Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT31

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT31 2 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT31 34 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT31 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT31 11
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ - Môn thi: Lý thuyết chuyên môn nghề - Mã đề thi: QTDNVVN-LT31
4.3 ( 16 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHÓA 3 (2009 – 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÔN THI: LÝ THUYẾT CHUYÊN MÔN NGHỀ Mã đề thi: QTDNVVN - LT 31 Hình thức thi: Viết Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề thi) ĐỀ BÀI Câu 1. ( 2 điểm) Phân biệt đánh giá công việc với đánh giá thực hiện công việc? Giải thích các điều kiện đảm bảo hiệu quả của đánh giá công việc trong xây dựng hệ thống trả công của tổ chức? Câu 2: (2 điểm) Trình bày những trình tự và căn cứ chủ yếu để lập kế hoạch kinh doanh? Lập kế hoạch có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp?. Câu 3: (3 điểm) Doanh nghiệp có chính sách bán chịu như sau: Giá bán: 4.500 đ/1 sản phẩm. Thanh toán ngay khi giao hàng: 10% Hết tháng thứ nhất trả: 20% Hết tháng thứ 2 trả: 30% Hết tháng thứ 3 trả nốt: 40% còn lại. Sản lượng bán chịu đạt: 1.700.000 sản phẩm/tháng , chi phí chung là 60%/DT. Nếu không bán chịu, sản lượng chỉ đạt: 1.500.000 sản phẩm/tháng và chi phí chung là 70%/DT. Chi phí quản lý bán chịu là 240 triệu, chi phí thu hồi nợ khác là 190 triệu. Lãi suất cho vay tại thời điểm là 1,15%/tháng. Yêu cầu: Tính lợi nhuận bán chịu (LNBC) thực tế doanh nghiệp thu được? Câu 4 (3 điểm ) Các trường tự ra câu hỏi theo modul, môn học tự chọn …………,ngày…….tháng……năm …… DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.