Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà"

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà" 44 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà" 776 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà" 1 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà" 1
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp: "Công tác quản lý TSCĐ và nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty cổ phần may Nam Hà"
4.6 ( 8 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 44 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT Lêi nãi ®Çu Tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI ®Õn nay, nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· cã nhiÓu ®æi míi quan träng. ViÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý tõ mét nÒn kinh tÕ tËp trung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp më réng kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, khai th¸c tèi ®a tiÒm lùc cña m×nh. Tµi s¶n cè ®Þnh lµ 1 trong 3 yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Nã lµ vËt dÉn lao ®éng cña con ng­êi ®Õn víi ®èi t­îng lao ®éng ®ång thêi lµm gi¶m nhÑ vµ gi¶i phãng søc lao ®éng cña con ng­êi còng nh­ viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng cña con ng­êi. Vai trß cña TSC§ vµ tèc ®é t¨ng TSC§ trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ quyÕt ®Þnh yªu cÇu vµ nhiÖm vô ngµy cµng cao cña c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông TSC§. ViÖc tæ chøc tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n nh­: Th­êng xuyªn theo dâi, n¾m ch¾c t×nh h×nh t¨ng, gi¶m vÒ c¶ sè l­îng vµ gi¸ trÞ còng nh­ t×nh h×nh hao mßn vµ khÊu hao cã ý nghÜa rÊt quan träng trong c«ng t¸c sö dông hîp lý c«ng suÊt cña TSC§ gãp phÇn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thu håi vèn ®Çu t­ nhanh ®Ó t¸i s¶n xuÊt, më réng quy m« trang bÞ thªm vµ ®æi míi TSC§ . Trong mét vµi n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n­íc ta cã nhiÒu thö th¸ch. Song nhiÒu doanh nghiÖp ®· v­¬n lªn tõ søc m¹nh néi lùc, lu«n æn ®Þnh vµ duy tr× ®­îc s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ mét doanh nghiÖp trong sè nh÷ng doanh nghiÖp ®ã ®· ®ãng gãp mét phÇn nhá cho sù nghiÖp ph¸t triÓn chung cña ngµnh may mÆc nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ cña ®Êt n­íc nãi chung. Tuy nhiªn trªn con ®­êng ph¸t triÓn trong thêi gian tíi c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t trong xu thÕ héi nhËp khu vùc vµ thÕ giíi, C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®ang ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc lín. XuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò trªn, b»ng kiÕn thøc ®· häc kÕt hîp t¹i qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ®Æc biÖt lµ phßng KÕ to¸n em xin chän ®Ò tµi: "C«ng t¸c qu¶n lý TSC§ vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông TSC§ t¹i C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ". 1 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT PhÇn 1 thùc tr¹ng kÕ to¸n TSC§ t¹i C«ng ty may xuÊt khÈu Nam Hµ 1.1. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ - kü thuËt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ ¶nh h­ëng ®Õn kÕ to¸n TSC§. 1.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n­íc, ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp Nhµ n­íc cña N­íc Céng hoµ X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam, ®¨ng ký kinh doanh theo QuyÕt ®Þnh sè 90 Q§/UB ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 1991 cña Uû ban nh©n d©n TØnh Nam Hµ. Trô së cña C«ng ty t¹i Km 2+500 ®­êng 10 - ph­êng Quang Trung - ThÞ x· Nam Hµ. TiÒn th©n cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ lµ tr¹m v¶i sîi may mÆc thµnh lËp tõ th¸ng 03/1957, trùc thuéc C«ng ty B¸ch ho¸ Nam Hµ víi nhiÖm vô lµ c¶i t¹o mét sè c¬ së dÖt trong TØnh ®ång thêi gia c«ng dÖt v¶i khæ vu«ng vµ dÖt v¶i mµn phôc vô tiªu dïng chñ yÕu cña nh©n d©n trong TØnh Tõ n¨m 1958 ®Õn gi÷a n¨m 1970: Lµm nhiÖm vô c¶i t¹o c¬ së may mÆc vµ gia c«ng ¸o b«ng nam, n÷ sau ®ã chuyÓn sang s¶n xuÊt gia c«ng v¶i sîi may mÆc, trùc tiÕp s¶n xuÊt ¸o b«ng nam, n÷. NhiÖm vô chñ yÕu thêi kú nµy may qu©n trang phôc vô cho quèc phßng. Tõ n¨m 1967 th× t¸ch nhiÖm vô gia c«ng v¶i sîi riªng thµnh lËp Tr¹m v¶i sîi v¶i gia c«ng may mÆc. N¨m 1968, Uû ban hµnh chÝnh tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp XÝ nghiÖp may mÆc, XÝ nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp trùc thuéc C«ng ty Th­¬ng nghiÖp qu¶n lý lµm nhiÖm vô võa gia c«ng võa s¶n xuÊt hµng may mÆc theo kÕ ho¹ch ®­îc giao. Tõ nh÷ng n¨m 1970 ®Õn nh÷ng n¨m 1980, doanh nghiÖp lµ c¬ së duy nhÊt ë ®Þa bµn s¶n xuÊt hµng may mÆc phôc vô nhu cÇu nh©n d©n trong tØnh vµ c¸c ®Þa bµn l©n cËn. Thêi kú nµy, s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp ph¸t triÓn æn ®Þnh, lµ mét trong sè c¸c doanh nghiÖp dÉn ®Çu cña tØnh. Nh÷ng n¨m cuèi cña thËp kû 80, sau §¹i héi §¶ng toµn Quèc lÇn thø VI, do chÝnh s¸ch kinh tÕ më cöa Nhµ n­íc ta, còng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp may trong n­íc, C«ng ty b¾t ®Çu chuyÓn sang s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. Ban ®Çu lµ nh÷ng s¶n phÈm ®¬n gi¶n nh­: B¶o hé lao ®éng, ga ch¨n, gèi xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng §«ng ¢u. §©y lµ b­íc khëi ®Çu cho viÖc th©m nhËp thÞ tr­êng thÕ giíi. 2 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT Th¸ng 03 n¨m 1993, C«ng ty ®­îc Bé Th­¬ng m¹i cÊp giÊy phÐp kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp vµ ®­îc ph©n bæ h¹n ng¹ch xuÊt khÈu hµng may mÆc vµo thÞ tr­êng EU th­êng xuyªn víi sè l­îng hµng tõ 30.000 ®Õn 50.000 ¸o Jacket vµ nhiÒu lo¹i mÆt hµng kh¸c. §©y lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc thuËn lîi ®Ó C«ng ty æn ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt. Tõ nh÷ng yªu cÇu cña hiÖp ®Þnh, cña thÞ tr­êng míi, doanh nghiÖp ®· chñ ®éng ®Çu t­ x©y dùng nhµ x­ëng, c¬ së h¹ tÇng ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ s¶n xuÊt, ®µo t¹o c«ng nh©n lµnh nghÒ. V× vËy C«ng ty ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. S¶n phÈm cña C«ng ty xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU, NhËt B¶n, §µi Loan, Hµn Quèc, Canada vµ thÞ tr­êng Mü tõ ®Çu n¨m 2002 víi chÊt l­îng cao ®­îc kh¸ch hµng tÝn nhiÖm. Doanh thu (tiÒn c«ng gia c«ng) n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 1995 lµ 10 lÇn. Thu nhËp cña CBCNV n¨m 1995 lµ 200.000®/1ng­êi/th¸ng ®Õn n¨m 2002 t¨ng lªn 410.000®/1ng­êi/th¸ng. Quý 2 n¨m 2001, C«ng ty b¾t ®Çu khëi c«ng ph©n x­ëng may sè 2. Ph©n x­ëng may sè 2 víi tæng diÖn tÝch 2.500 m2, c«ng suÊt 130.000 ¸o Jacket/n¨m. Ph©n x­ëng ®­îc trang bÞ ®Çy ®ñ m¸y mãc, thiÕt bÞ, ph­¬ng tiÖn lµm viÖc kh¸ hiÖn ®¹i ®ñ tiªu chuÈn s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü. §Õn nay ph©n x­ëng ®· ®i vµo ho¹t ®éng vµ ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc viÖc ®Çu t­ lµ ®óng ®¾n phï hîp víi yªu cÇu t×nh h×nh míi, yªu cÇu t¨ng tèc, ph¸t triÓn cña ngµnh dÖt may vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c«ng nghiÖp ®Þa ph­¬ng, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. 1.1.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô ho¹t ®éng cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ. - S¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng may mÆc xuÊt khÈu vµ c¸c mÆt hµng phôc vô tiªu dïng néi ®Þa. - Huy ®éng vµ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh. - Nghiªn cøu øng dông cã hiÖu qu¶ c«ng nghÖ s¶n xuÊt míi, øng dông c¸c ph­¬ng ph¸p s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ nhÊt. - Gi¶i quyÕt tèt c¸c nguån thu nhËp vµ ph©n phèi thu nhËp trong doanh nghiÖp. - Kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. - Thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c cam kÕt víi kh¸ch hµng vÒ s¶n phÈm, gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng c¸c quan hÖ lîi Ých víi c¸c chñ thÓ kinh doanh theo nguyªn t¾c b×nh ®¼ng cïng cã lîi. 3 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT - §¶m b¶o viÖc lµm, ch¨m lo, ®êi sèng cña ng­êi lao ®éng. - B¶o toµn t¨ng tr­ëng vèn, më réng quy m« kinh doanh. - B¶o vÖ m«i tr­êng. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ ng©n s¸ch víi Nhµ n­íc, víi ®Þa ph­¬ng 1.1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty May xuÊt khÈu Nam Hµ. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng TCHC Phã gi¸m ®èc Phßng KÕ to¸n Tæ c¾t Phßng NghiÖp vô kÕ ho¹ch C¸c tæ s¶n xuÊt may Phßng kü thuËt Phßng c¬ ®iÖn Tæ ®ãng gãi S¬ ®å 1: Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty May xuÊt khÈu Nam Hµ * Ban Gi¸m ®èc: Gåm cã : Gi¸m ®èc vµ 2 Phã Gi¸m ®èc. + Gi¸m ®èc: Do cÊp trªn bæ nhiÖm, Gi¸m ®èc ®¹i diÖn cho Nhµ n­íc, cho c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc qu¶n lý C«ng ty theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. Gi¸m ®èc cã quyÒn quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò, x¸c ®Þnh chiÕn l­îc kinh doanh, kÕ ho¹ch 4 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT dµi h¹n, ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty theo ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi c«ng nh©n viªn chøc. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn toµn quyÒn cña C«ng ty trong mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Nhµ n­íc vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. + 1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong lÜnh vùc chØ ®¹o ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt (bao gåm c¶ qu¶n lý kü thuËt). + 1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch hµnh chÝnh vµ x©y dùng: Gióp viÖc cho Gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc, x©y dùng c¬ b¶n. * C¸c phßng ban: + Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: - Bé phËn tæ chøc lao ®éng tiÒn l­¬ng: Cã nhiÖm vô qu¶n lý vÒ mÆt nh©n sù, c¸c vÊn ®Ò vÒ chÝnh s¸ch, chÕ ®é víi ng­êi lao ®éng, ®µo t¹o ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, thi ®ua khen th­ëng, thanh to¸n tr¶ l­¬ng, BHXH ®Õn tõng c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong C«ng ty. - Bé phËn hµnh chÝnh: Phô tr¸ch c¸c c«ng viÖc phôc vô ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty, gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, an toµn b¶o hé lao ®éng... Theo dâi c«ng t¸c vÖ sinh c«ng nghiÖp, qu¶n lý viÖc sö dông nhµ ë tËp thÓ C«ng ty, kh¸nh tiÕt, héi nghÞ. - Bé phËn kiÕn thiÕt: Hoµn chØnh, tu söa x©y dùng míi c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng cña C«ng ty. - Bé phËn b¶o vÖ: Cã nhiÖm vô b¶o vÖ trËt tù, an toµn vÒ tµi s¶n, duy tr× néi quy, quy chÕ C«ng ty. + Phßng NghiÖp vô - kÕ ho¹ch: - Nghiªn cøu thÞ tr­êng, x©y dùng kÕ ho¹ch ng¾n h¹n vµ dµi h¹n, ký kÕt c¸c hîp ®ång mua b¸n, thùc hiÖn nghiÖp vô l­u th«ng ®èi ngo¹i, x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cho tõng bé phËn, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, b¸o c¸o s¶n xuÊt vµ qu¶n lý cÊp ph¸t cho toµn bé vËt t­ nguyªn phô liÖu cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. QuyÕt to¸n vËt t­ víi kh¸ch hµng vµ néi bé C«ng ty. Tæ chøc c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm. + Phßng KÕ to¸n: Phßng kÕ to¸n cã nhiÖm vô qu¶n lý tµi s¶n cña C«ng ty, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, ph¶n ¸nh t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh, gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc sö dông c¸c lo¹i vËt t­, t×nh h×nh sö dông vèn tµi s¶n qu¶n lý sö dông vèn kinh doanh cã 5 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT hiÖu qu¶, cung cÊp th«ng tin, ®Þnh kú thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vÒ b¸o c¸o víi Nhµ n­íc. + Phßng Kü thuËt: Phßng kü thuËt cã nhiÖm vô qu¶n lý quy tr×nh s¶n xuÊt, x©y dùng qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ, x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao vËt t­, qu¶n lý chÊt l­îng s¶n phÈm. Nghiªn cøu chÕ t¹o mÉu m· s¶n phÈm míi vµ ®­a vµo s¶n xuÊt, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tiªu chuÈn kü thuËt c¸c c«ng ®o¹n cña quy tr×nh s¶n xuÊt, quy c¸ch s¶n phÈm, tÊt c¶ c¸c kh©u tõ nguyªn liÖu ®Õn b¸n thµnh phÈm vµ thµnh phÈm xuÊt khÈu. + Phßng c¬ ®iÖn: Qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ, nghiªn cøu chÕ t¹o c¸c lo¹i c«ng cô phôc vô s¶n xuÊt. + Tæ c¾t: Cã nhiÖm vô pha c¾t nguyªn liÖu thµnh b¸n thµnh phÈm ®Ó chuyÓn cho ph©n x­ëng may. + C¸c tæ s¶n xuÊt may: NhËn b¸n thµnh phÈm tõ ph©n x­ëng c¾t, s¶n xuÊt theo d©y chuyÒn ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm tõ c«ng ®o¹n may, khuy cóc ®Õn lµ hoµn chØnh. + Tæ ®ãng gãi: §ãng gãi, bao kiÖn s¶n phÈm. 1.1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ * §Æc ®iÓm s¶n phÈm, nguyªn vËt liÖu: May mÆc lµ ngµnh s¶n xuÊt hµng tiªu dïng, s¶n phÈm rÊt ®a d¹ng lu«n thay ®æi theo thÞ hiÕu tuú theo ®é tuæi, tõng vïng, tõng mïa vµ tõng thêi ®iÓm. Yªu cÇu vÒ tÝnh thÈm mü cña s¶n phÈm rÊt cao, kiÓu d¸ng mÉu mèt ph¶i phï hîp víi tõng løa tuæi, nghÒ nghiÖp, thêi tiÕt khÝ hËu vµ së thÝch cña tõng ng­êi. C«ng ty ®· s¶n xuÊt rÊt nhiÒu s¶n phÈm kh¸c nhau tõ s¶n phÈm ®¬n gi¶n nh­: B¶o hé lao ®éng, quÇn, ¸o s¬ mi... ®Õn s¶n phÈm cã yªu cÇu kü thuËt phøc t¹p nh­: ¸o Jacket, bé thÓ thao, veston... Mçi chñng lo¹i s¶n phÈm tuú theo tõng vïng, tõng mïa l¹i cã yªu cÇu hÕt søc kh¸c nhau vÒ kiÓu d¸ng, c¸ch pha mµu, th«ng sè kü thuËt, chÊt liÖu v¶i.... Nguyªn phô liÖu chÝnh cña ngµnh may lµ c¸c lo¹i v¶i lµm tõ b«ng sîi tæng hîp, c¸c phô liÖu lµm tõ kim lo¹i, nhùa da... sau ®ã ®Õn vÊn ®Ò nghiªn cøu thiÕt kÕ kiÓu d¸ng vµ tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó cã s¶n phÈm ®¹t chÊt l­îng tèt nhÊt, cuèi cïng lµ tæ chøc tiªu thô nhanh nhÊt. * ThÞ tr­êng vµ kh¸ch hµng: 6 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT HiÖn nay còng nh­ hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp may trong n­íc C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt theo ph­¬ng thøc gia c«ng, theo ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cung cÊp toµn bé nguyªn liÖu, mÉu m·. C«ng ty tæ chøc s¶n xuÊt vÊn ®Ò lµ ph¶i ®¸p øng yªu cÇu vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm (th«ng sè kü thuËt, vÖ sinh s¶n phÈm...) vµ ®Æc biÖt lµ thêi gian giao hµng v× s¶n phÈm ngµnh may rÊt nh¹y c¶m, ®ßi hái tÝnh kÞp thêi, tÝnh khÈn tr­¬ng. Kh¸ch hµng cña c«ng ty chñ yÕu ®Õn tõ c¸c n­íc Hµn Quèc, NhËt B¶n, §µi Loan, ¤xtraylia, Singapo... víi s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu vµo thÞ tr­êng EU, §µi Loan, Hµn Quèc, NhËt B¶n vµ ®Æc biÖt lµ thÞ tr­êng Mü (tõ ®Çu n¨m 2001). N¨m 1997: 80% s¶n phÈm cña C«ng ty xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng EU th× ®Õn nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2001: 90% s¶n phÈm do C«ng ty s¶n xuÊt ®­îc xuÊt khÈu vµo thÞ tr­êng Mü, ®©y lµ thÞ tr­êng ®ßi hái rÊt cao vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ thêi gian giao hµng, nh­ng l¹i cã thuËn lîi lµ sè l­îng ®¬n hµng lín tõ 10.000 s¶n phÈm ®Õn 100.000 s¶n phÈm cho mét ®¬n hµng, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. * §Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh s¶n xuÊt: Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ kh©u nhËn mÉu m·, nguyªn phô liÖu tõ phÝa kh¸ch hµng n­íc ngoµi ®Õn giao thµnh phÈm t¹i cöa khÈu xuÊt hµng. V× vËy ph¶i tuú thuéc vµo tõng ®¬n hµng, tõng vïng, tõng n­íc tõng mïa, tõng kh¸ch hµng ®Ó quy tr×nh s¶n xuÊt thÝch hîp, kÕt hîp chÆt chÏ hîp lý c¸c yÕu tè s¶n xuÊt cho phï hîp víi tõng m· hµng. Tuy nhiªn c¸c b­íc c«ng nghÖ tuÇn tù chung ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn viÖc qu¶n lý vËt t­, tiÕt kiÖm chi phÝ, t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm, ®¶m b¶o thêi gian giao hµng cho kh¸ch, tho¶ m·n tèt h¬n nhu cÇu lu«n thay ®æi cña ng­êi tiªu dïng. V× vËy yªu cÇu c¬ b¶n lµ ph¶i sù ®¶m b¶o sù c©n ®èi n¨ng lùc gi÷a c¸c bé phËn, c¸c c«ng ®o¹n trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thiÕt kÕ hÖ thèng s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch ho¸ nh»m lµm cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt ho¹t ®éng nhÞp nhµng th«ng suèt. 7 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ Kho nguyªn liÖu Trung t©m tiÕp thu nguyªn vËt liÖu Ph©n x­ëng lËp tr×nh mÉu m· kÝch th­íc §o ®Õm sè l­îng - KiÓm tra chÊt l­îng nguyªn liÖu v¶i (më kiÖn) - Ph©n lo¹i khæ v¶i - §Ó v¶i cã ®é cÇm tù nhiªn Ph©n x­ëng c¾t Kho b¸n thµnh phÈm Kho phô liÖu Ph©n x­ëng may Kho bao b× Ph©n x­ëng thµnh phÈm KiÓm tra chÊt l­îng SP vµo bao hép, ®ãng kiÖn Kho ®Çu tÊm S¶n xuÊt phô Kho phÕ liÖu Kho thµnh phÈm S¬ ®å 2: Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ Víi ®¬n hµng gia c«ng xuÊt khÈu quy tr×nh s¶n xuÊt ®­îc thùc hiÖn tuÇn tù theo c¸c b­íc c«ng ®o¹n sau. Sau khi ký kÕt c¸c hîp ®ång ngo¹i, kh¸ch hµng n­íc ngoµi cung cÊp c¸c tµi liÖu kü thuËt (bao gåm s¶n phÈm mÉu, mÉu giÊy, yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm cïng víi viÖc cung cÊp nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt). C«ng ty tiÕn hµnh chÕ thö s¶n phÈm mÉu, s¶n phÈm ®­îc chuyÓn tíi kh¸ch hµng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt cña s¶n phÈm. NÕu mÉu ®­îc kh¸ch hµng chÊp nhËn, ®¬n hµng sÏ ®­îc kh¸ch hµng ®ång ý cho s¶n xuÊt hµng lo¹t. Nguyªn phô liÖu nhËn vÒ ®­îc kiÓm tra x¸c nhËn sè l­îng, chÊt l­îng ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt ®ñ theo tµi liÖu kü thuËt, sè l­îng vµ ®¹t tiªu chuÈn xuÊt khÈu. 8 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT C¨n cø vµo sè liÖu b¸o c¸o cña bé phËn kiÓm tra, phßng kü thuËt x©y dùng quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc vËt t­, gi¸c s¬ ®å trªn mÉu giÊy. Nguyªn liÖu chuyÓn cho ph©n x­ëng c¾t ®Ó pha c¾t thµnh b¸n thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm ®­îc kiÓm tra, chi tiÕt, ®¸nh sè thø tù (tr¸nh sai mµu) vµ chuyÓn cho ph©n x­ëng may, v¶i ®Çu tÊm sÏ ®­îc tËn dông ®Ó pha c¾t s¶n phÈm b¸n trong thÞ tr­êng néi ®Þa. C¨n cø vµo quy tr×nh s¶n xuÊt cña phßng kü thuËt, ph©n x­ëng may thùc hiÖn l¾p r¸p c¸c chi tiÕt s¶n phÈm tõ c«ng ®o¹n may ®Õn kh©u c«ng ®o¹n hoµn chØnh s¶n phÈm c¶ lµm khuy, ®Ýnh cóc, nhÆt chØ, vÖ sinh s¶n phÈm.Toµn bé c¸c kh©u c«ng ®o¹n ®Òu ®­îc c¸n bé KCS kiÓm tra chÊt l­îng, nÕu ®¶m b¶o ®ñ chÊt l­îng xuÊt khÈu, s¶n phÈm ®­îc chuyÓn tiÕp cho c¸c kh©u c«ng ®o¹n sau, s¶n phÈm hoµn chØnh sÏ ®­îc kiÓm tra lÇn cuèi cïng, nÕu ®¹t yªu cÇu (kh«ng cã bÊt kú lçi nµo) sÏ ®­îc bao gãi, vµ ®­îc nhËp kho thµnh phÈm chê xuÊt khÈu. * §Æc ®iÓm vÒ tæ chøc s¶n xuÊt: Tæ chøc s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ theo tr×nh tù sau: C«ng ty - Ph©n x­ëng - Tæ s¶n xuÊt - N¬i lµm viÖc. C¸c bé phËn ®­îc tæ chøc theo h×nh thøc c«ng nghÖ víi ph­¬ng ph¸p tæ chøc s¶n xuÊt lµ ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn liªn tôc tõ khi chÕ thö s¶n phÈm mÉulËp tr×nh mÉu m· kÝch th­íc- pha c¾t b¸n thµnh phÈm- may l¾p r¸p hoµn chØnh c¶ khuy cóc- lµ- ®ãng gãi hoµn chØnh s¶n phÈm. * §Æc ®iÓm m¸y mãc, thiÕt bÞ: M¸y mãc thiÕt bÞ bao gåm m¸y may c«ng nghiÖp 1 kim (m¸y th«ng th­êng), m¸y 2 kim, m¸y v¾t sæ, m¸y thïy khuy, m¸y ®Ýnh cóc... (m¸y chuyªn dïng) vµ mét sè dông cô lµm viÖc kh¸c nh­ bµn lµ h¬i, bµn lµ ®iÖn, kÐo, th­íc... M¸y mãc thiÕt bÞ ®­îc bè trÝ theo d©y chuyÒn s¶n xuÊt, hiÖn nay 1 chuyÒn s¶n xuÊt ®­îc bè trÝ 45 lao ®éng, bao gåm 30 m¸y 1 kim, 3 m¸y 2 kim, 3 m¸y v¾t sæ, 2 m¸y ®Ýnh cóc, 2 bµn lµ h¬i, m¸y khuy ®Çu dïng chung cho 16 tæ s¶n xuÊt. HiÖn nay c¬ cÊu thiÕt bÞ cña C«ng ty t­¬ng ®èi ®ång bé. Tõ n¨m 1995 ®Õn nay, C«ng ty th­êng xuyªn ®Çu t­ m¸y mãc thiÕt bÞ chuyªn dïng hiÖn ®¹i bæ sung cho d©y chuyÒn s¶n xuÊt. * §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng: * Lao ®éng c«ng nghÖ: Theo quy tr×nh c«ng nghÖ, s¶n phÈm hoµn chØnh ph¶i tr¶i qua c¸c kh©u: c¾t b¸n thµnh phÈm, may hoµn chØnh, ®ãng gãi bao kiÖn. Lao ®éng chñ yÕu lµ lao ®éng c«ng nghÖ, bè trÝ lµm viÖc ë mét tæ c¾t, 16 tæ s¶n xuÊt may, 1 tæ ®ãng gãi. Tæ s¶n xuÊt chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vÒ sè l­îng, chÊt l­îng s¶n phÈm c«ng ®o¹n m×nh phô tr¸ch. BËc thî b×nh qu©n c«ng nh©n c«ng nghÖ xÊp xØ bËc 2/6, hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n = 1,58. Lao ®éng c«ng nghÖ chñ yÕu lµ lao ®éng n÷ (85%) hay biÕn ®éng do 9 Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¸o c¸o Qu¶n lý NguyÔn ThÞ Thu H­êng - K10A - GT hoµn c¶nh gia ®×nh, khi nghØ thai s¶n... Lùc l­îng lao ®éng c«ng nghÖ lµ mét bé phËn chñ yÕu trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, nã ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh tæ chøc lao ®éng vµ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cña C«ng ty. * Lao ®éng qu¶n lý vµ lao ®éng phôc vô: Lao ®éng qu¶n lý lµ 24 ng­êi trong ®ã tr×nh ®é §¹i häc lµ: 13 ng­êi, tr×nh ®é cao ®¼ng, trung cÊp lµ: 11 ng­êi. Lao ®éng phôc vô lµ: 35 ng­êi trong ®ã cã nh©n viªn c¬ ®iÖn (söa ch÷a, b¶o d­ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, ®iÖn, vËn hµnh nåi h¬i) vµ 20 nh©n viªn kü thuËt may, bËc thî b×nh qu©n cña nh©n viªn kü thuËt may xÊp xØ bËc 4/6, hÖ sè l­¬ng c¬ b¶n = 2,01. Lao ®éng phôc vô kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm. C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ N¨m ChØ tiªu 1.L§ cã tr×nh ®é ®¹i häc 2.L§ cã tr×nh ®é C§, TC 3.L§ phæ th«ng Tæng sè lao ®éng 2000 2001 2002 10 11 477 498 10 11 568 589 13 11 639 665 BiÓu 1: C¬ cÊu lao ®éng cña C«ng ty cæ phÇn may Nam Hµ Sè l­îng lao ®éng hµng n¨m cña C«ng ty ®Òu t¨ng, ®ã lµ kÕt qu¶ cña viÖc më réng quy m« s¶n xuÊt. N¨m 2000, lao ®éng cña C«ng ty cã 498 ng­êi ®Õn. N¨m 2002 cã 665 ng­êi t¨ng 167 ng­êi. Trong tæng sè 665 lao ®éng vµo cuèi n¨m 2002 cã 65% lµ lao ®éng ký hîp ®ång dµi h¹n, sè cßn l¹i lµ lao ®éng ký hîp ®ång ng¾n h¹n. BËc thî cña c«ng nh©n ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: N¨m ChØ tiªu 1. C¸n bé qu¶n lý: - Chuyªn viªn - C¸n sù 2. C«ng nh©n s¶n xuÊt: - BËc 6/6 - B©c 5/6 - BËc 4/6 - BËc 3/6 - BËc 2/6 - BËc 1/6 Tæng sè lao ®éng 2000 2001 2002 21 21 24 10 10 13 11 11 11 477 568 641 5 7 8 5 12 13 8 9 20 26 36 43 29 49 58 409 455 499 498 589 665 BiÓu 2: Tr×nh ®é bËc thî lao ®éng cña C«ng ty May xuÊt khÈu Nam Hµ Tuy nhiªn, trong tæng sè c«ng nh©n s¶n xuÊt, lao ®éng cã tr×nh ®é bËc thî 4/6 trë lªn cßn chiÕm tû träng nhá. N¨m 2000 chØ chiÕm 3,8 % trong tæng sè 474 lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt, tuy n¨m 2001 cã t¨ng lªn lµ 6,4% trong tæng sè 638 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.