Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT45

docx
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT45 2 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT45 18 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT45 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT45 64
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT45
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTDN - LT 45 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Trình bày khái niệm và đặc điểm trái phiếu của doanh nghiệp? Phân tích những điểm lợi và điểm bất lợi khi phát hành trái phiếu tại doanh nghiệp. Câu 2: (5 điểm) Doanh nghiệp A chuyên sản xuất 1 loại sản phẩm có các tài liệu sau: (Đơn vị tính : 1.000.000đ) I. Tài liệu năm báo cáo: 1. Số VLĐ sử dụng trong năm: - Đầu quí 1 : 160 Cuối quí 1: 130 - Cuối quí 2: 120 Cuối quí 3: 150 Cuối quí 4: 160 2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm: 2.130 triệu đồng. Hàng bán bị trả lại là 450 3. Nguyên giá TSCĐ phải tính khấu hao đến 31/12 là 1.600 triệu đồng, số khấu hao luỹ kế đến 31/12 là 400 4. Số sản phẩm tồn kho đầu năm là 5000(sản phẩm), số lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ là 2.000 (SP), số lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ là 4.000 (SP) 5. Giá thành toàn bộ sản phẩm tiêu thụ trong kỳ: 1500 II. Tài liệu năm kế hoạch: 1. Số sản phẩm dự kiến SX trong năm: 20.000 sản phẩm 2. Số sản phẩm tồn kho cuối năm bằng 10% số sản phẩm sản xuất trong năm 3. Giá thành toàn bộ tiêu thụ sản phẩm hạ 3% so với năm báo cáo 4. Giá bán chưa có thuế GTGT của sản phẩm là 0.1 triệu đồng/sản phẩm 5. Kỳ luân chuyển vốn lưu động rút ngắn 10 ngày so với năm báo cáo 6. Tình hình TSCĐ sản xuất dự kiến thay đổi như sau: - Tháng 1 mua mới một ôtô có giá chưa thuế là 600 cho bộ phận bán hàng. - Tháng 7 mua mới một tài sản cố định có nguyên giá là 420 - Tháng 5 bán và thanh lý một tài sản cố định có nguyên giá là 200 đã khấu hao hết 70% - Tháng 6 chuyển nhượng cho xí nghiệp dưới một tài sản có nguyên giá 100 đã khấu hao hết 70% giá trị. 7. Mức trích khấu hao TSCĐ trong năm kế hoạch: 500 Yêu cầu: 1. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động qua các chỉ tiêu L và K của năm kế hoạch 2. Tính mức tiết kiệm tương đối do tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động 3. Xác định tỷ suất lợi nhuận trước thuế vốn kinh doanh của doanh nghiệp Câu 3: (3 điểm) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn Ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI (Thí sinh được sử dụng bảng thừa số lãi suất, không được sử dụng các tài liệu khác, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.