Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT30

docx
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT30 2 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT30 18 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT30 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT30 10
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT30
4.8 ( 20 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTDN - LT 30 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1 (2 điểm) Trình bày cách phân loại vốn lưu động theo hình thái biểu hiện? So sánh sự khác nhau giữa nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, tài sản cố định. (Về khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý). Câu 2: (5 điểm) Tại một doanh nghiệp có số liệu sau: I. Tài liệu kỳ báo cáo: 1. Số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm: 50 sản phẩm (SP) A; 35 SP B và 30 SP C 2. Số lượng SP sản xuất cả năm 350 SP A; 210 SP B và 120 SP C 3. Số lượng SP tồn kho cuối năm: 60 SP A; 45 SP B và 20 SP C II. Tài liệu năm kế hoạch: 1. Số lượng sản phẩm sản xuất tăng 30% so với số lượng sản phẩm tiêu thụ kỳ báo cáo: 2. Định mức tiêu hao cho 1 đơn vị sản phẩm sản xuất trong năm: Khoản mục chi phí Đơn giá 1. Nguyên vật liệu chính 2. Vật liệu phụ 3. Giờ công chế tạo SP 15.000đ/kg 12.000đ/kg 20.000đ/h Định mức tiêu hao/SP SP A SP B SP C 8kg 5kg 3kg 3kg 1,5kg 1kg 10h 8h 7h 3. Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định trên tiền lương công nhân sản xuất 4. Chi phí sản xuất chung dự toán là: 115.245.000đ, phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B và sản phẩm C theo tiền lương công nhân sản xuất 5. Chi phí quản lý DN là 95.269.200đ phân bổ cho sản phẩm A, sản phẩm B và sản phẩm C theo tiền lương công nhân sản xuất. 6. Chi phí bán hàng phân bổ cho sản phẩm tiêu thụ bình quân trong kỳ là 11.000đ/ SP. Yêu cầu: 1. Xác định giá thành sản xuất đơn vị sản phẩm A,B và C kỳ kế hoạch 2. Xác định giá thành toàn bộ đơn vị sản phẩm A, B và C kỳ kế hoạch Câu 3: (3 điểm) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn Ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI (Thí sinh được sử dụng bảng thừa số lãi suất, không được sử dụng các tài liệu khác, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.