Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT22

docx
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT22 3 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT22 18 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT22 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT22 4
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khoá 5 (2012-2015) - Nghề: Kế toán doanh nghiệp - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: KTDN-LT22
4.1 ( 4 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 5 (2012 – 2015) NGHỀ: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: KTDN - LT 22 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1: (2 điểm) Trình bày nội dung các hệ số khả năng thanh toán của doanh nghiệp (khái niệm, công thức, ý nghĩa). Câu 2: (5 điểm) Căn cứ vào tài liệu sau đây tại doanh nghiệp X (doanh nghiệp nộp thuế GTGT khấu trừ). I. Tài liệu năm báo cáo 1. Theo tài liệu trên sổ sách kế toán thì sản phẩm tồn kho đến 30/9: - Sản phẩm A: 1.000 cái. - Sản phẩm B: 1.200 cái. 2. Dự kiến số lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ quý IV: * Về sản xuất: - Sản phẩm A: 5.200 cái. - Sản phẩm B: 5.500 cái. * Về tiêu thụ: - Sản phẩm A: 5.600 cái. - Sản phẩm B: 6.000 cái. 3. Dự kiến trong số sản phẩm tồn kho đến 31/12 có: 50% là sản phẩm tồn kho của mỗi loại. 4. Số lần luân chuyển vốn lưu động năm báo cáo là: 4,5 lần/năm. II. Tài liệu năm kế hoạch 1. Theo kế hoạch sản xuất thì số lượng sản phẩm hàng hoá sản xuất cả năm: - Sản phẩm A: 24.600 cái. - Sản phẩm B: 30.000 cái. - Sản phẩm C: 3.000 cái. (Sản phẩm C mới sản xuất). 2. Căn cứ vào tình hình sản xuất và thị trường tiêu thụ qua các năm thì sản phẩm tồn kho đến cuối năm kế hoạch: - Sản phẩm A: 5%, sản phẩm B: 10% so vơí số lượng sản phẩm sản xuất cả năm. - Sản phẩm C: tiêu thụ 100%. 3. Giá bán đơn vị sản phẩm (chưa có thuế GTGT) - Sản phẩm A năm kế hoạch như năm báo cáo và bằng: 20.000 đ/cái. - Sản phẩm B: 28.000 đ/cái (đã tính hạ: 1.500 đ/cái so với giá bán năm báo cáo). - Sản phẩm C: 30.000đ/cái. 4.Giá thành sản xuất của số lượng sản phẩm tồn kho đầu năm kế hoạch lần lượt là: sản phẩm A: 15.000đ/sp sản phẩm B 18.000 đ/sp - Giá thành sản xuất đơn vị năm kế hoạch của các sản phẩm chiếm 70% giá bán. 5. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của công ty trong kỳ là: 404.020.000đ 6. Dự kiến năm kế hoạch góp vốn liên doanh dài hạn với Công ty Y: 200.000.000đ, lợi nhuận được chia 15% vốn góp. 7. Trong năm sẽ thanh lý một số TSCĐ hết thời hạn sử dụng, nguyên giá: 100.000.000đ, dự kiến chi phí thanh lý: 500.000đ phế liệu thu hồi sau khi thanh lý: 1.500.000đ. 8. Trong năm nhượng bán một số TSCĐ không cần dùng ở phân xưởng sản xuất chính, nguyên giá: 200.000.000đ, đã khấu hao: 100.000.000đ. Bán giá thoả thuận chưa có thuế GTGT: 110.000.000đ, thuế GTGT: 5%. 9. Thu lãi tiền gửi cả năm dự kiến: 100.000.000đ. 10. Thuế suất thuế GTGT phải nộp cho sản phẩm tiêu thụ: - Sản phẩm A, B,C đều là 10%. 11. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm: 116.800.000đ. 12. Vốn lưu động định mức đã xác định cho năm kế hoạch là: 295.105.000đ. Yêu cầu 1. Xác định lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp X năm kế hoạch. 2. Xác định tổng số thuế GTGT phải nộp năm kế hoạch. Câu 3: (3 điểm) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn Ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI (Thí sinh được sử dụng bảng thừa số lãi suất, không được sử dụng các tài liệu khác, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm).
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.