Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng 88 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng 4 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng 4 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng 31
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Tìm hiểu SQLite và xây dựng chương trình ứng dụng
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 88 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Ngành: Công nghệ thông tin Hải Phòng 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- TÌM HIỂU SQLITE VÀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG ĐỒ AN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------o0o------- TÌM HIỂU SQLITE VÀ XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Công nghệ Thông tin Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoàng Long Giáo viên hƣớng dẫn: Ths. Phùng Anh Tuấn Mã số sinh viên: 101432 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------o0o------- NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Hoàng Long Mã số: 101432 Lớp: Ngành: Công nghệ Thông tin CT1601 Tên đề tài: Tìm hiểu SQLite và xây dụng chƣơng trình ứng dụng 4 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a. Nội dung: - Tìm hiểu về hệ điều hành android - Tìm hiểu về môi trƣờng lập trình Android Studio - Tìm hiểu về cụng cụ tạo lập thiết bị di động ảo Genymotion - Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho thiết bị di động SQLite - Xây dựng chƣơng trình ứng dụng thử nghiệm quản lý chi tiêu cá nhân b. Các yêu cầu cần giải quyết: - Nắm đƣợc một số khái niệm cơ bản của hệ điều hành Android. - Cài đặt, cấu hình môi trƣờng lập trình ứng dụng cho thiết bị di động Android Studio. - Cài đặt, cấu hình thiết bị di động ảo cho chạy thử nghiệm chƣơng trình. - Thực hiện đƣợc các thao tác cơ bản với dữ liệu trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite. - Xây dựng đƣợc chƣơng trình ứng dụng, đóng gói ứng dụng thành file *.apk cho phép cài và chạy trên thiết bị di động Android thật. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán - Số liệu giả lập 3. Địa điểm thực tập Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. 5 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Phùng Anh Tuấn Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: - Tìm hiểu về hệ điều hành android - Tìm hiểu về môi trƣờng lập trình Android Studio - Tìm hiểu về cụng cụ tạo lập thiết bị di động ảo Genymotion - Tìm hiểu về hệ quản trị cơ sở dữ liệu cho thiết bị di động SQLite - Xây dựng chƣơng trình ứng dụng thử nghiệm quản lý chi tiêu cá nhân, cài đặt và chạy trên thiết bị android thật. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: …………………………………………………………………………………......... Học hàm, học vị……………………………………………………………………………….. Cơ quan công tác: …………………………………………………………………………… Nội dung hƣớng dẫn: ……………………................................................................................. ………………………………………………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày ...... tháng ...... năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành trƣớc ngày ...... tháng ..... năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán bộ hƣớng dẫn Đ.T.T.N Hải Phòng, ngày ............tháng.........năm 2017 Hiệu trƣởng GS.TS.NGưT Trần Hữu Nghị 6 PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Có nhiều cố gắng trong việc tìm kiếm, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho nội dung của đề tài tốt nghiệp. - Chấp hành tƣơng đối tốt các yêu cầu của cán bộ hƣớng dẫn. - Khả năng làm việc độc lập còn nhiều hạn chế trong thuật toán và kỹ năng lập trình. 2. Đánh giá chất lƣợng của đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) - Hoàn thành các yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ tốt nghiệp. - Xây dựng thành công chƣơng trình ứng dụng thử nghiệm, cài đặt chạy trên thiết bị di động android thật. - Nội dung đề tài là tài liệu tham khảo hữu ích cho các đối tƣợng quan tâm tới chủ đề lập trình với cơ sở dữ liệu trên thiết bị di động android. - Đề nghị cho phép sinh viên đƣợc bảo vệ trƣớc hội đồng chấm bảo vệ đồ án tốt nghiệp. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn: ................................................... ................................................... ..................... ................................................... ................................................... ..................... Ngày.......tháng.........năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn chính (Ký, ghi rõ họ tên) 7 PHẦN NHẬN XET DANH GIA CỦA CAN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN DỀ TAI TỐT NGHIỆP 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về các mặt nhƣ cơ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ...) 2. Cho điểm của cán bộ phản biện ( Điểm ghi bằng số và chữ ) ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... Ngày.......tháng.........năm 2017 Cán bộ chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) 8 Mục Lục LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. 11 Chƣơng 1: HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID .................................................. 12 1.1 Giới thiệu HĐH Android .................................................................. 12 1.2 Lịch sử phát triển ............................................................................. 13 1.3 Ứng dụng Android ............................................................................ 14 1.4 Giao diện Android ............................................................................ 15 1.5 Nhân Linux ....................................................................................... 16 1.6 Bộ nhớ Android ................................................................................ 18 1.7 Bảo mật của Android ........................................................................ 18 Chƣơng 2: MÔI TRƢỜNG LẬP TRÌNH ANDROID STUDIO ............... 21 2.1 Sơ lƣợc về Android Studio ............................................................... 21 2.2 Cài đặt android studio .................................................................... 21 2.3 Cấu trúc dự án android studio........................................................... 26 2.4 Tạo giao diện chương trình trong android studio ....................... 35 CHƢƠNG 3 : SQLITE ............................................................................... 41 3.1 Giới thiệu ......................................................................................... 41 3.2 Cài đặt SQLite trên Windows ......................................................... 43 3.3 Kiểu dữ liệu trong SQLite ............................................................... 47 3.4 Lệnh SQLite...................................................................................... 49 3.5 Toán tử trong SQLite ...................................................................... 53 3.6 Biểu thức trong SQLite ................................................................... 55 3.7 Các lệnh liên quan đến CSDL .......................................................... 56 3.8 Các lệnh liên quan đến cấu trúc của TABLE ................................. 58 3.9 Lệnh Insert Into ............................................................................... 60 3.10 Lệnh truy vấn dữ liệu ................................................................... 61 9 3.11 Update ............................................................................................ 66 3.12 Delete ............................................................................................. 66 3.13 Lệnh VACUUM ............................................................................... 66 3.14 Sub Queries.................................................................................... 67 3.15 Views .............................................................................................. 69 3.16 Trigger ........................................................................................... 69 3.17 Transactions .................................................................................. 71 3.18 Indexes ........................................................................................... 72 3.19 Các hàm thường dùng trong SQLite ............................................ 74 Chƣơng 4: CHƢƠNG TRÌNH THỰC NGHIỆM ...................................... 80 4.1 Bài Toán ........................................................................................... 80 4.2 Phân tích và thiết kế :...................................................................... 80 4.3 CSDL SQLite ..................................................................................... 81 4.4 Giao diện chương trình ................................................................... 82 4.5. Kết quả đạt được ............................................................................ 86 KẾT LUẬN................................................................................................. 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 88 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.