da .................. 12 1.5. Máy móc thiết bị sử dụng trong sản xuất giày da ....................................... 12 1.6. Các vấn đề môi trường trong ngành công nghiệp sản xuất giày da............. 13 1.6.1. Bụi và khí thải.......................................................................................... 13 1.6.2. Chất thải rắn và chất thải nguy hại ......................................................... 13 1.6.3. Nước thải. ................................................................................................ 14 CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIÀY DA ĐẾN MÔI TRƯỜNG ................................................................................................ 15 2.1.Tác động do bụi và khí thải ......................................................................... 16 2.1.1 Nguồn phát sinh bụi, khí thải....................................................................... 16 2.1.2 Tác động của bụi, hơi dung môi ảnh hưởng tới sức khỏe của con người .. 18 2.2 Tác động do nước thải. ................................................................................ 19 2.4 Tác động do chất thải rắn và chất thải nguy hại ............................................ 22 2.4.1 Tác động do chất thải rắn sinh hoạt .......................................................... 22 2.4.2 Tác động do chất thải rắn sản xuất ........................................................... 22 2.4.3 Tác động do chất thải nguy hại .................................................................. 22 2.5.Tác động do tiếng ồn ................................................................................... 23 2.6 Tác động do nhiệt dư ................................................................................... 25 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU Ô NHIỄMMÔI TRƯỜNG NGÀNH SẢN XUẤT GIÀY ......................................................... 26 3.1 Giải pháp quản lí môi trường ....................................................................... 26 3.1.1 Chính sách môi trường của ngành da giày ................................................ 26 3.1.2 Mục tiêu quản lí môi trường ..................................................................... 26 3.2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm .................................................................... 27 3.2.1 Giải pháp kĩ thuật thông gió phòng chống ô nhiễm không khí,cải thiện môi trường ................................................................................................................ 27 3.2.1.1 Các giải pháp chống nóng ..................................................................... 27 3.2.12 Giải pháp chống hơi khí độc .................................................................. 28 3.2.1.3 Giải pháp chống bụi, khí thải ................................................................ 28 3.2.2 Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn .................................................................. 29 3.2.3 Tăng tỉ lệ diện tích cây xanh ..................................................................... 29 3.3. Các phương pháp xử lí chất thải ................................................................. 30 3.3.1. Đối với bụi và khí thải ............................................................................. 30 3.3.2 Đối với chất thải rắn sản xuất ................................................................... 32 3.3.3 Đối với nước thải ...................................................................................... 35 KẾT LUẬN ...................................................................................................... 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO............................................................................... 38
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.