Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 72 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 10 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên 3
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên
4.8 ( 10 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 72 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Công nghệ thông tin Hải Phòng 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG WEBSITE ĐĂNG KÝ KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC TRONG NĂM HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- XÂY DỰNG WEBSITE ĐĂNG KÝ KHỐI LƢỢNG CÔNG TÁC TRONG NĂM HỌC CỦA GIẢNG VIÊN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Nguyễn Anh Tú Giáo viên hƣớng dẫn: Ths.Vũ Anh Hùng Mã số sinh viên: 1312101006 Hải Phòng - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Anh Tú Mã số: 1312101006 Lớp: CT1701 Ngành: Công nghệ Thông tin Tên đề tài: Xây dựng website đăng ký khối lƣợng công tác trong năm học của giảng viên NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: - Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ bài toán,thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan - Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc - Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ dữ liệu - Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm b. Các yêu cầu cần giải quyết - Bản phân tích thiết kế đầy đủ theo hƣớng cấu trúc - Phần mềm chạy tốt đáp ứng đƣợc yêu cầu của bài toán đặt ra 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán 3. Địa điểm thực tập CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Vũ Anh Hùng Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trƣờng đại học Dân Lập HảI Phòng Nội dung hƣớng dẫn:  Tìm hiểu đầy đủ nghiệp vụ công việc đăng ký khối lƣợng công việc của giảng viên trong năm học và duyệt bản đăng ký của giảng viên, thu thập các hồ sơ dữ liệu liên quan  Phân tích thiết kế hệ thống theo hƣớng cấu trúc  Thiết kế CSDL quan hệ để lƣu trữ dữ liệu  Cài đặt chƣơng trình thử nghiệm dạng website Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 07 tháng 04 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày 30 tháng 6 năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Cán bộ hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày ......tháng.......năm 2017 Hiệu trƣởng GS.TS.NGưT Trần Hữu Nghị Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ ............................................................................................................................ 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn: ( Điểm ghi bằng số và chữ ) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày.......tháng.........năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn chính ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 7 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về các mặt nhƣ cơ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ...) 2. Cho điểm của cán bộ phản biện ( Điểm ghi bằng số và chữ ) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày.......tháng.........năm 2017 Cán bộ chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 8 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể các thầy (cô) giáo của trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, đặc biệt là ThS. Vũ Anh Hùng – trƣởng khoa CNTT ngƣời đã hƣớng dẫn, chỉ bảo em cũng nhƣ các bạn sinh viên trong suốt quá trình học tập. Sự chỉ bảo dẫn dắt của thầy đã giúp em có những định hƣớng tốt việc triển khai và thực hiện các yêu cầu trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Xin cảm ơn tới tất cả bạn bè, ngƣời thân đã tạo điều kiện, động viên cổ vũ tinh thần trong suốt quá trình học tập và làm đồ án. Em nhận thấy khả năng và kinh nghiệm bản thân còn hạn chế, do đó không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy cô và các bạn để em có thể hoàn thành công việc tốt hơn. Cuối cùng, em xin chúc các thầy (cô), anh (chị) và toàn thể các bạn sinh viên nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 26 tháng 6 năm 2017 Sinh viên Nguyễn Anh Tú Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 9 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng website đăng ký khối lượng công tác trong năm học của giảng viên MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP .......................................... 12 1.1. Mô tả bài toán:.......................................................................................... 12 1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ........................................................................ 13 1.2.1. Đăng ký Khối lƣợng công tác ........................................................... 13 1.2.2. Đăng ký Hoạt động khoa học ............................................................ 14 1.2.3. Đăng ký Học tập tự bồi dƣỡng .......................................................... 15 1.2.4. Đăng ký Thi đua cá nhân ................................................................. 16 1.2.5. Báo cáo .............................................................................................. 17 1.3. Giải Pháp .................................................................................................. 18 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG ......................................... 19 2.1. Bảng phân tích xác định các chức năng, tác nhân và hồ sơ ..................... 19 2.2. Biểu đồ ngữ cảnh...................................................................................... 20 2.2.1. Biểu đồ ............................................................................................. 20 2.2.2. Mô tả hoạt động ............................................................................... 21 2.3. Nhóm dần các chức năng ........................................................................ 22 2.4. Sơ đồ phân rã chức năng ......................................................................... 23 2.5. Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng: ...................................................... 25 2.6. Ma trận thực thể chức năng:.................................................................... 25 2.7. Sơ đồ luồng dữ liệu .................................................................................. 26 2.7.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ............................................................... 26 2.7.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ............................................................... 27 2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu ............................................................................... 30 2.8.1. Mô hình liên kết thực thể (E-R) ........................................................ 30 2.8.2. Mô hình quan hệ: .............................................................................. 39 2.8.3. Bảng dữ liệu vật lý: ........................................................................... 44 2.9. Thiết kế giao diện .................................... Error! Bookmark not defined. 2.9.1. Giao diện chính: ................................ Error! Bookmark not defined. 2.9.2. Giao diện cập nhập: ........................... Error! Bookmark not defined. Sinh viên: Nguyễn Anh Tú – Lớp: CT1701 – Ngành: Công nghệ thông tin 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.