Đồ án tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127”

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127” 82 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127” 529 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127” 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127” 1
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại127”
5 ( 22 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 82 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Më ®Çu Nh÷ng n¨m qua cïng víi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, cïng víi sù thay ®æi s©u s¾c cña c¬ chÕ kinh tÕ, hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt nam ®· kh«ng ngõng ®­îc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn gãp phÇn tÝch cùc vµo viÖc t¨ng c­êng vµ n©ng cao chÊt l­îng qu¶n lý tµi chÝnh quèc gia, qu¶n lý doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tÊt c¶ mäi doanh nghiÖp ®Òu quan t©m ®Õn vÊn ®Ò lµ s¶n xuÊt vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®Ó t¹o tiÒn ®Ò cho t¸i s¶n xuÊt c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u. KÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh doanh nghiÖp.T¨ng thu nhËp cho doanh nghiÖp vµ ®êi sèng ng­êi lao ®éng kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp ph¶i chi ra cho c¸c chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô chi phÝ khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ tiÒn l­¬ng… Mµ nguyªn vËt liÖu lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thÓ hiÖn d­íi d¹ng vËt ho¸, nã lµ c¬ së vËt chÊt cÊu thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm, h¬n n÷a chi phÝ nguyªn vËt liÖu th­êng chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt. V× vËy viÖc qu¶n lý nguyªn vËt liÖu lµ c«ng t¸c kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong kh©u qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ë tÊt c¶ c¸c kh©u, tõ kh©u thu mua b¶o qu¶n, dù tr÷ ®Õn kh©u sö dông. Cïng víi sù ph¸t triÓn chung cña nÒn kinh tÕ Nghµnh x©y dùng c¬ b¶n lu«n kh«ng ngõng lç lùc phÊn ®Êu vµ lµ mét nghµnh mòi nhän. Tuy nhiªn trong thêi gian võa qua, ®Çu t­ XDCB cßn biÓu hiÖn trµn lan thiÕu tËp trung c«ng tr×nh dë dang, nhiÒu l·ng phÝ lín, thÊt tho¸t vèn... CÇn ®­îc kh¾c phôc trong t×nh h×nh do viÖc c¶i tiÕn c¬ cÊu ®Çu t­, t¨ng c­êng qu¶n lý chÆt chÏ trong nghµnh x©y l¾p ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh tÕ ®èi víi XDCB trë thµnh yªu cÇu cÊp thiÕt. Trong nghµnh x©y dùng c¬ b¶n, nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô, dông cô cã chñng lo¹i rÊt ®a d¹ng, phong phó Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung ViÖc tæ chøc kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu mét c¸ch khoa häc, hîp lý cã ý nghÜa thiÕt thùc vµ hiÖu qu¶ trong viÖc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t tµi s¶n cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a cßn kiÓm so¸t mét c¸ch cã hiÖu qu¶ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®ång thêi gióp cho viÖc tæ chøc kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®¶m b¶o yªu cÇu qu¶n lý vµ n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qua mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty thiÕt kÕ x©y dùng, em nhËn thøc ®­îc tÇm quan träng cña vËt liÖu, vµ nh÷ng vÊn ®Ò bøc xóc xung quanh viÖc h¹ch to¸n vËt liÖu, em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò: “Hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i127” Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña em gåm nh÷ng néi dung sau: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n NVL, CCDC t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i 127. Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n NVl, CCDC t¹i c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i 127. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o TrÇn ThÞ MÏ vµ toµn thÒ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty cæ phÇn x©y dùng vµ th­¬ng m¹i 127 ®· gióp ®ì em hoµn thµnh giai ®o¹n thùc tËp nµy vµ lµm b¸o c¸o thùc tËp nµy! Víi nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh vÒ kiÕn thøc lý luËn vµ thùc tiÔn, b¸o c¸o tèt nghiÖp cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ. Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Ch­¬ng I c¬ së lý luËn vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu, CCDC. 1.1. Kh¸i niÖm VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia th­êng xuyªn vµ trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l­¬ng cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt. VËt liÖu lµ ®èi t­îng lao ®éng nªn cã c¸c ®Æc ®IÓm: tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt, thay ®æi h×nh d¸ng ban ®Çu sau qu¸ tr×nh sö dông vµ chuyÓn toµn bé gi¸ trÞ vµo gi¸ trÞ cña s¶n phÈm ®­îc s¶n xuÊt ra. Th«ng th­êng trong cÊu t¹o cña gi¸ thµnh s¶n phÈm th× chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm tû träng kh¸ lín, nªn viÖc sö dông tiÕt kiÖm vËt liÖu vµ sö dông ®óng môc ®Ých, ®óng kÕ ho¹ch cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng cô dông cô lµ c¸c lo¹i t­ liÖu lao ®éng ®­îc sö dông cho c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c nhau nh­ng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn trë thµnh tµI s¶n cè ®Þnh. 1.2 §Æc ®iÓm Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt nguyªn vËt liÖu ®­îc coi lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu ®­îc tiÕn hµnh gia c«ng chÕ biÕn ra s¶n phÈm. Nguyªn vËt liÖu cã c¸c ®Æc ®iÓm chñ yÕu sau: - Tham gia vµo tõng chu kú s¶n xuÊt ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm míi th­êng kh«ng gi÷ l¹i h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu s¶n xuÊt còng ®­îc chuyÓn toµn bé vµo gi¸ tri s¶n phÈm do nã chÕ t¹o ra s¶n phÈm - Nguyªn vËt liÖu cã rÊt nhiÒu chñng lo¹ivµ th­êng chiÓm tØ träng lín trong chi phÝ s¶n xuÊt. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - NguyÔn Thµnh Chung §Ó ®¶m b¶o yªu cÇu s¶n xuÊt doanh nghiÖp ph¶i th­êng xuyªn tiÕn hµnh thu mua, dù tr÷ vµ qu¶n lý chÆt chÏ chóng vÒ mÆt sè l­îng, chñng lo¹i, chÊt l­îng, gi¸ trÞ. - Gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu dù tr÷ th­êng chiÕm mét tØ träng lín trong tµI s¶n l­u ®éng cña doanh nghiÖp. C«ng cô dông cô ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ nh÷ng t­ liÖu lao ®éng cã gi¸ trÞ nhá hoÆc thêi gian sö dông ng¾n. C«ng cô dông cô cã c¸c ®Æc ®iÓm sau: - VÒ ®Æc ®iÓm vËn ®éng th× c«ng cô dông cô còng cã thêi gian sö dông kh¸ dµi nªn gi¸ trÞ cña chóng còng ®­îc chuyÓn dÇn vµo chi phÝ cña ®èi t­¬ng sö dông. - VÒ gi¸ trÞ cña chóng kh«ng lín nªn ®Ó ®¬n gi¶n cho c«ng t¸c qu¶n lý, theo dâi th× hoÆc lµ tÝnh hÕt gi¸ trÞ cña chóng vµo chi phÝ cña ®èi t­îng sö dông mét lÇn hoÆc lµ ph©n bæ dÇn trong mét sè kú nh©t ®Þnh. 1.3 Ph©n lo¹i Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt, nguyªn vËt liÖu bao gåm nhiÒu lo¹i nhiÒu thø kh¸c nhau. Mçi lo¹i cã vai trß, c«ng dông, tÝnh chÊt lý ho¸ rÊt kh¸c nhau vµ biÕn ®éng liªn tôc hµng ngµy trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Tuú theo néi dung kinh tÕ vµ chøc n¨ng cña nguyªn vËt liÖu trong s¶n xuÊt kinh doanh mµ nguyªn vËt liÖu trong doanh nghiÖp cã sù ph©n chia thµnh c¸c lo¹i kh¸c nhau: - NÕu c¨n cø vµo c«ng dông chñ yÕu cña vËt liÖu th× vËt liÖu ®­îc chia thµnh c¸c lo¹i: Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi t­îng lao ®éng chñ yÕu trong doanh nghiÖp lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm míi. VËt liÖu phô: lµ ®èi t­îng lao ®éng nh­ng nã kh«ng ph¶i lµ c¬ së vËt chÊt chñ yÕu h×nh thµnh nªn thùc thÓ cña s¶n phÈm mµ nã chØ lµm t¨ng chÊt l­îng nguyªn vËt liÖu chÝnh, t¨ng chÊt l­îng s¶n phÈm phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý, phôc vô cho s¶n xuÊt, cho viÖc b¶o qu¶n, bao gåm nh­: dÇu, mì b«i tr¬n m¸y mãc trong s¶n xuÊt, thuèc nhuém, dÇu s¬n… Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp NguyÔn Thµnh Chung Nhiªn liÖu: cã t¸c dông cung cÊp nhiÖt l­îng cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh­: x¨ng, dÇu, h¬i ®èt, than cñi… Phô tïng thay thÕ söa ch÷a: lµ nh÷ng chi tiÕt, phô tïng, m¸y mãc thiÕt bÞ phôc vô cho viÖc söa ch÷a hoÆc thay thÕ nh÷ng bé phËn hoÆc chi tiÕt m¸y mãc thiÕt bÞ: vßng bi, s¨m lèp, ®Ìn pha… ThiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n: bao gåm c¸c thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn l¾p r¸p vµo c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n cu¶ doanh nghiÖp bao gåm c¶ thiÕt bÞ cÇn l¾p, kh«ng cÇn l¾p, c«ng cô, khÝ cô vµ vËt kÕt cÊu dïng ®Ó l¾p ®Æt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n. PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh­: s¾t thÐp ®Çu mÈu, vá bao xi m¨ng, vµ nh÷ng phÕ liÖu thu håi trong qu¸ tr×nh thanh lý tµi s¶n cè ®Þnh TSCD. - NÕu c¨n c¨n cø vµo nguån cung cÊp vËt liÖu th× vËt liÖu ®­îc chia thµnh: +VËt liÖu mua ngoµi +VËt liÖu tù s¶n xuÊt +VËt liÖu cã tõ nguån gèc kh¸c (®­îc cÊp, nhËn vèn gãp…) Tuy nhiªn viÖc ph©n lo¹ivËt liÖu nh­ trªn vÉn man tÝnh tæng qu¸t mµ ch­a ®i vµo tõng lo¹i, tõng thø vËt liÖu cô thÓ ®Ó phôc vô cho viÖc qu¶n lý chÆt chÏ vµ thèng nhÊt trong toµn doanh nghiÖp. §Ó phôc vô tèt cho yªu cÇu qu¶n lý chÆt chÏ vµ thèng nhÊt c¸c lo¹i vËt liÖu ë c¸c bé phËn kh¸c nhau, ®Æc biÖt lµ phôc vô cho yªu cÇu xö lý th«ng tin trªn m¸y vi tÝnh th× viÖc lËp b¶ng (sæ) danh ®iÓm vËt liÖu lµ hÕt søc cÇn thiÕt. Trªn c¬ së ph©n lo¹i vËt liÖu theo c«ng dông nh­ trªn, tiÕn hµnh x¸c lËp danh ®IÓm theo lo¹i, nhãm, thø vËt liÖu. CÇn ph¶i quy ®Þnh thèng nhÊt tªn gäi, ký hiÖu, m· hiÖu, quy c¸ch, ®¬n vÞ tÝnh vµ gi¸ h¹ch to¸n cña tõng thø vËt liÖu. VÝ dô: TK 1521 dïng ®Ó chØ vËt liÖu chÝnh TK152101 dïng ®Ó chØ vËt liÖu chÝnh thuéc nhãm A TK 1520101 dïng ®Ó chØ vËt liÖu chÝnh A1 thuéc nhãm A C«ng cô dông cô: cã nhiÒu lo¹i kh¸c nhau, ®Ó qu¶n lý ®­îc c«ng cô dông cô ta ph©n lo¹i chóng thµnh 3 lo¹i : Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - NguyÔn Thµnh Chung C«ng cô dông cô lín bao gåm toµn bé c¸c t­ liÖu lµ c«ng cô s¶n xuÊt hoÆc nh÷ng dông cô cho qu¶n lý vµ sinh ho¹t. - Bao b× lu©n chuyÓn - §å dïng cho thuª 1.4 NhiÖm vô kÕ to¸n Qu¶n lý chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËi liÖu,c«ng cô dông cô lµ mét trong nh÷ng néi dung quan träng trong c«ng t¸c qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ë doanh nghiÖp. §Ó gãp phÇn n©ng cao chÊt l­îng vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÕ to¸n vËt liÖu cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu, c«ng cô dông cô trªn c¸c mÆt: Sè l­îng, chÊt l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ vµ thêi gian cung cÊp. - §¸nh gi¸ ph©n lo¹i nguyªn vËt liÖu phï hîp víi nguyªn t¾c yªu cÇu qu¶n lý thèng nhÊt cña Nhµ N­íc vµ yªu cÇu qu¶n trÞ doanh nghiÖp . -TÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c kÞp thêi trÞ gi¸ vËt liÖu,c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho c¸c ®èi t­îng kh¸c nhau, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc thùc hiÖn møc tiªu hao vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¸t hiÖn kÞp thêi nh÷ng tr­êng hîp sö dông vËt liÖu, c«ng cô dông cô sai môc ®Ých, l·ng phÝ. - Tæ chøc chøng tõ tµi kho¶n kÕ to¸n. Sæ kÕ to¸n phï hîp víi ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho ¸p dông trong doanh nghiÖp ®Ó ghi chÐp, ph©n lo¹i, tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cung cÊp sè liÖu kÞp thêi ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Th­êng xuyªn kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ®Þnh møc dù tr÷ vËt liÖu, ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c lo¹i vËt liÖu ø ®äng, kÐm phÈm chÊt, ch­a cÇn dïng vµ cã biÖn ph¸p gi¶I phãng ®Ó thu håi vèn nhanh chãng, h¹n chÕ thiÖt h¹i. - Tham gia viÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua t×nh h×nh thanh to¸n víi ng­êi b¸n ng­êi cung cÊp vµ t×nh h×nh sö dông vËt liÖu trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp - NguyÔn Thµnh Chung Thùc hiÖn viÖc kiÓm kª vËt liÖu theo yªu cÇu qu¶n lý, lËp c¸c b¸o c¸o vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô. II. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu c«ng cô dông cô. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ th­íc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu gi¸ trÞ cña nã theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. VÒ nguyªn t¾c:TÊt c¶ c¸c nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®­îc sö dông ë c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i t«n träng nguyªn t¾c ph¶n ¶nh theo gi¸ gèc. (bao gåm gi¸ mua, chi phÝ thu mua vµ chi phÝ vËn chuyÓn), gi¸ gèc kh«ng kÓ thuÕ ph¶i nép ®­îc khÊu trõ. Tuy nhiªn theo chuÈn mùc kÕ to¸n hµng tån kho nÕu ë thêi ®IÓm cuèi kú gi¸ trÞ thùc hiÖn ®­îc cña nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô nÕu nhá h¬n gi¸ gèc th× doanh nghiÖp ®­îc b¸o c¸c theo gi¸ trÞ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc trªn b¸o c¸o tµi chÝnh cña m×nh. Gi¸ trÞ cã thÓ b¸n ®­îc t¹i Gi¸ trÞ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc = thêi ®iÓm cuèi kú Chi phÝ ph¶i bá thªm + ®Ó b¸n ®­îc 2.1. §¸nh gi¸ vËt liÖu theo gi¸ thùc tÕ: TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã ý nghÜa quan träng trong viÖc h¹ch to¸n ®óng ®¾n t×nh h×nh tµi s¶n còng nh­ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. TÝnh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô phô thuéc vµo ph­¬ng ph¸p qu¶n lý vµ h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô: Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hoÆc ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. Ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ ph­¬ng ph¸p ®­îc ¸p dông phæ biÕn hiÖn nay. §Æc ®iÓm cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ mäi nghiÖp vô nhËp, xuÊt ®Òu ®­îc kÕ to¸n theo dâi, tÝnh to¸n vµ ghi chÐp mét c¸ch th­êng xuyªn theo qu¸ tr×nh ph¸t sinh. Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú cã ®Æc ®iÓm lµ trong kú kÕ to¸n chØ theo dâi, tÝnh to¸n vµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô nhËp vËt liÖu, c«ng cô dông cô cßn c¸c gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt chØ ®­îc x¸c ®Þnh mét lÇn vµo cuèi kú khi cã kÕt qu¶ kiÓm kª vËt liÖu hiÖn cßn cuèi kú. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt trong kú TrÞ gi¸ vËt liÖu = hiÖn cßn ®Çu kú TrÞ gi¸ vËt liÖu + nhËp trong kú TrÞ gi¸ vËt liÖu - xu©t trong kú 2.1.1 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho: Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã thÓ thu nhËp tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau do ®ã gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu, còng ®­îc ®¸nh gi¸ kh¸c nhau. Nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã thÓ mua ngoµi, hoÆc gia c«ng chÕ biÕn, thu nhÆt ®­îc tõ phÕ liÖu thu håi. - §èi víi vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua ngoµi: trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô nhËp kho lµ gi¸ mua trªn ho¸ ®¬n céng víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ chi phÝ vËn chuyÓn, b¶o qu¶n, bèc xÕp, bÕn b·i, b¶o hiÓm, c«ng t¸c phÝ cña c¸n bé thu mua, chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp vµ sè hao tù nhiªn trong ®Þnh møc (nÕu cã)… trõ ®i kho¶n gi¶m gi¸ (nÕu cã). Chi phÝ thu mua vËt liÖu,c«ng cô dông cô cã thÓ tÝnh trùc tiÕp vµo gi¸ thùc tÕ cña tõng thø vËt liÖu. NÕu chi phÝ thu mua cã liªn quan ®Õn nhiÒu lo¹i th× ph¶i ph©n bæ cho tõng thø theo tiªu thøc nhÊt ®Þnh. L­u ý: VËt liÖu, c«ng cô dông cô mua tõ n­íc ngoµi th× thuÕ nhËp khÈu ®­îc tÝnh vµo gi¸ nhËp kho. Kho¶n thuÕ GTGT nép khi mua vËt liÖu còng ®­îc tÝnh vµo gi¸ nhËp nÕu doanh nghiÖp kh«ng thuéc diÖn nép thuÕ theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ. - VËt liÖu, c«ng cô dông cô tù s¶n xuÊt : gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n xuÊt vËt liÖu . - §èi víi nguyªn vËt liÖu mua dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng kh«ng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng lµ tæng gi¸ thanh to¸n (bao gåm c¶ thuÕ GTGT) - §èi víi vËt liÖu,c«ng cô dông cô thuª ngoµi gia c«ng, chÕ biÕn: gi¸ thùc tÕ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn céng víi c¸c chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì ®Õn n¬i thuª gia c«ng chÕ biÕn vµ tõ ®ã doanh nghiÖp céng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng­êi gia c«ng chÕ biÕn. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp Gi¸ nhËp kho Gi¸ xuÊt vËt liÖu = ®em chÕ biÕn TiÒn thuª + chÕ biÕn Chi phÝ vËn chuyÓn, bèc + dì vËt liÖu ®i vµ vÒ - §èi víi vËt liÖu nhËp tõ vèn gãp liªn doanh th× gi¸ thùc tÕ vËt liÖu do héi ®ång qu¶n trÞ liªn doanh thèng nhÊt ®¸nh gi¸ (®­îc sù chÊp nhËn cña c¸c bªn cã liªn quan). - §èi víi vËt liÖu,c«ng cô dông cô doanh nghiÖp tù chÕ biÕn gia c«ng th× gi¸ thùc tÕ bao gåm: gi¸ thùc tÕ xuÊt kho gia c«ng chÕ biÕn vµ chi phÝ gia c«ng chÕ biÕn (gåm thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc kh«ng cã thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng) - §èi víi vËt liÖu do nhËn biÕu tÆng, viÖn trî gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thùc tÕ ®­îc x¸c ®Þnh theo thêi gi¸ trªn thÞ tr­êng. + §èi víi phÕ liÖu thu håi, gi¸ thùc tÕ cã thÓ ®­îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thùc tÕ cã thÓ sö dông, tiªu thô hoÆc cã thÓ theo gi¸ theo gi¸ ­íc tÝnh. Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu cã t¸c dông lín trong c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu . Nã ®­îc dïng ®Ó h¹ch to¸n tÝnh h×nh xuÊt nhËp, tån kho vËt liÖu, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chÝnh x¸c thùc tÕ vÒ vËt liÖu do tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c gi¸ trÞ vËt liÖu hiÖn cã cña doanh nghiÖp. 2.1.2 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt kho. Doanh nghiÖp cã thÓ sö dông mét trong 4 ph­¬ng ph¸p: thùc tÕ ®Ých danh; nhËp tr­íc xuÊt tr­íc (FIFO); nhËp sau xuÊt tr­íc (LIFO); vµ ®¬n gi¸ b×nh qu©n. Khi sö dông ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ ph¶I tu©n thñ nguyªn t¾c nhÊt qu¸n. + TÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n tån ®Çu kú. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu sè l­îng vËt liÖu xuÊt kho = §¬n gi¸ b×nh xuÊt kho ®¬n gi¸ b×nh x Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån ®Çu kú = qu©n tån ®Çu kú qu©n tån ®Çu kú Sè l­îng vËt liÖu tån ®Çu kú Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. NguyÔn Thµnh Chung Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp + TÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn : Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu Sè l­îng VL §¬n gi¸ b×nh = xuÊt kho §¬n gi¸ b×nh x xuÊt kho qu©n gia truyÒn gi¸ trÞ VL tån ®Çu kú + gi¸ trÞ VL nhËp trong kú qu©n gia quyÒn SLVL tån ®Çu kú + SL VL nhËp trong kú. + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông víi c¸c lo¹i vËt liÖu cã gi¸ trÞ cao, nh÷ng lo¹i vËt t­ ®Æc ch­ng. Gi¸ Sè l­îng vËt liÖu xuÊt thùc tÕ vËt liÖu xuÊt = theo tõng l«, lÇn xuÊt Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp * theo tõng l«, lÇn nhËp + TÝnh theo gi¸ nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc. Trong ph­¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp vµ vËt liÖu nµo nhËp tr­íc th× xuÊt tr­íc. Sau ®ã c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c. TÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp tr­íc ®èi víi sè l­îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tr­íc, sè cßn l¹i ®­îc tÝnh theo ®¬n gi¸ nh÷ng lÇn nhËp sau: C«ng thøc: Gi¸ trÞ thùc tÕ VL xuÊt dïng = Gi¸ thùc tÕ ®¬n vÞ cña VL nhËp kho theo tõng lÇn nhËp * Sè l­îng VL xuÊt dïng thuéc tõng lÇn nhËp + TÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp sau, xuÊt tr­íc. Trong ph­¬ng ph¸p nµy còng ph¶i x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn nhËp kho vµ còng gi¶ thiÕt hµng nµo nhËp kho sau th× xuÊt tr­íc. Sau ®ã c¨n cø vµo sè l­îng xuÊt kho ®Ó tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c. TÝnh ®¬n gi¸
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.