Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 73 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 2 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 0 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 2
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 73 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thày giáo, ThS Vũ Anh Hùng – giảng viên khoa CNTT đã tận tâm và nhiệt tình dậy bảo trong suốt thời gian học và làm đồ án tốt nghiệp, thày đã dành nhiều thời gian quý báu để tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn, định hƣớng cho em thực hiện đồ án, giúp em học hỏi những kinh nghiệm quý báu và đã đạt đƣợc những thành quả nhất định. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Công nghệ thông tin đã nhiệt tình dạy bảo và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình đƣợc học tại trƣờng. Em xin cảm ơn các bạn bè và nhất là các thành viên trong gia đình đã tạo mọi điều kiện tốt nhất, động viên, cổ vũ trong suốt quá trình học tập và đồ án tốt nghiệp. Do khả năng và thời gian hạn chế, kinh nghiệm thực tế chƣa nhiều nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong đƣợc sự chỉ bảo của các thầy cô. Cuối cùng em xin đƣợc gửi tới các thày, các cô, các anh, các chị cùng toàn thể các bạn một lời chúc tốt đẹp nhất, sức khỏe, thịnh vƣợng và phát triển. Chúc các thầy cô đạt đƣợc nhiều thành công hơn nữa trong công cuộc trồng ngƣời. Em xin chân thành cảm ơn Hải Phòng, Tháng 7 năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thu Phƣơng Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 1 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP ...................................................................... 4 1.1. Giới thiệu về Công ty Aseax ........................................................................................ 4 1.1.1. Chức năng nhiệm vụ ............................................................................................ 4 1.1.2. Lĩnh vực hoạt động .............................................................................................. 4 1.1.3. Cơ cấu tổ chức .................................................................................................... 5 1.2. Mô tả hoạt động dịch vụ vận chuyển ở công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ vận chuyển ASEAX ............................................................................................................................... 5 1.3. Giải pháp ................................................................................................................... 6 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ............................................................................................ 7 1.4.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “nhận bƣu phẩm” ........................................................... 7 1.4.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Khai thác” ................................................................... 8 1.4.3. Mô hình nghiệp vụ “Giải quyết khiếu nại” .............................................................. 9 1.4.4. Tiến trình nghiệp vụ “Báo cáo” ........................................................................... 10 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................................................. 11 2.1. Mô hình nghiệp vụ .................................................................................................... 11 2.1.1. Bảng phân tích các yếu tố của bài toán ................................................................. 11 2.1.2. Biểu đồ ngữ cảnh............................................................................................... 12 2.1.3. Nhóm dần các chức năng .................................................................................... 13 2.1.4. Sơ đồ phân rã chức năng..................................................................................... 14 2.1.5. Danh sách hồ sơ dữ liệu đã sử dụng ..................................................................... 15 2.1.6. Ma trận thực thể chức năng ................................................................................. 16 2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu ................................................................................................... 17 2.2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 .................................................................................. 17 2.2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 .................................................................................. 18 2.3. Thiết kế sơ sở dữ liệu ................................................................................................ 22 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (E-R) ........................................................................... 22 2.3.2. Mô hình quan hệ................................................................................................ 28 2.3.3. Bảng dữ liệu vật lý............................................................................................. 32 2.4. Thiết kế giao diện ..................................................................................................... 35 2.4.1. Giao diện chính ................................................................................................. 35 2.4.2. Giao diện “Cập nhật dữ liệu” .............................................................................. 36 2.4.3. Giao diện xử lý dữ liệu ....................................................................................... 39 Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 2 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .......................................................................................... 40 3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc ................................................................... 40 3.1.1. Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin ..................................................... 40 3.1.2. Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc ..................................... 43 3.2. Thiết kế cơ sở dũ liệu quan hệ .................................................................................... 44 3.2.1. Mô hình liên kết thực thể E-R ............................................................................. 44 3.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ ............................................................................ 46 3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2008 .............................................................. 48 3.3.1. Hệ quả trị CSDL SQL Server .............................................................................. 48 3.3.2. Đối tƣợng CSDL ............................................................................................... 50 3.3.3. SQL Server 2008 quản trị CSDL ......................................................................... 50 3.3.4. Mô hình CSDL Client – Server ........................................................................... 51 3.4. Ngôn ngữ Visual Basic.NET (VB.NET)/ ASP.NET ...................................................... 53 3.4.1. Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Visual Basic.NET ....................................... 53 3.4.2. Những ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic.NET có thể viết ....................................... 56 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH ............................................................................... 57 4.1. Giới thiệu về hệ thống chƣơng trình ............................................................................ 57 4.1.1. Môi trƣờng cài đặt Hệ điều hành ......................................................................... 57 4.1.2. Các hệ thống con ............................................................................................... 57 4.1.3. Các chức năng chính của mỗi hệ con:................................................................... 57 4.2. Một số giao diện chính .............................................................................................. 57 KẾT LUẬN ........................................................................................................................... 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO........................................................................................................ 69 DANH MỤC CÁC HỒ SƠ TÀI LIỆU ...................................................................................... 70 Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 3 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1. Giới thiệu về Công ty Aseax 1.1.1. Chức năng nhiệm vụ Là một công ty lớn trong lĩnh vực này, việc quản lý vận chuyển bƣu phẩm không hề dễ dàng. Lƣợng thƣ nhập hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm là một con số khổng lồ khiến nhà quản lý nhiều khi phải đau đầu. Và việc lựa chọn một chƣơng trình hỗ trợ cho việc vận chuyển bƣu phẩm cũng cần phải đƣợc chọn một cách cẩn thận, phù hợp. Vì vây nhóm sinh viên khoa công nghệ thông tin trƣờng ĐHDL Hải Phòng đã cung cấp cho công ty TNHH Thƣơng mại và dịch vụ vận chuyển ASEAX một giải pháp mới, đó chính là: “Chƣơng trình quản lý vận chuyển ở công ty ASEAX” . Khi đƣa ra giải pháp này, ông Bùi Đình Quân - Giám đốc công ty đã đƣa ra rất nhiều yêu cầu để phù hợp với ngành nghề kinh doanh hiện tại của công ty. Nhóm sinh viên trƣờng ĐHDL Hải Phòng đã tận tâm hết sức để đáp ứng đƣợc tất cả các yêu cầu đó. Hiện tại công ty TNHH Thƣơng mại và dịch vụ vận chuyển ASEAX đang chạy phần mềm quản lý thƣ gửi rất suôn sẻ. Phần mềm đã giúp công ty làm việc dễ dàng, logic, và hiệu quả hơn trong quản lý doanh nghiệp. 1.1.2. Lĩnh vực hoạt động Kinh doanh các dịch vụ vận chuyển phát nhanh trong nƣớc và quốc tế. Dịch vụ chuyển phát nhanh ASEAX, dịch vụ chuyển phát nhanh trong, ngày, dịch vụ chuyển phát nhanh hàng nặng, hàng công kềnh và các sản phẩm khác. Kinh doanh các dịch vụ vận chuyển, giao nhận hàng hóa kho vận. Kinh doanh vật tƣ, thiết bị bƣu chính viễn thông. Quản lý, vận hành, lắp đặt, bảo dƣỡng và khai thác các thiết bị, phƣơng tiện Bƣu chính viễn thông. Đại lý cung cấp dịch vụ Bƣu chính viễn thông. Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 4 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 1.1.3. Cơ cấu tổ chức GIÁM ĐỐC PHÒNG KẾ TOÁN PHÒNG KINH DOANH PHÒNG GIAO NHẬN PHÒNG DỊCH VỤ Hình 1.1. Cơ cấu tổ chức công ty 1.2. Mô tả hoạt động dịch vụ vận chuyển ở công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ vận chuyển ASEAX Khi khách hàng có nhu cầu gửi bƣu phẩm, khách hàng gửi thông tin yêu cầu tới phòng kinh doanh cho công ty qua điện thoại. Nhân viên kinh doanh sẽtiếp nhận thông tin, nếu công ty đáp ứng đƣợc dịch vụ của khách hàng thì sẽ báo cho nhân viên giao nhận đến nhận bƣu phẩm và lập phiếu gửi. Khách hàng sẽ kê khai thông tin bƣu phẩm vào phiếu gửi sau đƣợc giữu một liên của phiếu gửi để đối chiếu. Ngƣợc lại, sẽ thông báo lại cho khách hàng không có dịch vụ. Nhân viên giao nhận sẽ mang bƣu phẩm về phòng giao nhận. Tại đây, nhân viên giao nhận sẽ kiểm tra bƣu phẩm xem có khớp với phiếu gửi hay không rồi sẽ chuyển bƣu phẩm cho công ty phát khác. Một phiếu gửi sẽ đƣợc giữ lại và giao cho nhân viên kế toán. Nhân viên kế toán sẽ đối chiếu phiếu gửi với bảng giá lập bảng chi tiết công nợ. Thông tin đƣợc lƣu trông bảng chi tiết công nợ. Khi khách hàng có khiếu nại, khách hàng sẽ gọi điện cho phòng chăm sóc khách hàng qua điện thoại. Nhân viên điều hành sẽ đối chiếu mã số với phiếu gửi rồi gửi thông báo cho khách hàng tình trạng của bƣu phẩm. Thông tin đƣợc lƣu trong sổ khiếu nại. Sau mỗi tháng, nhân viên chăm sóc khách hàng sẽ lập báo cáo tình trạng khiếu nại của khách hàng, nhân viên kế toán sẽ lập báo cáo doanh thu và gửi về cho giám đốc. Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 5 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 1.3. Giải pháp Công ty TNHH TMDV vận chuyển ASEAX hiện tại đang dùng phần mềm của công ty cổ phần chuyển phát nhanh 247 để quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty. Phần mềm này chạy rất tốt, tuy nhiên công ty muốn có phần mềm của riêng mình để tiện cho việc theo dõi công nợ cũng nhƣ bảo mật thông tin khách hàng. Vì vậy công ty cần có phần mềm riêng để quản lý vận chuyển cũng nhƣ phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty. Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 6 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ 1.4.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “nhận bƣu phẩm” Nhân viên kinh Nhân viên giao Khách hàng doanh nhận Yêu cầu gửi bƣu phẩm Yêu cầu gửi bƣu phẩm Hồ sơ dữ liệu Phiếu yêu cầu gửi Kiểm tra thông tin bƣu phẩm Yêu cầu gửi bƣu phẩm Thông báo không có dịch vụ Yêu cầu nhận hàng Nhận bƣu phẩm Phiếu yêu cầu nhận Lập phiếu gửi Phiếu gửi Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ”Nhận bưu phẩm” Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 7 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 1.4.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Khai thác” Nhân viên giao Khách hàng nhận Nhân viên kế toán Hồ sơ dữ liệu Nhận thông tin bƣu phẩm Bảng giá Lập bảng chi tiết công nợ Phiếu gửi Bảng chi tiết công nợ Nhận hóa đơn thanh toán Lập hóa đơn thanh toán Hóa đơn thanh toán Hình 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Khai thác” Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 8 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 1.4.3. Mô hình nghiệp vụ “Giải quyết khiếu nại” Khách hàng Gửi thông tin khiếu nại Nhân viên điều hành Tiếp nhận thông tin khiếu nại Kiểm tra mã số phiếu gửi Tiếp nhận thông tin Hồ sơ dữ liệu Sổ chăm sóc khách hàng Phiếu gửi Thông báo cho khách hàng Ghi sổ chăm sóc khách hàng Sổ chăm sóc khách hàng Hình 1.4. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Giải quyết khiếu nại” Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 9 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình quản lý dịch vụ vận chuyển của công ty ASEAX 1.4.4. Tiến trình nghiệp vụ “Báo cáo” Giám đốc Nhân viên kế toán Nhân viên điều hành Hồ sơ dữ liệu Yêu cầu báo cáo Lập bảng tổng hợp doanh thu Bảng chi tiết công nợ Lập bảng tổng hợp khiếu nại Sổ khiếu nại hợp công nợ Bảng tổng hợp doanh thu Bảng tổng hợp khiếu nại Bảng tổng hợp doanh thu Bảng tổng hợp khiếu nại Báo cáo Hình 1.5. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ “Báo cáo” Sinh viên: Nguyễn Thu Phương – Lóp: CTL601 – Ngành: Công nghệ thông tin 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.