Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – Trường THPT Nguyễn Hiền (Mã đề 203)

pdf
Số trang Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – Trường THPT Nguyễn Hiền (Mã đề 203) 15 Cỡ tệp Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – Trường THPT Nguyễn Hiền (Mã đề 203) 558 KB Lượt tải Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – Trường THPT Nguyễn Hiền (Mã đề 203) 0 Lượt đọc Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – Trường THPT Nguyễn Hiền (Mã đề 203) 13
Đánh giá Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Toán năm học 2020 – Trường THPT Nguyễn Hiền (Mã đề 203)
4.1 ( 14 lượt)
Nhấn vào bên dưới để tải tài liệu
Đang xem trước 10 trên tổng 15 trang, để tải xuống xem đầy đủ hãy nhấn vào bên trên
Chủ đề liên quan

Tài liệu tương tự

Nội dung

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HIỀN KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) Học sinh làm bài bằng cách chọn và tô kín một ô tròn trên Phiếu trả lời trắc nghiệm tương ứng với phương án trả lời đúng của mỗi câu. Mã đề thi: 203 Họ, tên thí sinh: ........................................................................... Lớp: ....................... Số báo danh: ........................... Phòng thi số: .............................................................. Câu 1. Trong không gian Oxyz , mặt cầu ( S ) : ( x − 1) + ( y + 2 ) + ( z − 5 ) = 4 có tâm là 2 A. H (1; −2;5 ) . B. J (1; 2;5 ) . 2 2 C. I ( −1; −2; −5 ) . D. G ( −1; 2; −5 ) . Câu 2. Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau từng đôi một lập được từ sáu chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? A. 46. B. C64 . C. 64. D. A64 . Câu 3. Cho hai số phức z1= 2 − i và z2 =−5 + 3i. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn số phức z1 + z2 có tọa độ là A. ( −3; −4 ) . B. ( 5; −6 ) . C. ( −3; 2 ) . D. ( 2; −3) . Câu 4. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây? A. ( 0;1) . B. ( −1;1) . C. ( −1;0 ) . D. ( −∞;0 ) . = z 2019 − 2020i là Câu 5. Phần ảo của số phức A. −2020. B. −2020i. C. 2020. D. 2019. 0. Một vectơ pháp tuyến của (P) là Câu 6. Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( P ) : x + 3 y − 4 =     A. n 2 = (1;0;3) . B. n 4 = ( 0;1;3) . C.= D. n3 = (1;3;0 ) . n1 (1;3; −4 ) . Câu 7. Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong ở hình bên? − x3 − 3 x 2 − 2. A. y =x 3 − 3 x 2 − 2. B. y = C. y =x 3 + 3 x 2 − 2. − x3 + 3 x 2 − 2. D. y = )dx F ( x) + C. Khi đó với a ≠ 0 , ta có Câu 8. Cho ∫ f ( x= ∫ f ( ax + b ) dx bằng 1 F ( ax + b ) + C . a 1 C. aF (ax + b) + C. D. F (ax + b) + C. a Câu 9. Tập nghiệm của bất phương trình log 2 x > log 2 ( 8 − x ) là A. F ( ax + b ) + C . B. A. ( 4;8 ) . B. ( 4; + ∞ ) . C. ( −∞;8 ) . Câu 10. Cho số phức z =−3 + 2i. Số phức liên hợp của số phức z là A. z= 3 + 2i. B. z= 3 − 2i. C. z =−2 − 3i. Câu 11. Cho mặt cầu ( S ) có bán kính bằng 2 . Thể tích của khối cầu đã cho bằng A. 3π . Câu 12. Đồ thị hàm số y = A. 2. B. 6π . C. 32 π. 3 x−2 có số đường tiệm cận đứng là x +1 B. 3. C. 0. D. ( 0;8 ) . D. z =−3 − 2i. D. 8 π. 3 D. 1. Trang 1/5 - Mã đề 203. Câu 13. Trong không gian Oxyz , hình chiếu vuông góc của điểm M ( 2;1;3) trên mặt phẳng ( Oxy ) là điểm B. H ( 2;0;3) . A. K ( 0;1;3) . C. P ( 2;1;0 ) . D. N ( 0;0;3) . Câu 14. Khối nón có chiều cao h = 9 cm, bán kính đáy r = 2 cm có thể tích bằng A. 36π cm3 . B. 12π cm3 . C. 6π cm3 . Câu 15. Với a là số thực dương tùy ý, log 3 ( a 4 ) bằng A. 4 log 3 a . 2 2 −1 −1 4 log 3 a . 3 ∫ f ( x)dx = 2, ∫ g ( x ) dx = Câu 16. Cho A. 5. B. C. 4 + log 3 a . −1 . Giá trị của 2 ∫ [ 2 f ( x) + 3g ( x)] dx −1 B. 7. Câu 17. Cho khối lăng trụ có diện tích đáy là a 2 3 4 B. A. −2 ≤ m ≤ 4. B. m > 4. C. m < −2. D. −2 < m < 4. = Câu 19. Tập xác định của hàm số y log 0,5 ( x − 2 ) là A. ( −∞; +∞ ) \{0,5}. D. 1 log 3 a . 4 bằng C. −7. D. 1. và chiều cao bằng 2a . Thể tích khối lăng trụ bằng a3 3 . 6 Câu 18. Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình f ( x ) = m có ba nghiệm phân biệt. A. 2a 3 . D. 9π cm3 . B. ( 2; +∞ ) . C. a3 3 . 2 C. [ 2; +∞ ) . D. a3 3 . 4 D. ( −∞; +∞ ) \{2}. Câu 20. Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R và có bảng biến thiên như hình bên. Giá trị cực tiểu của hàm số f ( x ) bằng B. 0. D. 1. A. −1. C. 2. Câu 21. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ có bán kính đáy bằng 3 cm và độ dài đường cao bằng 4 cm. A. Stp = 36π cm 2 . B. Stp = 42π cm 2 . C. Stp = 24π cm 2 . D. Stp = 33π cm 2 . A. −6. B. 3. C. 1 . D. 6. Câu 22. Cho cấp số nhân ( un ) có u1 = 3 và u2 = 9. Công bội q của cấp số nhân đã cho bằng 3 Câu 23. Tính thể tích V của khối chóp có diện tích đáy bằng B và chiều cao bằng 3h. 1 1 A. V = Bh. B. V = 3Bh. C. V = Bh. 9 3 3 là Câu 24. Nghiệm của phương trình log 2 ( x + 4 ) = A. 4. Câu 25. Cho tích phân = I 1 B. 2. ∫ x (1 − x ) 5 C. 5 . D. V = Bh. D. 3. dx . Nếu đặt t = 1 − x thì mệnh đề nào dưới đây đúng? 0 0 ( ) − ∫ t − t dt. A. I = 6 5 = I B. −1 0 ∫ (t 6 − t ) dt. 5 = I C. 0 5 ∫ t (1 − t ) dt. D. = I 1 −1 1 ∫ t (1 − t ) dt. 5 0 x + 2 x, y = 3, x = 0 và x = 2 được tính bởi Câu 26. Diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường y = công thức nào dưới đây? 3 A. S= 2 3 ∫ ( x + 2 x − 3) dx. 0 Trang 2/4 - Mã đề: 203. B. S= 2 3 ∫ ( x + 2 x + 3) dx. 0 C. S = 2 ∫ 0 x3 + 2 x + 3 dx. D. S = 2 ∫x 0 3 + 2 x − 3 dx. Câu 27. Gọi V1 là thể tích của khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác đều cạnh 2a và V2 là thể tích của V khối cầu có đường kính bằng chiều cao của khối nón đã cho. Tỉ số 1 bằng V2 2 1 3 A. . B. 2. C. . D. . 3 2 2 Câu 28. Cho a > 0, a ≠ 1, b ≠ 0. Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. log a b 2 = 2 log a b. B. log a b 2 = −2 log a b . x −1 y − 2 z −1 A. = = . 2 −3 1 x +1 y + 2 z +1 B. = = . 2 1 −3 C. log a b 2 = −2 log a b . D. log a b 2 = 2 log a b . Câu 29. Trong không gian Oxyz , cho hai điểm M (1; 2;1) và N ( 3; −1; 2 ) . Đường thẳng MN có phương trình là x −1 y − 2 z −1 x −1 y − 2 z −1 C. = = D. = = . . 3 −1 2 −2 3 1  x = 1 − 2t  Câu 30. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d :  y = 2t . Điểm nào dưới đây thuộc d ?  z =−1 + t  A. M ( −1; 2;1) . B. P ( −1; 2;0 ) . C. N ( −1; −2;0 ) . D. Q ( −2; 2;1) . Câu 31. Trong không gian Oxyz , cho điểm M ( 0;1; −2 ) và mặt phẳng ( P) : x − 2 y + 3 z − 1 =0. Mặt phẳng đi qua M và song song với ( P) có phương trình là B. x − 2 y + 3 z − 8 = A. x − 2 y + 3 z − 5 = 0. 0. C. x − 2 y + 3 z + 8 = 0. D. y − 2 z = 0. 2 0, trong đó z1 là nghiệm phức có Câu 32. Gọi z1 và z2 là hai nghiệm phức của phương trình z − 4 z + 13 = w 2 z1 − z2 bằng phần ảo âm. Số phức = A. 2 − 9i. B. 2 − 3i. C. 2 + 3i. D. 2 + 9i. 6 3i. Tìm phần thực a của số phức z. Câu 33. Cho số phức z thỏa mãn z + 2.z =− A. a = 3. B. a = 2. C. a = −3. D. a = −2. Câu 34. Cho hình chóp S . ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O , ABD là tam giác đều cạnh 2a, SO vuông góc với mặt phẳng đáy ( ABCD) và SA tạo với mặt phẳng ( ABCD) một góc bằng 450 (minh họa như hình bên). Góc giữa cạnh bên SB với mặt đáy ( ABCD) bằng C A. 300. B. 600. C. 750. D. 450. y x3 − 1 là Câu 35. Số giao điểm của đồ thị hai hàm số y = x 2 − 3 x − 1 và = D A. 3. B. 0. C. 2. D. 1. 1 Câu 36. Tập nghiệm của bất phương trình   2 A. [1; 2] . B. (1; 2 ) . − x2 +3 x ≥ 1 là 4 C. (−∞;1] ∪ [2; +∞). S O B A D. ( −∞;1) ∪ ( 2; +∞ ) . Câu 37. Gọi a và b lần lượt là giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số f ( x= ) x 4 − 4 x trên đoạn [ −1; 2] . P 2a + b. Tính = A. P = 2. B. P = −14. C. P = 13. D. P = 7. Câu 38. Hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị? −2 x 4 − 4 x 2 + 1. A. y = B. y =x 4 + 2 x 2 − 1. C. y =x 4 − 2 x 2 − 1. D. y = 2 x 4 + 4 x 2 + 1. Câu 39. Có 10 quyển sách nội dung khác nhau nhưng cùng kích cỡ, gồm 4 quyển toán trong đó có 1 quyển hình học, 6 quyển còn lại thuộc các môn xã hội trong đó có 1 quyển tiếng anh. Xếp ngẫu nhiên 10 quyển sách đó thành hàng ngang trên cùng một giá sách. Tính xác suất để giữa 2 quyển sách toán luôn có đúng 2 quyển sách của các môn xã hội đồng thời 2 quyển tiếng anh và hình học không đứng cạnh nhau. 3 2 1 1 A. B. C. D. . . . . 280 280 840 840 1 Câu 40. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số f ( x ) = − x 3 − mx 2 + (2m − 3) x − m + 2 3 nghịch biến trên  ? A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. Trang 3/4 - Mã đề 203. Câu 41. Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ( O ) và ( O′ ) , thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. Gọi A, B là hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn ( O ) và ( O′ ) sao cho AB = 2a và khoảng cách giữa hai a 3 . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng 2 63π a 2 7π a 2 7π a 2 A. B. C. 7π a 2 . D. . . . 8 2 8 Câu 42. Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên  , thỏa mãn f ( 0 ) = 3 đường thẳng AB và OO′ bằng f ( x ) + f ( 2 − x )= x 2 − 2 x + 2, ∀x ∈ . Tích phân và 2 ∫ xf ' ( x ) dx bằng 0 10 2 4 5 B. − . C. . D. − . . 3 3 3 3 Câu 43. Công ty A đang tiến hành thử nghiệm độ chính xác của bộ xét nghiệm COVID-19. Biết rằng: cứ sau 1 n lần thử nghiệm thì tỷ lệ chính xác tuân theo công thức S (n) = . Hỏi phải tiến hành ít nhất bao 1 + 2020.10−0,01n nhiêu lần thử nghiệm để đảm bảo tỉ lệ chính xác đạt trên 90% ? B. 426 lần. C. 428 lần. D. 425 lần. A. 427 lần. 4 2 Câu 44. Cho hàm số y = f ( x) = ax + bx + c (a, b, c ∈ R; a ≠ 0) có bảng biến thiên như sau: Tính giá trị của biểu thức P = 2a 2 + b 2 + c 2 . A. P = 15. B. P = 13. C. P = 14. D. P = 11. A. Câu 45. Cho hình chóp S . ABCD có ABCD là hình S thang vuông ở A và B, = AD 2= AB 6a,= BC 4a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 5a (minh hoạ như hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng 15 19a 16 17 a 56a 60a A D . . A. B. C. D. . . 17 19 17 19 B C Câu 46. Trong tất cả các khối chóp tam giác cùng đỉnh S và có cùng độ dài các cạnh bên lần lượt là 2a, a 2, a 3 (mặt đáy là tam giác có độ dài các cạnh thay đổi), tồn tại một khối chóp có thể tích lớn nhất là Vmax . Giá trị của Vmax là A. a3 6 . 3 B. a 3 6. C. a3 6 . 6 D. a3 6 . 2  a + 2b  ≥ −1 . Biết rằng biểu thức Câu 47. Cho hai số thực a và b thay đổi thỏa mãn điều kiện log 2  2 2   a +b  P 2m − 3n. Q = 2a − 3b có giá trị lớn nhất là m + n với m, n ∈ . Tính = A. P = 122. B. P = 218. C. P = 142. D. P = 214. f  f ( x )  = 2 là Câu 48. Cho hàm số f ( x ) = x3 − 3 x + 2 . Số nghiệm âm của phương trình 2 3 f ( x) − 4 f ( x) +1 A. 6. B. 1. C. 3. Câu 49. Với ba số thực a, b, c đồng thời thỏa mãn các điều kiện ( a − 16 ) + ( b − 4 ) + ( c + 11) 2 2 2 269, thì biểu thức = P 3a 2 + 2b3 . ab, (a, b ∈ * ). Tính = A. P = 96. B. P = 49. Trang 4/4 - Mã đề: 203. D. 2. 83 ( a − 1) + ( b − 1) + ( c − 7 ) = 2 2 2 ( a − 3) + ( b + 3) + ( c − 8) có giá trị nhỏ nhất là C. P = 444. 2 2 D. P = 124. 2 và số  2 x 2 + mx + 1  Câu 50. Số giá trị nguyên dương của tham số m để phương trình ln   + 2 x 2 + mx + 1 = x + 2 có   x + 2   hai nghiệm thực phân biệt là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. --------------- Hết --------------- Trang 5/4 - Mã đề 203. ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2020 – MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HIỀN Mã đề 201 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 B A C C B A B A A C C B C B C A D D C D A D B D C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B A D C D D A A D C D B C B D A A D A D C D B A Mã đề 202 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 C D D D B A A C D D C B C A B B B D A A A C B C C 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D A C D B D A C B D A C B D B A C A D B A C C D Mã đề 203 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A D C A A D C B A D C C C B A D C D B B B B D A D 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 D C D A B C A B B D C A C C B A D B A D A C B D B Mã đề 204 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 D A B B B D D C B C D A C A C A A A B D B C C D B 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 A D A D B C A D B C C D A C A D A D C B D A D B C ĐÁP ÁN 12 CÂU VẬN DỤNG ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020 THPT NGUYỄN HIỀN-ĐÀ NẴNG (Các câu để dạng xáo đề. Phương án đúng để đầu tiên) #1 Có 10 quyển sách nội dung khác nhau nhưng cùng kích cỡ, gồm 4 quyển toán trong đó có 1 quyển hình học, 6 quyển còn lại thuộc các môn xã hội trong đó có 1 quyển tiếng anh. Xếp ngẫu nhiên 10 quyển sách đó thành hàng ngang trên cùng một giá sách. Tính xác suất để giữa 2 quyển sách toán luôn có đúng 2 quyển sách của các môn xã hội đồng thời 2 quyển tiếng anh và hình học không đứng cạnh nhau. 1 . 280 1 . 840 2 . 840 3 . 280 Lời giải. n ( Ω )= P10= 10! (1) 2 (4) 3 5 6 (7) 8 9 (10) Cách 1: Từ yêu cầu đề bài, suy ra: Xếp 4 quyển toán lên giá sách: có P4 = 4! cách Sau đó, xếp 6 quyển các môn xã hội lên giá sách: có P6 = 6! cách Suy ra: có P4 .P6 = 4!6! cách xếp sao cho để giữa 2 quyển toán luôn có đúng 2 quyển sách của các môn xã hội. Trong số đó thì số cách xếp để 2 quyển anh văn và hình luôn đứng cạnh nhau là: 6 P3 .P5 cách (1.1 + 1.1 + 1.2 + 1.2 ) .P3 .P5 = Vậy, số cách xếp để 2 quyển anh văn và hình không đứng cạnh là P4 .P6 − 6 P3 .P5 Xác suất cần tìm là P4 .P6 − 6 P3 .P5 1 . = P10 280 Cách 2: Xếp 6 quyển các môn xã hội lên giá sách: có P6 = 6! cách Trong mỗi cách xếp đó thì quyển anh ở một vị trí cố định. Để quyển anh văn và quyển hình không đứng cạnh nhau thì với mỗi cách xếp ở trên, số cách xếp của 4 quyển toán là 3P3 . Vậy có 3P3.P6 cách xếp Xác suất cần tìm P6 .3P3 1 . = 280 P10 #2 Cho hình chóp S . ABCD có ABCD là hình thang vuông ở A và B, = AD 2= AB 6a,= BC 4a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và SA = 5a (minh hoạ như hình bên). Khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD bằng 60a . 19 S A B 56a . 17 D C 15 19a . 19 16 17 a . 17 Lời giải. Gọi M là điểm thuộc cạnh AD sao cho AM = 2 thì MBCD là hình bình hành ⇒ MB / / CD ⇒ CD / / ( SMB ) . Suy ra= d ( CD, SB ) d (= CD, ( SMB ) ) d= ( A, ( SMB ) ) 2h . ( D, ( SMB ) ) 2d= Tính h: Cách 1: Do AS , AM , AB đôi một vuông góc nên tứ diện SAMB là tứ diện vuông tại A . Áp dụng công thức tính đường cao của tứ diện vuông ta có : 1 1 1 1 1 1 1 361 = + + = + 2+ = ⇒= h 2 2 2 2 2 2 h AS AM AB 25a 4a 9a 900a 2 d ( CD, SB ) = 900a 2 30a = . 361 19 60a . 19 Cách 2: = VS . ABM Tính được 1 1 . AM . AB = 5a.2a.3a 5a 3 . SA = 6 6 1 a 29 + 34 + 13 2 19a 2 (*) S SMB = p ( p − 29)( p − 34)( p − 13) = 2 3VS . ABM 15a 3 30a 1 = h.S SMB ⇒= = = VS . ABM h 19a 2 3 19 S SMB 2 = a 29, SB = a 34, MB = a 13 ⇒ = SM p Cách 3: ( ) Chọn hệ tọa độ Oxyz sao cho A(0;0;0), B(3a; 0; 0), M(0; 2a; 0), S(0; 0; 5a) Phương trình mp(SBM): h ( A, ( SMB) d= x y z 1 + + = 3a 2a 5a 0 0 0 + + −1 30a 3a 2a 5a . = 19 1 1 1 + + 9a 2 4a 2 25a 2 Cách 4 (dùng trực tiếp công thức tính khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau) Chọn hệ tọa độ Oxyz sao cho A(0;0;0), B(3a; 0; 0), D(0; 6a; 0), S(0; 0; 5a) Suy ra C(3a; 4a; 0)   u1 (3;0; −5) SB= (3a;0; −5a= ) a (3;0; −5) . Đường thẳng SB đi qua B và có VTCP=  DC =(3a; −2a;0) =a (3; −2;0), C (3a; 4a;0)  Đường thẳng CD đi qua D và có VTCP u= (3; −2;0) 2  BC = (0; 4a;0)     u1 = (3;0; −5), u2 = (3; −2;0) ⇒ u1 , u2  =− ( 10; −15;6 )    BC. u1 , u2  60a 60a d ( SB,= CD) =  =  361 19 u1 , u2    1 #3 Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số f ( x ) = − x 3 − mx 2 + (2m − 3) x − m + 2 nghịch biến trên 3 ? 5. 4. 3. 2. Lời giải. f ' ( x ) = − x 2 − 2mx + (2m − 3). f ' ( x ) ≤ 0, ∀x ⇔ ∆=' m 2 + 2m − 3 ≤ 0 ⇔ −3 ≤ m ≤ 1 . Vì m nguyên nên có 5 giá trị thỏa mãn là −3; −2; −1; −0;1. #4 Công ty A đang tiến hành thử nghiệm độ chính xác của bộ xét nghiệm COVID-19. Biết rằng: cứ sau n lần thử 1 nghiệm thì tỷ lệ chính xác tuân theo công thức S (n) = . Hỏi phải tiến hành ít nhất bao nhiêu lần thử 1 + 2020.10−0,01n nghiệm để đảm bảo tỉ lệ chính xác đạt trên 90% ? 426 lần. 425 lần. 427 lần. 428 lần. Lời giải. Theo bài ra ta cần có 1 10 > 0,9 ⇔ 1 + 2020.10−0,01n < −0,01n 1 + 2020.10 9 1 1  1  ⇔ 2020.10−0,01n < ⇔ 10−0,01n < ⇔ −0, 01n < log   9 18180  18180  = S ( n) ⇔n> −1  1  .log   ≈ 425,96 0, 01  18180  Vậy cần ít nhất 426 lần thử nghiệm để đảm bảo tỉ lệ chính xác đạt trên 90% . #5 Cho hàm số f ( x) = ax 4 + bx 2 + c (a, b, c ∈ R; a ≠ 0) có bảng biến thiên như sau x −1 −∞ y' + 0 1 0 − 0 + 0 4 +∞ − 4 y −∞ 3 −∞ Tính giá trị của biểu thức P = 2a 2 + b 2 + c 2 . P = 15. P = 14. P = 11. P = 13. Lời giải. Đạo hàm y′ = 4ax3 + 2bx = 2 x ( 2ax 2 + b ) . Phương trình y′ = 0 có nghiệm x = 1 ⇔ 2a + b = 0. (1)  f ( 0 ) = 3 c = 3 Lại có  . ⇔ 4 a + b + c =  f (1) = 4 ( 2) Giải hệ (1) và ( 2 ) , ta được a= −1, b= 2, c= 3  → P= 2a 2 + b 2 + c 2= 15. #6 Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn ( O ) và ( O′ ) , thiết diện qua trục của hình trụ là hình vuông. Gọi A, B là hai điểm lần lượt nằm trên hai đường tròn ( O ) và ( O′ ) sao cho AB = 2a và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và OO′ bằng a 3 . Diện tích xung quanh của hình trụ bằng 2
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.