Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng

doc
Số trang Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 102 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 509 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng 6
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng
4 ( 3 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

1 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung, bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ ®éng lùc thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ph¸t triÓn, héi nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §iÒu ®ã ®Æt ra yªu cÇu cÊp b¸ch ph¶i ®æi míi, hoµn thiÖn hÖ thèng c¸c c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ mµ trong ®ã kÕ to¸n lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng. KÕ to¸n cã vai trß quan träng ®èi víi qu¶n lý tµi s¶n, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng Doanh nghiÖp, lµ nguån th«ng tin, sè liÖu tin cËy ®Ó Nhµ níc ®iÒu hµnh nÒn kinh tÕ vÜ m«, kiÓm tra, kiÓm so¸t ho¹t ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp, c¸c khu vùc. V× vËy, ®æi míi, hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó phï hîp vµ ®¸p øng yªu cÇu nhËn ®Þnh cña qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ mét vÊn ®Ò thùc sù bøc xóc vµ cÇn thiÕt. Cïng víi sù ®æi míi, ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ, víi chÝnh s¸ch më cöa, sù ®Çu t cña níc ngoµi vµ ®Ó thùc hiÖn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p ®· cã sù chuyÓn biÕn, ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt kinh doanh, ph¬ng thøc qu¶n lý, kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ, vai trß quan träng trong nÒn KTQD. Tuy nhiªn trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay, c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nãi riªng cßn béc lé nh÷ng tån t¹i cha ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý vµ quy tr×nh héi nhËp. Do ®ã viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p nh»m ph¶n ¸nh ®óng chi phÝ, lµm c¬ së cho viÖc tÝnh to¸n chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 2 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ phÈm x©y l¾p, cung cÊp th«ng tin phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh, kiÓm tra chi phÝ vµ ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc cña Doanh nghiÖp lµ nhu cÇu cÇn thiÕt. NhËn thøc ®îc vÊn ®Ò nªu trªn, sau thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng, ®îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña thÇy gi¸o NguyÔn Minh Ph¬ng cïng c¸c anh chi Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, kÕt hîp víi kiÕn thøc ®· häc ë nhµ trêng, t«i ®· chän ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng” lµm luËn v¨n tèt nghiÖp. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n ®îc chia lµm ba ch¬ng: Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p . Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµn h s¶n phÈm t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 3 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ LuËn V¨n Tèt NghiÖp 4 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ch¬ng 1 Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y L¾p 1.1. Sù cÇn thiÕt tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p 1.1.1. Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p. Do ®Æc ®iÓm cña x©y dùng vµ s¶n phÈm x©y dùng rÊt riªng nªn viÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n khã kh¨n phøc t¹p h¬n mét sè ngµnh kh¸c. V× vËy trong qu¸ tr×nh qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ph¶i ®¸p øng ®îc nh÷ng yªu cÇu sau: - Ph¶i t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm x©y l¾p ®îc thÞ trêng chÊp nhËn c¶ vÒ gi¸ c¶, chÊt lîng, ®¸p øng ®îc môc tiªu kinh tÕ x· héi trong tõng thêi kú. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ cao nhÊt tõ c¸c nguån ®Çu t trong vµ ngoµi níc. - X©y dùng ph¶i ®óng theo qui ho¹ch ®îc duyÖt, thiÕt kÕ hîp lý thÈm mü, x©y dùng ®óng tiÕn ®é, ®¹t chÊt lîng cao. Thùc tÕ trong nhiÒu n¨m qua x©y dùng c¬ b¶n lµ mét ngµnh lµm thÊt tho¸t mét phÇn kh«ng nhá nguån vèn ®Çu t cña Nhµ níc. Nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ do qu¶n lý vèn ®Çu t cha ®îc chÆt chÏ. HiÖn nay, trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chñ yÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p ®Êu thÇu, giao nhËn thÇu x©y dùng. Doanh nghiÖp muèn tróng thÇu mét c«ng tr×nh ph¶i x©y LuËn V¨n Tèt NghiÖp 5 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ dùng mét gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh ®ã dùa trªn c¬ së x¸c ®Þnh møc ®¬n gi¸ x©y dùng c¬ b¶n do Nhµ níc ban hµnh trªn c¬ së gi¸ thÞ trêng vµ b¶n th©n Doanh nghiÖp. Gi¸ tróng thÇu kh«ng vît qu¸ gi¸ thµnh dù to¸n ®îc duyÖt. MÆt kh¸c ph¶i ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i. §Ó thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c yªu cÇu trªn ®ßi hái Doanh nghiÖp ph¶i t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®Æc biÖt lµ qu¶n lý vÒ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Trong ®ã träng t©m lµ c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. 1.1.2. Vai trß vµ nhiÖm vô kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.1.2.1.Vai trß kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong Doanh nghiÖp x©y l¾p Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu lu«n ®îc c¸c nhµ qu¶n lÝ quan t©m kh«ng chØ v× chóng g¾n liÒn víi kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ chóng cßn cã ý nghÜa v« cïng quan träng ®èi víi c«ng t¸c qu¶n lÝ vµ tæ chøc trong doanh nghiÖp. Th«ng qua sè liÖu do bé phËn kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh cung cÊp c¸c nhµ l·nh ®¹o vµ qu¶n lÝ doanh nghiÖp biÕt ®îc chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh toµn bé kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn doanh nghiÖp tõ ®ã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc dù to¸n chi phÝ t×nh h×nh sö dông lao ®éng, vËt t, tiÒn vèn cã hiÖu qña hay l·ng phÝ, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®ã lµ c¨n cø ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p LuËn V¨n Tèt NghiÖp 6 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ h÷u hiÖu kÞp thêi nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ò ra c¸c quy ®Þnh phï hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp. ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ cã thÓ dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. VÒ phÇn m×nh tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh cña s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh hëng tõ kÕt qu¶ tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Do vËy ®Ó tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, lîng gi¸ trÞ c¸c yÕu tè chi phÝ ®· ®îc chuyÓn dÞch vµo gi¸ trÞ s¶n phÈm ®· hoµn thµnh cã ý nghi· rÊt quan träng ®èi víi mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. 1.1.2.2 NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ViÖc gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi mçi Doanh nghiÖp x©y dùng. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp víi ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i cña Doanh nghiÖp vµ tho¶ m·n mäi yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra hÕt søc cÇn thiÕt. Cô thÓ: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt phï hîp víi tæ chøc s¶n xuÊt ë Doanh nghiÖp, ®ång thêi x¸c ®Þnh ®óng ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. - KiÓm tra ®èi chiÕu thêng xuyªn viÖc thùc hiÖn c¸c chi phÝ vËt t, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ c¸c dù to¸n chi phÝ kh¸c. Tõ ®ã ®a ra c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn kÞp thêi. - TÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p chÝnh x¸c kÞp thêi theo ®óng kho¶n môc gi¸ thµnh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 7 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - ViÖc kiÓm tra thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh theo tõng kho¶n môc chi phÝ cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tõ ®ã ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸c liªn tôc. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, bµn giao thanh to¸n kÞp thêi khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p hoµn thµnh. - KiÓm tra ®Þnh kú vµ ®¸nh gi¸ khèi lîng thi c«ng dë dang theo nguyªn t¾c qui ®Þnh. §¸nh gi¸ ®óng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña Doanh nghiÖp ë tõng c«ng tr×nh, bé phËn thi c«ng ... vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n phÈm x©y l¾p mét c¸c kÞp thêi. 1.2.Chi phÝ s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong Doanh nghiÖp x©y l¾p 1.2.1.Chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp x©y l¾p 1.2.1.1.Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt: Ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp lµ qu¸ tr×nh ngêi lao ®éng sö dông t liÖu lao ®éng t¸c ®éng lªn ®èi tîng lao ®éng ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. Tõ ®ã ®Ó h×nh thµnh nªn chi phÝ vÒ hao phÝ NVL tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ mét bé phËn chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c. §©y chÝnh lµ ba bé phËn cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm. M¸c ®· kh¸i qu¸t gi¸ trÞ s¶n phÈm míi t¹o ra thµnh c«ng thøc : C+V+m C: Lµ toµn bé gi¸ trÞ t liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm ®îc coi lµ hao phÝ lao ®éng vËt ho¸. V: Chi phÝ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ ngêi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô ®îc LuËn V¨n Tèt NghiÖp 8 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ gäi lµ lao ®éng sèng cÇn thiÕt m: Gi¸ trÞ míi do lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. Trong ®iÒu kiÖn tån t¹i nÒn kinh tÕ TiÒn – Hµng th× mäi chi phÝ ®îc biÓu hiÖn díi mét thíc ®o gi¸ trÞ chung lµ tiÒn tÖ. Theo chuÈn mùc sè 01: Chi phÝ bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ kh¸c . Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp nh: gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp, chi phÝ l·i tiÒn vay vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cho c¸c bªn kh¸c sö dông tµi s¶n sinh ra lîi tøc, tiÒn b¶n quyÒn,... nh÷ng chi phÝ nµy ph¸t sinh díi d¹ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t¬ng ®¬ng tiÒn, hµng tån kho, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ. Chi phÝ kh¸c bao gåm: c¸c chi phÝ ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh th«ng thêng cña doanh nghiÖp nh chi phÝ vÒ thanh lÝ, nhîng b¸n TSC§ c¸c kho¶n tiÒn bÞ kh¸ch hµng ph¹t do vi ph¹m hîp ®ång. Nh vËy chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ L§ sèng vµ L§ vËt ho¸ vµ c¸c chi phÝ kh¸c mµ DN ®¨ chi ra ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, thi c«ng trong mét thêi kú. 1.2.1.2. B¶n chÊt vµ néi dung cña chi phÝ s¶n xuÊt LuËn V¨n Tèt NghiÖp 9 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Còng nh c¸c ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt kh¸c, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña ngµnh x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó t¹o nªn gi¸ trÞ sö dông cña c¸c s¶n phÈm ®Ó phôc vô cho nhu cÇu cña con ngêi. Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c chi phÝ nµy ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng gi¸ trÞ, gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. T¬ng tù nh vËy, chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÊu thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, ®Ó hiÓu ®óng kh¸i niÖm trªn cÇn ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu. §©y lµ hai kh¸i niÖm kh¸c nhau nhng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Chi tiªu cña Doanh nghiÖp lµ sù chi ra sù gi¶m ®i thuÇn tuý cña c¸c tµi s¶n cña Doanh nghiÖp. VÒ sè lîng, gi÷a chi tiªu vµ chi phÝ cã sù kh¸c nhau, chi phÝ kh«ng bao gåm: + C¸c kho¶n chi tiªu lµm gi¶m tµi s¶n nµy nhng l¹i lµm t¨ng tµi s¶n kh¸c cña Doanh nghiÖp, do ®ã kh«ng lµm gi¶m nguån vèn chñ së h÷u (VÝ dô: Dïng tiÒn ®Ó lÊy ký ®îc ký quÜ, mua b¶o hiÓm rñi ro chê ph©n bæ ...). + C¸c kho¶n chi tiªu lµm gi¶m tµi s¶n cña Doanh nghiÖp nhng ®ång thêi còng lµm gi¶m kho¶n nî ph¶i tr¶. Trêng hîp nµy NVCSH còng bÞ t¸c ®éng. Nh vËy, thùc chÊt chi phÝ lµ sù gi¶m ®i cña tµi s¶n hoÆc lµ sù t¨ng lªn cña kho¶n nî ph¶i tr¶ trong kú mµ kh«ng lµm t¨ng tµi s¶n kh¸c hoÆc kh«ng lµm gi¶m nî ph¶i tr¶ kh¸c cña Doanh nghiÖp. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 10 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ngoµi sù kh¸c nhau vÒ lîng gi÷a chi phÝ vµ chi tiªu cßn cã sù kh¸c nhau vÒ thêi gian. Sù kh¸c nhau lµ do cã sù kh«ng phï hîp thêi gian ph¸t sinh c¸c kho¶n chi tiªu vµ thêi gian ph¸t huy t¸c dông (mang l¹i tÝnh lîi Ých kinh tÕ cña chóng), tøc thêi gian t¹o ra thu nhËp cña Doanh nghiÖp. ChÝnh ®iÒu nµy ®· ph¸t sinh kh¸i nhiÖm “chi phÝ tr¶ tríc” vµ “chi phÝ ph¶i tr¶” trong c¸c nguyªn t¾c cña kÕ to¸n dån tÝch. ViÖc ghi nhËn doanh thu vµ chi phÝ lµ c¨n cø vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chø kh«ng c¨n cø vµo thêi ®iÓm ph¸t sinh luång tiÒn. Trong c¸c Doanh nghiÖp x©y l¾p ngoµi ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ra cßn cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt phô trî kh¸c. Do ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp gåm: Chi phÝ trong x©y l¾p vµ chi phÝ ngoµi x©y l¾p. Chi phÝ trong x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y l¾p cña Doanh nghiÖp. Chi phÝ ngoµi x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ngoµi lÜnh vùc x©y dùng nh s¶n xuÊt phô, c«ng t¸c vËn chuyÓn vµ c¸c dÞch vô kh¸c. Trong ®ã chi phÝ trong x©y l¾p lµ chñ yÕu. 1.2.1.3.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p Do chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã rÊt nhiÒu lo¹i chi phÝ nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ. Cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau, tuy nhiªn lùa chän tiªu thøc ph©n lo¹i lµ ph¶i d¹ vµo yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. Theo môc ®Ých vµ c«ng dông cña chi phÝ vµ theo quy ®Þnh 1864 ngµy 16/12/1998 cu¶ bé trëng Bé tµi chÝnh th× LuËn V¨n Tèt NghiÖp 11 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña DNXL ®îc chia thµnh 4 lo¹i sau: +Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: lµ gi¸ thùc tÕ cña toµn bé vËt liÖu chÝnh, phô, c¸c cÊu kiÖn, bé phËn rêi lÎ (trõ vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng) dïng cho viÖc x©y dùng, l¾p ®Æt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh ®ã. Trêng hîp kh«ng tÝnh riªng ®îc th× ph¶i ph©n bæ cho tõng CT, HMCT theo ®Þnh møc tiªu hao, theo khèi lîng thùc hiÖn. + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Ph¶n ¸nh tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng tr¶ cho ngêi L§ thuéc danh s¸ch do DN qu¶n lý vµ L§ thêi vô thuª ngoµi theo tõng lo¹i c«ng viÖc cô thÓ, chi tiÕt theo tõng ®èi tîng s¶n xuÊt. + Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Bao gåm toµn bé c¸c kho¶n liªn quan ®Õn sö dông m¸y thi c«ng ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng x©y l¾p: chi phÝ khÊu hao c¬ b¶n, chi phÝ khÊu hao söa ch÷a lín, chi phÝ nhiªn liÖu ®éng c¬, vËt liÖu phô dïng cho m¸y, tiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn vµ phôc vô m¸y, chi phÝ söa ch÷a thêng xuyªn, chi phÝ qu¶n lý m¸yvµ c¸c chi phÝ kh¸c cña m¸y. + Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm l¬ng c«ng nh©n qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l¬ng c«ng nh©n viªn cña ®éi, khÊu hao tµi s¶n dïng chung cho ®éi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt cho tõng ®éi x©y l¾p. 1.2.2.Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p LuËn V¨n Tèt NghiÖp 12 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.2.2.1. Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt cña gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p §Ó x©y dùng mét c«ng tr×nh hoµn thµnh, mét khèi lîng c«ng viÖc nhÊt ®Þnh th× doanh nghiÖp x©y dùng ph¶i bá vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng mét khèi lîng chi phÝ nhÊt ®Þnh gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. ChÝnh nh÷ng chi phÝ nµy cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng hoµn thµnh cña c«ng tr×nh ®ã. VËy gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ toµn bé c¸c chi phÝ tÝnh b»ng tiÒn nh chi phÝ vËt t, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ m¸y thi c«ng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c tÝnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh,tõng c«ng tr×nh hoÆc khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh theo quy ®Þnh.S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ khèi lîng c«ng viÖc hoÆc giai ®o¹n c«ng viÖc cã thiÕt kÕ vµ gi¸ trÞ dù to¸n riªng hoÆc lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh toµn bé lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cuèi cïng cña s¶n xuÊt x©y l¾p . 1.2.2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p *Theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh: Trong s¶n xuÊt x©y l¾p cÇn ph©n biÖt c¸c lo¹i gi¸ thµnh: gi¸ thµnh dù to¸n, thµnh kÕ ho¹ch vµ gi¸ thµnh thùc tÕ. + Gi¸ thµnh dù to¸n: Lµ gi¸ thµnh ®îc x©y dùng trªn c¬ së khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p theo thiÕt kÕ ®îc duyÖt, c¸c ®Þnh møc dù to¸n vµ ®¬n gi¸ x©y l¾p c¬ b¶n do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa theo mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng. C¨n cø vµo gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc LuËn V¨n Tèt NghiÖp 13 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ c«ng tr×nh chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh dù to¸n cña chóng . Gi¸ thµnh dù to¸n =Gi¸ trÞ dù to¸n - Lîi nhuËn ®Þnh møc L·i ®Þnh møc lµ sè % trªn gi¸ thµnh x©y l¾p do Nhµ níc quy ®Þnh ®èi víi tõng lo¹i h×nh x©y l¾p kh¸c nhau, tõng s¶n phÈm x©y l¾p cô thÓ : Th«ng qua tæng dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p ngêi ta cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc thµnh tÝch cña ®¬n vÞ. Gi¸ thµnh dù to¸n lµ h¹n møc chi phÝ cao nhÊt mµ ®¬n vÞ cã thÓ chi ra ®Ó ®¶m b¶o cã l·i, nã lµ tiªu chuÈn ®¬n vÞ x©y dùng phÊn ®Êu h¹ thÊp møc thùc tÕ vµ ®©y lµ c¨n cø ®Ó chñ ®Çu t thanh to¸n cho doanh nghiÖp khèi lîng hoµn thµnh ®· ®îc nghiÖm thu. MÆt kh¸c, gi¸ trÞ dù to¸n cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®Þnh møc(vÒ nguyªn vËt liÖu,nh©n c«ng , m¸y,... )§¬n gi¸ do c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa trªn mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ trêng ,chÝnh v× vËy mµ gi¸ trÞ dù to¸n kh«ng theo s¸t ®îc sù biÕn ®éng thùc tÕ, kh«ng ph¶n ¸nh ®îc thùc chÊt gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh. Do vËy doanh nghiÖp ph¶i lËp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®Ó dù kiÕn chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh . + Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch:Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh dù to¸n cña c«ng t¸c x©y dùng ®îc x¸c ®Þnh tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ xuÊt hiÖn ë tæ chøc x©y dùng hoÆc cña c«ng tr×nh nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc lËp dùa trªn c¸c ®Þnh møc tiªn tiÕn cña néi bé doanh nghiÖp phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 14 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Nã lµ c¬ së ®Ó phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y dùng trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch, nã ph¶n ¸nh tr×nh ®é qu¶n lÝ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch =Gi¸ thµnh dù to¸n - møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n + Gi¸ thµnh thùc tÕ : Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ mµ c¸c DNXL ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét KLXL nhÊt ®Þnh, ®îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi¸ thµnh thùc tÕ kh«ng chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ trong ®Þnh møc mµ cã thÓ bao gåm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh nh mÊt m¸t, hao hôt vËt t, thiÖt h¹i ph¸ ®i, lµm l¹i.... *Theo ph¹m vi tÝnh:  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé.  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ .  Gi¸ thµnh s¶n xuÊt theo biÕn phÝ cã ph©n bæ chi phÝ cè ®Þnh hîp lÝ. 1.2.3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, gièng nhau vÒ chÊt v× ®Òu lµ hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt trong k× lµ c¨n cø, lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm , c«ng viÖc, lao vô, dÞch vô hoµn thµnh. Sù l·ng phÝ hoÆc tiÕt kiÖm cña doanh nghiÖp vÒ chi phÝ s¶n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 15 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ xuÊt cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp, qu¶n lÝ gi¸ thµnh ph¶i g¾n liÒn víi chi phÝ s¶n xuÊt. 1.3. C«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.3.1.Nguyªn t¾c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p Doanh nghiÖp x©y l¾p bao gåm nhiÒu lo¹i h×nh kh¸c nhau, cã ®Æc ®iÓm riªng vÒ tæ chøc s¶n xuÊt qu¶n lý còng nh quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Tuy nhiªn nÕu xÐt mét c¸ch tæng qu¸t th× quy tr×nh kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt cña DNXL còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung, cã tÝnh chÊt c¨n b¶n bao gåm: + Bíc 1: TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh theo 4 kho¶n môc : CPNVLTT, CPNCTT, CPSDMTC, CPSXC. + Bíc 2: Tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh, ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan vµ tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c kho¶n chi phÝ nµy vÒ tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. + Bíc 3: Tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. 1.3.2. §èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ph¸t sinh ®îc tËp hîp nh»m ®¸p øng yªu cÇu kiÓm tra gi¸m s¸t chi phÝ vµ yªu cÇu kiÓm tra gi¸m s¸t chi phÝ vµ yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p . C¸c c¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp chi phÝ : LuËn V¨n Tèt NghiÖp 16 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - §Æc ®iÓm, c«ng dông cña chi phÝ trong s¶n xuÊt. - TÝnh chÊt s¶n xuÊt vµ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p, liªn tôc hay s«ng s«ng. - Lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc hay hµng lo¹t. - §Æc ®iÓm tæ choc s¶n xuÊt: Chuyªn m«n ho¸ theo s¶n phÈm, d©y chuyÒn c«ng nghÖ hay ®¬n ®Æt hµng. - Yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ vµ tr×nh ®é tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ. - §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh trong doanh nghiÖp. - §èi tîng tËp hîp chi phÝ trong XDCB lµ c«ng tr×nh cô thÓ, nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ hoÆc cã thÓ lµ ®¬n ®Æt hµng hay ®¬n vÞ thi c«ng. 1.3.3. Ph¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp x©y l¾p + Ph¬ng ph¸p trùc tiÕp : ph¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan trùc tiÕp ®Õn mét ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ mét ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. + Ph¬ng ph¸p gi¸n tiÕp: ®îc ¸p dông ®Ó tËp hîp chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chÝ phi s¶n xuÊt vµ nhiÒu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. Khi ®ã kÕ to¸n ph¶i tËp hîp chung c¸c chi phÝ ph¸t sinh cuèi kú tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng ®èi tîng theo tiªu thøc phï hîp. Ph¬ng ph¸p ph©n bæ: C H= n  Ti I 1 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 17 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ti: Tiªu thøc ph©n bæ cho c«ng tr×nh i C: Tæng chi phÝ cÇn ph©n bæ Ci: Chi phÝ ph©n bæ cho c«ng tr×nh i n : Sè c«ng tr×nh cÇn ph©n bæ Chi phÝ ph©n bæ cho c«ng tr×nh i : Ci= H x Ti Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thêng dïng ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, hÖ sè hoÆc tØ lÖ ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ vµ ph¬ng ph¸p kÕt hîp. §èi víi nh÷ng h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n: Sau khi hoµn thµnh toµn bé th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng sè c¸c chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p cha hoµn thµnh hoÆc ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao lóc cuèi kú. Trªn c¬ së c¸c biªn b¶n kiÓm kª khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p dë dang lóc cuèi kú vµ c¸c tµi liÖu kh¸c kÕ to¸n sÏ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ hoÆc theo ®Þnh møc . Trong ®ã gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh bµn giao ®îc tÝnh theo sè liÖu trªn thÎ kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã . C¸c néi dung kh¸c cña viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong c«ng ty x©y l¾p nh: Tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu, tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n, kiÓm kª tµi s¶n, kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n...Nãi chung gièng víi c¸c nghµnh kh¸c. 1.3.4. Chøng tõ vµ tµi kho¶n sö dông KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 18 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ * TK621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp “dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh ph¸t sinh trong kú, cuèi kú. Cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Chøng tõ sö dông TK 621: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n ngiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,... *TK 622 :"Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn sè chi phÝ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. Chøng tõ sö dông TK 622: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n ngiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,.. * TK623: “Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng “dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh. TK623 Cã 6 tµi kho¶n cÊp hai  TK6321 : Chi phÝ c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng  TK6232 : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng  TK6233 : Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ cho m¸y thi c«ng  TK6234 : Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 19 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ  TK6237 : Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi phôc vô cho m¸y thi c«ng  TK6238 : Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c phôc vô m¸y thi c«ng Chøng tõ sö dông TK 623: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,... *TK 627: “chi phÝ s¶n xuÊt chung” Chi phÝ s¶n xuÊt chung cña ho¹t ®éng x©y l¾p lµ nh÷ng chi phÝ cã liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc phôc vô vµ qu¶n lÝ thi c«ng cña c¸c ®éi thi c«ng x©y l¾p vµ ë c¸c c«ng trêng x©y dùng. Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ kho¶n môc chi phÝ tæng hîp bao gåm nhiÒu néi dung chi phÝ kh¸c nhau vµ ®Òu cã mèi quan hÖ gi¸n tiÕp víi c¸c ®èi tîng x©y l¾p. TK627 cã 6 tµi kho¶n cÊp hai:  TK6271:Chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi.  TK6272 :Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt chung  TK6273 :Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ sö dông cho s¶n xuÊt chung  TK6274 :Chi phÝ khÊu hao TSC§  TK6277 :Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông cho s¶n xuÊt chung LuËn V¨n Tèt NghiÖp 20 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ  TK6278 :Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Chøng tõ sö dông :TK627 KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng tÝnh l¬ng cho bé m¸y qu¶n lÝ, b¶ng tÝnh trÝch c¸c kho¶n BHYT, BHXH, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, phiÕu thu, phiÕu chi, GiÊy b¸o nî , giÊy b¸o cã ,.... *TK154 “chi phÝ s¶n xuÇt kinh doanh dë dang” TK nµy ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®îc më chi tiÕt theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ: ®éi s¶n xuÊt, CT, HMCT. 1.3.5.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong Doanh nghiÖp x©y l¾p ( theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn) 1.3.5.1.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp lµ nh÷ng chi phÝ vÒ vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi lîng x©y l¾p nh : G¹ch, ®¸, c¸t , nhùa ®êng, xi m¨ng ,.. vµ c¸c lo¹i phô gia kh¸c. Chøng tõ sö dông: H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ phiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÕu thu, phiÕu chi, giÊy b¸o nî cña NH, GiÊy b¸o cã, biªn b¶n ngiÖm thu khèi lîng nguyªn vËt liÖu,... Tµi kho¶n sö dông: TK621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp” dïng ®Ó ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp dïng cho thi c«ng c«ng tr×nh ph¸t sinh trong kú, cuèi kú. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 21 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Cuèi kú kÕt chuyÓn sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. KÕt cÊu :TK621 Bªn nî: TËp hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp trong kú Bªn cã : KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. sau khi trõ ®i trÞ gi¸ NVL sö dông kh«ng hÕt . Cuèi kú TK621 kh«ng cã sè d. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n : - Khi mua hoÆc xuÊt NVL phôc vô cho ho¹t ®éng x©y l¾p s¶n xuÊt. Khi mua NVL x©y dùng vÒ nhËp kho .KÕ to¸n ghi : Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 331,111,112 HoÆc ghi: Nî TK 152 Cã TK331,111,112 - Khi xuÊt NVL sö dông cho c¸c c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi : Nî TK 621 Cã TK152 - Trêng hîp NVL x©y dùng mua vÒ ®îc dïng ngay cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi : Nî TK 621 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 HoÆc ghi: Nî TK 621 Cã TK111,112,331 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 22 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Trêng hîp DN x©y l¾p giao kho¸n cho ®¬n vÞ trùc thuéc cÊp díi kh«ng cã bé m¸y kÕ to¸n riªng thùc hiÖn khèi lîng x©y l¾p ®· ký víi kh¸ch hµng DN x©y l¾p t¹m øng cho ®¬n vÞ nhËn kho¸n mét sè tiÒn .KÕ to¸n ghi : Nî TK 141(1413) Cã TK 111 Khi b¶ng quyÕt to¸n t¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé hoµn thµnh ®· bµn giao ®îc duyÖt th× riªng phÇn chi phÝ NVL trùc tiÕp. KÕ to¸n ghi : Nî TK 621 Nî TK133 Cã TK141(1413): T¹m øng chi phÝ giao kho¸n x©y l¾p néi bé HoÆc ghi : Nî TK621 Cã TK141(1413) - Trêng hîp sè NVL xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt cuèi kú nhËp l¹i kho. KÕ to¸n ghi : Nî TK 152 Cã TK621 Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng ph©n bæ vËt liÖu tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh .KÕ to¸n ghi: Nî TK154(1541) Cã TK 621 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp ®îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å díi ®©y: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 23 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK621 TK152 TK152 Nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho XuÊt NVL trùc tiÕp ®Ó x©y l¾p c«ng tr×nh TK111,112,331 Mua nguyªn vËt liÖu xuÊt TK154 ngay cho CT TK133 VAT ®­îc khÊu trõ KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cuèi kú TK141 QuyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ x©y l¾p ®­îc duyÖt TK133 VAT ®­îc khÊu trõ 1.3.5.2. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho sè ngµy c«ng lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc LuËn V¨n Tèt NghiÖp 24 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p c«ng nh©n phôc vô x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt liÖu trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y l¾p vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ kÕt thóc thu dän hiÖn trêng thi c«ng kh«ng ph©n biÖt c«ng nh©n trong danh s¸ch hay thuª ngoµi . Chøng tõ sö dông: KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng thanh to¸n l¬ng vµ phô cÊp, thÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, phiÕu chi, phiÕu thu ,.... Tµi kho¶n sö dông: TK 622 TK 622 :”Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp” dïng ®Ó tËp hîp vµ kÕt chuyÓn sè chi phÝ tiÒn c«ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµo tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh. KÕt cÊu tµi kho¶n 622 nh sau : Bªn nî :TËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cuèi kú TK622 kh«ng cã sè d. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ to¸n ghi : Nî TK 622 Cã TK334 §èi víi tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p thuª ngoµi. KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 Cã TK111,112,331 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 25 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Hµng th¸ng c¨n cø møc trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p theo kÕ ho¹ch. KÕ to¸n ghi : Nî TK622 Cã TK335 Trêng hîp t¹m øng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé khi b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi lîng x©y l¾p ®· hoµn thµnh bµn giao ®îc duyÖt th× riªng phÇn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. KÕ to¸n ghi: Nî TK622 Cã TK 141(1413) Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng tÝnh chi phÝ nh©n c«ng cho tõng c«ng tr×nh theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc ph©n bæ gi¸n tiÕ Nî TK 154(1541) X©y l¾p Cã TK 622 Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®îc h¹ch to¸n theo s¬ ®å díi ®©y: S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp TK334 TK622 TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p TiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi TK335 TiÒn l­¬ng nghØ TrÝch tr­íc LuËnphÐp V¨n Tèt NghiÖp L.phÐp ph¶i tr¶ CNTT Cña CNTTSXXl nh©n c«ng TK154 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng TT 26 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.5.3.. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc sö dông m¸y mãc, thÕt bÞ thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi lîng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y. Tµi kho¶n sö dông: TK 623. Tµi kho¶n nµy cã néi dung vµ kÕt cÊu nh sau: Bªn Nî: C¸c chi liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng (chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng, l¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ söa ch÷a, b¶o dìng m¸y thi c«ng,…) Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo tµi kho¶n 154 Tµi kho¶n 623 ®îc chi tiÕt thµnh c¸c tµi kho¶n cÊp hai sau: +TK6231- Chi phÝ nh©n c«ng : Dïng ®Ó ph¶n ¸nh l¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xe, m¸y thi c«ng, c«ng nh©n phôc vô m¸y thi c«ng. + TK6232 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: dïng ®Ó ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, nhiªn liÖu phôc vô xe, m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 27 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ +TK6233 - chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng +TK6234 - chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: dïng ®Ó ph¶n ¸nh khÊu hao m¸y mãc thi c«ng sö dông vµo ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh +TK6237 - chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c dÞch vô mua ngoµi sö dông cho xe, m¸y thi c«ng nh: thuª ngoµi söa ch÷a xe, m¸y thi c«ng, b¶o hiÓm xe, m¸y thi c«ng, … + TK6238 - chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng Tr×nh tù h¹ch to¸n Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®îc tiÕn hµnh nh sau: ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng: Tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt chuyªn thùc hiÖc c¸c khèi lîng thi c«ng b»ng m¸y hoÆc giao m¸y thi c«ng cho c¸c ®éi, c¸c ®éi, tæ s¶n xuÊt * NÕu doanh nghiÖp cã tæ chøc c¸c ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp qu¶n lý riªng cho ®éi m¸y thi c«ng th× tÊt c¶ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng ®îc tÝnh vµo chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung mµ kh«ng ph¶n ¸nh vµo kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. Sau ®ã, c¸c kho¶n môc nµy ®îc kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh LuËn V¨n Tèt NghiÖp 28 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ cho mét ca m¸y thùc hiÖn vµ cung cÊp cho c¸c ®èi tîng x©y l¾p. Quan hÖ gi÷a ®éi m¸y thi c«ng víi ®¬n vÞ x©y l¾p cã thÓ thùc hiÖn theo ph¬ng thøc cung cÊp lao vô m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn hoÆc thùc hiÖn theo ph¬ng thøc b¸n lao vô lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn trong néi bé. + Trêng hîp ®éi m¸y thi c«ng h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc cung cÊp lao vô lÉn nhau th× tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å sau: S¬ ®å3: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK152,111,1 TK621 Chi phÝ NVL ph¸t sinh cho m¸y thi c«ng TK334 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL sö dông cho m¸y thi c«ng TK622 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng ®iÒu khiÓn m¸y TiÒn l­¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y TK111,11 2,214 TK154 TK627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh cho m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung TK623 Ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cho c¸c ®èi t­îng x©y l¾p 29 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ * NÕu doanh nghiÖp tæ chøc tæ chøc h¹ch to¸n theo ph¬ng thøc b¸n lao vô lÉn nhau th×: Khi ph¶n ¸nh gi¸ vèn kÕ to¸n ghi: Nî TK 632 Cã TK 154 Khi ph¶n ¸nh gi¸ b¸n lao vô kÕ to¸n ghi Nî TK 623 Nî TK 133 Cã TK 512 Cã TK 3331 Cã thÓ ph¶n ¸nh b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å 4: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Tk liªn quan TK621,62 2,627 Chi phÝ ph¸t KÕt chuyÓn sinh vÒ cho m¸y thi tµi kho¶n c«ng 154 TK512 Gi¸ b¸n TK3331 VAT LuËn V¨n Tèt NghiÖp ®Çu ra TK154 TK632 Gi¸ trÞ phôc vô lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn TK 623 tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK133 VAT ®­îc khÊu trõ 30 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ NÕu ®éi m¸y thi c«ng cã phôc vô bªn ngoµi th× kÕ to¸n: - Ph¶n ¸nh gi¸ vèn dÞch vô b¸n ra: Nî TK 632 Cã TK 154 - Ph¶n ¸nh gi¸ b¸n cho c¸c ®èi tîng bªn ngoµi Nî TK 111, 112, 131 Cã TK512 Cã TK 3331 *NÕu doanh nghiÖp kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt hoÆc cã tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng nhng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng cho ®éi m¸y thi c«ng vµ thùc hiÖn ph¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa b»ng tay võa b»ng m¸y th× nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng ®îc tÝnh vµo kho¶n môc chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµ ®îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 623 sau ®ã kÕ to¸n tiÕn hµnh tÝnh vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Tr×nh tù h¹ch to¸n ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 31 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 5: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK 334 TK 335 L­¬ng phÐp CN §K m¸y thi TrÝch tr­íc TL phÐp cña CN §K m¸y TC c«ng Tk 214 TK 623 TL ph¶i tr¶ CN sö dông m¸y thi c«ng TrÝch khÊu hao xe, m¸y thi c«ng TK153,142,2 42 Chi phÝ c«ng cô dông cô cho m¸y thi c«ng TK152,111,1 12,… Chi phÝ NVL sö dông cho m¸y thi c«ng 133 VAT ®­îc khÊu trõ TK111,112,3 D.vô mua ngoµi,CP kh¸c b»ng tiÒn phôc vô m¸y TK 133 VAT ®­îc khÊu trõ CP t¹m thêi ph¸t sinh trong kú TK 142 LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ph©n bæ chi phÝ t¹m thêi trong kú Tk 154 KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng cuèi kú 32 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.3.5.4. KÕ to¸n tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, trÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, c«ng nh©n qu¶n lý ®éi, tæ, c«ng trêng thuéc biªn chÕ cña doanh nghiÖp, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ c«ng nh©n qu¶n lý ®éi tæ s¶n xuÊt, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dïng chung cho ®éi, tæ, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô chung cho tæ, ®éi s¶n xuÊt. §èi víi chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh nµo th× ®îc tËp hîp riªng cho c«ng tr×nh ®ã. Cßn nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh th× ®îc tËp hîp theo thêi ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ, cuèi th¸ng tiÕn hµnh ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu thøc thÝch hîp (chi phÝ trùc tiÕp, chi phÝ nguyªn vËt liªu trùc tiÕp,…) Gi¸ trÞ tiªu thøc Chi phÝ s¶n xuÊt chung = ph©n bæ c«ng tr×nh A ph©n bæ cho c«ng Tæng gi¸ trÞ tiªu tr×nh A thøc ph©n bæ Chi phÝ s¶n x xuÊt chung cÇn ph©n bæ §Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung víi néi vµ kÕt cÊu nh sau: Bªn nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 33 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Bªn cã : KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung sang TK154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Cuèikú tµi kho¶n 627 kh«ng cã sè d cuèi kú . TK627 cã 6 tµi kho¶n cÊp hai:  TK6271:Chi phÝ tiÒn l¬ng cña nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ ®éi.  TK6272 :Chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho s¶n xuÊt chung  TK6273 :Chi phÝ c«ng cô dông cô ph©n bæ sö dông cho s¶n xuÊt chung  TK6274 :Chi phÝ khÊu hao TSC§ sö dông qu¶n lÝ  TK6277 :Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi sö dông cho s¶n xuÊt chung  TK6278 :Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c sö dông qu¶n lÝ Chøng tõ sö dông:TK627 KÕ to¸n sö dông c¸c chøng tõ nh b¶ng tÝnh l¬ng cho bé m¸y qu¶n lÝ, b¶ng tÝnh trÝch c¸c kho¶n BHYT, BHXH, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lÝ, B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§, phiÕu thu, phiÕu chi, GiÊy b¸o nî ,giÊy b¸o cã ,.... Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n TÝnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. KÕ to¸n ghi : Nî TK 627(6271) Cã TK334 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 34 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ TÝnh trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng ph¶i tr¶ (BHYT, BHXH, KPC§) bé phËn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng vµ nh©n viªn qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng. KÕ to¸n ghi : Nî TK627(6271) Cã TK338(2,3,4) Khi xuÊt vËt liÖu sö dông phôc vô qu¶n lÝ tæ ®éi thi c«ng c«ng cô, dông cô sö dông phôc vô cho thi c«ng(lo¹i ph©n bæ mét lÇn). KÕ to¸n ghi: Nî TK627(6272,6273) Cã TK152,153 XuÊt c«ng cô dông cô sö dông phôc vô cho thi c«ng(lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn). KÕ to¸n ghi: Nî TK142,242 Cã TK 153 Khi ph©n bæ : Nî TK627 Cã TK142,242 TÝnh khÊu hao TSC§ sö dông phôc vô cho thi c«ng. KÕ to¸n ghi: Nî TK 627(6274) Cã TK214 Nî TK009: TÝnh trÝch tríc chi phÝ söa ch÷a lín TSC§. KÕ to¸n ghi: Nî TK627(6275) Cã TK335 C¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn phôc vô trùc tiÕp cho thi c«ng. KÕ to¸n ghi: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 35 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Nî TK627(6278) Nî TK133 Cã TK 111,112 Cuèi kú tÝnh ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cho c¸c ®èi tîng cã liªn quan. KÕ to¸n ghi: Nî TK154 Cã TK627 Tr×nh tù h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung ®îc thùc hiÖn theo s¬ ®å sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 36 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 6: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 152,153, Chi phÝ TK627 NVL,CCDC dïng chung cho ®éi sx TK 214 152,153,1 42, TrÝch khÊu hao TSC§, m¸y mãc Ph©n bæ vµ KÕt chuyÓn 627chi phÝ s¶n thiÕtthuéc bÞ ®éi x©y dùng TK 334 Chi phÝ NVL,CCDC dïng chung cho ®éi sx TiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp ph¶i tr¶ cho nv 214 §éi XD, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n XL, NV qu¶n lý ®éi TK 338 TK 154 trÝch khÊu hao TSC§, m¸y mãc TrÝch KPC§, BHXH,BHYT theo tû lÖ qui thiÕt bÞ ®éi x©y dùng Thuéc ®Þnh trªn TiÒn l¬ng cña CNTTXL, CNSD m¸y, NV 334 qu¶n lý ®éi TK111,1 DÞch vô mua ngoµi, c¸c cp b»ng tiÒn ps 12,331 cho phô cÊp ph¶i tr¶ TiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, ®éi sx TK lý 133 cho nv qu¶n xuÊt chung cuèi kú Ph©n bæ vµ KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung cuèi kú ®äi XD, tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n Xl, nv qlý VAT ®éi ®îc KT 338 TK 141 theo tû lÖ qui trÝch KPC§, BHXH,BHYT ®Þnh trªn TiÒn ng XL cñagiao CNTTXL, CNSD NVkhèi T/ gi¸l­¬ trÞ QuyÕt to¸nm¸y, T/ vÒ qlý ®éi lîng XL hoµn thµnh bµn Kho¸n néi bé giao ®îc duyÖt 335,14 dÞch vô mua cp b»ng tiÒn ps Chi phÝ s¶n2ngoµi, c¸c TrÝch tríc hoÆc cho qlý ®éi sx xuÊt Thùc tÕ ph¸t sinh ph©n bæ dù Chi phÝ sx theo 133 to¸n 1.3.5.5 .KÕVAT to¸n ®­îcc¸c KT kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt : Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång thi c«ng x©y l¾p cho bªn giao thÇu cã thÓ x¶y ra 2 trêng hîp thiÖt h¹i: 141  ThiÖt h¹i do s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i. QuyÕt to¸n T/­vÒ khèi l­îng T/­gi¸ trÞ XL  ThiÖt s¶n xuÊt. giao h¹i do ngõng XL hoµn thµnh bµn Kho¸n néi bé giao ®­ îc duyÖt  KÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i trong ®Þnh møc. 335,14 Chi phÝ s¶n2 trÝch tr­íc hoÆc LuËn V¨n Tèt NghiÖp xuÊt Chi phÝbæ sx chung ph©n Thùc tÕ ph¸t thuéc ®éi 37 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 7: S¬ ®å kÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i trong ®Þnh møc TK621,622,623,627 TK154 TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p  KÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i ngoµi ®Þnh møc S¬ ®å 8: S¬ ®å kÕ to¸n s¶n phÈm háng, ph¸ ®i lµm l¹i ngoµi ®Þnh møc TK621,622,623,627 TK154 TK1388 B¾t båi thêng Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt TK 811,415 Xö lÝ vµo thu nhËp kh¸c Sö dông quü DPTC ®Ó bï ®¾p LuËn V¨n Tèt NghiÖp 38 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ + ThiÖt h¹i do ngõng s¶n xuÊt Ngõng s¶n xuÊt trong ho¹t ®éng x©y l¾p thêng do viÖc ®×nh chØ thi c«ng trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã do ma, b·o, lò lôt,...Tuú theo nguyªn nh©n mµ xö lÝ. C¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt ngoµi kÕ ho¹ch S¬ ®å 9: S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp TK334,338 TK154 TK131,1388 TÝnh l¬ng, c¸c kho¶n Xö lÝ b¾t båi thêng BH, KPC§ cña CNTTSX TK214 TÝnh khÊu hao TSC§ TK415 dïng ®Ó s¶n xuÊt Sö dông quü DPTC bï ®¾p TK111,112,331 TK811 C¸c kho¶n chi phÝ nhËp kh¸c kh¸c LuËn V¨n Tèt NghiÖp Xö lÝ vµo thu 39 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Trêng hîp ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch th× c¨n cø vµo dù to¸n vµ kÕ ho¹ch trÝch tríc kho¶n thiÖt h¹i hµng th¸ng. KÕ to¸n ghi: Nî TK 622,623,627 Cã TK335 Chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt ghi: Nî TK 335 Cã TK111,112... Cuèi kú dù to¸n nÕu sè ®· tÝnh tríc vµo chi phÝ theo kÕ ho¹ch nhá h¬n sè thùc tÕ ph¸t sinh th× tÝnh vµo chi phÝ cho ®ñ sè . NÕu sè ®· tÝnh tríc vµo chi phÝ lín h¬n sè thùc tÕ ph¸t sinh th× ghi gi¶m chi phÝ hoÆc ghi t¨ng thu.. KÕ to¸n sö dông c¸c sæ nh sæ, thÎ chi tiÕt, sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan nh sæ c¸i TK154, tµi kho¶n 621, 622, 623, 627 (chi tiÕt c¸c kho¶n thiÖt h¹i). 1.3.5.6. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp: Theo hÖ thèng kÕ to¸n ¸p dông cho c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p viÖc tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n xuÊt x©y l¾p ®îc thùc hiÖn trªn tµi kho¶n154. - Cuèi kú tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p thùc tÕ ph¸t sinh. KÕ to¸n ghi: Nî TK154 Cã TK 621 Cã TK622 Cã TK 623 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 40 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Cã TK627 - TÝnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh §èi víi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh giai ®o¹n c«ng viÖc cã ®iÓm dõng kü thuËt ®· hoµn thµnh ®· bµn giao cho chñ ®Çu t. KÕ to¸n ghi: Nî TK632 Cã TK154 §èi víi c¸c c«ng ty x©y dùng cã c¸c c«ng tr×nh ®Ó b¸n nhng cha b¸n ®îc hoÆc c¸c c«ng tr×nh ®· hoµn thµnh nhng cha bµn giao cho bªn chñ ®Çu t. KÕ to¸n ghi: Nî TK155 Cã TK154 1.3.6.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ( theo ph¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 41 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 10: KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ theo ph¬ng ph¸p KK§K TK 151 TK 611(6111) TK151 TK631 TK 154 (1) (4) (13) TK152, 153 TK 152 (5) (2) TK 151 TK 331,111,112 (8) TK 154 (6) TK 622 TK 331,111,112 (3) (14) (9) TK 621 (7) TK 623 (10) TK 627 (11) (12) Chó gi¶i: (1) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ hµng mua ®ang ®i ®êng ®Çu kú (2) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu, dông cô tån ®Çu kú (3) C¸c nghiÖp vô lµm t¨ng vËt liÖu dông cô (4) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu, c«ng cô ®ang ®I ®êng cuèi kú (5) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liªu, c«ng cô tån kho cuèi kú (6) C¸c kho¶n chiÕt khÊu gi¶m gi¸ (7) KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vËt liÖu, dông cô sö dông trong kú LuËn V¨n Tèt NghiÖp 42 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ (8) KÕt chuyÓn gi¸ trÞ dë ®Çu kú (9) KÕt chuyÓn CPNVLTT (10)KÕt chuyÓn CPSDMTC (11) KÕt chuyÓn CPSXC (12) KÕt chuyÓn CPNVLTT (13) §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú (14) Gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao 1.4.C«ng t¸c kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p 1.4.1.§èi tîng tÝnh gi¸ thµnh trong kú §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cÇn ph¶i tÝnh ®îc gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. X¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng viÖc. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nã cã ý nghÜa quan träng lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n më c¸c b¶ng chi tiÕt tÝnh gi¸ thµnh vµ tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh theo tõng ®èi tîng phôc vô cho viÖc kiÓm tra ®¸ng gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖc kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ph¶i dùa trªn c¬ së, ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, c¸c lo¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp vµ quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p víi ®Æc ®iÓm x©y l¾p ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc tõng khèi lîng c«ng viÖc x©y l¾p cã thiÕt kÕ riªng. Kú tÝnh gi¸ thµnh: lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. ViÖc x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, chu kú s¶n xuÊt s¶n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 43 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ phÈm ®Ó x¸c ®Þnh. C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kú tÝnh gi¸ thµnh ®îc x¸c ®Þnh nh sau: +NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay ®¬n ®Æt hµng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ khi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh. +NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n theo giai ®o¹n x©y dùng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ khi giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh. +NÕu ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n ®Þnh kú theo khèi lîng tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së gi¸ dù to¸n th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ th¸ng, quý. 1.4.2. C«ng t¸c kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong doanh nghiÖp x©y l¾p Trong ho¹t ®éng x©y l¾p, s¶n phÈm lµm dë trong doanh nghiÖp cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh hay khèi lîng c«ng t¸c x©y dùng dë dang trong kú cha ®îc nªn bªn chñ ®Çu t nghiÖm thu, chÊp nhËn thanh to¸n. ViÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang lóc cuèi kú ®îc thùc hiÖn hµng th¸ng vµo ngµy cuèi th¸ng trªn biªn b¶n kiÓm kª ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ,trong ®ã ph¶i ghi râ theo tõng ®èi tîng x©y l¾p vµ møc ®é hoµn thµnh. KÕ to¸n cã thÓ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang theo c¸c ph¬ng ph¸p sau: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 44 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.4.2.1.Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh Ph¬ng ph¸p nµy ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi tîng x©y l¾p lµ c«ng tr×nh h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n mét lÇn sau khi hoµn thµnh toµn bé .Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang lóc cuèi kú lµ tæng chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn cuèi kú b¸o c¸o . C«ng thøc x¸c®Þnh: Chi phÝ Chi phÝ thùc thùc tÕ tÕ KLXL dë + KLXL dang thùc ®Çu kú hiÖn trong kú Chi phÝ Chi = cña + phÝ KLXL thùc hoµn tÕ thµnh KLXL bµn giao dë trong kú dang theo dù cuèi to¸n kú theo dù to¸n Chi phÝ thù c tÕ dë dan g x cuèi kú the o dù to¸n 1.4.2.2. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ theo gi¸ trÞ dù to¸n vµ møc ®é hoµn thµnh cña s¶n phÈm Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc quy ®Þnh thanh to¸n tõng phÇn theo c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc kh¸c nhau cã gi¸ trÞ dù to¸n riªng.Theo ph¬ng ph¸p nµy th× gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú ®îc x¸c ®Þnh trªn cë së ph©n bæ chi phÝ s¶n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 45 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh cho c¸c giai ®o¹n x©y l¾p ®· hoµn thµnh vµ cha hoµn thµnh theo gi¸ trÞ dù to¸n vµ møc ®é hoµn thµnh thùc tÕ cña c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc. C«ng thøc x¸c ®Þnh: Chi Chi ph ph Ý Ý thù thù c c tÕ tÕ KL KL + XL XL thù dë c da hiÖ ng n ®Ç tro u ng = kú x kú Chi KL ph + XL Ý dë KL da XL ng bµ cuè n i kú gia ®· o tÝn tro h ng ® kú æi Chi phÝ the o dù to¸ n KLX L the o s¶n lîng hoµ n thµ nh t¬ng ®¬ng 1.4.2.3. Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n C«ng thøc x¸c ®Þnh: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 46 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Chi phÝ Chi phÝ thùc thùc tÕ tÕ KLXL dë + KLXL dang thùc ®Çu kú hiÖn trong kú = Gi¸ trÞ Gi¸ dù to¸n + trÞ dù KLXL to¸n hoµn KLXL thµnh dë bµn giao dang cuèi kú Gi¸ trÞ dù to¸n KLX L dë x dan g cuèi kú 1.4.3. C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸ch thøc, ph¬ng ph¸p sö dông ®Ó tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p ®· tËp hîp cña kÕ to¸n theo c¸c kho¶n môc chi phÝ ®· quy ®Þnh. C¸c ®éi x©y l¾p c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ, yªu cÇu qu¶n lÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh ®Ó lùa chän ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh… C¸c ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh ®îc ¸p dông chñ yÕu trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng, ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc, ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ . LuËn V¨n Tèt NghiÖp 47 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.4.3.1. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng: §èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ x©y l¾p theo tõng c«ng viÖc. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §Æc ®iÓm cña viÖc tËp hîp chi phÝ trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p lµ toµn bé chi phÝ x©y l¾p ph¸t sinh ®Òu ®îc tËp hîp trùc tiÕp liªn quan ®Õn c«ng viÖc nµo sÏ ®îc tËp hîp trùc tiÕp vµo thÎ tÝnh gi¸ thµnh cña c«ng viÖc ®ã. Cßn chi phÝ gi¸n tiÕp cã liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng viÖc th× ®îc tËp hîp chung cuèi mçi kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n sö dông tiªu thøc ph©n bæ lo¹i chi phÝ nµy cho tõng c«ng viÖc vµ ghi vµo c¸c thÎ tÝnh gi¸ thµnh t¬ng øng .ViÖc tÝnh gi¸ thµnh chØ tiÕn hµnh khi c«ng viÖc ®· hoµn thµnh do ®ã kú tÝnh gi¸ thµnh kh«ng khíp víi kú b¸o c¸o. §èi víi nh÷ng c«ng viÖc ®Õn kú b¸o c¸o cha hoµn thµnh toµn bé chi phÝ tËp hîp ®îc theo ®¬n ®Æt hµng ®ã ®Òu ®îc coi lµ chi phÝ dë dang cuèi kú chuyÓn kú sau. Nh÷ng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh th× tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®îc theo c«ng viÖc chÝnh lµ gi¸ thµnh.KÕ to¸n më c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh. §éi:.... B¶ng tÝnh gi¸ thµnh C«ng tr×nh: Kho¶n môc Chi phÝ chi phÝ x©y l¾p DD ®Çu kú CPNVL TT CPNCTT CPSD MTC CPSXC LuËn V¨n Tèt NghiÖp Chi phÝ ph¸t sinh trong kú Chi phÝ x©y l¾p DD cuèi kú Tæng 48 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 1.4.3.2. Ph¬ng ph¸p ®Þnh møc §îc ¸p dông víi c¸c doanh nghiÖp tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: Ph¶i tÝnh ®îc gi¸ thµnh ®Þnh møc trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ ®Æt hµng t¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh.Tuú tõng trêng hîp cô thÓ mµ gi¸ thµnh ®Þnh møc bao gåm c¶ gi¸ thµnh ®Þnh møc cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cÊu thµnh nªn c«ng tr×nh. V¹ch ra ®îc mét c¸ch chÝnh x¸c thay ®æi vÒ ®Þnh møc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. ViÖc thay ®æi ®Þnh møc ®îc tiÕn hµnh vµo ®Çu th¸ng nªn viÖc tÝnh to¸n sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc chØ cÇn thùc hiÖn ®èi víi mét sè s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú vÒ chi phÝ tÝnh cho s¶n phÈm lµm dë ®Çu kú lµ theo ®Þnh møc. Sè chªnh lÖch do thay ®æi ®Þnh møc cò trõ ®i ®Þnh møc míi. X¸c ®Þnh chªnh lÖch do tho¸t li ®Þnh møc: Chªnh lÖch do tho¸t li ®Þnh møc lµ sè chªnh lÖch do tiÕt kiÖm hay vît chi. ViÖc x¸c ®Þnh sè chªnh lÖch do kho¶n môc chi phÝ. Cô thÓ nã ®îc x¸c ®Þnh nh sau: = Sau khi tÝnh to¸n x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thµnh ®Þnh møc, chªnh lÖch do thay ®æi vµ tho¸t li ®Þnh møc gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p ®îc tÝnh nh sau: =   1.4.3.3. Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp LuËn V¨n Tèt NghiÖp 49 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §©y lµ ph¬ng ph¸p ®îc sö dông phæ biÕn trong doan nghiÖp x©y l¾p hiÖn nay s¶n phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc ®èi tîng tËp hîp chi phÝ x©y l¾p phï hîp víi ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. H¬n n÷a ph¬ng ph¸p nµy cho phÐp cung cÊp kÞp thêi sè liÖu gi¸ thµnh trong mçi kú b¸o c¸o vµ c¸ch tÝnh to¸n l¹i dÔ dµng. Theo ph¬ng ph¸p nµy tËp hîp tÊt c¶ chi phÝ x©y l¾p trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. Trêng hîp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cha hoµn thµnh mµ cã khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao th× : =+ Trêng hîp ®èi tîng tËp hîp chi phÝ x©y l¾p vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh ®Òu lµ h¹ng môc c«ng tr×nh th× tæng chi phÝ x©y l¾p tõ khi khëi c«ng cho ®Õn khi hoµn thµnh ®· tËp hîp ®îc cho c¶ nhãm c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho mét h¹ng môc c«ng tr×nh. NÕu h¹ng môc c«ng tr×nh ®· cã dù to¸n kh¸c nhau nhng cïng thi c«ng trªn mäi ®Þa ®iÓm do mét c«ng trêng ®¶m nhËn th× kÕ to¸n cã thÓ c¨n cø vµo quy ®Þnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho tiªu thøc thÝch hîp víi hÖ sè kinh tÕ quy ®Þnh cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh 1.4.3.4. Ph¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ Ph¬ng ph¸p nµy ¸p dông trong trêng hîp c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ph¶i tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n thi c«ng nh giai ®o¹n thi c«ng x©y dùng giai ®o¹n l¾p ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ... LuËn V¨n Tèt NghiÖp 50 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ thµnh thùc tÕ cña toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc tÝnh nh sau: Z = C1+C2+....+Cn+ D ®k -D ck Trong ®ã : Z :lµ gi¸ thµnh thùc tÕ toµn bé c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh C1,C2,...Cn : Chi phÝ x©y l¾p cña c¸c giai ®o¹n D ®k ,Dck :Chi phÝ thùc tÕ x©y l¾p dë dang ®Çu kú, cuèi kú 1.4.4. KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cña DNXL ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¬ së ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Do ®ã ®èi tîng tËp hîp gi¸ thµnh cuèi cïng lµ tõng c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh. T¹i c¸c DNXL nh ®· tr×nh bµy viÖc thanh to¸n s¶n phÈm x©y dùng hoµn thµnh lµ theo ®iÓm dõng kü thuËt. Kú tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ theo quý .C¸c DN chñ yÕu ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh .Toµn bé chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng cho tíi khi hoµn thµnh bµn giao chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã . Do c¸c c«ng tr×nh x©y l¾p cã thêi gian thi c«ng dµi, nªn trong quý c¸c DNXL chØ tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao hoÆc c¸c c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lÝ. Trong trêng hîp nµy gi¸ thµnh thùc tÕ cña khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú LuËn V¨n Tèt NghiÖp 51 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : =+ Cuèi quý c¸n bé kü thuËt chñ nhiÖm c«ng tr×nh cña c¸c DNXL vµ bªn chñ ®Çu t ra c«ng trêng ®Ó x¸c ®Þnh phÇn viÖc ®· hoµn thµnh vµ dë dang cuèi quý. C¸n bé kü thuËt göi sang phßng kÕ to¸n b¶ng kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p hoµn thµnh trong quý vµ dë dang cuèi quý theo dù to¸n tõng kho¶n môc. C¨n cø vµo ®ã cïng víi tæng chi phÝ thùc tÕ ®Çu kú, kÕ to¸n tÝnh ra chi phÝ dë dang cuèi kú theo c«ng thøc nh trªn. 1.5. Sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.5.1. H×nh thøc kÕ to¸n. H×nh thøc kÕ to¸n lµ hÖ thèng sæ kÕ to¸n sö dông ®Ó ghi chÐp, hÖ thèng ho¸ vµ tæng hîp sè liÖu tõ chøng tõ gèc theo mét tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp nhÊt ®Þnh. Nh vËy, h×nh thøc kÕ to¸n thùc chÊt lµ h×nh thøc tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n bao gåm sè lîng c¸c lo¹i sæ kÕ to¸n chi tiÕt, sæ kÕ to¸n tæng hîp, kÕt cÊu sæ, mèi quan hÖ kiÓm tra, ®èi chiÕu gi÷a c¸c sæ kÕ to¸n, tr×nh tù vµ ph¬ng ph¸p ghi chÐp còng nh viÖc tæng hîp sè liÖu ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n, chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n cña Nhµ níc, c¨n cø vµo quy m« ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é cña c¸c kÕ to¸n còng nh ®iÒu kiÖn, ph¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin mµ lùa chän vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 52 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ vµ tæ chøc h×nh thøc sæ kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n. ChÕ ®é sæ kÕ to¸n ban hµnh theo Q§/ 167/ 2000/ Q§BTC ngµy 25/ 10/ 2000 cña Bé trëng Bé tµi chÝnh quy ®Þnh râ viÖc më sæ, ghi chÐp qu¶n lý, lu tr÷ vµ b¶o qu¶n sæ kÕ to¸n viÖc vËn dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n nµo lµ tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh cô thÓ cña doanh nghiÖp hiÖn nay, trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt thêng sö dông c¸c h×nh thøc kÕ to¸n sau: 1.5.1.1. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung ( NKC) §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n NKC lÇn tÊt c¶ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh ®Òu ph¶i ®îc ghi vµo sæ nhËt ký mµ träng t©m lµ sæ nhËt ký chung, theo tr×nh tù thêi gian ph¸t sinh vµ ®Þnh kho¶n kÕ to¸n cña nghiÖp vô ®ã, sau ®ã lÊy c¸c sè liÖu trªn c¸c sæ nhËt ký ®Ó ghi sæ c¸i theo tõng nghiÖp vô ph¸t sinh. S¬ ®å 11: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh Chøng thøc tõ NKC gèc Sæ NK ®Æc biÖt Sæ nhËt ký chung Sè thÎ ( kÕ to¸n chi tiÕt ) Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh LuËn V¨n Tèt NghiÖp 53 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu, kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc, tríc hÕt ghi c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký chung sau ®ã c¨n cø vµo sæ NKC ®Ó ghi vµo sæ c¸i theo c¸c tµi kho¶n kÕ to¸n phï hîp. NÕu ®¬n vÞ më sæ kÕ to¸n chi tiÕt th× ®ång thêi víi viÖc ghi vµo NKC, c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh ®îc ghi vµo sæ chi tiÕt liªn quan. - NÕu ®¬n vÞ më c¸c sæ nhËt ký ®Æc biÖt th× hµng ngµy c¨n cø chøng tõ gèc, ghi nghiÖp vô ph¸t sinh vµo sæ nhËt ký ®Æc biÖt liªn quan ®Õn ®Þnh kú 3,5,10 ngµy hoÆc cuèi th¸ng tuú khèi lîng nghiÖp vô ph¸t sinh. Tõ nhËt ký ®Æc biÖt ghi vµo c¸c tµi kho¶n phï hîp trªn sæ c¸i. - Cuèi th¸ng, cuèi quý, cuèi n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¸i, lËp b¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh. Sau khi kiÓm tra ®èi chiÕu, khíp ®óng sè liÖu ghi trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt (®îc lËp tõ c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt) ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5.1.2. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký sæ c¸i §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc nhËt ký-sæ c¸i lµ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®îc kÕt hîp ghi chÐp theo tr×nh tù thêi gian vµ theo néi dung kinh tÕ ( theo tµi kho¶n kÕ to¸n) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 54 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ trªn cïng mét quyÓn sæ kÕ to¸n tæng hîp duy nhÊt lµ nhËt ký- sæ c¸i. C¨n cø ®Ó ghi vµo c¸c sæ nhËt ký, sæ c¸i lµ c¸c chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc. S¬ ®å 12: S¬ ®å tr×nh tù kÕ to¸n ghi sæ, theo h×nh thøc nhËt ký, sæ c¸i. Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp Sæ , thÎ chøng tõ gèc kÕ to¸n chi tiÕt NhËt ký - sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra 1.5.1.3. H×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ ( CTGS) §Æc trng c¬ b¶n cña h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ lµ cã c¨n cø trùc tiÕp ®Ó ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp lµ “ chøng tõ ghi sæ” viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp bao gåm. + Ghi theo tr×nh tù thêi gian trªn sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ. + Ghi theo tr×nh tù néi dung kinh tÕ trªn sæ c¸i. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 55 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Chøng tõ ghi sæ do kÕ to¸n tæng hîp lËp trªn c¬ së tõng chøng tõ gèc hoÆc b»ng tæng hîp c¸c chøng tõ gèc cïng lo¹i, cã cïng néi dung kinh tÕ. - Chøng tõ ghi sæ ®îc ®¸nh sè liÖu liªn tôc trong tõng th¸ng hoÆc c¶ n¨m (theo sè thø tù trong sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ) vµ cã chøng tõ gèc ®Ýnh kÌm theo ph¶i ®îc kÕ to¸n trëng duyÖt tríc khi ghi sæ kÕ to¸n. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 56 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 13: S¬ ®å ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc chøng tõ ghi sæ Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng tæng hîp Sæ (thÎ ) chøng tõ gèc kÕ to¸n chi tiÕt Sæ ®¨ng ký chøng Chøng tõ ghi sæ B¶ng tæng hîp Sæ c¸i B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hoÆc b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sæ. C¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ ®Ó vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ, sau ®ã ®îc dïng ®Ó ghi vµo sæ c¸i. C¸c chøng tõ gèc sau khi lµm c¨n cø lËp chøng tõ ghi sæ ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c sæ (thÎ) kÕ to¸n chi tiÕt. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 57 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - Cuèi th¸ng ph¶i kho¸ sæ, tÝnh sè ph¸t sinh bªn nî, bªn cã vµ sè d cña c¸c TK trªn sæ c¸i ®Ó tõ ®ã lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. - Sau khi ®èi chiÕu khíp ®óng sè liÖu trªn sæ c¸i vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. 1.5.1.4. H×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ - C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n. + TËp hîp vµ hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh bªn cã cña c¸c TK kÕt hîp víi viÖc ph©n tÝch c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®ã theo c¸c tµi kho¶n ®èi øng nî. + KÕt hîp chÆt chÏ viÖc ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tr×nh tù thêi gian vÒ viÖc hÖ thèng ho¸ c¸c nghiÖp vô theo néi dung kinh tÕ. + KÕt hîp réng r·i viÖc h¹ch to¸n tæng hîp víi h¹ch to¸n chi tiÕt. + Sö dông c¸c mÉu sæ in s½n, c¸c quan hÖ ®èi øng tµi kho¶n, chØ tiªu qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. S¬ ®å 14: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chøng tõ. Chøng tõ gèc vµ c¸c b¶ng ph©n bæ B¶ng kª LuËn V¨n Tèt NghiÖp NhËt ký chøng ThÎ, sæ kÕ tõ to¸n chi 58 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ghi trùc tiÕp vµo c¸c nhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª, sæ chi tiÕt cã liªn quan. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c nhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng cña c¸c nhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ c¸i. Sè liÖu tæng céng trong sæ c¸i vµ mét sè chØ tiªu chi tiÕt trong nhËt ký chøng tõ, b¶ng kª vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 59 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ch¬ng 2 thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.1. §Æc ®iÓm chung cña C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Cuèi thËp kû 60, khi cuéc chiÕn tranh chèng Mü cøu níc cña d©n téc ta ®ang ®i vµo giai ®o¹n ¸c liÖt nhÊt, §¶ng vµ Nhµ níc ta ®· ho¹ch ®Þnh chiÕn lîc x©y dùng nhÊt lµ x©y dùng c¸c Nhµ m¸y s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng ®Ó ngay sau khi thèng nhÊt níc nhµ, nh©n d©n ta cã thÓ b¾t tay ngay vµo c«ng cuéc x©y dùng kiÕn thiÕt ®Êt níc. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn qua mét thêi gian dµi. §Çu tiªn, C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng trùc thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ xÕp dì ®êng thuû néi ®Þa. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng, cïng víi sù ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña x· héi, ®Êt níc, cµng ngµy nhu cÇu x©y dùng, kiÕn thiÕt nhµ cöa, c«ng tr×nh ngµy cµng cao, ®éi lín m¹nh dÇn. §Ó phï hîp víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña ®Êt níc, ®éi ®· chuyÓn cæ phÇn ho¸ vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng n¨m 1999. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 60 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 100/1999/Q§ BGTVT ngµy 11/01/1999 cña Bé giao th«ng vËn t¶i trªn c¬ së lµÔpÝ nghiÖp s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng thuéc C«ng ty vËn t¶i vµ xÕp dì ®êng thuû néi ®Þa. C«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng lµ Doanh nghiÖp Nhµ níc. Tªn C«ng ty hiÖn nay: C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Trô së C«ng ty: §êng Hoµng DiÖu - phêng Thanh B×nh thÞ x· Ninh B×nh - tØnh Ninh B×nh §iÖn tho¹i liªn hÖ: 030.874 805 Fax: GiÊy 030.873 215 phÐp ®¨ng ký kinh doanh: 055669 ngµy 27/02/1999 do Së KÕ ho¹ch ®Çu t tØnh Ninh B×nh cÊp. Cã tµi kho¶n sè: 710A - 01523 - Ng©n hµng c«ng th¬ng Ninh B×nh 7301 - 0231 - Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn Ninh B×nh M· sè thuÕ: 2700243273 C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh : - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp - X©y dùng c«ng tr×nh d©n dông. - X©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng. - San lÊp mÆt b»ng. - VËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng « t« vµ xÕp dì hµng. Kinh doanh dÞch vô kh¸c. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 61 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay, C«ng ty ®· thi c«ng vµ bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp... cã gi¸ trÞ cao, ®óng tiÕn ®é. C«ng ty ®· tham gia x©y dùng nhiÒu c«ng tr×nh quan träng nh c«ng tr×nh Trô së c«ng an Phêng T©n Thµnh, c«ng tr×nh C¶ng vô II... C¸c c«ng tr×nh lµ s¶n phÈm cña C«ng ty ®· ®îc c¸c chñ ®Çu t, t vÊn trong vµ ngoµi níc ®¸nh gi¸ cao , ®Æc biÖt trong lÜnh vùc tæng thÇu, dù ¸n t vÊn ®Çu t x©y dùng, dÞch vô ®Êt ®ai, gi¶i phãng mÆt b»ng... C«ng ty ngµy cµng cã uy tÝn trªn thÞ trêng, ®ãng gãp mét phÇn kh«ng nhá cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ, cho ng©n s¸ch Nhµ níc, n©ng cao ®êi sèng ngêi lao ®éng. 2.1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý t¹i c«ng ty cæ phÇn S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.1.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. Do ®Æc thï cña nghµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ nghµnh s¶n xuÊt ®éc lËp, cã ®Æc thï riªng vÒ mÆt s¶n xuÊt. Do vËy ph¶i cã tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh phï hîp víi ®Æc thï cña nghµnh còng nh t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty ®îc tæ chøc thµnh c¸c ®éi c«ng tr×nh, mçi ®éi cã thÓ ph©n thµnh c¸c tæ s¶n xuÊt theo yªu cÇu thi c«ng thùc tÕ tuú thuéc vµo nhu cÇu s¶n xuÊt vµ ®óng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh»m ®a l¹i hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ x· héi c«ng ty ®· kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 62 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ C«ng ty cã thÓ theo dâi ®îc chÝnh x¸c ®Çy ®ñ chi phÝ bá ra cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.1.2.2 §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng S¬ ®å 15: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt x©y l¾p NhËn thÇu Mua vËt t, bè trÝ nh©n LËp kÕ ho¹ch thi c«ng Tæ chøc thi c«ng XL CT NghiÖ m thu bµn giao c«ng tr×nh Than h to¸n Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n vµ cña s¶n phÈm x©y l¾p nªn quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm sau: S¶n xuÊt liªn tôc tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau, mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng vµ thi c«ng ë c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c nhau. Do vËy quy tr×nh c«ng nghÖ ë c¸c ®Þa ®iÓm thêng kh¸c nhau: Giai ®o¹n thiÕt kÕ, giai ®o¹n san nÒn, gi¶i quyÕt mÆt b»ng thi c«ng,… Mçi giai ®o¹n ®Òu tiªu hao NVL, hao phÝ nh©n c«ng lµ kh¸c nhau. Khi nhËn thÇu mét c«ng tr×nh do c«ng ty t×m kiÕm, c«ng ty nhËn kho¸n tæ chøc thi c«ng, chñ ®éng cung øng vËt t, nh©n c«ng, ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é thi c«ng. §ång thêi c«ng ty ph¶i tæ chøc ®óng tiÕn ®é ghi chÐp ban ®Çu vµ lu©n chuyÓn chøng tõ nh»m ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ kh¸ch quan, chÝnh x¸c mäi ho¹t LuËn V¨n Tèt NghiÖp 63 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ ®éng kinh doanh ph¸t sinh. TÊt c¶ c¸c chøng tõ ph¶i ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ kû luËt tµi chÝnh. C«ng ty lËp kÕ ho¹ch vÒ vËt t, nh©n c«ng, cuèi kú kiÓm kª khèi lîng x©y l¾p dë dang. 2.1.2.3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý t¹i c«ng ty Bé m¸y qu¶n lý ®îc s¾p xÕp bè trÝ mét c¸ch l«gic khoa häc, t¹o ®iÒu kiÖn cho C«ng ty qu¶n lý chÆt chÏ c¸c mÆt kinh tÕ kü thuËt ë tõng ®éi, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh liªn tôc, ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 64 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ S¬ ®å 16: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty gåm: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch Phßn g KÕ ho¹c h thi c«ng Phã gi¸m ®èc kü thuËt thi c«ng Phßng kü thuËt thi c«ng C¸c ®éi thi c«ng KÕ to¸n tr­ ëng Phßn g tµi chÝn h kÕ to¸n Phßn g hµnh chÝn h Mçi mét phßng ban cã chøc n¨ng riªng biÖt, song ®Òu cã chøc n¨ng tham mu gióp viÖc cho Ban Gi¸m ®èc trong qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc. *Gi¸m ®èc c«ng ty: Do c«ng ty bæ nhiÖm, cã nhiÖm vô tæ chøc, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty, ®ång thêi lµ ngêi ®¹i diÖn cho quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña c«ng ty tríc c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn vµ tríc ph¸p luËt. * Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Cã nhiÖm vô tham mu tµi chÝnh cho Gi¸m ®èc, ph¶n ¸nh chung thùc t×nh h×nh tµi chÝnh cña C«ng ty, tæ chøc gi¸m s¸t, ph©n tÝch c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ã gióp Gi¸m ®èc n¾m b¾t t×nh h×nh tµi chÝnh cô thÓ cña C«ng ty vµ x©y dùng vÒ quy chÕ ph©n cÊp c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty. * Phßng tæ chøc lao ®éng - tiÒn l¬ng - hµnh chÝnh - y tÕ: cã nhiÖm vô tham mu cho cÊp §¶ng uû vµ Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c lÜnh vùc nh x©y dùng ph¬ng ¸n LuËn V¨n Tèt NghiÖp 65 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt, c«ng t¸c qu¶n lý c¸n bé, qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng, ch¨m sãc søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ngêi lao ®éng. * Phßng kÕ ho¹ch: Cã chøc n¨ng nghiªn cøu sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng, ®Ò ra híng s¶n xuÊt, v¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch cô thÓ cho sù s¶n xuÊt vµ môc tiªu ph¸t triÓn cña toµn c«ng ty. * Phßng kü thuËt thi c«ng: cã tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t chÊt lîng, an toµn, tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cña toµn C«ng ty, tham gia nghiªn cøu, tÝnh to¸n c¸c c«ng tr×nh ®Êu thÇu, chñ tr× xem xÐt c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt, tæ chøc híng dÉn ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô cña Phßng víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 2.1.2.4 §Æc ®iÓm tæ chøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn SXVLXD vµ XD lµ mét C«ng ty cã quy m« s¶n xuÊt lín, cã ®Þa bµn ho¹t ®éng réng víi nhiÒu ®¬n vÞ trùc thuéc. §Ó cã thÓ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cho phï hîp víi sù ph©n cÊp qu¶n lý tµi chÝnh cña C«ng ty, ban l·nh ®¹o cïng víi phßng tµi chÝnh kÕ to¸n lùa chän m« h×nh tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nöa tËp trung nöa ph©n t¸n. TiÕn hµnh c«ng c¸c kÕ to¸n theo h×nh thøc nhËt ký chøng tõ vµ kÕ to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn, tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh . §øng ®Çu kÕ to¸n C«ng ty lµ kÕ to¸n trëng, Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o cña kÕ to¸n trëng. C¸c bé phËn kÕ to¸n cña ®éi ®Òu ®Æt díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña trëng phßng kÕ to¸n c¸c ®éi. §èi víi c¸c ®éi, ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n ®éc lËp h¹n chÕ. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô thu thËp xö lý c¸c chøng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 66 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ tõ ban ®Çu sau ®ã tæ chøc h¹ch to¸n chi tÕt tæng hîp vµ lËp b¸o ®Þnh kú göi vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty theo quy ®Þnh. KÕ to¸n C«ng ty kiÓm tra vµ duyÖt b¸o c¸o quyÕt to¸n ®Ó lµm c¨n cø h¹ch to¸n tæng hîp toµn C«ng ty. §èi víi c¸c ®éi, kÕ to¸n lµ mét bé phËn trùc thuéc kÕ to¸n C«ng ty. Bé phËn nµy h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng göi sè liÖu ®· h¹ch to¸n vÒ phßng kÕ to¸n C«ng ty. KÕ to¸n ë ®éi x©y dùng chØ ph¶i ph©n bæ c¸c chi phÝ tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi (BHXH) cho tõng ngêi. §øng ®Çu kÕ to¸n C«ng ty lµ kÕ to¸n trëng. Phßng kÕ to¸n C«ng ty ®îc ®Æt díi sù chØ ®¹o vÒ mÆt nghiÖp vô cña kÕ to¸n trëng. C¸c bé phËn kÕ to¸n cña ®éi ®Òu ®Æt díi sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña trëng phßng kÕ to¸n c¸c ®éi. + KÕ to¸n trëng: Cã nhiÖm vô chØ ®¹o, tæ chøc híng dÉn vµ kiÓm tra toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n trong C«ng ty. Tæ chøc lËp b¸o c¸o theo yªu cÇu cña tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc nh©n viªn ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm cho tõng ngêi. Gióp Gi¸m ®èc C«ng ty chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é vÒ qu¶n lý sö dông tµi s¶n, chÊp hµnh kû luËt vµ chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l¬ng, tÝn dông vµ c¸c chÝnh s¸ch tµi chÝnh. ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc, cÊp trªn vµ Nhµ níc vÒ c¸c th«ng tin kÕ to¸n. + KÕ to¸n tæng hîp: Lµm nhiÖm vô tæng hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh, kÕt chuyÓn l·i lç, kiÓm tra b¸o c¸o tµi chÝnh c¸c ®¬n vÞ, kiÓm tra sæ s¸ch, ®«n ®èc viÖc lËp b¸o c¸o, xö lý c¸c bót to¸n cha ®óng. + KÕ to¸n doanh thu: X¸c ®Þnh doanh thu cña ®¬n vÞ tõng quý. + KÕ to¸n vËt t: Cã nhiÖm vô tæng hîp c¸c chøng tõ ®Ó ghi sæ vÒ vËt liÖu ®Ó h¹ch to¸n vµ m¸y lªn b¸o c¸o. Cuèi LuËn V¨n Tèt NghiÖp 67 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ kú kiÓm tra sè liÖu, ®èi chiÕu, kiÓm kª vËt liÖu, c«ng cô dông cô. + Thñ quü: Qu¶n lý tiÒn mÆt dùa trªn chøng tõ hîp lÖ ®Ó ghi sæ.. + KÕ to¸n theo dâi c«ng nî víi kh¸ch hµng: kiÓm tra, ®èi chiÕu sæ s¸ch víi c¸c ®¬n vÞ tiÕn hµnh nhËp sè liÖu ph¸t sinh hµng th¸ng vÒ c«ng nî víi kh¸ch hµng ®Ó cuèi kú lªn b¸o c¸o. S¬ ®å 17: S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n trëng KÕ to¸n KÕ to¸n tæng doanh hîp thu KÕ to¸n KÕ to¸n vËt t theo dâi thñ quü c«ng nî Bé phËn kÕ to¸n c¸c ®éi, c¸c ®éi, Ban chñ nhiÖm c«ng tr×nh  ChÕ ®é kÕ to¸n ®ang ¸p dông: HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n lµ bé phËn quan träng nhÊt trong toµn bé hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n DN. HiÖn nay c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD ®· vµ ®ang ¸p dông hÖ thèng TK kÕ tãan theo Q§ 1141 – TC/Q§/C§ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm do Bé tµi chÝnh ph¸t hµnh thèng nhÊt ¸p dông trong c¶ níc tõ ngµy 1/11/1995. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 68 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §Ó tæ chøc lùa chän, vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp c¸c DN ph¶i c¨n cø vµo hÖ thèng TK kÕ to¸n chñ yÕu, yªu cÇu qu¶n lý, tr×nh ®é nghiÖp vô cña c¸n bé kÕ to¸n còng nh ®iÒu kiÖn trang thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, kü thuËt tÝnh to¸n, xö lý th«ng tin. Tõ ®ã c¸c DN sÏ lùa chän, vËn dông h×nh thøc kÕ to¸n vµ tæ chøc hÖ thèng sæ kÕ to¸n nh»m cung cÊp th«ng tin kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c kÕ to¸n .  Niªn ®é kÕ to¸n: b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 ®Õn ngµy 31/12.  §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông : VN§ H×nh thøc sæ kÕ to¸n: c«ng ty ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ *. C¸c lo¹i sæ s¸ch ¸p dông Theo h×nh thøc tæ chøc sæ NhËt ký chøng tõ, kÕ to¸n ph¶i sö dông c¸c lo¹i sæ s¸ch sau ®Ó tiÕn hµnh ghi chÐp, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh: - NhËt ký chøng tõ: cã 10 NhËt ký chøng tõ, tõ nhËt ký chøng tõ sè 1 ®Õn NhËt ký chøng tõ sè 10 - B¶ng kª: cã 10 b¶ng kª tõ b¶ng kª sè 1 ®Õn b¶ng kª sè 11 (kh«ng cã b¶ng kª sè 7) - Sæ C¸i - Sæ hoÆc thÎ kÕ to¸n chi tiÕt *. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n Hµng ngµy, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc ®· ®îc kiÓm tra kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi trùc tiÕp vµo c¸c NhËt ký chøng tõ hoÆc b¶ng kª vµ sæ chi tiÕt cã liªn quan. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 69 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ §èi víi c¸c NhËt ký chøng tõ ®îc ghi c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt th× hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n vµo c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt, cuèi th¸ng chuyÓn sè liÖu tæng céng cña b¶ng kª, sæ chi tiÕt vµo NhËt ký chøng tõ. §èi víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh nhiÒu lÇn hoÆc mang tÝnh ph©n bæ th× c¸c chøng tõ gèc tríc hÕt ph¶i ®îc tËp hîp vµ ph©n lo¹i trong c¸c b¶ng ph©n bæ sau ®ã lÊy sè liÖu kÕt qu¶ cña b¶ng ph©n bæ ghi vµo c¸c b¶ng kª vµ NhËt ký chøng tõ cã liªn quan. Cuèi th¸ng, kÕ to¸n kho¸ sæ, céng sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ, kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu trªn c¸c NhËt ký chøng tõ víi c¸c sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt cã liªn quan vµ lÊy sè liÖu tæng céng trªn NhËt ký chøng tõ ghi trùc tiÕp vµo sæ C¸i. Sè liÖu tæng céng ë sæ C¸i vµ mét sè chØ tiªu trªn NhËt ký chøng tõ, b¶ng kª, sæ chi tiÕt, b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®îc dïng ®Ó lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. Ta cã thÓ thÓ hiÖn tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt Chøng chiphÝ phÝ,s¶n gi¸xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ký chøng tõ trong kÕ to¸ntõchi thµnh s¶n phÈm theo s¬ ®å sau: S¬ ®å 18: S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ t¹i C«ng ty B¶ng ph©n B¶ng kª sè 6 bæ sè 1, sè 3 B¶ng kª sè 4 NhËt ký chøng ThÎ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tõ sè 7 Sæ C¸i tµi kho¶n 621, 622, 623, 627, 154 c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp tr×nh B¸o c¸o kÕ to¸n 70 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ  Ph¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT: ph¬ng ph¸p khÊu trõ.  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n TSC§: tu©n thñ theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt Nam theo quyÕt ®Þnh 206/2003Q§ - BTC ngµy 12/12/2003 vÒ viÖc ban hµnh chÕ ®é qu¶n lý, sö dông vµ trÝch khÊu hao TSC§ theo ph¬ng ph¸p ®êng th¼ng( tuyÕn tÝnh).  Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho: theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. 2.2. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ X©y dùng 2.2.1. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng 2.2.1.1. §Æc ®iÓm chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty. C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD lµ DN ®Æc thï nªn chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp cho tõng s¶n phÈm ®¬n lÎ. 2.2.1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD lµ DNXL nªn chi phÝ s¶n xuÊt ®îc ph©n lµm 4 lo¹i:  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp  Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp  Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng LuËn V¨n Tèt NghiÖp 71 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ  Chi phÝ s¶n xuÊt chung 2.2.1.3. §èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty Cæ phÇn s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng vµ cña c¸c s¶n phÈm x©y l¾p lµ cã qui tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p, thêi gian x©y dùng l©u dµi, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ ®¬n chiÕc vµ cã qui m« lín l¹i cè ®Þnh t¹i thêi ®iÓm, n¬i s¶n xuÊt còng lµ n¬i tiªu thô ... cho nªn ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, c«ng t¸c kÕ to¸n ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®îc C«ng ty x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, nhãm h¹ng môc c«ng tr×nh hay mét bé phËn cña h¹ng môc c«ng tr×nh, tïy theo ®Æc ®iÓm, thêi gian thi c«ng mçi c«ng tr×nh. Chi phÝ s¶n xuÊt ®îc tËp hîp theo kho¶n môc gi¸ thµnh. HiÖn nay C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo kho¶n môc sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Trong ®ã chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ®éi + Chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ + Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt + Chi phÝ dông cô mua ngoµi + Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 2.2.1.4. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i c«ng ty a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 72 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ T¹i c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ cÊu thµnh nªn s¶n phÈm x©y l¾p ( chiÕm kho¶ng 55 ®Õn 80% tuú theo nhãm hay lo¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh). Chi phÝ nguyªn vËt liÖu bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn liÖu, vËt liÖu cÇn thiÕt ®Ó t¹o ra s¶n phÈm hoµn thµnh. C«ng ty sö dông nhiÒu lo¹i nguyªn vËt liÖu víi tÝnh n¨ng, c«ng dông kh¸c nhau nh: xi m¨ng, c¸t, ®¸ d¨m, s¾t, thÐp, g¹ch, ®¸ cÈm th¹ch, gç, t«n óp nãc, trÇn nhùa, tÊm th¹ch cao,®inh vÝt, s¬n, ventonit,...vµ ®îc chia thµnh: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh (xi m¨ng, c¸t, g¹ch, v«i, s¾t,....) - VËt liÖu phô (®inh vÝt, s¬n,..) Ngoµi ra cßn cã c¸c lo¹i vËt liÖu lu©n chuyÓn nh : v¸n, gç, giµn gi¸o tham gia phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh. §©y lµ lo¹i vËt liÖu ®îc sö dông l©u dµi vµ tham gia vµo nhiÒu c«ng tr×nh nªn cuèi th¸ng C«ng ty thêng ph©n bæ gi¸ trÞ cña nã cho tõng c«ng tr×nh theo c«ng thøc sau: = Do c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD cã qui m« lín, sè lîng chñng lo¹i vËt t nhiÒu l¹i biÕn ®éng thêng xuyªn nªn C«ng ty ®· sö dông ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ cña hµng tån kho. Gi¸ trÞ vËt liÖu t¹i c«ng ty khi mua vÒ nhËp kho hoÆc chuyÓn ngay ®Õn c«ng tr×nh ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Gi¸ trÞ vËt liÖu = Gi¸ mua (cha cã VAT) + chi phÝ thu mua LuËn V¨n Tèt NghiÖp 73 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ V× vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho nhiÒu lÇn kh¸c nhau víi c¸c nguån cung cÊp kh¸c nhau t¹i nh÷ng thêi ®iÓm kh¸c nhau. Do ®ã khi xuÊt kho vËt liÖu, c«ng cô dông cô cho x©y dùng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®îc gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô thùc tÕ xuÊt kho ®· ®¨ng ký. T¹i c«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD kÕ to¸n ¸p dông ph¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ ®Ých danh ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt vËt liÖu, c«ng cô dông cô. Do ¸p dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ nµy nªn vËt liÖu nhËp kho theo gi¸ nµo th× khi xuÊt kho sÏ ®îc ghi theo ®óng gi¸ ®ã. Trong qu¸ tr×nh theo dâi vËt liÖu kÕ to¸n ph¶i chi tiÕt vËt liÖu xuÊt dïng cho tõng c«ng tr×nh trªn phiÕu xuÊt kho, b¶ng kª chøng tõ ho¸ ®¬n mua vËt liÖu cho tõng c«ng tr×nh nh»m phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho tõng c«ng tr×nh ®îc chÝnh x¸c Trêng hîp nh÷ng nguyªn vËt liÖu cßn trong kho, khi c¸c ®éi lµm ®¬n ®Ò nghÞ xuÊt kho ®îc gi¸m ®èc ký duyÖt kÕ to¸n c¨n cø vµo “giÊy xin lÜnh vËt t” ®· ®îc ký duyÖt ®Ó viÕt phiÕu xuÊt kho theo yªu cÇu vµ giao cho ngêi nhËn. PhiÕu xuÊt kho ®îc lËp nh»m theo dâi chÆt chÏ sè lîng vËt t xuÊt kho cho c¸c bé phËn sö dông trong c«ng ty, lµm c¨n cø ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gÝa thµnh s¶n phÈm ®ång thêi kiÓm tra viÖc sö dông còng nh thùc hiÖn ®Þnh møc tiªu hao vËt t. BiÓu 1: PhiÕu xuÊt kho C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD phiÕu xuÊt kho Ngµy 08 th¸ng 12 n¨m 2003 LuËn V¨n Tèt NghiÖp MÉu sè: 02 VT Q§1141 - TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña BTC sè 16 74 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Hä tªn ngêi nhËn: §ç H÷u Dòng Bé phËn: §éi x©y dùng 1 Lý do xuÊt kho: xuÊt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh hoµ b×nh XuÊt t¹i kho: Tªn,nh·n hiÖu, qui c¸ch vËt t STT (1) 1 (2) Xi m¨ng PC30 Xi m¨ng tr¾ng 2 M· sè (3) VLCB P VLCB T §¬ Sè n Yªu vÞ cÇu tÝn h (4) TÊ n lîng (5) 15 Thù c xuÊ t (6) 15 10 10 §¬n gi¸ thµnh tiÒn (7) (8) 691.00 10.365.0 0 00 TÊ n 1.460.0 14.600.0 00 00 24.965. 000 Tæng céng XuÊt, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003 Ngêi ghi sæ (ký, hä tªn) Ngêi nhËn (ký, hä tªn) Thñ kho (ký, hä tªn) Sau khi xuÊt kho theo phiÕu xuÊt kho thñ kho tiÕn hµnh vµo thÎ kho ë cét xuÊt råi tÝnh ngay ra sè tån kho. ThÎ kho dïng ®Ó theo dâi sè nhËp - xuÊt - tån cña tõng lo¹i vËt t ë tõng kho vµ lµm c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm vËt chÊt cña thñ kho. Sau khi xuÊt vËt liÖu ®Çy ®ñ thñ kho ghi phiÕu xuÊt kho vÒ mÆt sè lîng råi yªu cÇu ngêi nhËn ký vµo phiÕu xuÊt LuËn V¨n Tèt NghiÖp 75 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ kho sau ®ã còng ký phiÕu xuÊt kho råi chuyÓn vÒ cho bé phËn kÕ to¸n ®Ó kÕ to¸n theo dâi chi tiÕt sù biÕn ®éng cña vËt t t¹i c«ng ty theo ®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh. KÕ to¸n nhËn ®îc phiÕu xuÊt kho do thñ kho chuyÓn ®Õn th× tiÕn hµnh ghi ®¬n gi¸ cho tõng lo¹i vËt t vµ tÝnh to¸n ®Ó ghi vµo cét thµnh tiÒn cho tõng phiÕu xuÊt kho, tiÕn hµnh ghi ®Þnh kho¶n cho tõng phiÕu xuÊt kho råi vµo sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i vËt t. Trêng hîp vËt liÖu mua vµ chuyÓn trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh mµ kh«ng qua kho th× hîp ®ång kinh tÕ vµ ho¸ ®¬n mua hµng sÏ ®îc chuyÓn ®Õn phßng kÕ to¸n ®éi. §Þnh kú n¨m ®Õn mêi ngµy kÕ to¸n ®éi tËp hîp chøng tõ ®Ó chuyÓn lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp chøng tõ, ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh vµ ph¶n ¸nh vµo “ B¶ng kª chøng tõ cho TK 621" BiÓu 2: B¶ng kª chøng tõ Ghi nî tk 621 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn : §éi x©y dùng 1 STT 1 Chøng tõ SH NT H§05 3/1 2 2 H§07 3 H§12 4/1 2 4 H§19 5 4/1 2 H§20 6 PXK02 4/1 2 DiÔn gi¶i Mua c¸t mÞn ML0.71.4 xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua ®¸ d¨m xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua xi m¨ng xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua v«i xuÊt trùc tiÕp cho c«ng tr×nh Mua s¾t +thÐp trßn xuÊt trùc tiÕp cho LuËn V¨n Tèt NghiÖp TK §¦ 331 331 Sè tiÒn 92.700.000 106.700.00 0 331 27.603.640 331 2.031.425 331 46.990.277 152 24.965.000 Ghi cã TK 621 76 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ 4/1 2 8/1 2 c«ng tr×nh XuÊt xi m¨ng cho x©y dùng trùc tiÕp c«ng tr×nh ………………………. Tæng céng nî TK621 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT …. 956.937.83 6 956.837. 956 Ngµy31 th¸ng 12 n¨m 2003 Ngêi lËp (ký,ghi râ hä tªn) LuËn V¨n Tèt NghiÖp 77 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Trªn c¬ së cña sè liÖu b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 621 vµ nh÷ng chøng tõ cã liªn quan kÕ to¸n vµo b¶ng kª sè 4 ®Ó tËp hîp sè liÖu theo bªn Nî cña tµi kho¶n 621 ®èi øng víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. Sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 ®îc tËp hîp ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tæng hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 621 cho toµn C«ng ty. Tõ ®ã, kÕ to¸n chuyÓn nhËt ký chøng tõ sè 7 cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó kÕ to¸n tæng hîp vµo sæ C¸i cho tµi kho¶n 621 vµo cuèi th¸ng theo yªu cÇu. BiÓu 3: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD Sæ c¸i Tµi kho¶n 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ngµy, th¸ng, n¨m b¾t ®Çu ghi sæ: 31/12/ 2003 C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 621 (1) - 152 - 331 Céng ph¸t sinh Nî Tæng ph¸t sinh Cã Sè d Nî cuèi th¸ng Cã Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 Céng ... (13) 477.765.269 23.386.578.155 23.864.343.384 23.864.343.384 (14) Ngµy 31 th¸ng12 n¨m 2003 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 78 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Trong kho¶n môc gi¸ thµnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chiÕm mét tû träng kh«ng nhá, do ®ã viÖc h¹ch to¸n kho¶n môc chi phÝ nµy mét c¸ch chÝnh x¸c lµ yªu cÇu cÇn thiÕt cña kÕ to¸n. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: - L¬ng chÝnh, l¬ng phô, phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt s¶n phÈm kÓ c¶ l¬ng cña c«ng nh©n thêi vô. -TiÒn l¬ng chÝnh cña c«ng nh©n vËn chuyÓn trong thi c«ng c«ng tr×nh, c«ng nh©n b¶o dìng, dän dÑp, th¸o ghÐp cèp pha, c«ng nh©n khu©n v¸c. C«ng nh©n cña c«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng trong biªn chÕ. Nhng mçi th¸ng C«ng ty cã thuª nhiÒu lao ®éng thêi vô nh»m ®¸p øng thêi h¹n hoµn thµnh c«ng tr×nh trong giai ®o¹n c«ng tr×nh cÇn gÊp rót hoµn thµnh. C«ng ty ¸p dông h×nh thøc l¬ng kho¸n gän c«ng tr×nh cho c¸c ®éi s¶n xuÊt, c¸c ®éi s¶n xuÊt, nghÜa lµ khèi lîng c«ng viÖc ®îc giao cho tæ s¶n xuÊt. Tæ trëng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm ®«n ®èc lao ®éng trong tæ, thùc hiÖn thi c«ng phÇn viÖc ®îc giao, ®¶m b¶o dóng tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, vµ ®óng yªu cÇu kü thuËt ®ång thêi kiÓm tra t×nh h×nh lao ®éng cña tõng c¸ nh©n trong tæ. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 79 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Khi khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh, tæ trëng cïng ®éi trëng vµ kü thuËt viªn chÝnh tiÕn hµnh kiÓm tra, nghiÖm thu, bµn giao vµ lËp phiÕu giao nhËn c«ng viÖc kiªm hîp ®ång thanh to¸n. Th«ng thêng, ®èi víi nh÷ng c«ng nh©n tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc hoµn thµnh. TiÒn l¬ng mét = c«ng nh©n ®ã C«ng nh©n ®îc §¬n gi¸ x tiÒn l¬ng Khèi lîng x©y l¾p thùc hiÖn §¬n gi¸ tiÒn l¬ng lµ ®¬n gi¸ néi bé do phßng dù ¸n lËp trªn c¬ së ®¬n gi¸ do Nhµ níc qui ®Þnh vµ sù biÕn ®éng cña ®iÒu kiÖn thi c«ng cña tõng c«ng tr×nh. Hµng th¸ng, ngêi phô tr¸ch chÊm c«ng t¹i c¸c c«ng trêng, tæ, ®éi s¶n xuÊt, c¸c ®éi, c¸c phßng ban tiÕn hµnh chÊm c«ng cho mçi c«ng nh©n. Cuèi th¸ng, b¶ng chÊm c«ng ®îc göi vÒ cho bé phËn kÕ to¸n t¹i c¸c ®éi. KÕ to¸n t¹i ®éi dùa vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng ®Ó tÝnh ra c«ng trong th¸ng cho mçi c«ng nh©n tõ ®ã tÝnh ra sè l¬ng ®îc hëng cña mçi ngêi trong th¸ng. Cuèi th¸ng, b¶ng chÊm c«ng ®îc göi ®Õn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty, kÕ to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng trong c«ng ty sÏ c¨n cø vµo ®ã ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n mçi c«ng tr×nh vµ tæng hîp cho mçi ®éi. B¶ng thanh to¸n l¬ng lµ chøng tõ lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n tiÒn l¬ng, phô cÊp cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c ®éi, tæ, ®éi s¶n xuÊt cña C«ng ty ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l¬ng. BiÓu 4: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD LuËn V¨n Tèt NghiÖp 80 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 12 n¨m 2003 §éi x©y dùng 1 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh L¬ng thªm giê STT Hä vµ tªn C«ng 1 2 3 4 5 6 .. l¬ng chÝnh Lª V¨n Hïng Ph¹m V¨n H¶i §ç Minh Hoµ Lª B¸ Hng Ph¹m TuÊn ThiÒu h÷u Phan ... Tæng céng 5 5 6 6 3 5 sè tiÒn ... 136.884 136.884 166.884 166.884 85.442 884.136 10.470.6 55 Ngêi ghi sæ Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) T¹m øng l¬ng kú I sè ký tiÒn Sè ®îc lÜnh c«ng sè tiÒn sè tiÒn 31 31 31 31 31 31 ... 848.678 848.678 848.678 848.678 848.678 848.678 ... 985.562 985.562 1.015.562 1.015.562 934.120 985.562 ... 63.863.09 5 74.333.75 0 ký KÕ to¸n trëng (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) C¨n cø vµo c¸c b¶ng chÊm c«ng t¹i c¸c c«ng trêng, tæ ®éi s¶n xuÊt cña tõng ®éi göi vÒ, c¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n ë mçi c«ng tr×nh cña c¸c ®éi, kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cho c«ng nh©n trong tõng ®éi cña c«ng ty. Cuèi th¸ng, KÕ to¸n c¨n cø vµo chøng tõ gèc, b¶ng thanh to¸n l¬ng, b¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, phiÕu lµm thªm giê,... tiÕn hµnh ph©n lo¹i chøng tõ cho tõng ®éi, tõng c«ng tr×nh ®Ó ghi vµo b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. LuËn V¨n Tèt NghiÖp Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi 81 Khoa Kinh TÕ BiÓu 5: C«ng ty cæ phÇn SXVLXD&XD B¶ng ph©n bæ l¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi Th¸ng 12n¨m 2003 TK 622 -§xd 1 + HB ………. 2.TK623 -§XD1 +HB ……… 3.tk627 +§XD 1 +HB ……. 4.TK335 -§XD 1 +HB ……. 5.TK642 ….. 6.TK242 ……. 7.TK338 ……. Céng TK 334 pc L¬ng 4.206.829.3 06 116.776.16 8 ………… 62.097.714 TK338 Tæng 4.206.829.3 06 BHYT BHXH KPC§ Tæng 116.776.168 ………… 62.097.714 7.084.784 ……. 303.227.00 3 5.192.250 ……… 85.226.658 8.750.000 ……….. 28.874.385 ……. 78.251.899 ………. 161.98 0 ……… 4.764.506. 161.9 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 7.084.784 ……. 303.227.003 85.126.7 25 638.720.4 39 85.126.7 25 809.045.8 89 5.192.250 ……… 85.226.658 1.855.64 0 ……… 13.917.30 5 ………. 1.855.64 0 ………. 17.628.58 5 ………. 8.750.000 ……….. 28.874.385 ……. 78.251.899 ………. 4.764.506. 85.126.7 638.720.4 85.126.7 809.045.8 TK335 Tæng 29.335.5 29 4.236.174.8 35 6.250.00 0 123.026.168 ………… 62.097.714 53.881.1 29 1.500.00 0 …….. 85.226.6 7.084.784 ……….. 1.166.154.0 21 24.320.835 ………. 85.226.658 8.750.000 ………. 28.874.385 …….. 78.251.899 ……….. 161.980 ………. 5.656.941. Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi 82 965 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 80 965 Khoa Kinh TÕ 25 39 25 89 58 492 83 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ B¶ng ph©n bæ dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ (l¬ng, phô cÊp), c¸c kho¶n kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕph¶i trÝch nép trong th¸ng cho c¸c ®èi tîng sö dông lao ®éng. Sè liÖu trªn b¶ng ph©n bæ sè 1 vµ trªn c¸c chøng tõ gèc ®îc dïng ®Ó vµo b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 622 chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. BiÓu 6: b¶ng kª chøng tõ Ghi Nî tµi kho¶n 622 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng 1 Chøng tõ NT TT SH 1 BTTL 2 TTL DiÔn gi¶i L¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp TK§¦ Sè tiÒn 334 74.333.750 335 6.250.000 42.442.418 Ghi Cã TK 622 s¶n xuÊt TrÝch tríc l¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp 3 LTN L¬ng cña c«ng nh©n thuª 334 Kc ngoµi Tæng céng Nî TK 622 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT 154 31/1 123.026.168 123.026.1 cuèi th¸ng 68 Sè liÖu trªn b¶ng kª chøng tõ nµy ®îc sö dông ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 tõ ®ã tËp hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 622 ®èi øng Nî víi c¸c tµi kho¶n liªn quan, tõ sè liÖu trªn b¶ng kª sè 4 vµ sè liÖu trªn c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tæng hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 622. Cuèi th¸ng NhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµ sæ C¸i cho tµi kho¶n 622. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 84 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 7: Sæ c¸i Tµi kho¶n 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã Ngµy, th¸ng, n¨m b¾t ®Çu ghi sæ: 31/ 12/ 2003 C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 622 Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 -334 -335 4.206.829.3 06 29.335.529 Céng sè ph¸t sinh Nî 4.236.174.8 35 Tæng sè ph¸t sinh Cã 4.236.174.8 35 Sè d Cuèi th¸ng Céng Nî Cã Ngµy 31 th¸ng12 n¨m2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) hä tªn) LuËn V¨n Tèt NghiÖp (ký, hä tªn) (ký, 85 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ c. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm: - L¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn, phôc vô m¸y thi c«ng - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, phô tïng thay thÕ sö dông cho m¸y thi c«ng, - PhÝ söa ch÷a thêng xuyªn m¸y thi c«ng - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho m¸y thi c«ng vµ nh÷ng chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn khi mua dÞch vô sö dông cho m¸y thi c«ng. M¸y thi c«ng t¹i c«ng ty bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau nh: tµu hót c¸t, m¸y xóc, tr¹m trén bª t«ng, m¸y ph¸t ®iÖn, m¸y Ðp g¹ch, m¸y ñi, cÇn trôc th¸p, m¸y kinh vÜ, m¸y thuû chuÈn, xe vËn t¶i,... C«ng ty sö dông ph¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao ®Òu hay ph¬ng ph¸p khÊu hao ®êng th¼ng ®Ó trÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh dùa vµo nguyªn gi¸ vµ tû lÖ khÊu hao hµng n¨m ®Ó tõ ®ã tÝnh ra møc khÊu hao cho tõng thiÕt bÞ tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. n¨m = Hay: Møc khÊu hao n¨m = Nguyªn gi¸ x tû lÖ khÊu hao n¨m Møc khÊu hao th¸ng = Hµng th¸ng kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho tõng lo¹i (trong ®ã cã m¸y thi c«ng ) vµ ph©n bæ khÊu hao cho tõng bé phËn sö dông theo môc ®Ých sö dông. Sau ®ã, kÕ to¸n tËp hîp khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 86 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 8: B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh LuËn V¨n Tèt NghiÖp 69 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¶i trÝch vµ ph©n bæ sè khÊu hao ®ã cho c¸c ®èi tîng sö dông hµng th¸ng. Trong th¸ng 12 n¨m 2003 tæng khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty lµ 26164108® vµ ®îc ph©n bæ cho c¸c ®èi tîng sö dông nh sau: - Ph©n bæ cho chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm (tµi kho¶n 154) lµ: 21.622.654 ® - §a vµo chi phÝ tr¶ tríc (tµi kho¶n 242) lµ: 125.110 ® - Ph©n bæ cho chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp (tµi kho¶n 642) lµ: 7.167.782®. Cuèi th¸ng, c¸c chøng tõ nh: phiÕu xuÊt kho vËt liÖu, dông cô sö dông cho m¸y thi c«ng, hãa ®¬n mua hµng ho¸, dÞch vô sö dông cho m¸y thi c«ng, tiÒn ®iÖn sö dông cho m¸y thi c«ng, b¶ng ph©n bæ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng ®îc dïng lµm c¨n cø vµo b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 623- chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: LuËn V¨n Tèt NghiÖp 70 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 9: B¶ng kª chøng tõ Ghi Nî tµi kho¶n 623 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh : Hoµ B×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng 1 T T 1 Chøng tõ DiÔn gi¶i SH NT H§0 7/12 Mua nhiªn liÖu 3 2 3 §¦ 331 2 5 2 6 7 111 Chi phÝ dÞch vô söa ch÷a m¸y 596.293 331 H§2 8 1 2 H§2 9 2 3 2 675.870 Mua nhiªn liÖu ….. phôc vô m¸y thi 111 c«ng 2 BPB 1.330.50 0 12/1 thi c«ng H§0 Sè tiÒn phôc vô m¸y thi 10/1 c«ng H§0 TK 208.750 25/1 …………………… 331 TiÒn ®iÖn sö 2 dông cho m¸y 25/1 thi c«ng Mua nhiªn liÖu 2 ……. 1.330.50 214 0 334 3.984.63 phôc vô m¸y thi 31/1 c«ng KhÊu hao m¸y 2 4 7.084.78 thi c«ng 0 BCC 4 31/1 TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n 2 ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng Tæng céng nî 60.791.6 TK623 90 LuËn V¨n Tèt NghiÖp Ghi Cã TK 622 71 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ KÕt chuyÓn chi 60.791.6 phÝ sö dông 90 m¸y Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Cuèi th¸ng, b¶ng kª chøng tõ tµi kho¶n 623 ®îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo c¸c ®éi sau ®ã cïng víi b¶ng ph©n bæ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµ c¸c chøng tõ cã liªn quan ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 tõ ®ã tËp hîp sè liÖu theo bªn Nî cña tµi kho¶n 623 ®èi øng víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. Tõ b¶ng kª sè 4 lÊy sè liÖu vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tæng hîp sè liÖu theo bªn cã cña tµi kho¶n 623 sau ®ã chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó lÊy sè liÖu vµo sæ C¸i tµi kho¶n 623 - chi phÝ sö dông m¸y. BiÓu10: Sæ c¸i Tµi kho¶n 623 - Chi phÝ sö dông m¸y Th¸ng 12 n¨m 2003 S« d ®Çu n¨m Nî Cã C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 623 - 152 - 214 LuËn V¨n Tèt NghiÖp Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 7.173.285 10.422.915 62.097.714 Céng 72 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - 334 763.342.836 - 111 1.273.219.037 - 331 Céng sè ph¸t sinh Nî 2.116.255.787 Tæng sè ph¸t sinh 2.116.255.787 Cã Sè d Nî cuèi th¸ng Cã Ngµy31 th¸ng12 n¨m 2003 Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) d. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung Chi phÝ s¶n xuÊt chung bao gåm: chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý tæ, ®éi , c«ng trêng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p, trÝch theo l¬ng cña nh©n viªn ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng, tiÒn ¨n ca cña nh©n viªn tæ ®éi s¶n xuÊt, chi phÝ vËt liÖu, dông cô sö dông chung cho tæ, ®éi s¶n xuÊt,.. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ ®îc chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n tiÕn hµnh ghi b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 627. Tµi kho¶n nµy ®îc tËp hîp theo nguyªn t¾c: chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan trùc tiÕp ®Õn c«ng tr×nh nµo th× h¹ch to¸n trùc tiÕp vµo c«ng tr×nh ®ã. Cßn nh÷ng kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh nh chi phÝ vÒ ®iÖn tho¹i th× ®îc tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng c«ng tr×nh theo chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. LuËn V¨n Tèt NghiÖp 73 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ VD: Chi phÝ ®iÖn tho¹i = NCTT cña CT A Ph©n bæ cho ct A NCTT cña toµn XN chi phÝ ®iÖn tho¹i x chung cña tæ, ®éi chi phÝ chi phÝ Víi c«ng tr×nh Hoµ B×nh TiÒn ®iÖn tho¹i ph©n bæ cho c«ng tr×nh = Hoµ B×nh 123.026.168 4.236.174.836 LuËn V¨n Tèt NghiÖp x 38.793.1 = 1.125.00 03 0® 74 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ BiÓu 11: b¶ng kª chøng tõ Ghi Nî tµi kho¶n 627 Th¸ng 12 n¨m 2003 C«ng tr×nh: Hoµ b×nh §¬n vÞ ®¶m nhËn: §éi x©y dùng 1 Chøng tõ STT SH NT 1 PXK 5 2 5/12 6/12 H§07 3 6/12 TT 4 PB 28/1 2 BPB 3 31/1 2 5 6 7 BTTL 31/1 2 PAC 31/1 2 TK Néi dung ®èi Sè tiÒn øng XuÊt kho dông 242 718.135 cô sö dông cho tæ 3 331 1.115.00 Mua VL sö 0 dông cho 335 Tæ s¶n xuÊt 2 375.000 TrÝch tríc söa ch÷a lín TSC§ 111 1.125.00 ………… TiÒn ®iÖn 214 0 tho¹i ph©n bæ trong 334 781.355 th¸ng KhÊu khao 334 5.113.50 TSC§ trong 0 th¸ng TiÒn l¬ng cña 78.750 nh©n viªn qu¶n lý ®éi TiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n Tæng céng 19.123.8 TK627 47 KÕt chuyÓn CPSXC Ghi cã TK627 19.123.8 47 Ngµy 31 th¸ng12 n¨m2003 LuËn V¨n Tèt NghiÖp 75 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ Ngêi ghi sæ KÕ to¸n trëng Gi¸m ®èc (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) (ký, hä tªn) Sè liÖu trªn b¶ng kª chøng tõ cho tµi kho¶n 627 dïng ®Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung chi tiÕt theo tõng c«ng tr×nh. Cuèi th¸ng c¸c b¶ng kª chøng tõ nµy ®îc tËp hîp, ph©n lo¹i theo tõng ®éi vµ sè liÖu trªn c¸c b¶ng kª nµy cïng víi c¸c b¶ng ph©n bæ, mét sè chøng tõ kh¸c cã liªn quan ®îc dïng ®Ó vµo b¶ng kª sè 4 tõ ®ã tËp hîp sè liÖu theo bªn Nî cña tµi kho¶n 627 ®èi øng víi bªn Cã cña c¸c tµi kho¶n liªn quan. B¶ng kª sè 4 ®îc dïng ®Ó vµo NhËt ký chøng tõ sè 7 ®Ó tËp hîp sè liÖu theo bªn Cã cña tµi kho¶n 627. Sau ®ã, NhËt ký chøng tõ sè 7 ®îc chuyÓn ®Õn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo sæ C¸i tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. BiÓu 12: Sæ c¸i Tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung Th¸ng 12 n¨m 2003 Sè d ®Çu n¨m Nî Cã C¸c TK ghi Cã ®èi øng Nî víi TK 627 - 111 - 214 - 242 - 331 LuËn V¨n Tèt NghiÖp Th¸ng 1 ... Th¸ng 12 794.512.529 8.517.134 63.926.130 527.024.359 Céng 76 Trêng Cao §¼ng C«ng NghiÖp Hµ Néi Khoa Kinh TÕ - 334 303.227.003 - 335 58.881.129 - 338 809.045.889 Céng sè ph¸t sinh Nî 1.554.258.80 8 Tæn...
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.