Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT27

docx
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT27 2 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT27 17 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT27 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT27 7
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT27
4.9 ( 11 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTDN - LT 27 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Thế nào là khấu hao tài sản cố định? Phân biệt hao mòn khấu hao và khấu hao tài sản cố định? Tính khấu hao tài sản cố định theo phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần trong trường hợp: Một tài sản cố định có giá trị ban đầu là 200 triệu đồng, dự kiến thời gian sử dụng là 5 năm. Câu 2: (5 điểm) Công ty may Tây Nam phấn đấu trong năm kế hoạch đạt đựơc các chỉ tiêu sau: 1. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản: 10%. 2. Hệ số nợ: 50% 3. Doanh thu thuần tiêu thụ SP: 3.200 triệu đồng. 4. Hệ số thanh toán tiền lãi vay: 4 lần. 5. Tiền lãi vay: 100 triệu đồng. 6. Nợ ngắn hạn chiếm 30% tổng số nợ phải trả. 7. Hệ số thanh toán hiện thời là 3 lần. 8. Kỳ thu tiền trung bình: 36 ngày. 9. Số vòng quay hàng tồn kho: 6 vòng/năm. 10. Thuế suất thuế TNDN: 25%. 11. Chi phí bán hàng 100 triệu đồng Biết rằng công ty chỉ có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có hoạt động khác. Yêu cầu: 1. Hãy xác định số thuế TNDN phải nộp và lợi nhuận sau thuế 2. Xác định mức độ tác động của các nhân tố tới lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (phân tích Doupont tình hình tài chính) 3. Xác định tổng nguồn vốn và lập bảng cân đối kế toán của công ty năm kế hoạch. Câu 3: (3 điểm) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn Ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI (Thí sinh được sử dụng bảng thừa số lãi suất, không được sử dụng các tài liệu khác, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.