Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành kế toán - Mã đề thi: KTDN-TH33

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành kế toán - Mã đề thi: KTDN-TH33 3 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành kế toán - Mã đề thi: KTDN-TH33 62 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành kế toán - Mã đề thi: KTDN-TH33 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành kế toán - Mã đề thi: KTDN-TH33 16
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Thực hành kế toán - Mã đề thi: KTDN-TH33
5 ( 12 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: THỰC HÀNH KẾ TOÁN Mã đề thi: KTDN - TH 33 Hình thức thi: Viết Thời gian thực hiện: 4 giờ (Không kể thời gian giao đề thi và chuẩn bị) ĐỀ BÀI I/ Giới thiệu về công ty :  Tên công ty : Công ty TNHH Hoàng Long  Địa chỉ : Khu công nghiệp Hòa Khánh - TP Đà Nẵng  Số tài khoản : 106 - 10 - 00 - 000021  Công ty chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng tủ nhựa  Mã số thuế: 010135373 II/ Các phương pháp kế toán công ty áp dụng:  Hình thức kế toán : Nhật ký chung  Phương pháp tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm: nhập trước - xuất trước  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho: kê khai thường xuyên  Phương pháp tính thuế GTGT : phương pháp khấu trừ III/ Tài liệu kế toán tháng 1 năm N như sau (đơn vị tính: đồng) Tài liệu 1 : Số dư cuối ngày 31/12/N-1 của một số tài khoản như sau: TK 111 TK 112 20.000.000 12.000.000 TK 131 (dư Nợ) 16.000.000 Chi tiết Công ty Khánh Phong TK 152 70.500.000 Chi tiết như sau - Nhựa 70.000.000 (số lượng 250 thùng) - Sơn màu 500.000 (số lượng 10 lon) TK 155 95.200.000 Chi tiết như sau - Tủ Nhựa Số lượng 140 cái TK 211 510.000.000 TK 214 (1) 50.000.000 TK 331 (dư Có) 10.000.000 Chi tiết Công ty Việt Anh TK 333(1) 1.000.000 TK 338 Chi tiết TK 3383 1.000.000 TK 411 670.500.000 TK 421 TK 128 2.500.000 11.300.000 Tài liệu 2 : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1 năm N như sau: Ngày 2 : Mua sơn màu của công ty Việt Anh số lượng là 10 lon có giá thanh toán là 506.000 (trong đó thuế GTGT 10%) theo Hóa đơn GTGT số 112345 lập ngày 2. Sơn màu đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 01/VL Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn A Ngày 5 : Xuất kho Nhựa dùng sản xuất tủ Nhựa, số lượng 250 thùng theo phiếu xuất số 01/VL Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn B Ngày 7 : Xuất kho 20 cái tủ nhựa bán trực tiếp cho công ty Minh Hưng theo đơn giá bán chưa thuế là 1.200.000, thuế GTGT 10%. Công ty Minh Hưng chưa trả tiền. Kế toán lập phiếu xuất kho số 02/ TP và Hóa đơn GTGT số 123456 Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn C Ngày 8 : Mua Nhựa của công ty Hoàng Anh số lượng là 100 thùng có giá thanh toán là 30.800.000 (trong đó thuế GTGT 10%) theo Hóa đơn GTGT số 112346 lập ngày 7. Nhựa đã nhập kho đủ theo phiếu nhập kho số 02/VL Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn A Ngày 10 : Xuất kho sơn màu dùng sản xuất tủ Nhựa, số lượng 10 lon theo phiếu xuất số 03/VL Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn B Ngày 12 : Tính tiền lương trong tháng 1 như sau : - Công nhân sản xuất sản phẩm : 2.500.000 - Nhân viên quản lý sản xuất : 3.000.000 - Nhân viên bán hàng : 3.600.000 - Nhân viên quản lý DN : 5.000.000 Đồng thời trích các khoản theo lương theo tỷ lệ qui hiện hành. Kế toán lập bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương số 01. Ngày 15 : Công ty Khánh Phong trả nợ tháng trước bằng tiền mặt, đã nhập quỹ theo phiếu thu số 01, số tiền là 6.000.000 Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Văn D Ngày 18 : Chi tiền mặt trả hết nợ cho công ty Việt Anh theo Hóa đơn GTGT ngày 2, đã lập phiếu chi số 01 Họ tên người nhận tiền : Nguyễn Văn D Ngày 20 : Chi tiền mặt trả tiền mua văn phòng phẩm dùng ngay ở bộ phận sản xuất theo Hóa đơn GTGT số 034578 ngày 19 của công ty Thanh Châu với giá thanh toán là 2.200.000 (trong đó thuế GTGT 10%), đã lập phiếu chi số 02 Họ tên người nhận tiền : Nguyễn Văn B Ngày 22 : Chi tiền mặt trả tiền điện nước phải trả trong tháng 1 (phiếu chi số 03) như sau - Công ty điện lực : 990.000 (trong đó thuế GTGT 10%) theo Hóa đơn GTGT số 098765 ngày 22, phân bổ cho từng bộ phận như sau + Bộ phận sản xuất : 550.000 + Bộ phận văn phòng : 220.000 + Bộ phận bán hàng : 220.000 - Công ty cấp nước : 330.000 (trong đó thuế GTGT 10%) theo Hóa đơn GTGT số 098567 ngày 22, phân bổ cho từng bộ phận như sau + Bộ phận sản xuất : 220.000 + Bộ phận văn phòng : 55.000 + Bộ phận bán hàng : 55.000 Họ tên người nhận tiền : Nguyễn Văn A, bộ phận hành chính. Ngày 25 : Công ty Minh Hưng trả nợ mua hàng theo Hóa đơn GTGT lập ngày 7 bằng tiền mặt số tiền là 26.400.000, đã lập phiếu thu số 02 Họ tên người nộp tiền : Nguyễn Văn D Ngày 26 : Trích khấu hao TSCĐ theo Bảng phân bổ khấu hao số 01 ở: - Bộ phận sản xuất : 4.090.000 - Bộ phận bán hàng : 2.208.000 Ngày 27 : Kết chuyển chi phí sản xuất theo phiếu kế toán số 01. - Hoàn thành sản xuất, nhập kho 120 cái tủ nhựa, không có sản phẩm dở dang, đã lập phiếu nhập kho số 03/TP. Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn A Ngày 28 : Xuất kho bán trực tiếp cho công ty Khánh Phong 40 cái tủ nhựa có đơn giá bán chưa thuế là 1.200.000, thuế GTGT 10%. Công ty Khánh Phong chưa trả tiền. Kế toán lập phiếu xuất kho số 04/TP và Hóa đơn GTGT số 123457 Họ tên người nhận hàng : Nguyễn Văn C Ngày 29 : Kết chuyển thuế GTGT đầu vào và đầu ra trong tháng 1 theo tờ khai thuế GTGT số 01. Ngày 30 : Xác định kết quả kinh doanh tháng 1. Giả sử DN chịu thuế suất thuế thu nhập DN là 25%. Kế toán lập phiếu kế toán số 02. YÊU CẦU : 1. Lập các chứng từ gốc phát sinh liên quan đến các ngày sau : 2, 7, 15 (1điểm) 2. Ghi vào sổ kế toán chi tiết liên quan : sổ chi tiết vật liệu thành phẩm, sổ chi phí SXKD gồm sổ TK 621, TK 622, TK 627, TK 154 (2điểm) 3 . Căn cứ chứng từ gốc, kế toán lập Nhật ký chung hàng ngày (3điểm) 4. Ghi các sổ cái các tài khoản có số hiệu là 1, 2, 3, 4 (3điểm) 5. Lập bảng cân đối kế toán tháng 1/N (1điểm) Tài liệu bổ sung: - Công ty Việt Anh Địa chỉ: Điện Bàn - Đà Nẵng MST: 00214356, Số TK: 001- 00 - 20 - 3090 - Công ty Minh Long Địa chỉ: 28 Phan Đình Phùng- Đà Nẵng; MST: 01019532, Số TK: 100 - 20 - 00 - 1235 Ngày..........tháng.........năm......... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI ----------------------------------------------------------------------------------------Thí sinh không được sử dụng tài liệu, không được ký và ghi tên vào sổ, chứng từ kế toán; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.