Đố án Môn học cung cấp điện cho xưởng may

pdf
Số trang Đố án Môn học cung cấp điện cho xưởng may 30 Cỡ tệp Đố án Môn học cung cấp điện cho xưởng may 435 KB Lượt tải Đố án Môn học cung cấp điện cho xưởng may 0 Lượt đọc Đố án Môn học cung cấp điện cho xưởng may 1
Đánh giá Đố án Môn học cung cấp điện cho xưởng may
4.4 ( 7 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 30 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện CHƯƠNG I : TỔNG QUAN I. Tổng quan về thiết kế cấp điện • Trong quá trình thiết kế cấp điện, một phương án lựa chọn được coi là hợp lý khi nó thoả mãn các yêu cầu : - Vốn đầu tư nhỏ. - Đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện tùy theo mức độ tính chất phụ tải. - Chi phí vận hành hàng năm thấp. - Đảm bảo an tồn cho người và thiết bị. - Thuận tiện cho vận hành và sửa chữa. - Đảm bảo chất lượng điện nhất là đảm bảo độ lệch và độ dao động điện áp bé nhất và nằm trong giới hạn cho phép so với định mức. • Ngồi ra khi thiết kế cung cấp điện cũng cần chú ý tới các yêu cầu phát triển phụ tải tương lai, giảm ngắn thời gian thi công lắp đặt và tính mỹ quan công trình. • Các bước chính của việc thiết kế bao gồm: - Khảo sát đối tượng cung cấp điện. - Tính phụ tải tính tốn của phân xưởng . - Thiết kế mạng hạ áp của phân xưởng . - Thiết kế hệ thống chiếu sáng phân xưởng . II. Tổng quan về phân xưởng may 1) Giới thiệu về phân xưởng Phân xưởng may là một trong những phân xưởng trực thuộc nhà máy dệt Đông Á , có nhiệm vụ may những sản phẩm dệt theo nhu cầu của thị trường và đơn đặt hàng trong và ngồi nước . Phân xưởng này được bố trí thành 8 khu vực : ¾ Khu vực 1 : 50 máy may ¾ Khu vực 2 : 50 máy may ¾ Khu vực 3 : 50 máy may ¾ Khu vực 4 : 50 máy may ¾ Khu vực 5 : 50 máy may ¾ Khu vực 6 : 30 máy vắt sổ và 4 máy thửa khuy ¾ Khu vực 7 : 8 máy đóng nút và 3 máy cắt ¾ Khu vực 8 : 25 bàn ủi 2) Bảng kê thiết bị của phân xưởng Bảng 1 Trang 1 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 1 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG TOÅNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May 5 0.35 1.75 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 COÂNG SUAÁT TOÅNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 5 5 5 5 5 5 5 5 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 2 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 3 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang 2 COÂNG SUAÁT Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 COÂNG SUAÁT TOÅNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 4 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ COÂNG SUAÁT TOÅNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 Maùy May 5 0.35 1.75 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May 5 0.35 1.75 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 5 5 5 5 5 5 5 5 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 5 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May Maùy May 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 6 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 Maùy Ñoùn g Nuùt Maùy Ñoùn g Nuùt 3 Maùy Caét 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT Maùy Vaét Soå 5 Maùy Vaét Soå 5 Maùy Vaét Soå 5 Maùy Vaét Soå 5 Maùy Vaét Soå 5 Maùy Vaét Soå 5 Maùy Thöûa Khuy 2 Maùy Thöûa Khuy 2 TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 7 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ Trang 3 SOÁ LÖÔÏNG 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 2.2 2.2 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 4.4 4.4 SOÁ COÂNG SUAÁT TOÅNG LÖÔÏNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 4 4 1 2 1.5 1.5 1.5 0.75 6 6 1.5 1.5 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện TUÛ ÑOÄNG LÖÏC 8 NHAÙNH TEÂN THIEÁT BÒ SOÁ LÖÔÏNG 1 2 3 4 5 Baøn Uûi Baøn Uûi Baøn Uûi Baøn Uûi Baøn Uûi COÂNG SUAÁT TOÅNG P ñ ( KW ) COÂNG SUAÁT 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 TOÅNG HÔÏP STT TUÛ ÑIEÄN TOÅNG COÂNG SUAÁT ÑAËT (KW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tuû ñoän g löïc 1 Tuû ñoän g löïc 2 Tuû ñoän g löïc 3 Tuû ñoän g löïc 4 Tuû ñoän g löïc 5 Tuû ñoän g löïc 6 Tuû ñoän g löïc 7 Tuû ñoän g löïc 8 Tuû phaân phoái 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 19.3 15 25 146.8 CHƯƠNG II : XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN I. Phân nhóm thiết bị : Các thiết bị của phân xưởng được phân nhóm theo yêu cầu gồm 08 nhóm chính ( 8 tủ động lực ) , trong mỗi tủ động lực chia làm nhiều nhánh khác nhau , mỗi nhánh cung cấp cho các nhóm thiết bị có cùng công suất nằm gần nhau. II. Phương pháp lắp đặt tủ điện : 1) Tủ phân phối Đối với những phân xưởng có công suất lớn, cần chọn vị trí thích hợp để đặt tủ phân phối.Việc lắp đặt vừa phải đảm bảo tính an tồn vừa thể hiện cách bố trí hợp lý. Thông thường tại tâm phụ tải là nơi lắp đặt hợp lý nhất. Tuy nhiên tùy theo từng sơ đồ mặt bằng cụ thể, mà cần chọn những vị trí khác sau cho thật hợp lý. Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà xưởng và cách bố trí các thiết bị, ta cần đặt một tủ phân phối, tủ cấp điện cho tồn bộ khu vực được lắp đặt kế tường và gần tâm phụ tải nhất. Tủ phân phối được chọn lựa có số ngõ ra phụ thuộc vào số lượng tủ động lực và tủ chiếu sáng bố trí trong phân xưởng. Ngõ vào tủ phân phối được nối với thanh góp đặt tại nhà phân phối . 2) Tủ động lực Đối với phân xưởng có nhiều thiết bị được bố trí rải đều trên mặt bằng hoặc bố trí theo nhiệm vụ chức năng của từng nhóm thiết bị , ta chia các thiết bị thành các nhóm nhỏ , các nhóm này được cấp điện từ các tủ phân phối .Trong mỗi động lực được phân thành nhiều nhánh mỗi nhánh cung cấp cho một nhóm thiết bị đặt gần nhau . Tương tự như tủ phân phối các tủ động lực cũng được lắp đặt ở các vị trí vừa đảm bảo kỹ thuật vừa đảm bảo tính mỹ quan chung cho tồn phân xưởng . Các tủ động lực có số ngõ ra phụ thuộc vào số nhóm thiết bị mà tủ điện cấp 3) Tủ chiếu sáng Trang 4 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Dựa vào sơ đồ mặt bằng nhà xưởng và cách bố trí các đèn chiếu sáng , ta cần đặt một tủ chiếu sáng cấp điện cho tồn bộ khu vực được lắp đặt kế tường và gần tâm phụ tải nhất. Tủ chiếu sáng được chọn lựa có số ngõ ra phụ thuộc vào số dãy đèn chiếu sáng bố trí trong phân xưởng. Ngõ vào tủ chiếu sáng được nối với thanh góp đặt tại tủ phân phối . III. Xác định tâm phụ tải Việc xác định tâm phụ tải nhằm chọn ra phương án , vị trí đặt tủ điện thích hợp nhằm cung cấp điện với tổn thất điện áp và tổn thất công suất nhỏ nhất , chi phí kim loại màu hợp lý và đảm bảo mỹ quan . Tâm phụ tải được tính theo công thức : Với : n số thiết bị của nhóm Pđmi công suất định mức của thiết bị thứ i n X = n ∑x P i =1 n i dmi ∑P i =1 Y = dmi ∑yP i =1 i dmi ∑P i =1 dmi Bảng 2 TOÅNG STT ÑOÁI TÖÔÏNG COÂNG SUAÁT (KW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Trang 5 Tuû ñoäng löïc 1 Tuû ñoäng löïc 2 Tuû ñoäng löïc 3 Tuû ñoäng löïc 4 Tuû ñoäng löïc 5 Tuû ñoäng löïc 6 Tuû ñoäng löïc 7 Tuû ñoäng löïc 8 Tuû chieáu saùng Tuû phaân phoái 17.50 17.50 17.50 17.50 17.50 19.30 15.00 25.00 21.12 167.92 TAÂM PHUÏ TAÛI x (m) y (m) 30 30 30 30 0 0 0 0 0 13 7.5 22.5 30 37.5 37.5 30 22.5 7.5 30 24 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện SƠ ĐỒ BỐ TRÍ THIẾT BỊ PHÂN XƯỞNG MAY TĐL.5 ( 0 ; 42,5 ) TĐL.6 ( 0 ; 37,5 ) TCS ( 0 ; 30 ) TPP ( 0 ; 24 ) TĐL.7 ( 0 ; 22,5 ) TĐL.8 ( 0 ; 7,5 ) y 0 x 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 45 45 45 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 48 49 46 46 46 46 49 47 47 47 47 47 47 47 47 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 TĐL.4 ( 30 ; 42,5 ) TĐL.3 ( 30 ; 37,5 ) TĐL.2 ( 30 ; 22,5 ) TĐL.1 ( 30 ; 7,5 ) Căn cứ theo sơ đồ bố trí các thiết bị trong phân xưởng chọn toạ độ lắp đặt các tủ động lực và tính tốn tọa độ đặt tủ phân phối theo bảng số liệu trên . Trang 6 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Chọn tọa độ đặt tủ phân phối ( 0 ; 24 ) . II. Xác định phụ tải tính tốn mạch động lực 1) Phụ tải tính tốn cho một nhánh ™ Căn cứ vào vị trí , công suất của các máy móc bố trí trên mặt bằng phân xưởng được chia làm 8 khu vực phụ tải . Xác định phụ tải tính tốn theo kmax và công suất trung bình • Với nhóm động cơ n = 1 : Ptt = Pdm Qtt = Pdm* tg • n Ptt = ∑ Pdmi Với nhóm động cơ n ≤ 3 : i =1 n Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 • n Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi Với nhóm động cơ n ≥ 4 : i =1 Trong đó : ksd : Hệ số sử dụng của nhóm thiết bị ( Tra bảng A1- trang 8 Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện ) kmax : Hệ số cực đại , tra theo hai đại lượng ksd và nhq nhq : số thiết bị dùng điện hiệu quả , tra theo hai đại lượng n* và P* ( Bảng A4 - trang 11 - Hướng dẫn Đồ Aùn môn học Thiết kế cung cấp điện) ta được nhq* nhq = n.nhq* n* = n1 n P* = P1 PΣ Với : n1 : số thiết bị có công suất lớn hơn hay bằng 1/2 công suất của thiết bị có công suất lớn nhất . n : tổng số thiết bị trong nhóm . n1 P1 = ∑ Pdmi : công suất của n1 thiết bị trên . 1 n PΣ = ∑ Pdmi : tổng công suất của nhóm . 1=1 n n Nếu nhq < 4 thì : Ptt = ∑ k ti * Pdmi ; Qtt = ∑ Pdmi * tgΦ dmi * k ti i =1 i =1 kti : hệ số tải kt = 0,9 với thiết bị làm việc ở chế độ dài hạn . kt = 0,75 với thiết bị làm việc ở chế độ ngắn hạn lặp lại. n Nếu nhq ≥ 4 thì : Ptt = k max * k sd * ∑ Pdmi i =1 n Qtt = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 ™ Tóm lại : Trang 7 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện ¾ Với n ≤ 3 : n Pttnh = ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh = I ttnh = S ttnh *10 3 3 * 380 ¾ Với n ≥ 4 : • Trường hợp nhq< 4 n Pttnh = ∑ k ti * Pdmi i =1 n Qttnh = ∑ k ti * Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = I ttnh = (Pttnh )2 + (Qttnh )2 S ttnh * 10 3 3 * 380 • Trường hợp nhq ≥ 4 n Pttnh = k max * k sd ∑ Pdmi i =1 n Qttnh = 1,1 * k max ∑ Pdmi * tgΦ dmi i =1 S ttnh = I ttnh = Trang 8 (Pttnh ) 2 + (Qttnh ) S ttnh * 10 3 3 * 380 2 Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên KHU VỰC I Tên nhánh N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Tên thiết bị điện Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Số lượng n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Hệ Ký Công số hiệu suất sử mặt đặt dụng cos bằng P(KW) ksd 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 Số thiết bị hiệu quả nhq tg n1 n* 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P1 P∑ P* nhq* nhq 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 Tổng khu vực 1 Hệ Iđm số (A) cực thiết đại bị kmax 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 Phụ tải tính tốn (KW) Pttnh (KVAr) Qttnh (KVA) Sttnh Ittnh 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC II SVTH : Đặng Hồng Long Trang 9 (A) Đồ Aùn Môn Học Cung Cấp Điện Tên nhánh N1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 Tên thiết bị điện Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Máy may Số lượng n 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 GVHD : Nguyễn Thị Hồng Liên Hệ Ký Công số hiệu suất sử mặt đặt dụng cos bằng P(KW) ksd 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 Số thiết bị hiệu quả nhq tg n1 n* 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P1 P∑ P* nhq* nhq 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 Tổng khu vực 2 Hệ Iđm số (A) cực thiết đại bị kmax 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 1.35 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 3.32 Phụ tải tính tốn (KW) Pttnh (KVAr) Qttnh (KVA) Sttnh Ittnh 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.89 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 4.12 18.90 19.49 27.15 KHU VỰC III SVTH : Đặng Hồng Long Trang 10 (A)
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.