Đồ án tốt nghiệp

pdf
Số trang Đồ án tốt nghiệp 57 Cỡ tệp Đồ án tốt nghiệp 904 KB Lượt tải Đồ án tốt nghiệp 65 Lượt đọc Đồ án tốt nghiệp 43
Đánh giá Đồ án tốt nghiệp
4.9 ( 21 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 57 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

§å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com I. Môc lôc Môc lôc.....................................................................................................................1 Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y..................................................2 I. Giíi thiÖu thang m¸y.............................................................................................2 II. Ph©n lo¹i thang m¸y............................................................................................5 1. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng................................................................................5 2. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn..................................................................6 3. Ph©n lo¹i theo t¶i träng...................................................................................6 4. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi..................................................................6 5. Theo hÖ thèng vËn hµnh.................................................................................6 III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y....................................................................7 1. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y.............................................................................7 2. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y ...................................................................7 3. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y.................................................................9 4. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y......................................................9 5. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang..........................................................10 5.1 Ray dÉn híng..........................................................................................10 5.2 Gi¶m chÊn...............................................................................................10 6. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan......................................................................10 6.1 Khung cabin............................................................................................10 6.2 Ngµm dÉn híng.......................................................................................10 6.3 HÖ thèng treo ca bin................................................................................10 6.4 Buång cabin..........................................................................................11 6.5 HÖ thèng cöa cabin vµ cöa tÇng.............................................................11 7. HÖ thèng c©n b»ng trong thang m¸y..............................................................11 7.1 §èi träng.................................................................................................11 7.2 XÝch vµ c¸p c©n b»ng...............................................................................12 7.3 C¸p n©ng..................................................................................................12 7.4 Bé kÐo têi................................................................................................12 8. ThiÕt bÞ an toµn c¬ khÝ..................................................................................13 8.1 Phanh h·m ®iÖn tõ : ................................................................................13 8.2 Phanh b¶o hiÓm : ................................................................................13 9. C¶m biÕn vÞ trÝ...............................................................................................14 IV. HÖ thèng m¹ch ®iÖn cña thang m¸y..................................................................16 1. M¹ch ®éng lùc:............................................................................................16 2. M¹ch ®iÒu khiÓn:..........................................................................................16 3. M¹ch tÝn hiÖu:..............................................................................................17 4. M¹ch chiÕu s¸ng: ........................................................................................17 5. M¹ch an toµn:...............................................................................................17 Ch¬ng II: kh¶o s¸t ®Æc tÝnh cña thang m¸y vµ c¸c yªu cÇu ®iÒu khiÓn...................17 a. Kh¶o s¸t ®Æc ®iÓm cña thang...............................................................................17 b. TÝnh chän c«ng suÊt ®éng c¬ chuyÒn ®éng thang m¸y ......................................21 c. C¸c hÖ truyÒn ®éng dïng trong thang m¸y..........................................................25 d. §Æc ®iÓm ®Æc trng cho chÕ ®é lµm viÖc cña hÖ truyÒn ®éng thang m¸y..............26 e. ¶nh hëng cña tèc ®é, gia tèc vµ ®é giËt ®èi víi hÖ truyÒn ®éng thang m¸y.........27 f. Dõng chÝnh x¸c buång thang...............................................................................28 g. hÖ biÕn tÇn ®éng c¬ vµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn pLc................................................32 Svth: Do·n Hoµng Mai 1 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 1. s¬ ®å khèi cña hÖ biÕn tÇn ®éng c¬ .............................................................33 2. Giíi thiÖu vÒ biÕn tÇn 3g3mv cña omron......................................................33 1.1 §Æt vÊn ®Ò................................................................................................33 1.2 Tæng quan vÒ biÕn tÇn 3G3MV vµ chøc n¨ng ho¹t ®éng.......................34 2........................................................................................................................35 2.1 .................................................................................................................35 ch¬ng III: x©y dùng hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ lËp tr×nh ®iÒu khiÓn thang m¸y...........35 I. Ph¬ng ph¸p m« t¶ m¹ch tr×nh tù............................................................................35 II. Tæng hîp m¹ch tr×nh tù........................................................................................37 III. X©y dùng c¸c khèi chøc n¨ng chÝnh cña thang...................................................38 1. X¸c ®Þnh c¸c yªu cÇu phôc vô vµ lu gi÷ c¸c yªu cÇu ®ã...............................39 2. bµi to¸n x¸c ®Þnh vÞ trÝ hiÖn t¹i cña buång thang...........................................39 3. Bµi to¸n x¸c ®Þnh hµnh tr×nh hiÖn t¹i cña buång thang(®ang n©ng hay ®ang h¹).......................................................................................................................39 4. N©ng h¹ buång thang...................................................................................39 5. §iÒu khiÓn dõng buång thang......................................................................39 6. Bài to¸n ®ãng më cöa...................................................................................42 7. Bµi to¸n ®iÒu khiÓn ®Ìn vµ qu¹t buång thang................................................45 8. Bµi to¸n xö lý c¸c sù cè x¶y ra ®èi víi thang................................................45 IV. PLC ...................................................................................................................45 2.2 s¬ ®å tæng qu¸t cña PLC..........................................................................46 2.3 CÊu tróc bé nhí cña CPU.........................................................................49 2.4 Vßng quÐt ch¬ng tr×nh..........................................................................51 2.4 Kü thuËt lËp tr×nh......................................................................................52 2.5 Ng«n ng÷ lËp tr×nh..................................................................................55 ch¬ng IV: x©y dùng m« h×nh m« pháng thang m¸y................................................56 I. X¸c ®Þnh c¸c vÊn ®Ò sÏ m« pháng.........................................................................56 II. X©y dùng kÕt cÊu cho m« h×nh m« pháng............................................................56 III. X©y dùng kÕ ho¹ch m« pháng vµ kiÓm nghiÖm trªn thùc tÕ..............................56 Ch¬ng I: Nghiªn cøu ph©n tÝch cÊu tróc thang m¸y I. Giíi thiÖu thang m¸y Thang m¸y lµ thiÕt bÞ vËn t¶i dïng ®Ó chë ngêi vµ hµng ho¸ theo ph¬ng th¼ng ®øng hoÆc nghiªng mét gãc nhá h¬n 150 so víi ph¬ng th¼ng ®øng theo mét tuyÕn ®· ®Þnh s½n.Thang m¸y vµ m¸y n©ng ®îc sö dông réng r·i trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nh trong ngµnh khai th¸c hÇm má,trong ngµnh x©y dùng,luyÖn Svth: Do·n Hoµng Mai 2 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com kim,c«ng nghiÖp nhÑ…ë nh÷ng n¬i ®ã thang m¸y vµ m¸y n©ng ®îc sö dông ®Ó vËn chuyÓn hµng ho¸,s¶n phÈm,®a c«ng nh©n tíi n¬i lµm viÖc cã ®é cao kh¸c nhau…Nã ®· thay thÕ cho søc lùc cña con ngêi vµ mang l¹i n¨ng suÊt cao.H×nh d¸ng tæng thÓ cña thang m¸y ®îc giíi thiÖu t¹i h×nh 1. H×nh 1.1 : h×nh d¸ng tæng thÓ cña thang m¸y Trong sinh ho¹t d©n dông,thang m¸y ®îc l¾p ®Æt vµ sö dông réng r·i trong c¸c toµ nhµ cao tÇng,trong c¸c kh¸ch s¹n,siªu thÞ,c«ng së vµ trong c¸c bÖnh viÖn….HÖ thèng thang m¸y ®· gióp con ngêi tiÕt kiÖm ®îc nhiÒu thêi gian vµ søc lùc… Svth: Do·n Hoµng Mai 3 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com NhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi ®· quy ®Þnh ®èi víi c¸c toµ nhµ cao trªn 6 tÇng trë lªn ph¶i ®îc trang bÞ thang m¸y ®Ó ®¶m b¶o cho ngêi ®i l¹i thuËn tiÖn,tiÕt kiÖm thêi gian vµ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng.Gi¸ thµnh cña thang m¸y trang bÞ cho c«ng tr×nh so víi tæng gi¸ thµnh c«ng tr×nh chiÕm kho¶ng 6% ®Õn 7% lµ hîp lý. ë ViÖt Nam tríc ®©y thang m¸y chñ yÕu ®îc sö dông trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ®Ó chë hµng ho¸ vµ Ýt ®îc phæ biÕn.Nhng trong giai ®o¹n hiÖn nay víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n vµ ®êi sèng nh©n d©n ngµy cµng n©ng cao,viÖc sö dông thang m¸y trong mäi lÜnh vùc ngµy cµng t¨ng lªn. Phô t¶i cña thang m¸y thay ®æi trong mét ph¹m vi rÊt réng ,nã phô thuéc vµo lîng hµnh kh¸c ®i l¹i trong mét ngµy ®ªm vµ híng vËn chuyÓn hµnh kh¸ch.Nh thang m¸y l¾p ®Æt trong nhµ hµnh chÝnh,buæi s¸ng ®Çu giê lµm viÖc hµnh kh¸ch ®i nhiÒu theo chiÒu lªn.cßn buæi chiÒu ,cuèi giê lµm viÖc,hµnh kh¸ch sÏ ®i theo chiÒu xuèng nhiÒu. Thang m¸y lµ mét thiÕt bÞ vËn chuyÓn ®ßi hái tÝnh an toµn nghiªm ngÆt ,nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tµi s¶n vµ tÝnh m¹ng con ngêi ,v× vËy yªu cÇu chung ®èi víi hÖ thèng thang m¸y khi thiÕt kÕ ,chÕ t¹o ,l¾p ®Æt ,vËn hµnh,sö dông vµ söa ch÷a lµ ph¶i tu©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c yªu cÇu kü thuËt an toµn ®îc quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh, quy ph¹m. Thang m¸y chØ cã cabin ®Ñp ,sang träng,th«ng tho¸ng , ªm dÞu th× cha ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®a vµo sö dông mµ cßn ph¶i ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ an toµn, ®¶m b¶o ®é tin cËy nh: ®iÖn chiÕu s¸ng dù phßng khi mÊt ®iÖn,®iÖn tho¹i néi bé(interphone), chu«ng b¸o,bé h·m b¶o hiÓm, an toµn cabin(®èi träng), c«ng t¾c an toµn cña cöa cabin,kho¸ an toµn cöa tÇng, bé cøu hé khi mÊt nguån ®iÖn… Lùa chän thang m¸y kh«ng chØ ®¬n thuÇn xem xÐt c¸c vÊn ®Ò kü thuËt mµ cßn ph¶i xem xÐt c¶ c¸c yÕu tè kinh tÕ .HiÓn nhiªn cµng nhiÒu thang m¸y cã t¶i ®Þnh møc lín,tèc ®é ®Þnh møc cao,hÖ ®iÒu khiÓn cµng hiÖn ®¹i th× cµng t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng sö dông còng nh rót ng¾n thêi gian chê ®îi,gi¶m thêi gian ®i tèc ®é ®Þnh møc,mét mÆt ®ßi hái vèn ®Çu t cho thang lín,mÆt kh¸c lµm t¨ng diÖn tÝch chiÕm chç,t¨ng chi phÝ x©y dùng cho giÕng thang…Nh vËy ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho hµnh kh¸ch vµ vèn ®Çu t lu«n lµ hai chØ tiªu tû lÖ nghÞch víi nhau.Qu¸ tr×nh lùa chän thang m¸y chÝnh lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh sè thang,tÝnh n¨ng kü thuËt cña thang (t¶i ,tèc ®é ®Þnh møc,ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn…),c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña thang vµ vÞ trÝ ®Æt Svth: Do·n Hoµng Mai 4 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com thang phï hîp víi ®Æc ®iÓm ,môc ®Ých sö dông cña toµ nhµ víi vèn ®Çu t chÊp nhËn ®îc. §èi víi nhµ sö dông nhiÒu thang, bªn c¹nh viÖc chän tÝnh n¨ng kü thuËt cßn ph¶i bè trÝ chóng thµnh nhãm sao cho hîp lý ®Ó tËn dông n¨ng suÊt tèi u cña thang còng nh t¹o thuËn lîi cho kh¸ch. §èi víi c¸c toµ nhµ cao tÇng cã lîng hµnh kh¸ch cÇn vËn chuyÓn lín ngêi ta thêng chi thang m¸y ra lµm c¸c nhãm riªng phôc vô c¸c thµnh phÇn kh¸c nhau theo chiÒu cao cña toµ nhµ.C¸c thang m¸y ë c¸c nhãm kh¸c nhau cã thÓ cã tÝnh n¨ng kü thuËt kh¸c nhau,thêng c¸c thang phôc vô cho c¸c tÇng cao cã t¶I vµ tèc ®é ®Þnh møc lín h¬n c¸c thang phôc vô phÇn thÊp h¬n. II. Ph©n lo¹i thang m¸y Tuú thuéc vµo tÝnh chÊt,chøc n¨ng cña thang m¸y.Thang m¸y cã thÓ ph©n lo¹i thµnh rÊt nhiÒu lo¹i tuú thuéc vµo c¸c tÝnh chÊt.vÝ dô nh ph©n lo¹i theo hÖ dÉn ®éng cabin,theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi,theo hÖ thèng vËn hµnh,theo c«ng dông….díi ®©y lµ mét sè ph©n lo¹i: 1. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng + Thang m¸y chë ngêi Gia tèc cho phÐp ®îc quy ®Þnh theo c¶m gi¸c cña hµnh kh¸ch :Gia tèc tèi u lµ a< 2m/s2 • Thang m¸y dïng trong c¸c toµ nhµ cao tÇng : lo¹i nµy cã tèc ®é trung b×nh hoÆc lín,®ßi hái vËn hµnh ªm,an toµn vµ cã tÝnh mü thuËt… • Thang m¸y dïng trong bÖnh viÖn:Ph¶i ®¶m b¶o rÊt an toµn,sù tèi u vÒ ®é ªm khi dÞch chuyÓn,thêi gian dÞch chuyÓn ,tÝnh u tiªn ®óng theo c¸c yªu cÇu cña bÖnh viÖn.. • Thang m¸y dïng trong c¸c hÇm má ,xÝ nghiÖp:§¸p øng ®îc c¸c ®iÒu ®îc c¸c ®iÒu kiÖn lµm viÖc nÆng nÒ trong c«ng nghiÖp nh t¸c ®éng cña m«I trêng lµm viÖc:®é Èm,nhiÖt ®é,thêi gian lµm viÖc,sù ¨n mßn… + Thang m¸y chë hµng §îc sö dông réng r·i trong c«ng nghiÖp,trong kinh doanh…Nã ®ßi hái cao vÒ viÖc dõng chÝnh x¸c buång thang m¸y ®¶m b¶o cho viÖc vËn chuyÓn hµng ho¸ lªn xuèng thang m¸y ®îc dÔ dµng thuËn tiÖn… Svth: Do·n Hoµng Mai 5 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 2. Ph©n lo¹i theo tèc ®é dÞch chuyÓn. • Thang m¸y tèc ®é thÊp : v < 1 m/s • Thang m¸y tèc ®é trung b×nh: v= 1 ÷ 2,5 m/s. Thêng dïng cho c¸c nhµ cã sè tÇng tõ 6 ÷ 12 tÇng. • Thang m¸y tèc ®é cao:v =2,5 ÷ 4 m/s. Thêng dïng cho c¸c nhµ cã sè tÇng mt >16 tÇng. • Thang m¸y tèc ®é rÊt cao(Siªu tèc) : v = 5m/s. Thêng dïng trong c¸c toµ th¸p cao tÇng. 3. Ph©n lo¹i theo t¶i träng • Thang m¸y lo¹i nhá :Q < 500 Kg.Hay dïng trong th viÖn,trong c¸c nhµ hµng ¨n uèng ®Ó vËn chuyÓn s¸ch hoÆc thùc phÈm • Thang m¸y lo¹i trung b×nh : Q = 500 ÷ 1000 Kg. • Thang m¸y lo¹i lín : Q = 1000 ÷ 1600 kg. • Thang m¸y lo¹i rÊt lín Q > 1600 Kg. 4. Ph©n lo¹i theo vÞ trÝ ®Æt bé kÐo têi ®èi víi thang m¸y ®iÖn Thang m¸y cã bé kÐo têi ®Æt phÝa trªn giÕng thang. Thang m¸y cã bé têi kÐo ®Æt díi giÕng thang . ®èi víi thang m¸y dÉn ®éng cabin lªn xuèng b»ng b¸nh r¨ng thanh r¨ng th× bé têi dÉn ®éng ®Æt ngay trªn nãc cabin. §èi víi thang m¸y thuû lùc : Buång ®Æt t¹i t©ng trÖt . 5. Theo hÖ thèng vËn hµnh. a) Theo møc dß tù ®éng : + lo¹i nöa tù ®éng + lo¹i tù ®éng ; b ) theo tæ hîp ®iÒu khiÓn : + ®iÒu khiÓn ®¬n ; + ®iÒu khiÓn kÐp ; + ®iÒu khiÓn theo nhãm ; c ) theo vÞ trÝ ®iÒu khiÓn : + ®iÒu khiÓn trong cabin ; + ®iÒu khiÓn ngoµi cabin ; + ®iÒu khiÓn c¶ trong vµ ngoµi cabin ; Svth: Do·n Hoµng Mai 6 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com III. Trang thiÕt bÞ c¬ khÝ cña thang m¸y 1. Tæng thÓ c¬ khÝ thang m¸y C¸c thiÕt bÞ chÝnh cña thang m¸y gåm cã : buång thang ,têi n©ng, c¸p treo buång thang, ®èi träng, ®éng c¬ truyÒn ®éng, phanh h·m ®iÖn tõ vµ c¸c thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn kh¸c. TÊt c¶ c¸c thiÕt bÞ cña thang m¸y ®îc trong giÕng buång thang (kho¶ng kh«ng gian tõ trÇn cña tÇng cao nhÊt ®Õn møc s©u nhÊt cña tÇng 1), trong buång m¸y (trªn sµn tÇng cao nhÊt ) vµ hè buång thang (díi møc sµn tÇng 1). Bè trÝ c¸ thiÕt bÞ cña mét thang m¸y ®îc biÓu diÔn trªn h×nh 1.2. C¸c thiÕt bÞ thang gåm cã : 1. §éng c¬ ®iÖn ; 2. Puli ; 3. C¸p treo; 4. Bé h¹n chÕ tèc ®é ; 5.Buång thang ; 6. Thanh dÉn híng ;7. HÖ thèng ®èi träng ; 8. Trô cè ®Þnh ; 9. Puli dÉn híng ; 10. c¸p liªn ®éng ; 11. C¸p cÊp ®iÖn ; 12. §éng c¬ ®ãng më cöa buång thang. 2. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong buång m¸y + C¬ cÊu n©ng Trong buång m¸y l¾p ®Æt hÖ thèng têi n©ng h¹ buång thang (c¬ cÊu n©ng) 1 (trªn h×nh 1.2) t¹o ra lùc kÐo chuyÓn ®éng buång thang vµ ®èi träng. C¬ cÊu n©ng gåm cã c¸c bé phËn sau : bé phËn kÐo c¸p (puli hoÆc tang quÊn c¸p ), hép gi¶m tèc ®é, phanh h·m ®iÖn tõ vµ ®éng c¬ truyÒn ®éng. TÊt c¶ c¸c bé phËn trªn ®îc l¾p ®Æt trªn tÊm ®Õ b»ng thÐp. Trong thang m¸y thêng dïng hai c¬ cÊu n©ng (h×nh 1.3) : - c¬ cÊu n©ng cã hép tèc ®é (h×nh 1.3 a) - c¬ cÊu n©ng kh«ng dïng hép tèc ®é (h×nh 1.3 b). C¬ cÊu n©ng kh«ng cã hép tèc ®é thêng ®îc sö dông trong c¸c thang m¸y tèc ®é cao. + Tñ ®iÖn : trong tñ ®iÖn l¾p r¸p cÇu dao tæng, cÇu ch× c¸c lo¹i, c«ng t¾c t¬ vµ c¸c lo¹i r¬le trung gian. Svth: Do·n Hoµng Mai 7 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com + Puli dÉn híng 2 (h×nh 1.2). H×nh 1.2 :c¸c thiÕt bÞ c¬ khÝ l¾p trong thang. + Bé phËn h¹n chÕ tèc ®é 4 (h×nh 1.2) lµm viÖc phèi hîp víi phanh bo¶ hiÓm b»ng c¸p liªn ®éng 10 ®Ó h¹n chÕ tèc ®é di chuyÓn cña buång thang Svth: Do·n Hoµng Mai 8 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 3. ThiÕt bÞ l¾p trong giÕng thang m¸y + Buång thang : Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, buång thang 5 (h×nh 1.2) di chuyÓn trong giÕng thang m¸y däc theo c¸c thanh dÉn híng 6 (h×nh 1.2). Trªn nãc buång thang cã l¾p ®Æt phanh b¶o hiÓm, ®éng c¬ truyÒn ®éng ®ãng - më cöa buång thang 12 (h×nh 1.2). Trong bu«ng thang l¾p ®Æt hÖ thèng nót bÊm ®iÒu khiÓn, hÖ thèng ®Ìn b¸o, ®Ìn chiÕu s¸ng buång thang, c«ng t¾c liªn ®éng víi sµn cña buång thang vµ ®iÖn tho¹i lªn l¹c víi bªn ngoµi trong trêng hîp thang m¸y mÊt ®iÖn. Cung cÊp ®iÖn cho buång thang b»ng d©y c¸p mÒm 11 (h×nh 1.2). + HÖ thèng c¸p treo 3 (h×nh 1.2) lµ hÖ thèng c¸p hai nh¸nh mét ®Çu nèi víi buång thang ®Çu cßn l¹i nèi víi ®èi träng 7 cïng víi puli dÉn híng . + Trong giÕng cña thang m¸y cßn l¾p ®Æt c¸c bé c¶m biÕn vÞ trÝ dïng ®Ó chuyÓn ®æi tèc ®é ®éng c¬, dõng buång thang ë mçi tÇng vµ h¹n chÕ hµnh tr×nh n©ng – h¹ cña thang m¸y. 4. ThiÕt bÞ l¾p ®Æt trong hè giÕng thang m¸y Trong hè giÕng thang m¸y l¾p ®Æt hÖ thèng gi¶m xãc 8 (h×nh 1.2) lµ hÖ thèng gi¶m xãc dïng lß xo vµ gi¶m xãc thuû lùc tr¸nh sù va ®Ëp cña buång thang vß ®èi träng xuèng sµn cña giÕng thang m¸y trong trêng hîp c«ng t¾c hµnh tr×nh h¹n chÕ hµnh tr×nh di chuyÓn xuèng bÞ sù cè (kh«ng ho¹t ®éng). H×nh 1.3 : C¬ cÊu n©ng thang Svth: Do·n Hoµng Mai 9 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44 §å ¸n tèt nghiÖp Gvhd: ThÇy TrÇn V¨n Kh«i Tim boi : nguyenvanbientbd47@gmail.com 5. C¸c thiÕt bÞ cè ®Þnh trong giÕng thang 5.1 Ray dÉn híng Ray dÉn híng ®îc l¾p ®Æt däc theo giÕng thang ®Ó dÉn híng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo giÕng thang. Ray dÉn híng ®¶m b¶o cho cabin vµ ®èi träng lu«n n»m ë vÞ trÝ thiÕt kÕ cña chóng trong giÕng thang vµ kh«ng bÞ dÞch chuyÓn theo phíng n»m ngang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®éng. Ngoµi ra ray dÉn híng cßn ph¶i ®ñ cøng v÷ng ®Ó träng lîng cña cabin vµ t¶i träng trong cabin tùa lªn dÉn híng cïng c¸c thµnh phÇn t¶i träng ®éng khi bé h·m b¶o hiÓm lµm viÖc (trong trêng hîp bÞ ®øt c¸p hoÆc cabin ®i xuèng víi tèc ®é lín h¬n gi¸ trÞ cho phÐp). 5.2 Gi¶m chÊn Gi¶m chÊn ®îc l¾p ®Æt díi ®¸y hè thang ®Ó dõng vµ ®ì cabin vµ ®èi träng trong trêng hîp cabin hoÆc ®èi träng chuyÓn ®éng xuèng díi vît qu¸ bÞ trÝ ®Æt cña c«ng t¾c hµnh tr×nh cuèi cïng. Gi¶m chÊn ph¶i cã ®é cao ®ñ lín ®Ó khi caibin hoÆc ®èi träng tú lªn nã th× cã ®ñ kho¶ng trèng cÇn thiÕt phÝa díi phï hîp cho ngêi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn kiÓm tra, ®iÒu chØnh, söa ch÷a. 6. Cabin vµ c¸c thiÕt bÞ liªn quan Cabin lµ bé phËn mang t¶i cña thang m¸y.Cabin ph¶i cã kÕt cÊu sao cho cã thÓ th¸o rêi nã thµnh tõng bé phËn nhá.Theo cÊu t¹o,cabin gåm 2 phÇn:kÕt cÊu chÞu lùc(khung cabin) vµ c¸c v¸ch che, trÇn, sµn t¹o thµnh buång cabin.Trªn khung cabin cã l¾p c¸c ngµm dÉn híng, hÖ thèng treo cabin, hÖ thèng tay ®ßn vµ bé h·m b¶o hiÓm, hÖ thèng cöa vµ c¬ cÊu ®ãng më cöa….Ngoµi ra,cabin cña thang m¸y chë ngêi ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu vÒ th«ng giã, nhiÖt ®é vµ ¸nh s¸ng. 6.1 Khung cabin Khung cabin lµ phÇn x¬ng sèng cña cabin thang m¸y. §îc cÊu t¹o b»ng c¸c thanh thÐp chÞu lùc lín. Khung cabin ph¶i ®¶m b¶o cho thiÕt kÕ chÞu ®ñ t¶i ®Þnh møc. 6.2 Ngµm dÉn híng Ngµm dÉn híng cã t¸c dông dÉn híng cho cabin vµ ®èi träng chuyÓn ®éng däc theo ray dÉn híng vµ khèng chÕ dÞch chuyÓn ngang cña cabin vµ ®èi träng trong giÕng thang kh«ng vît qu¸ gi¸ trÞ cho phÐp. Cã hai lo¹i ngµm dÉn híng : ngµm trît(b¹c trît) vµ ngµm con l¨n. 6.3 HÖ thèng treo ca bin Do cabin vµ ®èi träng ®îc treo b»ng nhiÒu sîi c¸p riªng biÖt cho nªn ph¶i cã hÖ thèng treo ®Ó ®¶m b¶o cho c¸c sîi c¸p n©ng riªng biÖt cã ®é c¨ng nh nhau.Trong trêng hîp ngîc l¹i ,sîi c¸p chÞu lùc c¨ng lín nhÊt sÏ bÞ qu¸ t¶i cßn sîi c¸p chïng sÏ trît Svth: Do·n Hoµng Mai 10 Líp: Trang bÞ ®iÖn-®iÖn tö K44
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.