Đồ án:NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10

pdf
Số trang Đồ án:NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10 78 Cỡ tệp Đồ án:NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10 578 KB Lượt tải Đồ án:NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10 11 Lượt đọc Đồ án:NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10 33
Đánh giá Đồ án:NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 78 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ------------------------------- iso 9001:2008 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH: ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn: Thạc sỹ Đoàn Hữu Chức Sinh viên : Nguyễn Thị Hồng Nhung HẢI PHÕNG – 2010 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG ----------------------------------- NGHIÊN CỨU TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NGÀNH : ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG Ngƣời hƣớng dẫn : Th.S Đoàn Hữu Chức Sinh viên : Đinh Việt Đức H¶i phßng - 2010 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Nguyễn Thị Hồng Nhung . Mã số : 101266 Lớp : ĐT1001. Ngành: Điện tử viễn thông. Tên đề tài : Nghiên Cứu Tổng Đài ALCATEL 1000E10 3 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 4 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên : Đoàn Hứu Chức Học hàm, học vị: Thạc sỹ. Cơ quan công tác : Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. Nội dung hƣớng dẫn :.............................................................................................. …………………………………………………………..................………… ….. ……………………………………………………………………................. ….. ……………………………………………………………….................…… ….. ……………………………………………………………….................…… ….. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên :............................................................................................................... Học hàm, học vị :.................................................................................................... Cơ quan công tác :.................................................................................................. Nội dung hƣớng dẫn :.............................................................................................. ……………………………………………………………….................…… ….. …………………………………………………………….................……… ….. 5 ……………………………………………………………….................…… ….. Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày ....... tháng ....... năm 2010. Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày ....... tháng ....... năm 2010. Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Sinh viên Hải Phòng, ngày ....... tháng ....... năm 2010. HIỆU TRƢỞNG GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 6 2. Đánh giá chất lƣợng của đồ án ( so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi cả số và chữ) : …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày ....... tháng ....... năm 2010. 1.1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.1.1 Cán bộ hướng dẫn PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA NGƢỜI CHẤM PHẢN BIỆN 1. Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp về các mặt thu thập và phân tích số liệu ban đầu, cơ sở lý luận chọn phƣơng án tối ƣu, cách tính toán chất lƣợng thuyết minh và bản vẽ, giá trị lý luận và thực tiễn đề tài. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 7 …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. 2. Cho điểm của cán bộ phản biện. (Điểm ghi cả số và chữ). …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….. Hải Phòng, ngày ....... tháng ....... năm 2010. 8 LỜI MỞ ĐẦU Bƣu điện Việt Nam có vai trò quan trọng trong kết cấu hạ tầng cơ sở của nền kinh tế quốc dân. Trong những năm gần đây, hòa chung với sự phát triển mạnh mẽ của mạng lƣới thông tin toàn cầu tăng cƣờng hợp tác và chuyển giao công nghệ. Hàng loạt các thế hệ tổng đài điện tử số nhƣ : TDX-1B, AXE105, ALCATEL 1000E10....đã và đang đƣợc trang bị và đƣa vào khai thác ở các tỉnh thành phố lớn, cửa ngõ quốc tế . Sự xuất hiện của các tổng đài điện tử số cùng với các ƣu điểm nhƣ : độ tin cậy cao, chuyển tiếp với dung lƣợng lớn, cấu hình gọn nhẹ và đặc biệt là khả năng thích ứng với các điều kiện khí hậu khác nhau. Trong số các tổng đài đƣợc xây dựng trong mạng lƣới viễn thông Việt Nam phải kể đến hệ thống tổng đài Alcatel1000E10. Alcatel 1000E10 là tổng đài có hệ thống chuyển mạch hiện đại với đầy đủ các tính năng mới đáp ứng tốt cho chiến lƣợc phát triển số hóa đa dịch vụ. Tổng đài Alcatel 1000E10 là một tổng đài đƣợc điều khiển bởi hệ thống đa xử lý A8300 đã khẳng định đƣợc sự hoàn thiện của tổng đài Alcatel 1000E10. Bản đồ án tốt nghiệp của em về tổng đài ALCATEL 1000E10 gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1: CẤU TRÚC CHUNG TỔNG ĐÀI HOST ALCATEL 1000E10 Chƣơng 2: CƠ CHẾ DỊCH SỐ VÀ ĐỊNH TUYẾN CUỘC GỌI TRONG TỔNG ĐÀI ALCATEL 1000E10 Chƣơng 3: KHAI THÁC VÀ BẢO DƢỠNG ỨNG DỤNG THOẠI Vì thời gian có hạn cũng nhƣ kỹ năng thực tế còn hạn chế nên bản đồ án của em chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu tổng thể, và không tránh khói những sai sót. Em rất mong có đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn để bản đồ án tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn. Hải Phòng, ngày 10 tháng 07 năm 2010 Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Nhung 9 CHƢƠNG 1 CẤU TRÖC CHUNG TỔNG ĐÀI HOST ALCATEL 1000E10 -------------1.1. Cấu trúc chung tổng đài Host ALCATEL 1000E10 1.1.1. Tổng quan về tổng đài Host OCB -283 Tổng đài Alcatel 1000 E10 viết tắt là A1000 E10 là hệ thống chuyển mạch hoàn toàn số hoá, điều khiển theo chƣơng trình lƣu trữ SPC .Với tính năng đa ứng dụng, A1000 E10 có thể đảm đƣơng chức năng của một tổng đài hoàn chỉnh, từ tổng đài thuê bao dung lƣợng nhỏ tới tổng đài chuyển tiếp hay cổng quốc tế dung lƣợng lớn. Dung lƣợng của ma trận chuyển mạch chủ với 2048 LR ( Matrix Link), cho phép: Khả năng xử lý của hệ thống theo khuyến nghị của ITU (Internatinonal Telecommunication union), cho tải trên kênh B (Q543) là 1000000 BHCA(Busy hour attempt).  Thông lƣợng 25 000 Erlangs.  Kết nối tới 200 000 thuê bao cố định.  Kết nối tới 60 000 trung kế. Alcatel 1000 E10 là một hệ thống có cấu trúc mở với phần mềm và phần cứng độc lập, các khối chức năng đƣợc phân biệt rõ ràng nhờ các giao diện chuẩn nhờ đó mà các phần riêng biệt của hệ thống có thể dễ dàng đƣợc phát triển và mở rộng chức năng. Điều đó cũng có nghĩa là A1000 E10 có đƣợc khả năng tốt để chống lạc hậu. A 1000 E10 là một hệ thống tin cậy do các khối đƣợc phân chia về vật lý, các thiết kế hoàn chỉnh đã đƣợc kiểm tra và phần mềm đã đƣợc chứng minh với khả năng ngăn chặn lây lan lỗi. Nó có thể thích ứng đƣợc với những vùng địa dƣ khác nhau, từ nơi thƣa thớt dân cƣ đến các thành phố đông dân, trong những điều kiện khí hậu khác nhau. Ƣu điểm của nó trong việc bảo dƣỡng là có thể bảo dƣỡng tại chỗ ngay tại tổng đài hay tập trung cho một nhóm vài tổng đài hoặc có thể vừa bảo dƣỡng tại chỗ vừa bảo dƣỡng tập trung trong cùng một thời điểm. A1000 E10 có thể cung cấp nhiều loại hình dịch vụ viễn thông khác nhau đáp ứng yêu cầu viễn thông hiện tại và tƣơng lai nhƣ điện thoại, dịch vụ trong ISDN ( integrated Service Digital Network), dịch vụ trong IN(Intelligent network) và các dịch vụ khác. Nó có thể cung cấp và quản lý đƣợc mọi loại hệ thống báo hiệu trong mạng. 10
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.