Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 79 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 3 MB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 0 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 4
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin: Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 79 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn đối với Th.S Vũ Anh Hùng – Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ngƣời đã dành cho em rất nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn tất cả các thầy cô giáo trong Khoa Công nghệ thông tin – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng và PGS.TS Nguyễn Văn Vỵ, chân thành cảm ơn các thầy, cô giáo tham gia giảng dạy và truyền đạt những kiến thức quý báu trong suốt thời gian em học tập tại trƣờng, đã đọc và phản biện đồ án của em giúp em hiểu rõ hơn các vấn đề mình nghiên cứu, để em có thể hoàn thành đồ án này. Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình học tập, trong thời gian thực tập cũng nhƣ trong quá trình làm đồ án không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong đƣợc sự góp ý quý báu của tất cả các thầy, cô giáo cũng nhƣ tất cả các bạn để kết quả của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 06 tháng 07 năm 2014 Sinh viên Ngô Quang Lập Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 1 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................1 DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU ................................................................4 CHƢƠNG 1 : MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP .................................................6 1.1 Giới thiệu về Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc ..................................................6 1.2 Mô tả bằng lời hoạt động của Bệnh viện .......................................................8 1.3 Bảng nội dung công việc ...............................................................................9 1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ ...........................................................................10 1.5 Giải pháp ......................................................................................................12 CHƢƠNG 2 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG .......................................13 2.1 Mô hình nghiệp vụ .......................................................................................13 2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân và hồ sơ ........................13 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh ..................................................................................14 2.1.3 Nhóm dần các chức năng ......................................................................16 2.1.4 Sơ đồ phân rã chức năng :.....................................................................17 2.1.5 Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng. ...................................................19 2.1.6 Ma trận thực thể - chức năng ................................................................20 2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu......................................................................................21 2.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 ....................................................................21 2.2.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 ....................................................................22 2.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu ..................................................................................25 2.3.1. Mô hình liên kết thực thể (ER): ............................................................25 2.3.2. Mô hình quan hệ ...................................................................................32 2.3.3. Các bảng dữ liệu vật lý .........................................................................35 2.4. Thiết kế giao diện ........................................................................................38 2.4.1. Giao diện chính. ....................................................................................38 2.4.2. Các giao diện cập nhật dữ liệu. .............................................................38 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .........................................................................46 3.1. Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc .................................................46 3.1.1. Quá trình phát triển của một hệ thống thông tin ...................................46 Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 2 Đồ án tốt nghiệp 3.1.2. 3.2. Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hƣớng cấu trúc .................49 Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ .....................................................................50 3.2.1. Mô hình liên kết thực thể E-R ..............................................................50 3.2.2. Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ .............................................................52 3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL SERVER 2008 ...........................................54 3.3.1. Hệ quả trị CSDL SQL Server ...............................................................54 3.3.2. Đối tƣợng CSDL ...................................................................................55 3.3.3. SQL Server 2008 quản trị CSDL ..........................................................55 3.4. Ngôn ngữ Visual Basic.NET (VB.NET)/ ASP.NET ...................................58 3.4.1. Những đặc điểm nổi bật của ngôn ngữ Visual Basic.NET ...................58 3.4.2. Những ứng dụng ngôn ngữ Visual Basic.NET có thể viết ...................61 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH.............................................................62 4.1 Giao diện chính ............................................................................................62 4.2 Các giao diện cập nhật, xử lý dữ diệu .........................................................64 4.3 Một số báo cáo .............................................................................................73 KẾT LUẬN ...............................................................................................................75 TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................76 Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 3 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BẢNG BIỂU Hình 1.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ : Khám bệnh ...................................................10 Hình 1.2. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ : Chữa bệnh ....................................................11 Hình 1.3. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ : Báo cáo.........................................................12 Hình 2.1. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống .................................................................14 Hình 2.2 Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ của hệ thống .....................................17 Hình 2.3 Ma trận thực thể - chức năng của hệ thống ...............................................20 Hình 2.4 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống ....................................................21 Hình 2.5 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “1.0 Khám bệnh” .....................22 Hình 2.7 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 của tiến trình “3.0 Báo cáo” ..........................24 Hình 2.8 Mô hình liên kết thực thể ER ......................................................................24 Hình 2.9 Mô hình quan hệ của bài toán ...................................................................34 Hình 2.10 Giao diện chính của chương trình ...........................................................38 Hình 2.11 Giao diện cập nhật thông tin bệnh nhân ..................................................38 Hình 2.12 Giao diện cập nhật thông tin nhân viên ...................................................39 Hình 2.13 Giao diện cập nhật thông tin bác sỹ ........................................................39 Hình 2.14 Giao diện cập nhật thông tin dịch vụ .......................................................40 Hình 2.15 Giao diện cập nhật thông tin loại dịch vụ ................................................40 Hình 2.16 Giao diện cập nhật thông tin bản kê chi phí khám, chữa bệnh ngoại trú 41 Hình 2.17 Giao diện cập nhật thông tin kết quả khám bệnh ....................................42 Hình 2.18 Giao diện cập nhật thông tin phiếu thu tiền tạm ứng ..............................43 Hình 2.19 Giao diện cập nhật thông tin bảng tổng hợp giá viện phí .......................44 Hình 2.20 Giao diện báo cáo khám bệnh..................................................................45 Hình 2.21 Giao diện báo cáo khám bệnh..................................................................45 Hình 3.1. Mô hình thác nước của vòng đời hệ thống................................................46 Hình 3.2.Cấu trúc hệ thống định hướng cấu trúc .....................................................46 Hình 4.1 Giao diện chính của chương trình .............................................................62 Hình 4.2 Giao diện đăng nhập hệ thống ...................................................................63 Hình 4.3 Giao diện cập nhật bệnh nhân ...................................................................64 Hình 4.4 Giao diện cập nhật bác sỹ ..........................................................................65 Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 4 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc Hình 4.5 Giao diện cập nhật nhân viên ....................................................................66 Hình 4.6 Giao diện cập nhật dịch vụ ........................................................................67 Hình 4.7 Giao diện cập nhật loại dịch vụ .................................................................68 Hình 4.8 Giao diện cập nhật, xử lý và in ấn kết quả khám bệnh ..............................69 Hình 4.9 Giao diện cập nhật, xử lý và in ấn bản kê chi phí khám, chữa bệnh ngoạitrú .....................................................................................................................70 Hình 4.10 Giao diện cập nhật, xử lý và in ấn phiếu thu tiền tạm ứng ......................71 Hình 4.11 Giao diện cập nhật, xử lý và in ấn bảng tổng hợp giá viện phí ...............72 Hình 4.12 Báo cáo khám bệnh ..................................................................................73 Hình 4.12 Báo cáo khám bệnh ..................................................................................74 Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 5 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc CHƢƠNG 1 : MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu về Bệnh viện phụ sản Tâm Phúc * Giới thiệu về bệnh viện : Bệnh viện Phụ sản Tâm Phúc là tâm nguyện của các chuyên gia, bác sĩ giàu kinh nghiệm trong ngành sản phụ khoa nhằm tạo lập một cơ sở khám chữa bệnh hiện đại với đội ngũ chuyên gia, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản chất lƣợng tốt cho phụ nữ Hải Phòng và vùng duyên hải Bắc bộ, nhằm giảm tải cho các bệnh viện công theo chủ trƣơng xã hội hóa các dịch vụ y tế của nhà nƣớc. Bệnh viện đã đƣợc Bộ trƣởng Bộ Y tế cấp phép hoạt động theo Quyết định số 491/QĐ-BYT ngày 07/02/2013. * Sứ mệnh : Cung cấp các dịch vụ sản phụ khoa và chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện, chất lƣợng cao để đền đáp niềm tin của khách hàng. * Giá trị cốt lõi : - An toàn và sự hài lòng cho ngƣời bệnh là tiêu chí hàng đầu - Dịch vụ khác biệt vƣợt trội, bảo vệ lợi ích & sức khỏe lâu dài cho khách hàng - Tuân thủ nghiêm các quy trình kỹ thuật và quy tắc chuyên môn - Không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật các kỹ thuật điều trị tiên tiến để hoàn thiện và phát triển - Luôn luôn gắn bó trách nhiệm với cộng đồng và xã hội * Đội ngũ chuyên gia : - Chuyên gia kỹ thuật: các giáo sƣ, tiến sĩ, bác sĩ, thày thuốc có chuyên môn cao thỉnh mời từ các bệnh viện chuyên khoa trung ƣơng và địa phƣơng. - Thày thuốc điều trị: các bác sĩ chuyên khoa sâu, giàu kinh nghiệm. - Giám đốc điều hành & phụ trách chuyên môn: Thày thuốc Ƣu tú - Bác sĩ chuyên khoa cấp II Trần Thị Việt Phƣơng, giảng viên bộ môn Phụ sản Trƣờng Đại học Y Hải Phòng với nhiều kinh nghiệm chuyên môn của trên 30 năm liên tục phục vụ trong ngành sản phụ khoa của thành phố. Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 6 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc * Cơ sở vật chất, trang thiết bị & công nghệ : - Trang thiết bị hiện đại, thế hệ mới nhất: hệ thống xét nghiệm tự động, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, theo dõi, hỗ trợ bệnh nhân: máy siêu âm màu 4D, chụp vú, đo độ loãng xƣơng, X-quang tổng hợp, điện tim, monitor theo dõi thai nhi, máy gây mê, máy thở... - Bệnh viện đƣợc trang bị hệ thống phòng mổ sạch, đạt chuẩn quốc tế nhờ hệ thống lọc không khí tiên tiến nhất hiện nay. - Kỹ thuật gây mê (mask thanh quản) hồi sức tiên tiến và châm tê giảm đau sau mổ giúp bệnh nhân chóng phục hồi và giảm tác dụng không mong muốn. - Quản lý nhiễm khuẩn nghiêm ngặt - Phòng nghỉ dƣỡng đạt tiêu chuẩn khách sạn 3 sao - Phục vụ các bữa ăn theo yêu cầu điều trị và khẩu vị của ngƣời bệnh * Dịch vụ : - Khám, tƣ vấn, quản lý thai nghén trƣớc sinh & sau sinh - Đỡ đẻ (đẻ thƣờng, đẻ khó, đẻ không đau) - Thực hiện các phẫu thuật lấy thai khi có chỉ định - Khám, tƣ vấn & điều trị các bệnh phụ khoa - Khám, tƣ vấn & điều trị các bệnh liên quan đến hiếm muộn cho cả nam và nữ - Tƣ vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên - Tƣ vấn và chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi tiền mãn kinh và mãn kinh - Thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: do các bác sĩ có tay nghề cao, kỹ năng tƣ vấn tốt thực hiện kỹ thuật nhẹ nhàng, an toàn, kín đáo - Khám tầm soát, phát hiện sớm các khối u tuyến vú, u phụ khoa và thực hiện các phẫu thuật loại bỏ các khối u bằng phƣơng pháp mổ mở và nội soi hiện đại - Phẫu thuật phục hồi cơ thắt niệu đạo để điều trị són tiểu và các phẫu thuật phục hồi thẩm mỹ: tạo hình vú, đƣờng sinh dục, lấy mỡ bụng, làm lại các sẹo xấu... - Thực hiện kiểm tra sức khỏe toàn diện và kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân * Phƣơng châm phục vụ : Chuyên nghiệp, tận tình, trách nhiệm Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 7 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 1.2 Mô tả bằng lời hoạt động của Bệnh viện - - - Khi bệnh nhân có nhu cầu đến khám bệnh tại Bệnh viện. Bệnh nhân gặp nhân viên tại phòng Tiếp đón bệnh nhân để cung cấp thông tin cần khám bệnh. Nhân viên phòng Tiếp đón bệnh nhân cho bệnh nhân xem bảng giá dịch vụ và hƣớng dẫn bệnh nhân đến phòng khám phù hợp. Bệnh nhân đến gặp bác sỹ tại phòng khám đó và cung cấp thông tin cá nhân cho bác sỹ để bác sỹ lập phiếu yêu cầu khám bệnh cho bệnh nhân. Bác sỹ sẽ yêu cầu bệnh nhân làm 1 số xét nghiệm và thủ thuật khác, thì khi đó theo yêu cầu của bác sỹ, bệnh nhân ra phòng Kế toán đóng tiền sử dụng dịch vụ xét nghiệm và thủ thuật ấy. Nhân viên kế toán sẽ lập bản kê chi phí khám bệnh ngoại trú. Bệnh nhân nộp tiền và nhận bản kê rồi đến phòng khám để xét nghiệm. Bác sỹ tại phòng khám đó sẽ tiến hành khám cho bệnh nhân và lập kết quả xét nghiệm, thủ thuật đƣa cho bệnh nhận. Khi có kết quả xét nghiệm, thủ thuật, bệnh nhân đƣa kết quả đến bác sỹ khám ban đầu để bác sỹ bắt đầu khám cho bệnh nhân. Khi khám xong có kết quả thì bác sỹ sẽ lập phác đồ điều trị và đơn thuốc cho bệnh nhân để bệnh nhân điều trị. Bệnh nhân sau khi khám bệnh có nhu cầu chữa bệnh đến Bệnh viện gặp nhân viên phòng Tiếp đón bệnh nhân. Bệnh nhân xem bảng giá dịch vụ và cung cấp thông tin về bệnh cho nhân viên phòng Tiếp đón bệnh nhân để nhân viên tƣ vấn cho mình để có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ nào theo yêu cầu của mình. Khi chọn xong, bệnh nhân đến phòng Kế toán để nộp tiền tạm ứng cho dịch vụ đã chọn. Nhân viên kế toán sẽ lập phiếu thu tiền tạm ứng cho dịch vụ mà bệnh nhân đã chọn. Khi nộp tiền, nhân viên kế toán sẽ kiểm tra bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm tự nguyện, chứng minh thƣ đi kèm nếu bệnh nhân có. Nộp tiền xong sẽ có y tá của bệnh viện dẫn đến phòng điều trị gói dịch vụ mà bệnh nhân vừa đăng ký xong. Trong quá trình điều trị mà phát sinh thêm thì bệnh nhân phải đóng thêm tiền phụ thu tại phòng Kế toán. Nhân viên kế toán sẽ lập phiếu thu đƣa cho bệnh nhân. Khi kết thúc gói dịch vụ, bệnh nhân thanh toán với phòng Kế toán, bệnh nhân trình các phiếu thu tiền tạm ứng, phiếu thu đã thanh toán trƣớc ra. Nhân viên kế toán kiểm tra các phiếu thu tiền tạm ứng và phiếu thu, tính toán để thanh toán tiền với bệnh nhân, tính cả tiền bảo hiểm nếu có. Thanh toán xong, nhân viên kế toán lập bảng tổng hợp giá viện phí và trả lại các giấy tờ đi kèm cho bệnh nhân nhƣ phiếu thu tiền tạm ứng, phiếu thu, bảo hiểm, chứng minh thƣ. Theo định kỳ hàng tuần, tháng, quý , năm hoặc khi Giám đốc có yêu cầu, nhân viên kế toán sẽ lập báo cáovề tình hình khám, chữa bệnh tại Bệnh viện rồi nộp báo cáo cho Giám đốc. Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 8 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 1.3 Bảng nội dung công việc STT Tên công việc Đối tƣợng thực hiện Bệnh nhân Nhân viên Tiếp đón bệnh nhân Bệnh nhân Nhân viên Tiếp đón bệnh nhân Bệnh nhân Bác sỹ 1 Cung cấp thông tin cần khám bệnh 2 Xem bảng giá dịch vụ 3 Cung cấp thông tin cá nhân 4 Lập phiếu yêu cầu khám bệnh Bác sỹ 5 Lập bản kê chi phí khám bệnh ngoại trú Kế toán viện phí 6 Lập kết quả xét nghiệm, thủ thuật Bác sỹ 7 Lập phác đồ điều trị và đơn thuốc Bác sỹ 8 Xem bảng giá dịch vụ Bệnh nhân 9 Cung cấp thông tin về bệnh Bệnh nhân Nhân viên Tiếp đón bệnh nhân 10 Lập phiếu thu tiền tạm ứng Kế toán viện phí 11 12 Kiểm tra bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm tự nguyện, chứng minh thƣ Lập phiếu thu Hồ sơ dữ liệu Bảng giá dịch vụ Phiếu yêu cầu khám bệnh Bản kê chi phí khám bệnh ngoại trú Kết quả xét nghiệm, thủ thuật Phác đồ điều trị và đơn thuốc Bảng giá dịch vụ Phiếu thu tiền tạm ứng Kế toán viện phí Kế toán viện phí 13 Kiểm tra các phiếu thu tiền tạm ứng và phiếu thu Kế toán viện phí 14 Lập bảng tổng hợp giá viện phí Kế toán viện phí 15 Lập báo cáo Kế toán viện phí Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin Phiếu thu Phiếu thu tiền tạm ứng Phiếu thu Bảng tổng hợp giá viện phí Báo cáo 9 Đồ án tốt nghiệp Chương trình quản lý bệnh nhân khám bệnh tại bệnh viện Tâm Phúc 1.4 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ a. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ : Khám bệnh Tiếp đón Bệnh nhân Bác sỹ bệnh nhân Kế toán HSDL Cung cấp thông tin khám bệnh Xem bảng giá dịch vụ Bảng giá dịch vụ Cung cấp thông tin về gói dịch vụ Cung cấp thông tin cá nhân Phiếu yêu cầu khám bệnh Lập phiếu yêu cầu khám bệnh Lập bản kê chi phí khám bệnh ngoại trú Lập kết quả xét nghiệm, thủ thuật Lập phác đồ điểu trị và đơn thuốc Bản kê chi phí khám bệnh ngoại trú Kết quả xét nghiệm, thủ thuật Phác đồ điều trị và đơn thuốc Hình 1.1. Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ : Khám bệnh Sinh viên: Ngô Quang Lập – Lớp: CT1401 – Ngành: Công nghệ thông tin 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.