Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH48

doc
Số trang Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH48 9 Cỡ tệp Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH48 173 KB Lượt tải Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH48 0 Lượt đọc Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH48 7
Đánh giá Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị cơ sở dữ liệu - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTCSDL-TH48
4.7 ( 19 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------ĐỀ THI TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG NGHỀ KHOÁ 3 (2009 - 2012) NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ Mã đề thi: QTCSDL - 48 DANH SÁCH CHUYÊN GIA NGHỀ QUẢN TRỊ CƠ SỞ LIỆU STT HỌ VÀ TÊN 1. Trần Trung Tấn GHI CHÚ ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC Chuyên gia trưởng Trường CĐN Công nghiệp HP 2. Trần Thị Thu Thủy Chuyên gia Trường CĐN Công nghiệp HP 3. Nguyễn Văn Thản Chuyên gia Trường CĐ CN Nam Định 4. Vũ Ngọc Hưng Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 5. Chu Văn Lương Chuyên gia Trường CĐN Bắc Giang 6. Trương Văn Hòa Chuyên gia Trường CĐN Đà Nẵng 7. Nguyễn Thị Giang Chuyên gia Trường CĐN TNDT TN KÝ TÊN NGHỀ: QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Thời gian: 8 giờ (Không kể thời gian giao đề thi) NỘI DUNG ĐỀ THI Phần A: Thực hiện cài đặt cơ sở dữ liệu Điểm đạt(10 điểm) Phần B: Xây dựng cơ sở dữ liệu theo yêu cầu Điểm đạt (10 điểm) Phần C: Sử dụng Query Analyzer để thực hiện các yêu cầu Điểm đạt(35 điểm) Phần D: Thực hiện quản trị hệ thống với các yêu cầu Điểm đạt (15 điểm) Phần E: Tự chọn Điểm đạt(30 điểm) Tổng cộng: (100 điểm) Ghi chú: Một hệ thống quản lý thông tin các hội viên của một câu lạc bộ yêu văn học được mô tả như sau: + Các thành viên khi muốn tham gia vào câu lạc bộ phải thực hiện quá trình đăng kí bằng việc khai báo các thông tin sau: họ và tên, ngày sinh, giới tính, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại, sở thích, quyền hạn. Sau khi đăng kí, thành viên sẽ được xem xét dựa theo các tiêu chuẩn, nếu thoả mãn sẽ được xét làm hội viên và được cấp mã hội viên. + Câu lạc bộ có nhiều hoạt động dành cho hội viên, các hoạt động được quản lý với các thông tin: mã hoạt động, tên hoạt động, nội dung, thời gian tham gia hoạt động và kinh phí tham gia. + Mỗi hội viên có quyền tham gia vào các hoạt động, tuy nhiên tại một thời điểm, một hội viên chỉ có thể đăng kí tham gia duy nhất một hoạt động. Khi hoạt động kết thúc, hội viên mới có quyền đăng kí sang hoạt động khác. Thông tin đăng kí tham gia hoạt động của hội viên bao gồm: mã hội viên, mã hoạt động, thời gian tham gia, thời gian kết thúc (để trống), đánh giá. Hàng tháng, câu lạc bộ bình xét và tuyên dương các hội viên tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, đồng thời thống kê và tính tổng số tiền mà hội viên đã đóng góp trong các hoạt động. Phần A: Điểm đạt(10 điểm) THỰC HIỆN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SQL SERVER: Phần B: Điểm đạt(10 điểm) XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ HỘI VIÊN VỚI CÁC YÊU CẦU SAU: + Xác định được đầy đủ các quan hệ từ quá trình khảo sát ở trên. + Chuẩn hoá các quan hệ về dạng chuẩn 3NF. + Xác định kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nếu có. + Sử dụng Query Analyzer để tạo các cơ sở dữ liệu trên. Phần C: Điểm đạt(35 điểm) SỬ DỤNG QUERY ANALYZER ĐỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: + Xây dựng các thủ tục nhập hội viên và thủ tục nhập hoạt động vào trong cơ sở dữ liệu. Có kiểm tra dữ liệu trùng lặp, nếu trùng phải thông báo ra ngoài màn hình. + Xây dựng Trigger để đảm bảo quá trình khi đăng kí tham gia một hoạt động thì quyền hạn của hội viên bị giới hạn không được đăng kí thêm các hoạt động khác, ngược lại khi huỷ một hoạt động hoặc hoàn thành một hoạt động, hội viên lại được phép đăng kí tham gia các hoạt động kể cả hoạt động đã từng tham gia . + Tạo thủ tục SP_DANGKI với các tham số truyền vào là mã hội viên, mã hoạt động. Kiểm tra hội viên và hoạt động có thoả mãn yêu cầu hay không? Nếu có thực hiện đăng kí cho hội viên tham gia, ngược lại thông báo lỗi. Phần D: Điểm đạt(15 điểm) THỰC HIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI CÁC YÊU CẦU SAU: + Tạo tài khoản người dùng QUANTRI trên hệ thống, có khả năng tạo truy vấn đến dữ liệu trên cơ sở dữ liệu bao gồm: select, update, delete… có khả năng tạo cơ sở dữ liệu và khả năng tạo người dùng và quản trị người dùng. Nhưng không có quyền cấu hình và tắt Server. + Xây dựng 3 tập tin backup với các tên lần lượt là BKUP1, BKUP2 và BKUP3. Lập lịch cho quá trình backup cơ sở dữ liệu trên biết rằng hàng tuần vào thứ 3 sẽ backup tập tin BKUP1, thứ 5 backup tập tin BKUP2 và thứ 7 backup tập tin BKUP3. + Export toàn bộ dữ liệu trong các bảng ra các tệp tin định dạng văn bản. Phần E: Điểm đạt(30 điểm) Phần này do từng Trường tổ chức thi tốt nghiệp tự chọn nội dung để đưa vào đề thi. Tổng cộng: (100 điểm) I. TRANG THIẾT BỊ, DỤNG CỤ, VẬT TƯ DÙNG CHO ĐỀ THI TỐT NGHIỆP Thiết bị thực hành STT Tên Thiết bị 1. Bộ máy tính 2. Phần mềm Ghi chú Thông số thiết bị CPU 2.0 GHz, RAM 1GB, DVD, HDD 80GB, … Visual studio.NET; SQL S erver ; Microsoft Office Vật liệu thực hành 1. 2. 3. II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ: CÁC TIÊU CHÍ CHẤM PHẦN A PHẦN B PHẦN C THỰC HIỆN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM SQL SERVER XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUẢN LÝ HỘI VIÊN VỚI CÁC YÊU CẦU SAU: Xác định được đầy đủ các quan hệ từ quá trình khảo sát ở trên. Chuẩn hoá các quan hệ về dạng chuẩn 3NF. Xác định kiểu dữ liệu, khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nếu có. Sử dụng Query Analyzer để tạo các cơ sở dữ liệu trên. SỬ DỤNG QUERY ANALYZER ĐỂ THỰC HIỆN CÁC YÊU CẦU SAU: Xây dựng các thủ tục nhập hội viên + Kiểm tra mã hội viên KẾT QUẢ ĐIỂM TỐI ĐA 10 điểm 10 điểm 2 2 2 4 35 điểm 1 2 PHẦN D + Nhập hội viên nếu mã hội viên chưa có Xây dựng thủ tục nhập hoạt động + Kiểm tra mã hoạt động + Nhập thông tin hoạt động nếu mã hoạt động chưa tồn tại. + Thông báo lỗi nếu dữ liệu nhập vào không hợp lệ. Xây dựng Trigger + Thực thi khi một hội viên đăng kí thành công tham gia một hoạt động + Thực thi khi một hội viên kết thúc một hoạt động + Khóa quyền hạn khi hội viên đăng kí tham gia hoạt động. + Kích hoạt lại quyền hạn khi hội viên hoàn thành hoạt động. Tạo thủ tục sp_DANGKI + Kiểm tra hội viên (mã hội viên và quyền hạn) + Kiểm tra thông tin hoạt động + Thông báo nếu thông tin không hợp lệ + Đăng kí cho hội viên tham gia hoạt động khi thông tin hợp lệ. THỰC HIỆN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG VỚI CÁC YÊU CẦU SAU Tạo tài khoản người dùng QUANTRI + Thực hiện được select, update, delete… + Tạo được các đối tượng, người sử dụng và phân quyền. + Không có quyền cấu hình và tắt Server. +Xây dựng 3 tập tin backup BKUP1, BKUP2, BKUP3. + Lập lịch cho quá trình backup. Export toàn bộ dữ liệu ra tệp tin. PHẦN E THỜI GIAN 1. Đúng thời gian 2. Chậm dưới 15 phút so với thời gian làm bài TỔNG SỐ ĐIỂM 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 4 2 2 5 15 điểm 1 2 2 2 2 3 3 30 điểm 0 -10 100 Qui đổi tổng số điểm về thang điểm 10 : ………… (bằng chữ : ……………………) ..........Ngày.........tháng........năm...... DUYỆT HỘI ĐỒNG THI TN TIỂU BAN RA ĐỀ THI
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.