Đồ án tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ”

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ” 82 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ” 529 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ” 52 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ” 1
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Kiến trúc Tây Hồ”
4.2 ( 15 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 82 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu NÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n ngµy cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n­íc vµ cña doanh nghiÖp. §Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý ®­îc toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ë doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ thi hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é qu¶n lý trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ qu¸ tr×nh sö dông vèn. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt ®Æc thï cã chøc n¨ng t¹o ra TSC§ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng ®¾n gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p trong viÖc gióp bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ph©n tÝch ®­a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vèn ®Çu t­ XDCB hµng n¨m chiÕm kho¶ng 40% ng©n s¸ch Nhµ n­íc. MÆt kh¸c phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc, kÕt cÊu phøc t¹p, chu kú s¶n xuÊt dµi, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp x©y l¾p mang tÝnh l­u ®éng réng lín nªn c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt. Do ®ã, mçi s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu cã yªu cÇu vÒ tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng tr×nh cô thÓ. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cã gi¸ trÞ lín, khèi l­îng c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng t­¬ng ®èi dµi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå em chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå” bµi lµm cña em chia lµm 3 phÇn. PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty KiÕn Tróc T©y Hå. 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. §Ó ®¶m b¶o kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: 1.1. Néi dung vµ b¶n chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú nhÊt ®Þnh( th¸ng, quý, n¨m). Tøc chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ mµ doanh nghiÖp tiªu dïng trong mét thêi kú mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nh­ vËy, chi phÝ lµ sù chuyÓn dÞch vèn, chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi t­îng tÝnh gi¸. Nªn kÕ to¸n ph¶i tæng hîp c¸c thµnh phÇn chi phÝ cÊu t¹o nªn s¶n phÈm tõ nguyªn vËt liÖu, con ng­êi vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¶i ®­îc ph©n lo¹i theo tõng tiªu thøc nhÊt ®Þnh trong tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé chi phÝ s¶n phÈm x©y l¾p ®­îc thÓ hiÖn qua c¸c yÕu tè sau: 1.2.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Do chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh cã nhiÒu lo¹i nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ nh»m t¹o thuËn lîi cho c«ng viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ. Ph©n lo¹i chi phÝ nh»m lµ viÖc s¾p xÕp c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nhau vµo tõng nhãm theo ®Æc tr­ng nhÊt ®Þnh. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau, tuy nhiªn lùa chän ph­¬ng ph¸p nµo do c¸ch qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. V× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ¸p dông cho mÝnh sao cho sö dông ph­¬ng ph¸p nµo ®Ó h¹ch to¸n c¸c chi phÝ kh«ng bÞ trïng l¾p. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ: a. Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ. §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp, qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp ®­îc ph©n theo yÕu tè. C¸ch ph©n lo¹i nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l­u ®éng còng nh­ viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam, toµn bé chi phÝ ®­îc chia lµm 7 yÕu tè sau; -YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô…sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh ( lo¹i trõ gi¸ trÞ dông kh«ng hÕt nhËp kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu ®éng lùc). Trong x©y dùng th­êng bao gåm nguyªn liÖu chÝnh( nh­ S¾t, thÐp, xi m¨ng…) vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, n¨ng l­îng, ®éng lùc ®­îc sö dông trong kú( x¨ng, dÇu, ®iÖn n­íc, ®iÖn tho¹i…). -YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, sè dïng kh«ng hÕt nhËp kho vµ phÕ liÖu thu håi. - YÕu tè tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l­¬ng: Ph¶n ¸nh tiÒn l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt . - YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§: Ph¶n ¸nh sè trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l­¬ng vµ tiÒn phô cÊp l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn tÝnh vµo chi chÝ. - YÕu tè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§): Ph¶n ¸nh tæng sè khÊu TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh nh­ m¸y thi c«ng, ph©n x­ëng, m¸y mãc. - YÕu tè chi phÝ vµ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh to¸n bé chi phÝ vµ dÞch vô mua ngoµi trong qu¸ trÝnh s¶n xuÊt - kinh doanh. - YÕu tè chi phÝ b»ng tiÒn: Gåm c¸c chi phÝ kh¸ch b»ng tiÒn ch­a ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. b. Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo ý nghÜa cña chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ ®­îc ph©n theo kho¶n môc. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t­îng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh gi¸ thµnh kho¶n môc gåm 5 môc chi phÝ sau: 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay viÖc thùc hiÖn lao vô dÞch vô nh­: G¹ch, gç, xi m¨ng, s¾t, thÐp… - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Gåm toµn bé tiÒn l­¬ng ( tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp x©y l¾p hay thùc hiÖn c¸c kho¶n lao vô dÞch vô cïng víi c¸c kho¶n trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh cho c¸c quü kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ còng cã thÓ lµ c«ng nh©n thuª ngoµi. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm toµn bé c¸c chi phÝ cßn l¹i ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x­ëng, bé phËn s¶n xuÊt sau khi ®· lo¹i trõ ®i chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nãi trªn. c. Ph©n lo¹i theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ. Theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn, to¸n bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®­îc mua; cßn chi phÝ thêi kú lµ nh÷ng chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét kú nµo ®ã, nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ chóng ph¸t sinh. d. Ph©n theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh. §Ó thuËn lîi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra chi phÝ, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh l¹i ®­îc ph©n theo quan hÖ víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh. Theo c¸ch nµy chi phÝ ®­îc chia thµnh biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ. - BiÕn phÝ lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi vÒ tæng sè,vÒ tû lÖ so víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n chi vÒ nguyªn liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp…chi phÝ nµy tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× kh«ng thay ®æi - §Þnh phÝ lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng ®æi vÒ tæng sè so víi khèi l­îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n nh­ c¸c chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mÆt 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp b»ng, ph­¬ng tiÖn kinh doanh…c¸c chi phÝ nµy khi tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× l¹i biÕn ®æi khi khèi l­îng cña s¶n phÈm thay ®æi. 1.3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®­îc x¸c ®Þnh theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau th­êng lµ theo nguån sè liÖu hay thêi ®iÓm ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. V× vËy gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan tíi khèi l­îng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. a. Gi¸ thµnh dù to¸n: Còng nh­ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b­íc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh­ng gi¸ nµy ®­îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®Þnh møc b×nh qu©n tiªn tiÕn vµ kh«ng biÕ ®æi trong suèt thêi kú kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc vÒ chi phÝ hiÖn hµnh tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch. Nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc th­êng thay ®æi phï hîp víi ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®­îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Gi¸ thµnh nµy ®­îc x¸c ®Þnh tr­íc khi b­íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së thùc tÕ kú tr­íc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n cña kú kÕ ho¹ch ®­îc tÝnh theo tõng c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng CT, HMCT ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸( vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y…) cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa trªn mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr­êng. Doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu cã lîi nhuËn cao v× vËy doanh nghiÖp ph¶i lËp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, dù kiÕn chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh. Theo th«ng t­ 09/2000/TT- BXD ngµy 17/7/2000 th× gi¸ thµnh dù to¸n ®­îc ¸p dông theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng CT, HMCT Gi¸ trÞ dù to¸n cña = tõng CT, HMCT sau thuÕ Thu nhËp - chÞu thuÕ tÝnh tr­íc ThuÕ - GTGT ®Çu ra b. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p (Zkh): kh¸c víi gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch dùa vµo nh÷ng ®Þnh møc chi phÝ néi bé 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp cña doanh nghiÖp, cho phÐp ta tÝnh to¸n ®óng nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch, tÝnh to¸n néi dung, kÕt qu¶ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt cÇn ph¶i thùc hiÖn sao cho chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ kh«ng v­ît qu¸ tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p = Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p - Møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n ( TÝnh cho tõng c«ng tr×nh, HMCT). c. Gi¸ thµnh ®Êu thÇu x©y l¾p( Z®t) : Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p do chñ ®Çu t­ ®­a ra ®Ó c¸c tæ chøc x©y l¾p dùa vµo ®ã tÝnh to¸n gi¸ thµnh cña m×nh (gi¸ dù thÇu c«ng t¸c x©y l¾p). VÒ nguyªn t¾c, gi¸ thµnh ®Êu thÇu do chñ ®Çu t­ ®­a ra chØ ®­îc nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p. d. Gi¸ thµnh hîp ®ång c«ng t¸c x©y l¾p(Zh®): Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p ghi trong hîp ®ång ®­îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t­ vµ tæ chøc x©y l¾p sau khi ®· tho¶ thuËn giao nhËn thÇu. §ã còng chÝnh lµ gi¸ thµnh cña tæ chøc x©y l¾p th¾ng thÇu vµ ®­îc chñ ®Çu t­ tho¶ thuËn ký hîp ®ång giao thÇu. VÒ nguyªn t¾c: Zh® ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng Z®t. e, Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p(Ztt): Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét khèi l­îng x©y l¾p nhÊt ®Þnh. Nã ®­îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi¸ thµnh thùc tÕ kh«ng chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ trong ®Þnh møc mµ cã thÓ cßn bao gåm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ngoµi dù to¸n vµ c¶ nh÷ng kho¶n ph¸t sinh nh­: mÊt m¸t, hao hôt vËt t­, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu…do nguyªn nh©n chñ quan vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu ®­îc x¸c ®Þnh sau khi kÕ thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y l¾p Bªn c¹nh ®ã, theo ph¹m vi cña chØ tiªu ®¸nh gi¸, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p l¹i chia ra gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hay l¾p ®Æt s¶n phÈm x©y l¾p ( gåm chi phÝ NVL trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp s¶n xuÊt chung). Gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn bé x©y l¾p bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt x©y l¾p céng víi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p. ë C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + cña s¶n phÈm Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Chi phÝ b¸n hµng Muèn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt l­îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng cña tæ chøc c«ng t¸c x©y l¾p ®ßi hái chóng ta ph¶i so s¸nh c¸c lo¹i gi¸ thµnh nãi trªn víi nhau nh­ng víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ thêi ®iÓm vµ c¸ch tÝnh to¸n trong qua tr×nh so s¸nh. Vµ sù so s¸nh nµy ph¶i ®­îc thÓ hiÖn trªn cïng mét ®èi t­îng x©y l¾p. Gi÷a n¨m lo¹i gi¸ thµnh nµy th­êng cã mèi quan hÖ vÒ mÆt l­îng nh­ sau: Zt  Zkh  Zh®  Z®t  Zdt 1.3.1. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l­îng c«ng t¸c, s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh. VÒ thùc chÊt, chi phÝ s¶n phÈm x©y l¾p vµ gi¸ thµnh lµ hai mÆt kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh x©y l¾p. Chi phÝ x©y l¾p ph¶n ¸nh mÆt hao phÝ x©y l¾p, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ( kú nµy hay kú tr­íc chuyÓn sang) vµ c¸c chi phÝ tr­íc ®ã cã liªn quan ®Õn khèi l­îng c«ng tr×nh hay HMCT, khi s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú sÏ t¹o nªn chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nãi c¸ch kh¸ch gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ë thêi ®iÓm bÊt kú nµo nh­ng cã liªn quan tíi khèi l­îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. §­îc thÓ hiÖn trong mèi quan hÖ sau: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n Chi phÝ ph¸t s¶n phÈm hoµn = xuÊt dë dang + thµnh sinh trong kú ®Çu kú 7 - Chi phÝ dë dang cuèi kú Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.3.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nh­ ®· nªu trªn nªn viÖc qu¶n lý vÒ ®Çu t­ x©y dùng rÊt khã kh¨n, phøc t¹p. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu mµ trong ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o ph¸t huy tèi ®a t¸c dông cña c«ng cô kÕ to¸n ®èi víi qu¶n lý s¶n xuÊt hÕt søc ®­îc coi träng, nhiÖm vô chñ yÕu ®Æt ra cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ: - X¸c ®Þnh ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t­îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, vËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©m bæ chi phÝ , ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc, ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c mäi chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng theo tõng ®Þa ®iÓm, tõng ®è t­îng ph¶i chÞu chi phÝ, theo néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông cña chi phÝ. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong kú mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. - TÝnh to¸n, ph©n lo¹i c¸c chi phÝ phôc vô cho viÖc tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh nhanh chãng, khoa häc. - Ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c kho¶n chªnh lÖch so víi ®Þnh møc trong s¶n xuÊt ®Ó t×m c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn còng nh­ ph¸t hiÖn c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m phÊn ®Êu kh«ng ngõng tiÕt kiÖm CPSX vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X¸c ®inh kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh, HMCT, tõng bé phËn s¶n xuÊt…trong thêi kú nhÊt ®Þnh, chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý vµ l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp. 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ kh©u träng t©m quan träng trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §èi víi DNXL kh©u nµy cµng ®­îc quan t©m ®¾c biÖt v× t×nh chÊt ®Æc thï cña ngµnh XDCB. Trªn ®©y lµ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SPXL cho tÊt c¶ c¸c CT, HMCT mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú, tõ ®ã tÝnh ®­îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ph¹m vi toµn doanh nghiÖp. 1.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.4.1. §èi t­îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. X¸c ®Þnh ®èi t­îng chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn quan träng cña kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæ chøc kÕ to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm hai giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. §ã lµ giai ®o¹n kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong tõng c«ng tr×nh, HMCT, hay giai ®o¹n c«ng viÖc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, hay chi tiÕt tõng c«ng tr×nh theo yªu cÇu thùc tÕ qu¶n lý cña C«ng ty. ViÖc ph©n chia nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý, kiÓm tra ph©n tÝch chi phÝ cña phßng kÕ ho¹ch trong C«ng ty, hay phßng kü thuËt. Cã thÓ nãi, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®­îc ph©n chia theo tõng giai ®o¹n lµ do sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ giíi h¹n tËp hîp chi phÝ trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. §èi t­îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®­îc tËp hîp phôc vô cho viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tõ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu ®Õn tæ chøc tæng hîp sè liÖu ghi chÐp trªn tµi kho¶n, sæ chi tiÕt. §Ó x¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau : - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - Môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ qu¸ tr×nh thi c«ng l©u dµi, phøc t¹p, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt x©y dùng lµ ®¬n chiÕc, cè ®Þnh vµ còng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n, ®èi t­îng tËp hîp chi phi s¶n xuÊt x©y l¾p th­êng lµ c«ng tr×nh, HMCT, ®¬n ®Æt hµng, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh …tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. 1.4.2. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p viÖc ph©n lo¹i chi phÝ vµ tËp hîp chi phÝ ®óng, chÝnh x¸c ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i theo dâi s¸t tõng chi phÝ, sù biÕn ®æi cña chi phÝ, ph©n lo¹i chi phÝ theo tõng kho¶n môc chi phÝ. C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå ph©n chi phÝ theo môc ®Ých chi phÝ, ph­¬ng ph¸p nµy tr¸ch ®­îc sù lËp ®i lËp l¹i cña chi phÝ, cô thÓ kÕ to¸n dïng c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµ néi dung chi phÝ nh­ sau. a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVL). §Ó h¹ch to¸n kho¶n môc CP NVLTT , kÕ to¸n më tµi kho¶n 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”.Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ NVL chÝnh, VL phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi,VL lu©n chuyÓn tham gia trùc tiÕp cÊu thµnh s¶n phÈm nh­ c¸t sái, g¹ch, gç, s¾t, thÐp, cèp pha… Tµi kho¶n nµy ®­îc më chi tiÕt cho tõng CT, HMCT, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc. Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ NVLTT. - C¸c lo¹i vËt liÖu sö dông cho CT, HMCT nµo th× ph¶i ghi trøc tiÕp cho CT, HMCT ®ã trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan theo sè l­îng thùc tÕ sö dông vµ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. - Trong ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ tÝnh ®­îc trøc tiÕp th× kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông ph­¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp cho c¸c ®èi t­îng sö dông theo c¸c tiªu thøc hîp lý nh­ tû lÖ ®Þnh møc tiªu hao. - Cuèi kú h¹ch to¸n khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i kiÓm kª sè vËt liÖu lÜnh vÒ ch­a sö dông hÕt ë c«ng tr­êng vµ ph¶i ®¸nh gi¸ phÕ liÖu thu håi theo tõng ®èi t­îng sö dông. 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.